BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 10/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
Ngày
/
Tháng
00 12 1                   1 1   1         1           1           1     1 1                   1         1       1           00
01 24 1 2   1     2   1 1                   1     2     1     1           2 1 1             1             2 1         1 1 1 01
02 16 1     1                   1             1             1       1     2     1     1         1 1 1 1     1   1           02
03 12 1     1         1                   1       1   1       1       1               1   1         1   1                   03
04 18   1 2   1       2     1                               2         1                       1 1   1 1   1 2     1         04
05 17 1     1             1       1 1   2             1     2 1     1             1 1         1                     1 1     05
06 14 1 1 1     1 1 1         1 1                                         1       2     1 1                           1     06
07 17 2             1                   1 1               1   1 1 1 1                   4 1 1           1                   07
08 10                                   1       1             2 1               1           2   1                 1         08
09 19         1       1 1 1 1     1 1   1             1     3   1 2                 1 1 1                               1   09
10 19                     1 2   2 1 1     1     2     1       1                       1     1       1       1     1   1   1 10
11 10               1         1       1     1                 1                     1               1             1 1     1 11
12 21     1                     1 2 1 1 1   1   1     1 1     1     1     1 2                     1             1   2     1 12
13 11     1         1           1       1   1   1         1 1   1                                     1     1               13
14 13     1                     1     1     1   1                   1         2       1         1 1 1           1           14
15 9             1               1             1                   1               1   2       1           1               15
16 18       2         1       1   1       1   2 1             2 2         1 1               1       1                     1 16
17 14             1   1     1 1   1 1             1                         1 1         1     1     1 1                   1 17
18 21             1       2   2       1 1 2           1                     1 1     1   1 1     1 1         1 1 1       1   18
19 15     1     2     1 1             1 1         1       1       1           1     1       1                         1   1 19
20 16         1     2   1                 1             2 1         1   2       1   1                   1         1       1 20
21 12               1             2     1                                                   1   1             1 1 1 1 1   1 21
22 15   1               1       1   2 1   1   1                 1               1 2 1           1 1                         22
23 10     1   1               1                         1                             1       1               1       2   1 23
24 23 1   1               1     1 2             1       1 2     1 1 1   1 1       1     1                 2 1       2     1 24
25 20       1     1         1     1 1 1   1       1   1                   1 2         1   1           1     1 1 1   1     1 25
26 17 1         1 1     2 2     1           2   1   1         1           1         1     1             1                   26
27 26 1   1   1 3   1     1   1     1         1 1         2   1   1           2       3     2     1   1                 1   27
28 13               1 1     1                       1 1   1             1           1   1       2             1       1     28
29 16   1   1     2                                 1   1       1         1 1         1 2 1   1 1               1           29
30 12 1     1           1                 1   1                     1                               3       1   1   1       30
31 16                 1                             1     1     1 1 1       1 1               1     2 1       1   2     1   31
32 19   1   2           2         1     2 1       1 1         1     1         1     2             1                       2 32
33 10   1     2                                 1             1               1           1 1     1       1                 33
34 14                 1                     1         1     1     1             2         1   1     1 1   1 1 1             34
35 16           1   1               1 1     2           1 1 2     1 2             1     1 1                                 35
36 15       1 1   1                           1     3   2           1                       1   1       1     1     1       36
37 19   1   1 1   1 1       2 1       2     1   2                   1     1 1 1                           1         1       37
38 15   2                       1                             1 1 1       1     1 1       1                     1 1 1 1 1   38
39 14       1   1       1 1     1   1   1 1         1           1                           1 2       1                     39
40 17                         1               1 1     1       1     1         1 1         1   2 1 1   1   1     1 1         40
41 12 1         1       1                     2     1                             1     1 1       1                     1 1 41
42 13         1   1           1               1 1 1     1 1               1               1 1                     1     1   42
43 19     1   2         1 1 1           1 1       1   2   1     1                 2                   1     2           1   43
44 17   1   1                   1   1     1   1   1   1         1           1 1 2 1   1         1           1               44
45 12     2               1     1     1   1 1             1             1               1     1   1                         45
46 14     1 1 1 1       1     1                           1     1   1             1             1       1               2   46
47 16       1 1         1                   1 1 1           1 2         1 1                       1       1   1     1     1 47
48 7     1         1     1       1                                     1                     1                         1   48
49 20     1     1           1       1   1         2           1   1       1         1 1             1     2   1 1   1   1 1 49
50 14                 1   2 1 1 1   1   1                                           1 1     1 1     1       1               50
51 11           1         1 1                     1         1         1 1         1     1                 1   1             51
52 14                 1   1     1           1               1               1                     1     1     1 1 1   1 2   52
53 16                   1 1     1               1       1 1 1         1 1     1             1   1   1 1   1             1   53
54 25   2 2       2           1 1     1   1           1     2         1 1 1       1 1 2                       1     2 1 1   54
55 12 1       1     2 1     1   1     1             1   1         1     1                                                   55
56 17         1 1     1     1             1 1                       1       1   1   1 1           1   1 2   1 1             56
57 14       1     1 1           1                           1     1   1 1   1 1           1   1   1         1               57
58 22       1   2 1   1   2   1   1       1               1   1       2       1     1 1         1       1     1           2 58
59 12                 1           1   1                   1     1     3             1                 2         1           59
60 17           1       1     1               1           1 1   1 2     1           2     1 1           1     1   1         60
61 9     1       1 1               1             1                     1                               1           1 1     61
62 15   1           1       1     1           1 1   1   1 1     1                       1   1                         2   1 62
63 14                       1             1       1 1 1           1         1   1             1   1 1 1 1         1         63
64 19   1 2         1                 2                 1   2         1 1             1 1             1         1     1   3 64
65 21           1 1           1 1     1     1 1 1             1   1   1   1   1             1 2             1 1 1 1     1   65
66 12 1     1       1             1         1   2                       1                 1           1     1   1           66
67 19 1 2 1 1             1                 1     1             1       2 1     2             1               1   1 1 1     67
68 16             1 1 1 1                   1       1                       1   1     1         2 1     1 1         1 1     68
69 18                 1 2                   1     2     2     1       1 1   2   1             1           1         1     1 69
70 12     1           1     1         1       1 1                   1                     1         1     1     1   1       70
71 21 1       1       1       1         1 1           2       1         1           1     3   1 1 1   1     1         1   1 71
72 20           1 1       1     1       1 1 1         1                       1   1   1   1   1     1 1 2   1 1   1         72
73 15                         1       1       1                 3               1   1         1   1 1   1 1       1   1     73
74 15   1         1           1         1   1 1   1 1             2                     1   1     1             1       1   74
75 13         1 1             1   1 1 1   1 1     1 1   1                     1                     1                       75
76 15                     1   1         1             2               1 1   1         2 1                   1     1     2   76
77 21       3   1   1 1   1         3 1 1   1   1   1       1       1       1               1           1       1           77
78 19 2 1   1 2     1   1   1 1     1               1   1             1             1       1           2       1           78
79 15     1         1   1 1 1     1 1   1   1           1       1     1                           1   1       1             79
80 14         1         1   1         1         1                 1               1           1 1   1     1 1     1   1     80
81 16 1       1             1       1 1 1     1   1 1                 1   1       1 1               1 1   1                 81
82 12                             1       1         2   1         1 1       1               1                   1   1   1   82
83 16         2 1                                                   1 1   1 1 1   1   1     1   1     1       1   1     1   83
84 16   1       1     1             1     2     1                         2       1       1       1       1 1   1     1     84
85 18 3   1 1 1         1         1 1                   1         1   1     1     1 1                   1           1   1   85
86 21   1         1             1                 2       1   1     1     1 1   3     1 1 1             2         1 1 1     86
87 17                   2         1         1     1   1     1     2 2 2 2         1               1                         87
88 21   1         1 1         1       1             1     1 1           1   1 1 2       1       1     1   1     1 3         88
89 17   1             1   1 1           1           1 1 1   1       1   2       1       1                     1 2           89
90 24     1     1 1   1         2   1 1 1     1 1   1     2           1         1 1   1   1       1   1     1       1     1 90
91 17 1           1           1 1         1       1           1     1         1             1       1     1   1     1 2 1   91
92 10 1         1                 1           1   1                   1           1                   1           1     1   92
93 19 1 1   1   1   1       1     1           2           1 1   2             1             1 1       1   1       1         93
94 12   1       1     1 1                             3                       1                   2 1         1             94
95 14               1                 1       1         1             1   1 1       1 1       1 1           1   1         1 95
96 24 1       1     1       1 1   1 2 1 2     1   1 1     1           2   1     1   1   1 1             1 1                 96
97 18   1         1                         1           1 1   1 1               1 2     1 1     1       1 1   1       2     97
98 15     1                   1               1         2       1 2           1   1         1   1 1           1     1       98
99 14         1       1     1                       2 1                       1 1               1   1   1 1   1         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
Ngày
/
Tháng