BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
Ngày
/
Tháng
00 12                   1 1             1 1                   1 1   1         1           1           1     1 1             00
01 19     1             1                 1 2   1     2   1 1                   1     2     1     1           2 1 1         01
02 15 1       1       1       1     1     1     1                   1             1             1       1     2     1     1 02
03 15     1   1       1 1         1     1 1     1         1                   1       1   1       1       1               1 03
04 17     2           2 1 1         1       1 2   1       2     1                               2         1                 04
05 20     1       1             1 1 1   1 1     1             1       1 1   2             1     2 1     1             1 1   05
06 15           1           1 1       1   1 1 1     1 1 1         1 1                                         1       2     06
07 15         1         1         1 2     2             1                   1 1               1   1 1 1 1                   07
08 8                   1           1                                       1       1             2 1               1       08
09 21 2       1           1                       1       1 1 1 1     1 1   1             1     3   1 2                 1 1 09
10 14   1                                                     1 2   2 1 1     1     2     1       1                       1 10
11 9       2   1                                       1         1       1     1                 1                     1   11
12 18           1   1                         1                     1 2 1 1 1   1   1     1 1     1     1     1 2           12
13 12               1   1   1                 1         1           1       1   1   1         1 1   1                       13
14 15   1         1 1     1   1 1             1                     1     1     1   1                   1         2       1 14
15 12 1   1         1   1   1   2                     1               1             1                   1               1   15
16 22       1   1   1 1           1 1   1       2         1       1   1       1   2 1             2 2         1 1           16
17 15     1 1     2                   1 1             1   1     1 1   1 1             1                         1 1         17
18 16       1   1                     1               1       2   2       1 1 2           1                     1 1     1   18
19 18         1 1         1   1 1     1       1     2     1 1             1 1         1       1       1           1     1   19
20 21   1 1 1     1   1           1   2           1     2   1                 1             2 1         1   2       1   1   20
21 13 2   1         1 1 1       1   1 1                 1             2     1                                               21
22 18       1               1     2 1       1               1       1   2 1   1   1                 1               1 2 1   22
23 6                     1                   1   1               1                         1                             1 23
24 24       2   1           2     1   1 1 1   1               1     1 2             1       1 2     1 1 1   1 1       1     24
25 18     1 1   1     1             1           1     1         1     1 1 1   1       1   1                   1 2         1 25
26 20 1         1               1   1   1 1         1 1     2 2     1           2   1   1         1           1         1   26
27 27 1           1 1     1     2         1   1   1 3   1     1   1     1         1 1         2   1   1           2       3 27
28 12                 1     2         1                 1 1     1                       1 1   1             1           1   28
29 15   1         1 1         1 1           1   1     2                                 1   1       1         1 1         1 29
30 13 1                   3   1   1   1   1     1           1                 1   1                     1                   30
31 10   1                   1                             1                             1     1     1 1 1       1 1         31
32 23           1             2 1 1   2     1   2           2         1     2 1       1 1         1     1         1     2   32
33 13 1   2   1 1   1           1           1     2                                 1             1               1         33
34 15   1     1 1     1 1       1 1     1                 1                     1         1     1     1             2       34
35 20 1       1   1     1     1     1               1   1               1 1     2           1 1 2     1 2             1     35
36 12     1     1                               1 1   1                           1     3   2           1                   36
37 22               1     1     1 1   1     1   1 1   1 1       2 1       2     1   2                   1     1 1 1         37
38 12   1         1         1               2                       1                             1 1 1       1     1 1     38
39 17   1 1       1 1 1       1         1       1   1       1 1     1   1   1 1         1           1                       39
40 13   1       1   1   1   1                                     1               1 1     1       1     1         1 1       40
41 13   1 2 2               1             1         1       1                     2     1                             1     41
42 13 1           1             1   1             1   1           1               1 1 1     1 1               1             42
43 22 1     3     1   1           1           1   2         1 1 1           1 1       1   2   1     1                 2     43
44 22     1   2           2         1   1   1   1                   1   1     1   1   1   1         1           1 1 2 1   1 44
45 13         1       1       1     1         2               1     1     1   1 1             1             1               45
46 15   1 1     1           1   1             1 1 1 1       1     1                           1     1   1             1     46
47 14   1       1                     1         1 1         1                   1 1 1           1 2         1 1             47
48 10     1         1           1 1 1         1         1     1       1                                     1               48
49 20   1 1   1 1     1 1       1 1           1     1           1       1   1         2           1   1       1         1 1 49
50 11       1                                             1   2 1 1 1   1   1                                           1 1 50
51 14     1           1   1   1   1 1               1         1 1                     1         1         1 1         1     51
52 12       2     1 1       1     1                       1   1     1           1               1               1           52
53 15   1         1     1     1       1                     1 1     1               1       1 1 1         1 1     1         53
54 22       1                       1       2 2       2           1 1     1   1           1     2         1 1 1       1 1 2 54
55 15 1             1   1                 1       1     2 1     1   1     1             1   1         1     1               55
56 18         1     1 1 1 1     1       1         1 1     1     1             1 1                       1       1   1   1 1 56
57 13           1         1             1       1     1 1           1                           1     1   1 1   1 1         57
58 24   1         1 1     1 1   1       1       1   2 1   1   2   1   1       1               1   1       2       1     1 1 58
59 18 1   1   1       1 2     1     1 1                   1           1   1                   1     1     3             1   59
60 13                                 1             1       1     1               1           1 1   1 2     1           2   60
61 9 1                       1   1           1       1 1               1             1                     1               61
62 18 1 1       1 1 1     1 1           1   1           1       1     1           1 1   1   1 1     1                       62
63 12 1         1         1       1                             1             1       1 1 1           1         1   1       63
64 18 1             2 1 1         1         1 2         1                 2                 1   2         1 1             1 64
65 17   1           1         1       1             1 1           1 1     1     1 1 1             1   1   1   1   1         65
66 14                     1 1 1   1 1 1   1     1       1             1         1   2                       1               66
67 19       1 1       1               1 1 1 2 1 1             1                 1     1             1       2 1     2       67
68 13                     1 1   1       1             1 1 1 1                   1       1                       1   1     1 68
69 17         1   1                     1                 1 2                   1     2     2     1       1 1   2   1       69
70 11 1                       1     2         1           1     1         1       1 1                   1                   70
71 15   1           1   1               1 1       1       1       1         1 1           2       1         1           1   71
72 13               1       1                       1 1       1     1       1 1 1         1                       1   1   1 72
73 14   1   1     1   1     1 1                                   1       1       1                 3               1   1   73
74 14   1   1       1 1                     1         1           1         1   1 1   1 1             2                     74
75 14                       1           1         1 1             1   1 1 1   1 1     1 1   1                     1         75
76 15                   1     3   1                           1   1         1             2               1 1   1         2 76
77 20           1       1                       3   1   1 1   1         3 1 1   1   1   1       1       1       1           77
78 22   2         1     1 1 1         1   2 1   1 2     1   1   1 1     1               1   1             1             1   78
79 18     1 1 1 1               1     1       1         1   1 1 1     1 1   1   1           1       1     1                 79
80 14     1 1   1       1 1   1       1           1         1   1         1         1                 1               1     80
81 19       1     1   1           1 1 1   1       1             1       1 1 1     1   1 1                 1   1       1 1   81
82 11                     1       1   1                               1       1         2   1         1 1       1           82
83 17       1 1             1   2       2         2 1                                                   1 1   1 1 1   1   1 83
84 14               1 1   1             1   1       1     1             1     2     1                         2       1     84
85 18             1                 1   1 3   1 1 1         1         1 1                   1         1   1     1     1 1   85
86 19 1   1   1                 1       1   1         1             1                 2       1   1     1     1 1   3     1 86
87 22   2       1 1 1   1                                   2         1         1     1   1     1     2 2 2 2         1     87
88 18         1         2         1 1       1         1 1         1       1             1     1 1           1   1 1 2       88
89 20 2       1   1       1 2               1             1   1 1           1           1 1 1   1       1   2       1       89
90 20 1                         1             1     1 1   1         2   1 1 1     1 1   1     2           1         1 1   1 90
91 12         2               1           1           1           1 1         1       1           1     1         1         91
92 12   2             1                 2 1         1                 1           1   1                   1           1     92
93 21 1   1       2   1     1   1         1 1   1   1   1       1     1           2           1 1   2             1         93
94 15         2 1         1 1         1 1   1       1     1 1                             3                       1         94
95 11         1       1                                 1                 1       1         1             1   1 1       1 1 95
96 27           2   1         1   1 2     1       1     1       1 1   1 2 1 2     1   1 1     1           2   1     1   1   96
97 15 1       1   2           1             1         1                         1           1 1   1 1               1 2     97
98 14   1 1                   1       1       1                   1               1         2       1 2           1   1     98
99 12 1     1         1           1               1       1     1                       2 1                       1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
Ngày
/
Tháng