BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 01/12/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
08
/
08
04
/
08
01
/
08
28
/
07
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
Ngày
/
Tháng
00 20   2   1 2     1   1       1                       2     1 1                     1 2 1       1       3                 00
01 25                   1   1   1       1   1 1     1       1 1       1   2   1     1 2 1   1 1   2     1       2         1 01
02 11     1             1                       1     1             1         1 2 1                         1 1             02
03 7                                     1             1 1             1                           1       1             1 03
04 18       1           1 1   1                 1 1 1                           1 3                 1 1   1 1   1     2     04
05 11 1         1   1     1                 1     1     1     1             1       1             1                         05
06 18 1 1       2 1                     1         1   1 1 1             1 1       1 1             1             1   1 1     06
07 21   2 1   1   2       1     1 1                   1   1 1       2   2   1             1           1     1         1     07
08 14       1 1     1                           2         1           1     1               1       1     1 1 1     1       08
09 6                   2 1   1                     1 1                                                                     09
10 20         1   1               1           1       1                       1     1 2 1   1   1 1   1   1 1   2     1 1   10
11 14 1     1         1             1   1 1             1 1                 1     1         1                         1 2   11
12 22                         1 2 1 1       1         1     2 1 1   1   1 1           1 1 1     1 1         1   2           12
13 15     1     1               1           1               1       1         1     1   1               1     1   1 1   1 1 13
14 13     1     1             1 1       1             1           2     1           1   1   1                         1     14
15 12 1       1         1 2                 2             1       1     1     1                     1                       15
16 22         1       1 2     2   1     1                 2     2   1   1       1 1     1         1         2   1 1         16
17 16 1 1           1     1         1 1       1         1       1   3     1                           1           1 1       17
18 11     1         1         1     1             1           1 1     1         2             1                             18
19 16         1       1       1     1   1     2             1             1         1   1         1     1   1     1 1       19
20 14             1   2 1         1                       1 1   1                 1       1 1       1       1     1         20
21 18           2   1   1 1       1 1             2 1   1   1         2 1                                 1       1     1   21
22 12   1             1     1             1     1       1             1     1         1             1           1   1       22
23 15             1       1       1               1 1   2             1 1     1                 2 1       1           1     23
24 14 1       1     1         1                 1 1                 1 1 1 1     1               1     2                     24
25 24       3     2 1 1       1   1 1 1 1         1         1     1 1         1         1       1       1     1     1 1   1 25
26 16       1 1             1   1   1 1 1 1 1   1     1   1           1 1                                           1     1 26
27 13                       1                 2 1 1       1     1       1           1     1             1 1       1         27
28 17 1           1 1           1     1   1         1             2 1       1   1             2 1     1   1                 28
29 22     1         1     2 1         1   1           1       1 1       1 1         1     2     1     1 2 1   1     1       29
30 17 1 1   1         2     2     1 1   1             1                                       2       1 1 1       1         30
31 20         1 1       1           1 1       1             1   1   1   1 1 1     3       1 1   1       1                 1 31
32 18 2           2   1       1 1   1   1           1                         2     1         1 1           1 1 1           32
33 18   1 1           1 1         1   1                       1     1       1   1   1   1       1 1 2   1                 1 33
34 16       1   1   2                 1   1     1               1 1 1   1     1       1     1                 1         1   34
35 21               1                   2 1   1       1     1 2 1   1   1             1   2             1   2   1 1       1 35
36 14 1   1       1                 1       1                     1       1     1 1   1               1     1       1 1     36
37 18 1 2             1             1     2   1           1   1       1   1   1 2             1         1               1   37
38 12   1   1         1                               1   1           1 1   1             1 1             1             1   38
39 16                 1                       1 2   1   1   1 1           1       1     1   1 1         1                 2 39
40 23 1         1   2   1 1 1                       1                 1     2 1 2 1         1     1     1     1 2 1 1       40
41 11   1           1           1 1 2   1 1                                               1   1   1                         41
42 17 1         1       1         2             1     1       2 1 1       1     1     1 1         1                 1       42
43 18     1 1         1 2           1       1 1       1     1       1   1 1           1       1 2         1                 43
44 13 1             1           1                     1       1       1                 2       1             1         1 2 44
45 10                 1   1                 1           1                                           2     1           2 1   45
46 16 1 2   1                         1 1       1                       1         1           1   1 1   1         1     1 1 46
47 15       2         1 1       1 1   1           1             1   1             1   1         1 1               1         47
48 14   1 1   1     1         1           1         1   1                   1       1             1   1 1           1       48
49 18         1 1           2   2                     1                       1     2       1   1     1 2 1   1         1   49
50 21         1                     1 1     1   1 1   1               1       1     3 1 1   1 1   1   1           2   1     50
51 17 1     1 1   1         2   1       1     1     1                 1                       1           1 1       1   1 1 51
52 15 1         1     1     1   1       1                   1 1 1     1 1             1   1 1       1                       52
53 18   1 1 1   3         1       1             1       1                 1     1           1         1             1 1 1 1 53
54 21               1 2   1     1   2             1                   1       1   1     2 1       1 2           1 1 1 1     54
55 15 1       1           1 1 1         1     1     1                       1   1     1 1 1                   1     1       55
56 15           1                   1     1 1   1       1       1       1       1   2     1               1             1 1 56
57 10             1 1 2                           1                 1 1                                 1         1     1   57
58 13     1             1 1   1                   1             1       1     1         1   1             1 1             1 58
59 19       1           1 2     1 1   1 1           1   1 1     1 1         1           1       1   1             1       1 59
60 20         1     1             1         1 1 1   1     1   1   2           2 2                       1 2 1           1   60
61 13     1       1         2               1   1     1                         1     1 1                 1   1   1         61
62 16     1         2   1   1           1   1   1                 1       1 2       1 1     1         1                     62
63 7                               1       2                     1   1                                       1   1         63
64 26             2   1     1     1 1               1   1     1 1     1       1 1 1         1 1 2   1 1     2   2     1 1   64
65 14 1   1                   1 1 1   1   1   1     1       1             1       1                 1                     1 65
66 17   1     1   1                   1 1 1   2   1     1                   1 1     1                   1       1   1 1     66
67 19       1   1 2 1         1       1   1         3 1     1 1     1                     1   1                 1       1   67
68 17                 1 3     1   1         1       2             1       1             1   1                 1 1     1 1   68
69 15 1     1               1     2     1 1 1     1             1       1 1     1     1                     1               69
70 25 1   1         1 1   1   1 1 1   2 2             1     1 1   1       1 1 1             1     1 1   1     2             70
71 15 1         1               1                 1 1 1 2           1   1             1   1     1 1                   1     71
72 16   1           1                 1         1 1     1       2         1   1     1   1     1 1     1 1                   72
73 11     1           1           1                     1   1     1   1   1                 1             1   1             73
74 15               1           1               1             3 1   1 1         1                   2 1 1   1               74
75 20   1     1   1       1   1     1 1       1     1       2     4           1           1 1 1                           1 75
76 20 1       1 1         1 2 1     1     1         1                         1 1         1   2 1     1               3     76
77 24     2 1   1             1 1       2 1 1 1 1 1       1                 1           1   1   1     1 1       1 1 1   1   77
78 14     1     1         1   1       2       1   1                   1                   2       1                     1 1 78
79 8         1         1                                 1                           1 1 1         1               1       79
80 9     1                 1         1             1 1   1     1                                   1               1       80
81 12     1   1                       1           1           1             1       1             1       1     1   1 1     81
82 11 1     1               1             2         1 1     1         1                           1           1             82
83 16   1       1       1         1   1   1   1   1       1   1     1             1       1         1         1   1         83
84 13                           1   1   1 1 1   1         1     1                 1   1     1               1 1             84
85 18       1     1           1               1 1       1     1   1       1       1   1     1   1     1 1   1 1   1         85
86 12                                     2             1 1       1 1             1                   2         1     2     86
87 15   1 2             1                   2         2   1   1   1                             1   1 1                 1   87
88 16           1         1                 1     1     1 1       1             1     1     1 4         1               1   88
89 12           1 1           1       1       1     1     1               1                           1               1 2   89
90 18 1 2       1 1             1                     1   1 1                 2   1                         2 1           3 90
91 16   1 1 2                 1 1                           1   1   1       2     1           2           1     1           91
92 24           1 1       1           1 1 1   1   1   1     2     1     1 1                     1 1 1     1     1   2 1 1 1 92
93 18                     1                               1       1 2     1 3   1 1   1   1 1                     4         93
94 15                 1       1           1 1   1           1   1     1   1   1     2                       1 1 1           94
95 17         2             1               1 1 1 1     1   1                       1   1 1   1 1   1               1     1 95
96 18   1 1 1     1               2   1     1 1   1           1                   1       1               1   2 1 1         96
97 11     1   1               1     1                                 2 1   2         1           1                         97
98 12 1       1   1         1       1           1                                   1 1             1 1             1     1 98
99 12   1   1 1           1 2                             1                                       1   1       2     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
08
/
08
04
/
08
01
/
08
28
/
07
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
Ngày
/
Tháng