BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
Ngày
/
Tháng
00 17   1 1   1     1 1   1         1           3 1                       1               1             2                 2 00
01 15       1 1 1               1       1                 1       1   1               1         1         1 1       1   2   01
02 12     1       1               1   1   1 1       1     1     1               1 1                   1                     02
03 19         1   2 1     1     1   1       2         1       1                           1   2         2       1       2   03
04 10             1     1 1   1                         1     2       1                     1                 1             04
05 11                   1 1   1   1             1                                       1           1 1     1   1   1       05
06 16   2 1           1           1       1     1               1     1             1         2                 1     1   2 06
07 14     1                   1     1   1   1 1   1             2                           1   1     2             1       07
08 13 1           1 1 1                   2       2 1       1 1                                     1             1         08
09 14   1               1   1     1         1                       2         1           1                   1   3     1   09
10 15 1     1               1     1           1     1       1           1 1                 1           1 1   1 1         1 10
11 17         1                 1     1     1 1         1   1       1     1   1       3 1                       1     1   1 11
12 17       1     1               2                     1           2 1           1   1         1   1     2     1   1 1     12
13 20     1         1     1   1     1 1 1 2         1   1   1           1     1 1 1             1 1   2                     13
14 21       1         1               1     2 1       1     1       2 1 1 2           1     1     1       1         2 1     14
15 13                   1     2     1                     1   1   1         1                 1 1             1   2         15
16 9                   1     1                   2             1 1                                 1 1   1                 16
17 8                                                                 1 1 1               1   1   2     1                   17
18 13           1 1                     1   1               1     1     1         1             1   1   1   1           1   18
19 17     1                           1       1     1 1   1                     1       1   1       1 1       1 2   1   1 1 19
20 21 1   1     1             1         2         2   1 1 1 1           1   1     1   1 1     2     1         1             20
21 17           1 1   1               1           1           1             2 1 2         1         1     1 1 1       1     21
22 17 2       1     1 1   1   1       1                     1   1             1     1               1             1 1 1 1   22
23 18           1   1 1                   3         1         1 1       1 1   1 1     1   1         1                   1 1 23
24 13 1 1     1 1                         1           2   3           1                           1       1                 24
25 22 1 2   1   1     1   1           1 1 1     1       1             1   1           2 1         1 1       1 1       1     25
26 18     1             1 1         2   2           1   2   2   1           1             1           2               1     26
27 13     1                               1 1       1         1       2           1               1     1             2   1 27
28 15             1         2   2   1       1 1     1             2           1   1             1           1               28
29 14           1         2               2         1                   1                   1   1 1   1   1   1       1     29
30 12   1   1     1 2                       1       1 1                         1 1                             1   1       30
31 15                 1         1             1     1     1 1 1               1 1   1 1             2     1     1           31
32 17         2 1 1           2                       1         2 1 1           1   1       1   1     1     1               32
33 14                     1 1     1     1     1 1 1   1     1           1 1                     1   1                     1 33
34 14   1   1 1 1         1                           1 1               1   1     1 1   1       1           1               34
35 14     1                 1         1           1         1   2   1 1 1   1         1                         1     1     35
36 19           1   1 1 1   1                   1 1                     1 1       1           1     1 1 1   1 3         1   36
37 20     1     1 1   1 1 1           1       1 2       1                   2               1   1 1 1   2         1         37
38 18   1                         2   1 1     1 1 1     1       1   1                 2         2                   2     1 38
39 13           1                     1 1     1 1     1     1 2       1     1   1     1                                     39
40 17     1     1 1         1   2     1       1           1     1               1 1     2         1               1   1     40
41 11       1 1         1                       1           1       1 1             1     1       1                 1       41
42 21   1         1         2   2 1   3     1   1 1   1   1   1 1 1   1     1                   1                           42
43 13                 1 1               1         1                 1     1   1             1         1         1 1     1 1 43
44 22   2 1 1 1         1           1                     1 1     2     1   1                 1   1   1       1 1 2 1   1   44
45 15 1     1 1   1               1         1                 1             1 1     1         1           1       1   1 1   45
46 19                   2 1           1       1     2 1             1               1     1     1 1 2   1       1   1 1     46
47 19                         2           1     1 1     1               1 1 1 2   1     1     1   1 1 1 1         1         47
48 15   1         1       1                     1   1   2             1   1                 1   1 1 1           1   1       48
49 22 1   1 1   1         1           1 1 1 1   1               1         1   1   1       1   1             1   1 2     1 1 49
50 10 1             1       1 1     1                   1           1                                       1     1     1   50
51 17   1             1 1 1 1                     1         1 1 1                   1 1 2   1 1   1       1                 51
52 20 3 1               1   1   1 1 1   1       1     1     1 1     1   1             1                             1 1   1 52
53 14 1     1         1     1             1         1 1   1           1         1   2   1                               1   53
54 18                   1 1       1   1             2     1       2 1           1     1 1           2   1         1       1 54
55 8       1                 1                                             1       1       2       1 1                     55
56 17       1 2       1     1           1             1       1     1 1 1       1               1         2   1         1   56
57 9               1   1       1 1         1             1           1                                 1         1         57
58 11       1 1                 1   1                     1 1         1                     1     1   1   1                 58
59 23     1 1     1           1   2         2             3     1 1       1 1           1   1       1   3     1     1       59
60 16     1 1     1 1         1     1 1             1   1 1     1       1                   1     1         2               60
61 27 1     1 1   1     1 1 1 2     1 1                     1 1 1 1   1     1   1 1     2 1   1 1 1               2         61
62 19     3 1       2 1                   1       1         1     1               2     3                 1       2         62
63 18     1     2     1     1 1   1     1 1           1                 2         1   1 1                 2   1             63
64 12             1 1                       1     1       1               1 1   1 1           1               1 1           64
65 20   1 1     2   1           2             1   1         2       1   1     1   1 2       1 1               1             65
66 15 1                           1     1         1 1   1 1           1             1 1   1 1   1         1         1       66
67 17 1   1   1 1             1               1 2       1                   2     1 1   1   1               1   1           67
68 13   2   1                           1           1                           1     1           1       2     1     1   1 68
69 13 1       1       2 1 1                 1               1                                     1         1 1     1 1     69
70 11                               1 1           2     1 1 1 1   1                 1                   1                   70
71 13       1 1     1                         1   1   1         1   2     1       1   1                     1               71
72 16 1 1 1     1                           1 1   1     1                         1 1 1                 1   1   1         2 72
73 18       1           1 1 1 1                               2             1     1 2             2   1   2   2             73
74 9   1       1 1                                                 1   1   1     1           1                         1   74
75 19 1       1   1                           2 1     1         1     1     1 1 2         1   1 1   1     1             1   75
76 14       1     1 1           1         1                 1 1 1         1                   1                 1     1   2 76
77 16       1     1 2   1             1                           2       1     1           1 1         1 1   1       1     77
78 15               1       1   2         1           1 1                 1   1 1 1               1     1       1     1     78
79 26                 1   2   1   1 1   2 1   1             1   1 1   1 1           1 1   1     2     1 1     2       1   1 79
80 8                   1   1     1                             1 1                 1     1                   1             80
81 20 1       1     1     1 1                           1       1   1 1 1     1         1 1     2     1 1   1           1 1 81
82 21   1     1   1   1             1     1     1     2   2       1     1     1       1       1 1           2       1     1 82
83 15     1                   1   1 1               1               1                 1   2                   1       2 3   83
84 20         1       1 1 1             1   1                     1       1   1     1   2   1 2       1             1 1 1 1 84
85 16                 1             2         1 2     1   1         1         3           1   1 1                     1     85
86 16 1                     1   1   1         1 1                 1     1 1         1     1   1       1 1   1           1   86
87 11       1               1           1                         1           1 1       1 2           1                 1   87
88 19               1       1   1             1       1 1     4         1       1   1   2   1               1       1     1 88
89 19 1     1     1             2   1   1 1 1 2     1 1             2           1           2               1               89
90 24 1 1 2     1   1         1 1 1 1     1     1       1     1 1     1   1   1           3 1                   1     1     90
91 17 1         1 1     1       2   1   1         1                     1     1 1                 1   1 1   1       1       91
92 13   2                             2             2 1           2                                 1   1   1     1         92
93 21   1     1       2   1 3     2     1       1 1     1             1     1 1       1   1                 1   1           93
94 14           1   1         1             2       1                       1     1         2       1           1   1     1 94
95 16 1 1           1 2 1           1     1             1 1                 1   1             1                 1   1     1 95
96 11     1   1         1       1   1 1                                           1               1           1   1 1       96
97 12         1                   1       1           1       1             1 1     1     1               1       2         97
98 15 1     1 1     1   1 1   1     1   1                                 3     1   1                 1                     98
99 22           2               1 1   1     2 2     1   1         1 1 1   1                       1   1   1 1   1   1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
Ngày
/
Tháng