BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 11/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
Ngày
/
Tháng
00 20   1 1         1     1   1 1     1     1     2         1         1     2             1           1         1   1 1   1 00
01 13   1   1 2             1         1                   1     1             1       1           1       1     1           01
02 16 1     1         1 1       1     1         1                   1       1 1 2   1           1       1 1                 02
03 18   1   1 3           1             1   4           1             1 1         1               1     1                 1 03
04 13           2       1           1     1     1   1 1                   1   1     1                           1 1         04
05 17   1         1     1         1 1   1     1   1       1 1   1   1             1   1     1         1             1       05
06 12                     1         1                 1                   1           2       2 1           1       1 1     06
07 17   1 1     2           1                         1       1   1 1   1 1     1   1           1         1 1 1             07
08 10                                                       2         2   1 1             1 1           1         1         08
09 16 1       1     1   1             2       1                         2     1   1     1 1   1                           2 09
10 12       1     1                 1 1     1     1       1             1                     1 1                 1   1     10
11 11                 1       1   1                     1         1 1   1 1           1   1                     1           11
12 15       1                   1           1 2 1         1   1 1                 1             1   1       1         1   1 12
13 12             1               1             1                       1     1 1     1 2 1   1 1                           13
14 16 2 1       2         1 1 1         1                       1 1       1             1           1 1       1             14
15 16     1     1   1         2 1     1 1                         1   1     1     1             1         1 1       1       15
16 18 1       1 1         1     1     1   1 1 1     1           1     1               2 1   1       1 1                     16
17 25 1       1       1 1 1     1       1 3       1 1 1         2     1   1   1     1     1 1   3                     1     17
18 15         1 1                 2                         1     1 1   1                   1 1                   1 1 1 1 1 18
19 14 2         2           1             1                 1     1         1 1           1       1                       2 19
20 30 2         1 1     1     1 1 1 1   1 1     1 1 1       1   1         1     1   2   2 1   3     2     1               1 20
21 14     1           1 1           1   1     1         2             1       1                           1 1 1         1   21
22 14                               1                   1       1   3     1 1 1       1     1         1       1     1       22
23 19 1 1 1   1                 1   1   1 1         1     1 1             2         1     1         1       1     1 1       23
24 19   1 1 1           1 1           1 1     1 2               1     2     1     1   1     1 1                       1     24
25 19       1 2   1   1     1   1   1         1 2       1     1   1         2 1 1                   1                       25
26 12                 1           1     1 1   1             1         1             1                 2     1     1         26
27 24 1       1   2 1       2 2 1 1 1 1       1 1 1                   1 1           1             1   1     1   1       1   27
28 14                   1   1           1 1     2   1       1                           1 1     1           1         1 1   28
29 12                   1 1     1 1   1                   1           1 1               1   1                     1   1     29
30 19             4     1     1     1 1         1     1             2   1 1     1                 1 1               1 1     30
31 13   1     2                   1       1         1                     1     1   1 1                 1   1     1         31
32 11 1                               1 1                   1           1   1           1     1       1     1           1   32
33 12       1     2   1       1                     1     1   1                           1                       1 1 1     33
34 16         1   1     1                 1         1     1         1             1 1       2   1         1       1     1 1 34
35 17 1                   1 1   1               1     2 1     1 1   1                     1     1   1         1 1         1 35
36 22   2   1         2       1         1       1       1 1   1 1     1       1       1 1         1     1   2       1   1   36
37 12               1                       1     1         1   1 1   1   1                             1         1   1   1 37
38 8                 1                   1           1 1               2   1                           1                   38
39 24 1   1 1 1     1       1                 1   2 2   1   1     1 1             1   1       2                 2 1 1     1 39
40 22   1 1       1 1 1 1                   1 1     2               1     1 1 1   1     2       1 1 1       1       1       40
41 15               2             1         1 1 1   1 1   2     1               1 1       1                               1 41
42 13       2     1     1         1                   1                                         1     1     2     1   1 1   42
43 13     1 1   1         1       1           1                       1 1                             2 1       1 1         43
44 18 1             1 2     1                     1 1         2     1   1             2                 1 1   1 1       1   44
45 15               1               1 1   1                   1   1                               2   1 1 1     1 1 1 1     45
46 16         1         1     1               1               1             1               1     1 1   1 1   2     1   1 1 46
47 17             1 1     2           1 1               1 1       1   1         1   1           1     1   1   1 1           47
48 11     1     1   1                     1             1         1     2             1 1 1                                 48
49 11               1               1                   1     1                     1   1         1 2               1 1     49
50 11                 1                     1                   2             1 1     1     1     1           1   1         50
51 17 1     2               1             1 1                 1           2   1 1         1     1   1 1   1     1           51
52 26 1   1                 1 1               1 1   1 1 2 1           1   1   3   1     1       1 1   1 1 1     1   1   1   52
53 20             1 2 1 1         2         1           1 2 1     1       1     1       2   1           1   1               53
54 17   1   1 1           1 1   1     1       1                         1           1     2     1 1   1         1     1     54
55 16 1 1     1       1             1   1   1   2       2           1               2                   1     1             55
56 15   1       1               1   1   1           1   1       2   1               1               1   1 1       1         56
57 17           1     1   1   1 1         1 1 1       1 1     1   1         2   2                             1             57
58 18       1       2                       1     2 2 1   1           1     1   1     1 1 1                   1           1 58
59 24 1   1   1   1   1 1   2     1               1       2               1                 1 1   1   1 1     2 1     1 1 1 59
60 16         2     1   1         1 1     1         1                 1 1       1                 1       1 1     1 1       60
61 18       1       1       1       1         2         1   1   1 1     1     1         1     1 1 2                 1       61
62 16       1   1     1           1   2               1   1 1   1                     1           1   1             1   1 1 62
63 14                                   1     1 2 2                 1           1         1 1                     2 2       63
64 21               1     2   1         2 1       1 1     1 1     1 1             2 2 1     1             1             1   64
65 12                     1   1           1                     1           1 1 1   1     1     1       1     1             65
66 14   1   1 1             1         1 1             1                     1 1     1       1 1                 1   1       66
67 13     1           1     1         1 1         1   1     1                                 1 1           1   1 1         67
68 19               1           1   1     1       1   1   1   1 2               1   1         1           1   1 3     1     68
69 11 1     1           1     1                     1                   1                             1 1     1           2 69
70 12 1       1     1                   1 1 1 1       1                 1   1     1               1                         70
71 10     1                     1           1                     1 1       1 1   1 1                             1         71
72 18                   1     1     1           1     1       1     2       1   1 1   2               1   1 1   1         1 72
73 10               2       1           1       1                                                 1 1   1                 2 73
74 20     1     1 2     1 1 1       1                   1         1       1       1   1   1             1       1   1   2 1 74
75 25 1 1 2           3   1 2 1   1                 1       3           1 1   1   1 1                       2 1       1     75
76 16   1 1 1                   1               1       1 1   1         1         1 1               2     1     1       1   76
77 13     1 1       1 1     1 1   1                     1         1         1     1           1               1             77
78 21     1         1               1 1   1 1 1   1       1         1             1       1 1   1     1   1           2   3 78
79 14                 1         1   1           1                     1                 2         1   1 1       1 2     1   79
80 15     2           1   1         1 1 1     1         1         2     1                   1             1             1   80
81 19 1                 1   1 1 1 1           1     1         1                           1 1   1       1 3     1 1 1       81
82 14                       1             1           1   1         2           1       1   1 1 1 1       2                 82
83 21   2               2 1     1 2       1             1         1   1   1 1 1             1       3   1 1                 83
84 17           1 1             1   1             1   1           1   1     1 1   1   1         1   1 1                 2   84
85 17       1             1     1 1 1       1 1   1             1 1       1       1   1     1         1     1         1     85
86 15   1     1 1       1     1   1       1                                       1 1         2     1   1             1 1   86
87 13 1   2     1     1 1                                     1           2             2     1       1                     87
88 15       1   1 1       1       2 1         1           1               1 1   1   1                                 1 1   88
89 21       1   1 2       1     1       1   1       1         2   1                           2   1 1       2     1 1 1     89
90 11     1     2                           1                         1               1     1       1       1 1     1       90
91 13   1                                 1       1   1 1   1 3             1                     1           1         1   91
92 15                   1   1   1                           3 1 1 1               1               1 1   1     1         1   92
93 19                     1           2           1 1 1   1   1     1         1   2         1 1   1           2 1 1         93
94 13 1   1                   1         1   2         1       1 1             1           1             1           1       94
95 13   2   1     1       1   1                   1         1 1 1               1         1     1                           95
96 17 1 2                             1     1   2         1         1 1         2     1             1   1   1           1   96
97 17         1                 1     1 1             2           1   1 1     1         2 1   1               1       1 1   97
98 10           1             2 1   1             1 1       1         1                               1                     98
99 16   1 1     1 1       1   1       1     1     1   1                         1         1 2                 1       1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
Ngày
/
Tháng