BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
Ngày
/
Tháng
00 15 1 1     1 1   2               1                       1 1             1 1                   1 1   1         1         00
01 16       2                         1       1             1                 1 2   1     2   1 1                   1     2 01
02 17     2 1 1 1   1   1               1 1       1       1       1     1     1     1                   1             1     02
03 16 1 1 1   1         1                     1   1       1 1         1     1 1     1         1                   1       1 03
04 19       1         1 1         1   1       2           2 1 1         1       1 2   1       2     1                       04
05 19       1               1 2   1   1       1       1             1 1 1   1 1     1             1       1 1   2           05
06 17   2 1     1   1                               1           1 1       1   1 1 1     1 1 1         1 1                   06
07 16     1 1 2                 1       1         1         1         1 2     2             1                   1 1         07
08 10       1     1       1 1       1 1                     1           1                                       1       1   08
09 16 2         1       1                 2       1           1                       1       1 1 1 1     1 1   1           09
10 18       1 2   1 1             1   1     1                                                     1 2   2 1 1     1     2   10
11 13   1           1 1       1   1 1           2   1                                       1         1       1     1       11
12 16 1 1   2                           1           1   1                         1                     1 2 1 1 1   1   1   12
13 16   1 1 1               1 1   1   1                 1   1   1                 1         1           1       1   1   1   13
14 17     1         2       1       1 1     1         1 1     1   1 1             1                     1     1     1   1   14
15 15             1     1     1 1       1 1   1         1   1   1   2                     1               1             1   15
16 21     1       1       1     1   1           1   1   1 1           1 1   1       2         1       1   1       1   2 1   16
17 19         1       2             2   1     1 1     2                   1 1             1   1     1 1   1 1             1 17
18 18 1   1 1       1   1   1                   1   1                     1               1       2   2       1 1 2         18
19 20 2 1             1 1             1           1 1         1   1 1     1       1     2     1 1             1 1         1 19
20 22 1 1   2     1 1 1 1       1           1 1 1     1   1           1   2           1     2   1                 1         20
21 17     1           1   1             1 2   1         1 1 1       1   1 1                 1             2     1           21
22 20     1     1 1 1   2             1         1               1     2 1       1               1       1   2 1   1   1     22
23 9   1             1       2       1                       1                   1   1               1                     23
24 22     1 1       1     1     1 1 1           2   1           2     1   1 1 1   1               1     1 2             1   24
25 14                         1               1 1   1     1             1           1     1         1     1 1 1   1       1 25
26 22           1 1           2 1   1     1         1               1   1   1 1         1 1     2 2     1           2   1   26
27 22   1       1 1                 1     1           1 1     1     2         1   1   1 3   1     1   1     1         1 1   27
28 12             1         1 2     1                     1     2         1                 1 1     1                       28
29 11                       1         1     1         1 1         1 1           1   1     2                                 29
30 17                           3 1 1     1                   3   1   1   1   1     1           1                 1   1     30
31 10           1         3 2       1       1                   1                             1                             31
32 19                     2                         1             2 1 1   2     1   2           2         1     2 1       1 32
33 17                 2   1     1 1     1 1   2   1 1   1           1           1     2                                 1   33
34 18 1     1           1 2 2           1   1     1 1     1 1       1 1     1                 1                     1       34
35 17 1           1 2       1             1       1   1     1     1     1               1   1               1 1     2       35
36 12   1   1                 1 1     1 1     1     1                               1 1   1                           1     36
37 21 1 1           1                                   1     1     1 1   1     1   1 1   1 1       2 1       2     1   2   37
38 12     1               1   2   1   1     1         1         1               2                       1                   38
39 19 1   1                     1       1   1 1       1 1 1       1         1       1   1       1 1     1   1   1 1         39
40 11         1       1                 1   1       1   1   1   1                                     1               1 1   40
41 16 1         1           2       1       1 2 2               1             1         1       1                     2     41
42 11               1                     1           1             1   1             1   1           1               1 1 1 42
43 26     1       1 1   1   2 1   1     2 1     3     1   1           1           1   2         1 1 1           1 1       1 43
44 14                                         1   2           2         1   1   1   1                   1   1     1   1   1 44
45 16       1 1 2                     1           1       1       1     1         2               1     1     1   1 1       45
46 14 1       1 1                           1 1     1           1   1             1 1 1 1       1     1                     46
47 13     1   1   1   1                     1       1                     1         1 1         1                   1 1 1   47
48 13       1           1 1             1     1         1           1 1 1         1         1     1       1                 48
49 17   1         1                         1 1   1 1     1 1       1 1           1     1           1       1   1         2 49
50 14         1     1             1   2         1                                             1   2 1 1 1   1   1           50
51 15   1             2             2         1           1   1   1   1 1               1         1 1                     1 51
52 14     1   1   1         1                   2     1 1       1     1                       1   1     1           1       52
53 13   1             1 1             1     1         1     1     1       1                     1 1     1               1   53
54 17     1   1             2 1                 1                       1       2 2       2           1 1     1   1         54
55 13             1               1       1             1   1                 1       1     2 1     1   1     1             55
56 19       1     2 1           1     1           1     1 1 1 1     1       1         1 1     1     1             1 1       56
57 10     1                       1   1             1         1             1       1     1 1           1                   57
58 22 1               1     1 1   1         1         1 1     1 1   1       1       1   2 1   1   2   1   1       1         58
59 15 1     1                           1 1   1   1       1 2     1     1 1                   1           1   1             59
60 9           1 1               1 1                                     1             1       1     1               1     60
61 11   1         1                 1     1                       1   1           1       1 1               1             1 61
62 21 1     1     1 1     1   1         1 1 1       1 1 1     1 1           1   1           1       1     1           1 1   62
63 14   1       1     2       1 1   1     1         1         1       1                             1             1       1 63
64 19     1   1 1   1   1       1       1 1             2 1 1         1         1 2         1                 2             64
65 20     1   1       1     1   1 1   1 1   1           1         1       1             1 1           1 1     1     1 1 1   65
66 15             1                     1                     1 1 1   1 1 1   1     1       1             1         1   2   66
67 16                     2           1         1 1       1               1 1 1 2 1 1             1                 1     1 67
68 16         1     1   2     1       1 1                     1 1   1       1             1 1 1 1                   1       68
69 14 2         1               1   1             1   1                     1                 1 2                   1     2 69
70 12                   1       1         1                       1     2         1           1     1         1       1 1   70
71 13         1         1 1                 1           1   1               1 1       1       1       1         1 1         71
72 18 1   1 1 1         1 1   1 1       1               1       1                       1 1       1     1       1 1 1       72
73 14 2   1 1               1               1   1     1   1     1 1                                   1       1       1     73
74 16 1             1   1       1       1   1   1       1 1                     1         1           1         1   1 1   1 74
75 14                   1 1 1                                   1           1         1 1             1   1 1 1   1 1     1 75
76 14         1 2     1           1     1                   1     3   1                           1   1         1           76
77 21     1   1         1 2                         1       1                       3   1   1 1   1         3 1 1   1   1   77
78 27 3                 1   2       3       2         1     1 1 1         1   2 1   1 2     1   1   1 1     1               78
79 20           1             1 1   1 1       1 1 1 1               1     1       1         1   1 1 1     1 1   1   1       79
80 16     1         1     1     1             1 1   1       1 1   1       1           1         1   1         1         1   80
81 17     1                     1     1         1     1   1           1 1 1   1       1             1       1 1 1     1   1 81
82 10             1 1       1     1     1                     1       1   1                               1       1         82
83 13           1 1               1             1 1             1   2       2         2 1                                   83
84 13           1             1                         1 1   1             1   1       1     1             1     2     1   84
85 22   1   1 1 1 1 1 1 1     1 1                     1                 1   1 3   1 1 1         1         1 1               85
86 16   3       1     1               1   1   1   1                 1       1   1         1             1                 2 86
87 13       1                       1       2       1 1 1   1                                   2         1         1     1 87
88 12                       1       1             1         2         1 1       1         1 1         1       1             88
89 15                           1 1 1     2       1   1       1 2               1             1   1 1           1           89
90 17   1               1         1     1 1                         1             1     1 1   1         2   1 1 1     1 1   90
91 18     1     1 1   2   1   1 1     1           2               1           1           1           1 1         1       1 91
92 15   1                 2     1 1         2             1                 2 1         1                 1           1   1 92
93 20       1 1                   1     1 1   1       2   1     1   1         1 1   1   1   1       1     1           2     93
94 14                     1   1         1         2 1         1 1         1 1   1       1     1 1                           94
95 8         1                   2               1       1                                 1                 1       1     95
96 25   2       1 1 1                               2   1         1   1 2     1       1     1       1 1   1 2 1 2     1   1 96
97 12         1 1 1   1                   1       1   2           1             1         1                         1       97
98 10           1     1 1                   1 1                   1       1       1                   1               1     98
99 13   1     1       1           2   1   1     1         1           1               1       1     1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
Ngày
/
Tháng