BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
Ngày
/
Tháng
00 19         1       1 1 1     1                           1   1       1   3     1   1 2 1     1     1       1             00
01 15       1                 1 2     1         1   1 1 1     1   1               1       1       1                 1       01
02 21         1           2   1 1   2 2     1   2     1   1 1     2         1     1         1 1                             02
03 18 1 1   1   1     2   1   1 1       1     1                   1 1                         1     1 1               1 1   03
04 18   1 1   1     1   1         1       1   1   1             1       1     1                   1 1 1     1     1 1       04
05 26 3     1       1         1           1     1   2 3   1         1 1           1           1       1 2     1 1 1   1 1   05
06 15     1           1         1     1   1   1     1 1         1                 1 1   1 1             1           1       06
07 16 1   1       1             1 1             1 1             1             1   1               2 1         1 1   1       07
08 14             1   1       1     1   2   3         1                     1                       1         1           1 08
09 19       1 2 2       1 1 1   1           1               1                 2       1       1     1     1       1     1   09
10 11       1                   1       1     1       1                                 1     1         1         2   1     10
11 18             3 1 1       1                   2               1 1                   1     1 1 1 1   1             2     11
12 16         1 2     2     1   1           1                                             1       1 1   2   1     1 1       12
13 11                 1       1               1         1   1   1   1                             1   1     1           1   13
14 15 1         1     2           1     1   1     1 1         1 1 1           1           1     1                           14
15 17             1     1 1 2     1   1     1   1             1     1 1   2 1 1               1                             15
16 20 2                 1     1   1               1 1   1   2                   1   1 1   1 1             1 1 1           2 16
17 16   1 1             1           2           1       1   1           2     1                 1           1 1   1       1 17
18 15                   1 1   1   1       1                         1   1       1 1     1 1       1         1   1   1       18
19 14     1     2         1   1                     2                       1 1 1                   1 1       1           1 19
20 13   1                   1 1                         1             2 1         1       1                 1       1 2     20
21 20 1 1                 1           1 1         1       1           1 1 1 1   1     1       1 1     1 1           1   2   21
22 17 1     1     1           1   1 1   3 1   1   1 1                                   1 1                       1 1       22
23 20     2 1 2   1             1                             1   1       1                     2 2       1 2       1 1   1 23
24 11       1     1                                   2 1   1 1     2                   1   1                               24
25 10   1         1           1         1                           1 1                                 1 1           1   1 25
26 12     1         1             1     1 1             1         1 1     1           1       1                           1 26
27 14 2 1                   1   1 1                                   1 1     1 1   1       1                           2   27
28 12   1         1                     1           1     2           1 1       2       1                       1           28
29 13               1         1         1         1             1       1                     1 1         1 1     2   1     29
30 14                 1   1 2     1 1     1               1                       1           1 1             3             30
31 10     1                           1           1           1     1           1               1       1     1     1       31
32 18             1       1   1 1                                           2   3 1   1     1         1   2 1     1   1     32
33 10       1   1                                 1           1 1                                 1     1 1   1         1   33
34 23       1       1             1     1 1     1 2   1           1 1 1   1   1     1             2   1 1       1   1   1 1 34
35 11       1 1             1               1           1   1       1   1               1       1   1                       35
36 19         1   1                   1   1         2 1 2                 1         1 2 1               1   1 1 1       1   36
37 14     1                       1   1   1                     1 1 1 1   1 1   1                           1       1   1   37
38 22     1 1   1             1     1       2   1     1 1                 2   1   2 1       1   1   1         1   1     1   38
39 14               2     1           1 1       2                 2                             1 1   1     1           1   39
40 10         1     2   1 1             1                                     1     1 1                     1               40
41 15   1     1                   2   1                         1       1       1   1 1     1   1 1         1     1         41
42 25     2                       1     1 1 2             1 2   1 1       3       1     2               1 1 1 1   2 1       42
43 15           1 1   1     1           1       1 1     1   1           1   1 1 1           1         1                     43
44 15     1             1                     1         1   2   2   1 1           1   1                 1           1     1 44
45 10               1 2         1                                   1                 1     1             1 1       1       45
46 17   1       1 1 1             1                         1 1       2                       1 1   1 1   1     2         1 46
47 12   1               1   1           2               1                                 1   1 2                       1 1 47
48 20 1   1     2   1       1   1             1     1           1 1 1 1   1           1   2   1 1                 1         48
49 13           1       1     1                   1   1                   2 1       1   2           1   1                   49
50 15           1 1     1       1           1             1   1 1     1       1             1     1       1         1 1     50
51 22 1 1           2 1 1           1             1   2   1 1 1 2 1   1     1                 1         1             1 1   51
52 19     1 1 1     1   1 1           1   2   1 1             1                 1         1           2   1       1       1 52
53 19             1         2       2     1         2             1       1   1 1 2 1   1     1           1   1             53
54 13   1 1 1       1         1                       1   1         1         1 1                     1         1 1         54
55 12             1 1     1                               1                         1 1     1         1       1       1 1 1 55
56 15 1     1 1 1 1                       1                   1             1   1 1                   1         1   1 1 1   56
57 23       2   1       1 2 1       1   1         1 1     1 2   1     2       1             1       1     1     1         1 57
58 16   1     1         1                       1             1   1   1           1 1     2       1   1 1     1           1 58
59 10           1                 1       1 1                   1   1         1     1           1     1                     59
60 20             1     1     1       1     1 2 1     1 1 1                         1   1       1   3   1       1 1         60
61 17 1   1                           2       1 1             1 2             1   1   1 2           1 1         1           61
62 19         1 1 1 2     1     2   2     1 1     1   1                         1 1   3                                     62
63 18   2       1 1           1   1             1             1 1 2           1               1   1 1 1 1         1         63
64 15   1 1           1             1         1 1     1       1 1       1           1       1               1   1       1   64
65 15 2               1 1             1                               1   2   1           1 1       1   1 1               1 65
66 17   2 1         2   2               1 1     1   1       1 1   1 1               1               1                       66
67 20     1           1 1   1   1 2 1 1     1     1   1     1             2 1   1       1       1   1                       67
68 16 1     1 2         1     1     1   1               1   1   1 1                     1   1     1     1                   68
69 13         1 1     1             1           1         2 1               1       1                     1     1     1     69
70 16 1     1         1 2   1                     1   1       1       1         1           2 1             1   1           70
71 21 1                   1     1     1 1           1     1   2         1 1       1 1 2   1             1 2               2 71
72 21     1                       1 2       1     2 1           1   1   2       2               1     1       1 1   2 1     72
73 15                 1 1   1 1     1         1 1       1         1                 1       2 1                         1 1 73
74 19         1   1               1 1     1 1                               1       1     1 2 1   1         1 1 1     1 1 1 74
75 14 1       1       1         1           1 1         1               1           1         1   1         1         1 1   75
76 8     1 1             1           1                 1                                         2       1                 76
77 14 1         1           1     1   1                   1         2   1   1           2                         1     1   77
78 15           1         2   1               2           2               1         1           1         1     1       2   78
79 18 1       1       1         2 1     1 2         1     1   1       1 1                   1 1                   1       1 79
80 17   3   1       1       1 1 1           1                                     2 1     2       1   1               1     80
81 18       1 1   1 1                           1   1       1     1 1 1 1   1   1     1       2           1         1       81
82 10                     1         1     1           1   1 1           1     1 1                                 1         82
83 21 1     1             1 1         1       1     1 2 2             2               1 1     1                 1 1 1 1   1 83
84 21                       2               1     1         1 1             2 1     1 2   1 1         1   3   1 2           84
85 8             1   1                             1                   1                                   1 2           1 85
86 13             1         1     1         1 1 1                   1       1               1 2 1           1               86
87 20     1   1                   1 1       2   1 1     1 1 1 1             1     2     1       1     1               1   1 87
88 12               1 1             1   1         1                 1   1           1     1                   1       1 1   88
89 19   1   1             1   1       1   1 1 1                 1           1             2         1   1 1 1 1     1 1     89
90 15             1                   2 1 2   1   1     1                     1 1   1       1                   1 1         90
91 17   1   1               1                 1 1             1         1 2 1             1     1 1     1     1 2           91
92 21   1 1 1       1 1         1   1         1         2           1 1   1   1       1           1 1             1 2   1   92
93 17 1       1     1   1     1               2     1     2                   1   1   1     1   1       2                   93
94 13   2     1                       1               1           2       1               1                 1   1     1   1 94
95 17           1             1 1             2   1 2     1           1           1         1         1     1       1 2     95
96 16       1           1         1 1 2         2     1   1   1             1           1           1 1       1             96
97 14 1   1     1         1               2                       1           1     1 1 1                       1   1     1 97
98 14     1   1 1         1 2                       1   1       1 1     2                 1         1                       98
99 12                           1                       1 1 1 2                 1                 1 2     1       1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
Ngày
/
Tháng