BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
03
/
09
31
/
08
27
/
08
24
/
08
20
/
08
17
/
08
13
/
08
10
/
08
06
/
08
03
/
08
30
/
07
27
/
07
23
/
07
20
/
07
16
/
07
13
/
07
09
/
07
06
/
07
Ngày
/
Tháng
00 11               1       1             1                 1   1                         1   1             1   1     2     00
01 12                           1     1   1               1         1   1         1           2       1       1     1       01
02 16     1         2     1     1             1       1         1       1     1     1       1         1 1   1             1 02
03 8                 1                           1               1         1         1   1       1             1           03
04 20     1 1       2                 1     1             1 2 1   1 1 1   1         2     1   1             1         1     04
05 22 1   1         1   2                   2   1   1           1 1         2       1       1 1 1   1     1     1 1       1 05
06 16         1       1 1           1     1             1   1       1           1   1     1     1   1         1   1   1     06
07 18   1     2     2                       1   1       1     1                     2           1 1 2           1 1   1     07
08 23     1 1 1     2               1 1 2         1       2 1 1           1                   1       1             3 1   2 08
09 23   1   1   1 2   1           1       1           3       1                 1 1 2 1             2   1             1   2 09
10 14       2 1     1       1                 1     1             2                         1   1         1     1       1   10
11 18       1       1 1   1     1   3               1     1                   1       1   1     2           2       1       11
12 12             1       1         1   1               1       2 1                                   1     1     1 1       12
13 14     1   1                   1   1         2     1 1 1     1     1       1                             1           1   13
14 18 2         2 3   1 1   1 1 1       1                         1             1                           1 1         1   14
15 12           1           1         1 1               1   1   1     1               1     1             1           1     15
16 18 1           1 1                       1   1   2       3           2 1         1         1 1     1                 1   16
17 17     1 1 2           1         1       1       1                         1   1       1       1   1       1 1       1 1 17
18 15           1     1   1     1 1                           2 1 1     2                 1 1           1         1         18
19 19 1 2   1                 1       1   1               1   1     1         1     1     1   2         1 1     1     1     19
20 15     1   1                 1 1 1       1 1 1             1   1                 1       1                         1 2   20
21 20     1       1   1       1     1         1   1                 1     1   1         2 1     1   2       1   1       1 1 21
22 12               1         1                                 1     1                           1 1 1   1       1 1     2 22
23 17     1           1               1   1   1               1       2 2 1           1     1   1           2           1   23
24 17   2           1   1   1       1         1   2       1         1                     1   1 1       1 1         1       24
25 18   1 1             1       1 2   1   1   1     1         1     2                 1   1       1           1     1       25
26 10             1         2   1                               1   1 2                       1                       1     26
27 16             1   1   1           1   1   1 2     2 1                         1           1         1         1 1       27
28 15 1                           2 1         1               1 1 1             1   1             1   1 1 1           1     28
29 14                   1       1 3                             1     1 1     1                   1 1   1         2         29
30 13       1 1     1             1           1 1   1   1 1         1       1   1                               1           30
31 16   1                     1       1           1         1     1       1     2 2     1             1 1   1 1             31
32 10       1       1           1                   1       1                                     1       1     2 1         32
33 14 1                       1 3                               1 1               1 1       1 1     1                 1 1   33
34 15           1 1   1                     1       1     1   1 2       2       1       1 1       1                         34
35 23     1   1         1   1   2           1 1             1 1   1           1   1   1     1           1 1   1 2 2 1       35
36 17 1             1     1   1           1             1 1               1   1         1   1     1       2   2   1         36
37 15   1                 1   1   1         1     1         1       1   1     1       1         1     1     1     1         37
38 17 1   2 1             1                                 1     1       2     1 1   1 1         1         1 1   1         38
39 13 1           1           1                 2       2                 1   1   1                       1 1       1       39
40 17   1     1 1                         1   1 1 1 1 1     2   1 1                 2                 1               1     40
41 20     1   2 1   1 1               1     1     1         1       1           1   1   1         1   1     2     1     1   41
42 14       1                       1   1       1       1         1   1 1   1   1   1                         1 1       1   42
43 14             1     2         1       1   1 1                           1     1   1           2           1       1     43
44 21   1     1 1     1 1 1 1   1       1     1     1         1       2                           1 1 3         1   1       44
45 14           1   1       1         1 1 1       1 1   1             2                     1         1 1                   45
46 16           1 1 1           1     1 1     1         1 2   1     1                       1         1             1     1 46
47 18                     1   1 1   2     1       1           1 1             2           1         1   1             1 2 1 47
48 22       1 1                     1 1   1       1 2 2 1   1               1   1     1 1       1 2           1   1   1     48
49 15   1 2     1     1 1             1               1                   2   1       1 1                 1   1             49
50 9       1       1       1                             1     1           1                                 1 1 1         50
51 11       1     1         1     1             1               1             1                 1 1     1         1         51
52 13   2             1     1       1 1   1                                           2     1 1   2                         52
53 9     1   1                                           1                     1   2 1             1                   1   53
54 15           1           1 1         1     1 1     1 1 1                   1       1 1           1     1   1             54
55 17 1 1             1 1           1         1         1                             2       1 1   1 1 1 1   1 1           55
56 11                                 1 2                       1         1 1   1             1           1     1     1     56
57 15 1         1   1             1 1           1               1         1   1           1 1 1 1   1               1       57
58 17   2 1           1 1         2     1 1 2     1     1         1       1               1     1                           58
59 15   1 1   1       1       1               1   1       1               1       1     1     1       1   1         1       59
60 19   1   1 1           1 1 1         1     1   1     1   1   1       1       1         1     2   1   1                   60
61 16               1       1 1           1   1       1                 1   1   1 1   2 1     1                 1         1 61
62 16       2   2       2     1 1       1   1     1                               1   1       1       1           1         62
63 16       2     1   1           1     1   1         1 1 1             1     1   1             1       1   1               63
64 15 1               1 1           1 1     1                 1               2 1 1         1             1 1             1 64
65 13         1       2 1                                         2     1                           1   1 1     1   1     1 65
66 12 1 1       1     1 1     1         1                             1     1                 1         1             1     66
67 17         1                             1   1   2         2 1       1   2             1                   1 2   1     1 67
68 10                       1                         1             1   1                   1       1 1 2     1             68
69 20   1 1         2                             1 1 1             1   1   2   1     1 2 1   1 1   1           1           69
70 17       1   1     1                 1         1   1                         1   1     1 1   1   1 1 1   1           1 1 70
71 14           1 2           1 1       1       1                 2   1                   1       1               1     1   71
72 13 1                                         1 1   1   1 1           1                                   2     1   1   2 72
73 9       1                             1 1   1 1   1             1           1         1                                 73
74 13                 1 1     1 1 1   1   1                                 1 1           1 1 1                         1   74
75 18 1       1   1     1               1                 1       1 1               1 1     2       1 1 2           1   1   75
76 17                     1   2     1     1 1           1     1   1 3 1   1     1                   1           1           76
77 13     1   1     1         1 1         2     1             1       1                 1                     1         1   77
78 10   1 1                               2       1         1         1   1     1 1                                         78
79 19 3 1         1       2                   1       1     1   2   1 1     1     1           1     1         1             79
80 18   1   1 1   2       1     1               1   1   1       1           1           1     1 1     1               1 1   80
81 14 2         1                     1                 1 2 1 1               1 1                       1   1             1 81
82 12       1                     1               1     1                 1 1     1 1   2   1                       1       82
83 14 2       1           1             1             1       1                         2   1             1   1       1   1 83
84 23   1 1     2     1               2             1 1 1 1 1     1       1 1 1           1 1         1   1         1 1   1 84
85 18                     3       1 2 1                 1       1     1   2     1 2           1   1             1           85
86 17     1           1                 1   1 1 1 1       1             1   1             1             2   1     1 1     1 86
87 14 1 1       1               1 1   1       1     1                 1           1 1           1                 1   1     87
88 25 1         1 2       1 1 1         2   1 1 1     1       1           1       1     1 1     1 2       1         1   1 1 88
89 21         1 1       1 1   2       1           1 1   1           2   1         2                 1     1 1 1   1     1   89
90 22                 1         1                     1 1 2   1     1   1 1                 1   1       1 1   1 1 1 2 2 1   90
91 16         1                 1         1 1                 1     1 2     2 1       1   1           1       1         1   91
92 22                   1   2     3     2   1         1   1         1 1 1   2         1   1           1   1     1         1 92
93 16       1   1       1 2               1       1                         1     1 1 1 1     1   1                   1   1 93
94 16     1             1   2   1             1 1                   1 2 1           1 1 1         1                     1   94
95 23   1 1 2     2         2       2       1       2       1 1   1     1     1   1 1           1         1 1               95
96 18 1                       1     1   1   1 1             2     2       1   1 2       1   1     1           1             96
97 21     1       1     1 1 2     1 2       1         1                         1       2   2   1           1       1   1 1 97
98 18 1         1       1 1   2       1   1 1   1 1 2                     1   1         1           1               1       98
99 12                     1 1         1       1   1 1 1                   1 1                             1   1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
03
/
09
31
/
08
27
/
08
24
/
08
20
/
08
17
/
08
13
/
08
10
/
08
06
/
08
03
/
08
30
/
07
27
/
07
23
/
07
20
/
07
16
/
07
13
/
07
09
/
07
06
/
07
Ngày
/
Tháng