BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
Ngày
/
Tháng
00 15           1         1   1 1   1 1     1 1   2               1                       1 1             1 1               00
01 14       1       1     1               2                         1       1             1                 1 2   1     2   01
02 18     1       1 1                   2 1 1 1   1   1               1 1       1       1       1     1     1     1         02
03 15       1     1                 1 1 1   1         1                     1   1       1 1         1     1 1     1         03
04 18                     1 1             1         1 1         1   1       2           2 1 1         1       1 2   1       04
05 17 1         1             1           1               1 2   1   1       1       1             1 1 1   1 1     1         05
06 21   2 1           1       1 1     2 1     1   1                               1           1 1       1   1 1 1     1 1 1 06
07 18     1         1 1 1               1 1 2                 1       1         1         1         1 2     2             1 07
08 11 1           1         1             1     1       1 1       1 1                     1           1                     08
09 10   1                           2         1       1                 2       1           1                       1       09
10 12   1 1                 1   1         1 2   1 1             1   1     1                                                 10
11 11                     1           1           1 1       1   1 1           2   1                                       1 11
12 12     1   1       1         1   1 1   2                           1           1   1                         1           12
13 14   1 1                           1 1 1               1 1   1   1                 1   1   1                 1         1 13
14 16         1 1       1               1         2       1       1 1     1         1 1     1   1 1             1           14
15 17     1         1 1       1                 1     1     1 1       1 1   1         1   1   1   2                     1   15
16 17 1       1 1                       1       1       1     1   1           1   1   1 1           1 1   1       2         16
17 18 1   3                     1           1       2             2   1     1 1     2                   1 1             1   17
18 16 1 1                   1 1 1 1 1   1 1       1   1   1                   1   1                     1               1   18
19 16       1                       2 1             1 1             1           1 1         1   1 1     1       1     2     19
20 26   3     2     1               1 1   2     1 1 1 1       1           1 1 1     1   1           1   2           1     2 20
21 18               1 1 1         1     1           1   1             1 2   1         1 1 1       1   1 1                 1 21
22 17 1         1       1     1         1     1 1 1   2             1         1               1     2 1       1             22
23 12         1       1     1 1       1             1       2       1                       1                   1   1       23
24 20 1 1                       1       1 1       1     1     1 1 1           2   1           2     1   1 1 1   1           24
25 9         1                                             1               1 1   1     1             1           1     1   25
26 18           2     1     1                 1 1           2 1   1     1         1               1   1   1 1         1 1   26
27 22       1   1     1   1       1   1       1 1                 1     1           1 1     1     2         1   1   1 3   1 27
28 14     1           1         1 1             1         1 2     1                     1     2         1                 1 28
29 14 1                     1   1                         1         1     1         1 1         1 1           1   1     2   29
30 18       1 1               1 1                             3 1 1     1                   3   1   1   1   1     1         30
31 12             1   1     1                 1         3 2       1       1                   1                             31
32 16   1       1     1           1                     2                         1             2 1 1   2     1   2         32
33 19                       1 1 1                   2   1     1 1     1 1   2   1 1   1           1           1     2       33
34 22 2   1         1       1     1 1     1           1 2 2           1   1     1 1     1 1       1 1     1                 34
35 17     1   1         1 1         1           1 2       1             1       1   1     1     1     1               1   1 35
36 17       1     1   2       1   1   1   1                 1 1     1 1     1     1                               1 1   1   36
37 16             1         1   1   1 1           1                                   1     1     1 1   1     1   1 1   1 1 37
38 12             1                     1               1   2   1   1     1         1         1               2             38
39 19   2                 2 1 1     1   1                     1       1   1 1       1 1 1       1         1       1   1     39
40 13     1 1 1       1       1             1       1                 1   1       1   1   1   1                             40
41 13                               1         1           2       1       1 2 2               1             1         1     41
42 14     1     1     2     1   1 1               1                     1           1             1   1             1   1   42
43 25           2 1       1 1           1       1 1   1   2 1   1     2 1     3     1   1           1           1   2       43
44 14             1 1   1 1       1                                         1   2           2         1   1   1   1         44
45 20       2   1 1 1     1 1 1 1         1 1 2                     1           1       1       1     1         2           45
46 21 1     1 1   1 1   2     1   1 1       1 1                           1 1     1           1   1             1 1 1 1     46
47 14     1     1   1   1 1             1   1   1   1                     1       1                     1         1 1       47
48 11                                     1           1 1             1     1         1           1 1 1         1         1 48
49 17       1 2               1 1     1         1                         1 1   1 1     1 1       1 1           1     1     49
50 10 1     1           1   1               1     1             1   2         1                                             50
51 17     1   1 1   1     1           1             2             2         1           1   1   1   1 1               1     51
52 18     1 1   1 1 1     1   1   1     1   1   1         1                   2     1 1       1     1                       52
53 12 1           1   1               1             1 1             1     1         1     1     1       1                   53
54 18     1 1   1         1     1       1   1             2 1                 1                       1       2 2       2   54
55 11             1     1                       1               1       1             1   1                 1       1     2 55
56 19         1   1 1       1             1     2 1           1     1           1     1 1 1 1     1       1         1 1     56
57 10                   1               1                       1   1             1         1             1       1     1 1 57
58 17                   1           1               1     1 1   1         1         1 1     1 1   1       1       1   2 1   58
59 22 1 1   1   1 1     2 1     1 1 1     1                           1 1   1   1       1 2     1     1 1                   59
60 11       1       1 1     1 1               1 1               1 1                                     1             1     60
61 14   1 1 2                 1       1         1                 1     1                       1   1           1       1 1 61
62 21       1   1             1   1 1     1     1 1     1   1         1 1 1       1 1 1     1 1           1   1           1 62
63 16 1                     2 2       1       1     2       1 1   1     1         1         1       1                       63
64 20 1             1             1     1   1 1   1   1       1       1 1             2 1 1         1         1 2         1 64
65 17     1       1     1               1   1       1     1   1 1   1 1   1           1         1       1             1 1   65
66 15 1 1                 1   1                 1                     1                     1 1 1   1 1 1   1     1       1 66
67 18   1 1           1   1 1                           2           1         1 1       1               1 1 1 2 1 1         67
68 20   1           1   1 3     1           1     1   2     1       1 1                     1 1   1       1             1 1 68
69 11           1 1     1           2         1               1   1             1   1                     1                 69
70 8       1                                         1       1         1                       1     2         1           70
71 10                       1               1         1 1                 1           1   1               1 1       1       71
72 17           1   1 1   1         1   1 1 1         1 1   1 1       1               1       1                       1 1   72
73 14       1 1   1                 2   1 1               1               1   1     1   1     1 1                           73
74 16             1       1   1   2 1             1   1       1       1   1   1       1 1                     1         1   74
75 11                 2 1       1                     1 1 1                                   1           1         1 1     75
76 16         2     1     1       1         1 2     1           1     1                   1     3   1                       76
77 14   1               1               1   1         1 2                         1       1                       3   1   1 77
78 29 1   1     1   1           2   3                 1   2       3       2         1     1 1 1         1   2 1   1 2     1 78
79 20       1   1 1       1 2     1           1             1 1   1 1       1 1 1 1               1     1       1         1 79
80 15 1             1             1     1         1     1     1             1 1   1       1 1   1       1           1       80
81 20 1   1       1 3     1 1 1         1                     1     1         1     1   1           1 1 1   1       1       81
82 14 1 1 1 1       2                           1 1       1     1     1                     1       1   1                   82
83 19 1       3   1 1                         1 1               1             1 1             1   2       2         2 1     83
84 13     1   1 1                 2           1             1                         1 1   1             1   1       1     84
85 23 1         1     1         1     1   1 1 1 1 1 1 1     1 1                     1                 1   1 3   1 1 1       85
86 19   2     1   1             1 1   3       1     1               1   1   1   1                 1       1   1         1   86
87 10   1       1                         1                       1       2       1 1 1   1                                 87
88 12                           1 1                       1       1             1         2         1 1       1         1 1 88
89 20   2   1 1       2     1 1 1                             1 1 1     2       1   1       1 2               1             89
90 14 1       1       1 1     1       1               1         1     1 1                         1             1     1 1   90
91 17       1           1         1     1     1 1   2   1   1 1     1           2               1           1           1   91
92 17       1 1   1     1         1   1                 2     1 1         2             1                 2 1         1     92
93 23 1 1   1           2 1 1             1 1                   1     1 1   1       2   1     1   1         1 1   1   1   1 93
94 14             1           1                         1   1         1         2 1         1 1         1 1   1       1     94
95 7     1                                 1                   2               1       1                                 1 95
96 19         1   1   1           1   2       1 1 1                               2   1         1   1 2     1       1     1 96
97 15   1               1       1 1         1 1 1   1                   1       1   2           1             1         1   97
98 9           1                             1     1 1                   1 1                   1       1       1           98
99 15 2                 1       1     1     1       1           2   1   1     1         1           1               1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
Ngày
/
Tháng