BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 17/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
Ngày
/
Tháng
00 16 1           1         1   1 1   1 1     1 1   2               1                       1 1             1 1             00
01 14         1       1     1               2                         1       1             1                 1 2   1     2 01
02 18       1       1 1                   2 1 1 1   1   1               1 1       1       1       1     1     1     1       02
03 15         1     1                 1 1 1   1         1                     1   1       1 1         1     1 1     1       03
04 18                       1 1             1         1 1         1   1       2           2 1 1         1       1 2   1     04
05 17   1         1             1           1               1 2   1   1       1       1             1 1 1   1 1     1       05
06 20     2 1           1       1 1     2 1     1   1                               1           1 1       1   1 1 1     1 1 06
07 17       1         1 1 1               1 1 2                 1       1         1         1         1 2     2             07
08 12 1 1           1         1             1     1       1 1       1 1                     1           1                   08
09 11 1   1                           2         1       1                 2       1           1                       1     09
10 12     1 1                 1   1         1 2   1 1             1   1     1                                               10
11 11 1                     1           1           1 1       1   1 1           2   1                                       11
12 12       1   1       1         1   1 1   2                           1           1   1                         1         12
13 14 1   1 1                           1 1 1               1 1   1   1                 1   1   1                 1         13
14 16           1 1       1               1         2       1       1 1     1         1 1     1   1 1             1         14
15 17       1         1 1       1                 1     1     1 1       1 1   1         1   1   1   2                     1 15
16 17   1       1 1                       1       1       1     1   1           1   1   1 1           1 1   1       2       16
17 19 1 1   3                     1           1       2             2   1     1 1     2                   1 1             1 17
18 16   1 1                   1 1 1 1 1   1 1       1   1   1                   1   1                     1               1 18
19 17 1       1                       2 1             1 1             1           1 1         1   1 1     1       1     2   19
20 25 1   3     2     1               1 1   2     1 1 1 1       1           1 1 1     1   1           1   2           1     20
21 17                 1 1 1         1     1           1   1             1 2   1         1 1 1       1   1 1                 21
22 17   1         1       1     1         1     1 1 1   2             1         1               1     2 1       1           22
23 13 1         1       1     1 1       1             1       2       1                       1                   1   1     23
24 20   1 1                       1       1 1       1     1     1 1 1           2   1           2     1   1 1 1   1         24
25 9           1                                             1               1 1   1     1             1           1     1 25
26 18             2     1     1                 1 1           2 1   1     1         1               1   1   1 1         1 1 26
27 21         1   1     1   1       1   1       1 1                 1     1           1 1     1     2         1   1   1 3   27
28 14 1     1           1         1 1             1         1 2     1                     1     2         1                 28
29 14   1                     1   1                         1         1     1         1 1         1 1           1   1     2 29
30 18         1 1               1 1                             3 1 1     1                   3   1   1   1   1     1       30
31 12               1   1     1                 1         3 2       1       1                   1                           31
32 16     1       1     1           1                     2                         1             2 1 1   2     1   2       32
33 20 1                       1 1 1                   2   1     1 1     1 1   2   1 1   1           1           1     2     33
34 22   2   1         1       1     1 1     1           1 2 2           1   1     1 1     1 1       1 1     1               34
35 17 1     1   1         1 1         1           1 2       1             1       1   1     1     1     1               1   35
36 17         1     1   2       1   1   1   1                 1 1     1 1     1     1                               1 1   1 36
37 15               1         1   1   1 1           1                                   1     1     1 1   1     1   1 1   1 37
38 12               1                     1               1   2   1   1     1         1         1               2           38
39 19     2                 2 1 1     1   1                     1       1   1 1       1 1 1       1         1       1   1   39
40 13       1 1 1       1       1             1       1                 1   1       1   1   1   1                           40
41 14 1                               1         1           2       1       1 2 2               1             1         1   41
42 14       1     1     2     1   1 1               1                     1           1             1   1             1   1 42
43 25             2 1       1 1           1       1 1   1   2 1   1     2 1     3     1   1           1           1   2     43
44 14               1 1   1 1       1                                         1   2           2         1   1   1   1       44
45 20         2   1 1 1     1 1 1 1         1 1 2                     1           1       1       1     1         2         45
46 21   1     1 1   1 1   2     1   1 1       1 1                           1 1     1           1   1             1 1 1 1   46
47 14       1     1   1   1 1             1   1   1   1                     1       1                     1         1 1     47
48 11 1                                     1           1 1             1     1         1           1 1 1         1         48
49 17         1 2               1 1     1         1                         1 1   1 1     1 1       1 1           1     1   49
50 10   1     1           1   1               1     1             1   2         1                                           50
51 18 1     1   1 1   1     1           1             2             2         1           1   1   1   1 1               1   51
52 18       1 1   1 1 1     1   1   1     1   1   1         1                   2     1 1       1     1                     52
53 12   1           1   1               1             1 1             1     1         1     1     1       1                 53
54 20 2     1 1   1         1     1       1   1             2 1                 1                       1       2 2       2 54
55 9               1     1                       1               1       1             1   1                 1       1     55
56 19           1   1 1       1             1     2 1           1     1           1     1 1 1 1     1       1         1 1   56
57 9                     1               1                       1   1             1         1             1       1     1 57
58 18 1                   1           1               1     1 1   1         1         1 1     1 1   1       1       1   2 1 58
59 22   1 1   1   1 1     2 1     1 1 1     1                           1 1   1   1       1 2     1     1 1                 59
60 11         1       1 1     1 1               1 1               1 1                                     1             1   60
61 13     1 1 2                 1       1         1                 1     1                       1   1           1       1 61
62 20         1   1             1   1 1     1     1 1     1   1         1 1 1       1 1 1     1 1           1   1           62
63 17 1 1                     2 2       1       1     2       1 1   1     1         1         1       1                     63
64 19   1             1             1     1   1 1   1   1       1       1 1             2 1 1         1         1 2         64
65 18 1     1       1     1               1   1       1     1   1 1   1 1   1           1         1       1             1 1 65
66 14   1 1                 1   1                 1                     1                     1 1 1   1 1 1   1     1       66
67 18     1 1           1   1 1                           2           1         1 1       1               1 1 1 2 1 1       67
68 19     1           1   1 3     1           1     1   2     1       1 1                     1 1   1       1             1 68
69 11             1 1     1           2         1               1   1             1   1                     1               69
70 8         1                                         1       1         1                       1     2         1         70
71 10                         1               1         1 1                 1           1   1               1 1       1     71
72 17             1   1 1   1         1   1 1 1         1 1   1 1       1               1       1                       1 1 72
73 14         1 1   1                 2   1 1               1               1   1     1   1     1 1                         73
74 17 1             1       1   1   2 1             1   1       1       1   1   1       1 1                     1         1 74
75 11                   2 1       1                     1 1 1                                   1           1         1 1   75
76 16           2     1     1       1         1 2     1           1     1                   1     3   1                     76
77 13     1               1               1   1         1 2                         1       1                       3   1   77
78 29 1 1   1     1   1           2   3                 1   2       3       2         1     1 1 1         1   2 1   1 2     78
79 19         1   1 1       1 2     1           1             1 1   1 1       1 1 1 1               1     1       1         79
80 15   1             1             1     1         1     1     1             1 1   1       1 1   1       1           1     80
81 21 1 1   1       1 3     1 1 1         1                     1     1         1     1   1           1 1 1   1       1     81
82 14   1 1 1 1       2                           1 1       1     1     1                     1       1   1                 82
83 19   1       3   1 1                         1 1               1             1 1             1   2       2         2 1   83
84 13       1   1 1                 2           1             1                         1 1   1             1   1       1   84
85 23   1         1     1         1     1   1 1 1 1 1 1 1     1 1                     1                 1   1 3   1 1 1     85
86 19     2     1   1             1 1   3       1     1               1   1   1   1                 1       1   1         1 86
87 10     1       1                         1                       1       2       1 1 1   1                               87
88 11                             1 1                       1       1             1         2         1 1       1         1 88
89 20     2   1 1       2     1 1 1                             1 1 1     2       1   1       1 2               1           89
90 14   1       1       1 1     1       1               1         1     1 1                         1             1     1 1 90
91 17         1           1         1     1     1 1   2   1   1 1     1           2               1           1           1 91
92 17         1 1   1     1         1   1                 2     1 1         2             1                 2 1         1   92
93 22   1 1   1           2 1 1             1 1                   1     1 1   1       2   1     1   1         1 1   1   1   93
94 15 1             1           1                         1   1         1         2 1         1 1         1 1   1       1   94
95 7 1     1                                 1                   2               1       1                                 95
96 18           1   1   1           1   2       1 1 1                               2   1         1   1 2     1       1     96
97 16 1   1               1       1 1         1 1 1   1                   1       1   2           1             1         1 97
98 9             1                             1     1 1                   1 1                   1       1       1         98
99 16 1 2                 1       1     1     1       1           2   1   1     1         1           1               1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
Ngày
/
Tháng