BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/10/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
Ngày
/
Tháng
00 12       1     1       1 2 1                               1                 1       1       1                   1 1     00
01 10       1   1     1         1                     1         2       1                   1                     1         01
02 23     1                         1 1     1 1   2   1 1         1   1         1 1     2 1   1 1     1 2       1   1       02
03 16 1               1             1                 1 1   1 1   1               1     1     1         1   1       1 1   1 03
04 16 1         1                 1 1         1         1         1 2   1     1 1                 1     1           1     1 04
05 10               1 2   1                   1 1     1           1                           1       1                     05
06 12   1           1                     1   1   1       1                         1 1     1     1       1           1     06
07 17           1   1     1   1               1 1 1                 1 1   1       2         1           1           1     2 07
08 12 1   1       1     1       1             2           1 1                         1           1       1                 08
09 17       2 1   1             1     1 1       1       1 1       1                   1   1   1 1     1             1       09
10 21               1     1 1       1                         3           1   1 1 2         1     1 1     2     1     2   1 10
11 16         1     1 1 2                   1 1 1 1             1 1         1   1                 1           1           1 11
12 16 1 1             1     1     1 1                   2 1 1           1                       1     1     1   2           12
13 13                 2         1         1           1       1           1         1 1             1     1       1 1       13
14 13         1 1   1   1                         2     1   1 1                   2               1             1           14
15 14 1         1   1 1             1                 1 1 1 1           1               1 1     1                       1   15
16 21       1     1                                     1 1       3     1   1                           1   2 1 1 1 1 1 4   16
17 12                   1   1     1                   1   1                     1 2                   1 1   1 1             17
18 11       1 1             1                                   1       1             1   1   1     1 1                   1 18
19 23     1 1 1   1       2 3 1     1 1         1                         2   2                     1 1         1   1 1 1   19
20 13 2   2     1           1                       1         1             1   1             1       1                 1   20
21 14   2               1                                   1       1 1     1     1 2     1 1       1         1             21
22 12         1 2                         2     1                             2         1         1                       2 22
23 19   1                   1 1 1       1     1     1         1 1 2 1             1 1   1             1       1 1     1     23
24 10           1           1     1       1             1   1       1   1     1                           1                 24
25 10   1     1                         1               1             1         2   1                     1 1               25
26 18 1 1 1     1     2 1         1     1           1     1             1       1 1               1 2         1             26
27 17 1   1 1     1 1           1 1 1 1   1   1               1 1   1 1                     1                 1             27
28 17   1 1 1 1       1             1     1 1       1                 1 2     1                         2   1     1         28
29 13                   1               1   1   1     1         1           1                 1 1       1   1 1   1         29
30 16 1 1       1     1 1   1 3 1                   1       1         1   2     1                                           30
31 26 2 1   1               1     1   2   1 1   1           1 1           2 3   1       1 1 1 1 1     1                   1 31
32 21 1     1   1             2 2       1   1     1 1           2 1       1     1   1 1                           1   1 1   32
33 16       1 1                       1             1     1 1 1 2   1 1                           1   2           1       1 33
34 18       1       1   2 1 1   1     1 1 1     1 1                       1         1         1         1 1           1     34
35 15                           1               1 1 1             1           2 1 1   2 1           1     1   1             35
36 18                     1         1     1 1       1     1 1     1                 1 1             1     1 1 1 1     1 1 1 36
37 23 1 1             1 1                     1   1       2     1   1       1 1                   1     1   1     1 3 3   1 37
38 9 1   1   1     1                 1     1                                                           1 1       1         38
39 23         1   1       1 1 1       1         1   1       1   2       2   2 1   1               1   1 2         1     1   39
40 17               1             1 1 1   1             1                           1 1   1 1 1 1 1         1       1     2 40
41 18             1               1   2         1                           1   1 1     2   1   2 1 2     1 1               41
42 19     1     1   1   1 1   1                   1             1   1   1             2                 1     1   1   2 1 1 42
43 18   1             1 1 1   2       1 1             1         1   2     1       1   2 1     1                             43
44 17         2     1   1                   1 1     1     1         1 1     1 1     1               1 1   1           1     44
45 19   1       1 1                     3   2                           1         1 1 1 1   2     1     1               2   45
46 20             1             2   1     1                   2 2   1 2   1         2                   1         1   2 1   46
47 15       1       1         1           1 1     1     1               1                     2     1 1 1   1             1 47
48 18     1 1 1               1 1     1 1     1   1               1 1       1   1   1   1                         2 1       48
49 15   1   1       1     1             1     1     1         1     1       1                           1   1     1   1 1   49
50 19 1 1       1         1       2 1       1   1       1 1           1   1           1 1 2 2                               50
51 14   1     1   2                   1           2 1 1                             1           1       1     1     1       51
52 9       1   1                                         1       1     1     1         1                       1       1   52
53 13 1                               1             1   1           1                     1             1 1   2     2     1 53
54 17 1 2     1                           2                 1     1   1     1     1 1   1           2     1   1             54
55 15   1 1 1 1 2                 1   1   1         2                         1     1               1           1           55
56 7                     2                           2                                   1                 1         1     56
57 15   1 2         1           1             1         1         1 1   1             1   1             2     1             57
58 16   1 1     1 1       1       1       1 1     1   1   1               1 1   1                             1 1           58
59 22     1       1 2   2     1         1           2   1             1       1 1       1 1 1 1 2   1     1                 59
60 13               1       1             1       1         1               1               2     1       1 1 1   1         60
61 13       1     1       1     1                   1             1       1           1     1         1     1         2     61
62 12       1 1       1           2                                         1 1   1         1   1                     1 1   62
63 16             1       1 1 1             1   1     1     1 1           1     1 1       1       1 1             1         63
64 11   1           1           1     1         1 1   1     1               1                         1         1           64
65 16     1     1 1     1   1 1   1 1         1                     1                 1   1           1         1   1 1     65
66 18 1                 1   1               2     1   1       2             1     1     1               1 3 1       1       66
67 18     1   1           1         1         1             1                 1   1   1     1     2 1     1       2     1 1 67
68 19 2 1   1 1         1   1     1         1     1   1                 2         1   1                     1   1 2         68
69 14 1           1 2   1           1   1             1   1     1               1               2                   1       69
70 20       2               1         1   2 2   1 1     1     1   1 1   1 1 1       1     1                             1   70
71 15       1 1   3           1   1 1           1         1   1       1     1                     1           1             71
72 21       1     1 1 1   1     1       1             1   1         1 3       1 1             2             2 1         1   72
73 12         1       1   1             1       1       2           1 1         1                   1                 1     73
74 19 1   1         1 1     1       1   2   1 1     1 1       1       1               1     1 1             1       1       74
75 19         1   1   2       1     1 1       1       1                   1   1     2     1 2   1               2           75
76 16   1                       1           1 1     1     1 1   1     2             1   1   1   1 1           1             76
77 14     1   1           1           1                     1 1 1 1         1       1       1 1         1         1         77
78 19 1   1       2   1           1       1     1     1 1   1             1               1   2       1         2         1 78
79 16                                                     1   1 1             1       1   1   2 1 1 1     2       1       2 79
80 14                                       1   1           1     1       1 1   1   1   1   1     1             1   2       80
81 21   1             1 1         1 1             1   1 2           1   1 2     1 1       1   1   1   1     1   1           81
82 23     2       1     1   1 2         1   1       1   2       1 1   1     1 1       1 1 1       1                   1 1   82
83 17                     1     1   2         1 1 1   1             1           1       1       1 1 1 1     1   1           83
84 25     1     2       1     1 3 1     1 1               1 1           1             1   2               2   1 1 1     1 2 84
85 12               2     1 1           1   1         1   1               1   1                 2                           85
86 15                             1 1 1 1     3                               1     1                     1   1 2   1     1 86
87 12         1                       1   1     1           1   1 2   1                 1               1   1               87
88 21   2 1                       1 1 1 2 1                 1 1     1   1                       1   1 2   1 1       1   1   88
89 15 1     1   1                 1       1     1               1       1       1   1   2   1   1             1             89
90 21 1               2 1       1     1         1 1 1     1 1   2       1           1     1     1 1           1     1     1 90
91 19     1     1 1 1     2 1   1         1 1           2 1 1                                       2 2     1               91
92 11                 1             2   1                 1                   1   1           1 1             1   1         92
93 11                         1     1 1       1       1       1   1       1               1   1 1                           93
94 11 1       1               1   1                       1           1       1             1       1           1         1 94
95 10           1                 2             1 1                     1 1                   1               1   1         95
96 18       1             1 1             1 1 1 1   1       1 1   1       1   1       1   1           1         1 1         96
97 11     1   1         1     2                 1   1         1         1         1                                     1   97
98 17           1     1         1       1         1 2 1               1     1   1     1   1       1 1               1   1   98
99 12           1       1       1             1                     2 1                 1     1       1                 2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
Ngày
/
Tháng