BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
Ngày
/
Tháng
00 16     1         1     2             1           1         1   1 1   1 1     1 1   2               1                     00
01 11   1     1             1       1           1       1     1               2                         1       1           01
02 19             1       1 1 2   1           1       1 1                   2 1 1 1   1   1               1 1       1       02
03 13 1             1 1         1               1     1                 1 1 1   1         1                     1   1       03
04 12                   1   1     1                           1 1             1         1 1         1   1       2           04
05 17   1 1   1   1             1   1     1         1             1           1               1 2   1   1       1       1   05
06 15                   1           2       2 1           1       1 1     2 1     1   1                               1     06
07 18       1   1 1   1 1     1   1           1         1 1 1               1 1 2                 1       1         1       07
08 16     2         2   1 1             1 1           1         1             1     1       1 1       1 1                   08
09 14                 2     1   1     1 1   1                           2         1       1                 2       1       09
10 14   1             1                     1 1                 1   1         1 2   1 1             1   1     1             10
11 17 1         1 1   1 1           1   1                     1           1           1 1       1   1 1           2   1     11
12 15   1   1 1                 1             1   1       1         1   1 1   2                           1           1   1 12
13 17                 1     1 1     1 2 1   1 1                           1 1 1               1 1   1   1                 1 13
14 16         1 1       1             1           1 1       1               1         2       1       1 1     1         1 1 14
15 16           1   1     1     1             1         1 1       1                 1     1     1 1       1 1   1         1 15
16 16         1     1               2 1   1       1 1                       1       1       1     1   1           1   1   1 16
17 22         2     1   1   1     1     1 1   3                     1           1       2             2   1     1 1     2   17
18 18     1     1 1   1                   1 1                   1 1 1 1 1   1 1       1   1   1                   1   1     18
19 14     1     1         1 1           1       1                       2 1             1 1             1           1 1     19
20 28     1   1         1     1   2   2 1   3     2     1               1 1   2     1 1 1 1       1           1 1 1     1   20
21 16 2             1       1                           1 1 1         1     1           1   1             1 2   1         1 21
22 21 1       1   3     1 1 1       1     1         1       1     1         1     1 1 1   2             1         1         22
23 15   1 1             2         1     1         1       1     1 1       1             1       2       1                   23
24 19         1     2     1     1   1     1 1                       1       1 1       1     1     1 1 1           2   1     24
25 12 1     1   1         2 1 1                   1                                             1               1 1   1     25
26 15     1         1             1                 2     1     1                 1 1           2 1   1     1         1     26
27 15               1 1           1             1   1     1   1       1   1       1 1                 1     1           1 1 27
28 12     1                           1 1     1           1         1 1             1         1 2     1                     28
29 12   1           1 1               1   1                     1   1                         1         1     1         1 1 29
30 15             2   1 1     1                 1 1               1 1                             3 1 1     1               30
31 15                   1     1   1 1                 1   1     1                 1         3 2       1       1             31
32 11     1           1   1           1     1       1     1           1                     2                         1     32
33 18   1   1                           1                       1 1 1                   2   1     1 1     1 1   2   1 1   1 33
34 21   1         1             1 1       2   1         1       1     1 1     1           1 2 2           1   1     1 1     34
35 17 1     1 1   1                     1     1   1         1 1         1           1 2       1             1       1   1   35
36 22 1 1   1 1     1       1       1 1         1     1   2       1   1   1   1                 1 1     1 1     1     1     36
37 12     1   1 1   1   1                             1         1   1   1 1           1                                   1 37
38 13 1               2   1                           1                     1               1   2   1   1     1         1   38
39 20 1   1     1 1             1   1       2                 2 1 1     1   1                     1       1   1 1       1 1 39
40 18             1     1 1 1   1     2       1 1 1       1       1             1       1                 1   1       1   1 40
41 16   2     1               1 1       1                               1         1           2       1       1 2 2         41
42 10                                         1     1     2     1   1 1               1                     1           1   42
43 22               1 1                             2 1       1 1           1       1 1   1   2 1   1     2 1     3     1   43
44 14       2     1   1             2                 1 1   1 1       1                                         1   2       44
45 17       1   1                               2   1 1 1     1 1 1 1         1 1 2                     1           1       45
46 17       1             1               1     1 1   1 1   2     1   1 1       1 1                           1 1     1     46
47 17 1 1       1   1         1   1           1     1   1   1 1             1   1   1   1                     1       1     47
48 13 1         1     2             1 1 1                                     1           1 1             1     1         1 48
49 15 1     1                     1   1         1 2               1 1     1         1                         1 1   1 1     49
50 15         2             1 1     1     1     1           1   1               1     1             1   2         1         50
51 17       1           2   1 1         1     1   1 1   1     1           1             2             2         1           51
52 26 2 1           1   1   3   1     1       1 1   1 1 1     1   1   1     1   1   1         1                   2     1 1 52
53 18 1 2 1     1       1     1       2   1           1   1               1             1 1             1     1         1   53
54 15                 1           1     2     1 1   1         1     1       1   1             2 1                 1         54
55 11 2           1               2                   1     1                       1               1       1             1 55
56 17 1       2   1               1               1   1 1       1             1     2 1           1     1           1     1 56
57 12 1     1   1         2   2                             1               1                       1   1             1     57
58 16   1           1     1   1     1 1 1                   1           1               1     1 1   1         1         1 1 58
59 19   2               1                 1 1   1   1 1     2 1     1 1 1     1                           1 1   1   1       59
60 12               1 1       1                 1       1 1     1 1               1 1               1 1                     60
61 16 1   1   1 1     1     1         1     1 1 2                 1       1         1                 1     1               61
62 20   1 1   1                     1           1   1             1   1 1     1     1 1     1   1         1 1 1       1 1 1 62
63 17             1           1         1 1                     2 2       1       1     2       1 1   1     1         1     63
64 22   1 1     1 1             2 2 1     1             1             1     1   1 1   1   1       1       1 1             2 64
65 19         1           1 1 1   1     1     1       1     1               1   1       1     1   1 1   1 1   1           1 65
66 9                     1 1     1       1 1                 1   1                 1                     1                 66
67 11     1                                 1 1           1   1 1                           2           1         1 1       67
68 20   1   1 2               1   1         1           1   1 3     1           1     1   2     1       1 1                 68
69 11                 1                             1 1     1           2         1               1   1             1   1   69
70 7                 1   1     1               1                                         1       1         1               70
71 12           1 1       1 1   1 1                             1               1         1 1                 1           1 71
72 22       1     2       1   1 1   2               1   1 1   1         1   1 1 1         1 1   1 1       1               1 72
73 11                                           1 1   1                 2   1 1               1               1   1     1   73
74 19 1         1       1       1   1   1             1       1   1   2 1             1   1       1       1   1   1       1 74
75 15     3           1 1   1   1 1                       2 1       1                     1 1 1                             75
76 17 1 1   1         1         1 1               2     1     1       1         1 2     1           1     1                 76
77 12 1         1         1     1           1               1               1   1         1 2                         1     77
78 22   1         1             1       1 1   1     1   1           2   3                 1   2       3       2         1   78
79 19               1                 2         1   1 1       1 2     1           1             1 1   1 1       1 1 1 1     79
80 14 1         2     1                   1             1             1     1         1     1     1             1 1   1     80
81 16       1                           1 1   1       1 3     1 1 1         1                     1     1         1     1   81
82 16   1         2           1       1   1 1 1 1       2                           1 1       1     1     1                 82
83 17 1         1   1   1 1 1             1       3   1 1                         1 1               1             1 1       83
84 14           1   1     1 1   1   1         1   1 1                 2           1             1                         1 84
85 20         1 1       1       1   1     1         1     1         1     1   1 1 1 1 1 1 1     1 1                     1   85
86 17                           1 1         2     1   1             1 1   3       1     1               1   1   1   1       86
87 14       1           2             2     1       1                         1                       1       2       1 1 1 87
88 10   1               1 1   1   1                                 1 1                       1       1             1       88
89 19       2   1                           2   1 1       2     1 1 1                             1 1 1     2       1   1   89
90 12               1               1     1       1       1 1     1       1               1         1     1 1               90
91 20 1   1 3             1                     1           1         1     1     1 1   2   1   1 1     1           2       91
92 19     3 1 1 1               1               1 1   1     1         1   1                 2     1 1         2             92
93 21   1   1     1         1   2         1 1   1           2 1 1             1 1                   1     1 1   1       2   93
94 12       1 1             1           1             1           1                         1   1         1         2 1     94
95 10     1 1 1               1         1     1                                 1                   2               1       95
96 18   1         1 1         2     1             1   1   1           1   2       1 1 1                               2   1 96
97 19           1   1 1     1         2 1   1               1       1 1         1 1 1   1                   1       1   2   97
98 8     1         1                               1                             1     1 1                   1 1           98
99 14                         1         1 2                 1       1     1     1       1           2   1   1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
Ngày
/
Tháng