BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 02/10/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
08
/
08
04
/
08
01
/
08
28
/
07
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
Ngày
/
Tháng
00 19               2     1 1                     1 2 1       1       3                 1 1   1   1     1         1 1       00
01 28   1 1     1       1 1       1   2   1     1 2 1   1 1   2     1       2         1 1     1         2   1 1       1     01
02 11       1     1             1         1 2 1                         1 1               1   1                             02
03 10 1             1 1             1                           1       1             1                     1 1       1     03
04 18       1 1 1                           1 3                 1 1   1 1   1     2           1     1           1         1 04
05 15   1     1     1     1             1       1             1                                       2   1 1         2 1 1 05
06 20         1   1 1 1             1 1       1 1             1             1   1 1       1 1   1 1     1   2             1 06
07 18             1   1 1       2   2   1             1           1     1         1           1   1 1 1   1             1   07
08 19       2         1           1     1               1       1     1 1 1     1       1     2 1 1       1       1     1   08
09 4           1 1                                                                         1                             1 09
10 24     1       1                       1     1 2 1   1   1 1   1   1 1   2     1 1     1 1         2 1       1       1   10
11 14 1             1 1                 1     1         1                         1 2       1   1   1   1       1           11
12 22   1         1     2 1 1   1   1 1           1 1 1     1 1         1   2             1                 1     1   2     12
13 18   1               1       1         1     1   1               1     1   1 1   1 1 2 1               1           1 1   13
14 11             1           2     1           1   1   1                         1     1 1                             1   14
15 10   2             1       1     1     1                     1                           1               1 1             15
16 18                 2     2   1   1       1 1     1         1         2   1 1         1   1         1 1                   16
17 14     1         1       1   3     1                           1           1 1                       1 1 1       1       17
18 19         1           1 1     1         2             1                               1 1 1   1 2 1 1 1   1       1   1 18
19 16     2             1             1         1   1         1     1   1     1 1               1         1 1 1   1         19
20 11                 1 1   1                 1       1 1       1       1     1                             1             1 20
21 14         2 1   1   1         2 1                                 1       1     1             1     1               1   21
22 12 1     1       1             1     1         1             1           1   1             1     1                 1     22
23 16         1 1   2             1 1     1                 2 1       1           1                   1       1   1 1       23
24 11       1 1                 1 1 1 1     1               1     2                                   1                     24
25 16         1         1     1 1         1         1       1       1     1     1 1   1     1 1                 1     1     25
26 13 1 1   1     1   1           1 1                                           1     1   1               1 1             1 26
27 17     2 1 1       1     1       1           1     1             1 1       1           2       1               1 1       27
28 19 1         1             2 1       1   1             2 1     1   1                 3     1 1                 1     1   28
29 20 1           1       1 1       1 1         1     2     1     1 2 1   1     1           1       1             1       1 29
30 12             1                                       2       1 1 1       1               1               3           1 30
31 20     1             1   1   1   1 1 1     3       1 1   1       1                 1               1 2           1 1     31
32 15           1                         2     1         1 1           1 1 1                         2         1 1     2   32
33 20                     1     1       1   1   1   1       1 1 2   1                 1     1             2 1   3 1         33
34 14 1     1               1 1 1   1     1       1     1                 1         1       1           1       1           34
35 21 1   1       1     1 2 1   1   1             1   2             1   2   1 1       1       1   1     1                   35
36 13   1                     1       1     1 1   1               1     1       1 1                 1 2                     36
37 16 2   1           1   1       1   1   1 2             1         1               1         1             1     1         37
38 15             1   1           1 1   1             1 1             1             1       2   1             2       1     38
39 21     1 2   1   1   1 1           1       1     1   1 1         1                 2   2 1                 1 1 1         39
40 20           1                 1     2 1 2 1         1     1     1     1 2 1 1             1       1 1             1     40
41 9 1                                               1   1   1                                 1       1 1 1 1             41
42 18       1     1       2 1 1       1     1     1 1         1                 1       2 1               2         1       42
43 19   1 1       1     1       1   1 1           1       1 2         1                   2       1 1   1       1 1         43
44 14             1       1       1                 2       1             1         1 2     2     1                 1       44
45 12   1           1                                           2     1           2 1     1               3                 45
46 19       1                       1         1           1   1 1   1         1     1 1         1       1   1         2 3 1 46
47 15         1             1   1             1   1         1 1               1         1         1 3                 1   1 47
48 18 1         1   1                   1       1             1   1 1           1       2   1           1       1 1 1 1 1   48
49 16             1                       1     2       1   1     1 2 1   1         1             1             1         2 49
50 22   1   1 1   1               1       1     3 1 1   1 1   1   1           2   1             1   1 1     1               50
51 15     1     1                 1                       1           1 1       1   1 1         2                 1   1 2   51
52 9                   1 1 1     1 1             1   1 1       1                                                           52
53 13       1       1                 1     1           1         1             1 1 1 1               1             1 1     53
54 22         1                   1       1   1     2 1       1 2           1 1 1 1       1       1       1 1 1 1     1   1 54
55 12     1     1                       1   1     1 1 1                   1     1             1 1         1                 55
56 16 1 1   1       1       1       1       1   2     1               1             1 1 1                   1   1           56
57 13         1                 1 1                                 1         1     1     1 1   2         1       1 1       57
58 14         1             1       1     1         1   1             1 1             1     2       1   1           1       58
59 17           1   1 1     1 1         1           1       1   1             1       1 2         1           1     1 1     59
60 20   1 1 1   1     1   1   2           2 2                       1 2 1           1           1         1               1 60
61 15   1   1     1                         1     1 1                 1   1   1                     1         1 1   1   2   61
62 19   1   1                 1       1 2       1 1     1         1                     1 1       1   2     2     2         62
63 12   2                     1   1                                       1   1           1     1         1 1 1         1   63
64 25           1   1     1 1     1       1 1 1         1 1 2   1 1     2   2     1 1   1           1 1 1 1                 64
65 13 1   1     1       1             1       1                 1                     1 1       1   1     1 1               65
66 19 1   2   1     1                   1 1     1                   1       1   1 1           1       2     1   1 1 1       66
67 18 1         3 1     1 1     1                     1   1                 1       1           1   1             1   1 1 1 67
68 16   1       2             1       1             1   1                 1 1     1 1           1 1         1         2     68
69 13 1 1     1             1       1 1     1     1                     1                                 1     1 1     1   69
70 18             1     1 1   1       1 1 1             1     1 1   1     2                       1 1   1       1   1       70
71 16         1 1 1 2           1   1             1   1     1 1                   1     1 1       1     1                   71
72 21       1 1     1       2         1   1     1   1     1 1     1 1                     2         1   1           1   1 2 72
73 15               1   1     1   1   1                 1             1   1                   1           1 1   1   1 1 1   73
74 21       1             3 1   1 1         1                   2 1 1   1                         1   1 1 1   1     1 1 1   74
75 21     1     1       2     4           1           1 1 1                           1       1   2 2             1 1     1 75
76 16 1         1                         1 1         1   2 1     1               3           1 1                 1 1       76
77 23 1 1 1 1 1       1                 1           1   1   1     1 1       1 1 1   1   1     1     2           1   2       77
78 12     1   1                   1                   2       1                     1 1 1       1           1     1         78
79 10                 1                           1 1 1         1               1           1     1           1           1 79
80 12           1 1   1     1                                   1               1           1         1       1 1   1     1 80
81 12         1           1             1       1             1       1     1   1 1         1                   1       1   81
82 9 2         1 1     1         1                           1           1                                     1           82
83 13 1   1   1       1   1     1             1       1         1         1   1                         1         1         83
84 13 1 1   1         1     1                 1   1     1               1 1                         1         1 1           84
85 16     1 1       1     1   1       1       1   1     1   1     1 1   1 1   1               1                             85
86 15 2             1 1       1 1             1                   2         1     2     1     1       1                     86
87 15   2         2   1   1   1                             1   1 1                 1       1                     1       2 87
88 18   1     1     1 1       1             1     1     1 4         1               1     1 1 1               1             88
89 12     1     1     1               1                           1               1 2           1             2           1 89
90 15             1   1 1                 2   1                         2 1           3                 1 1           1     90
91 18                   1   1   1       2     1           2           1     1               1   1 2             1   2     1 91
92 22 1   1   1   1     2     1     1 1                     1 1 1     1     1   2 1 1 1         1                   1   1   92
93 19                 1       1 2     1 3   1 1   1   1 1                     4         1           1                       93
94 19 1 1   1           1   1     1   1   1     2                       1 1 1           1         1   2                 1 1 94
95 20   1 1 1 1     1   1                       1   1 1   1 1   1               1     1     1 1 2 1           1             95
96 13   1 1   1           1                   1       1               1   2 1 1                   1           1             96
97 10                             2 1   2         1           1                               1 1                         1 97
98 13       1                                   1 1             1 1             1     1   1         1       1 1   1 1       98
99 9                 1                                       1   1       2     1         1   1                 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
08
/
08
04
/
08
01
/
08
28
/
07
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
Ngày
/
Tháng