BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN Ngày 07/10/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
Ngày
/
Tháng
00 14               1 1       1 2 2     1       1         1             1                         1           1     1       00
01 12     2   1                   1     2 1         1                         1 1                       1 1                 01
02 11         1                 1         1   1     1     1             1       1     1               1 1                   02
03 9     1     1         1     1                       1                         1                       2               1 03
04 15 1           1 1 1         1     1     1   1         1 1 1       2                                     2               04
05 9                     1       1     1                             1                   1           1           1     2   05
06 10               1               1     1 1         1                       1             1       2       1               06
07 6       1                           1     1   1         1             1                                                 07
08 12     1   1   1       1                         1   1   1           1 1               1         1           1           08
09 9                     1       1         1   1     1       1     1         1                                         1   09
10 4                                   1   1     1                             1                                           10
11 13                               1 1             1           1   1     1     1           1   1 1       1     1     1     11
12 14                   1 2         1 1                     1       1 1   1 1 2             1               1               12
13 12 1 1   1 1     1 1 1                                   1       2                                                 1   1 13
14 7         1           1 1   1                             1                                         1 1                 14
15 9                 1                 1     1                                 1       1       1         1   1 1           15
16 15             1       1 1                     1             1 1 1             2           1 1           1 1       1   1 16
17 14 1 1                               1       1     1   1         1 1                                   1   1   1   1   2 17
18 13                                                     1 1   1               1     1     2     1     2         1 1   1   18
19 12     1       1 1 1             1         1   1                     1             1               1             1     1 19
20 10 1 1           1             1                   1     1                         1       1       1           1         20
21 6                                     1     1   1                                   1   1             1                 21
22 6                     1           1                           1     1                 1                         1       22
23 13 1           1 2                     1               1 1     1     1 1       1             1                     1     23
24 1                                                                                                     1                 24
25 8       1 1                   1           1       1   1       1                             1                           25
26 11   2                 1                         1   1                   2     1         1 1             1               26
27 12   1         1                 1       1 1     1       1                                               1 1 1     1 1   27
28 14             1         1   1 1             1 1               1 1   1       1   1   1         1       1                 28
29 7                                                         1 1 1       1           1                       1   1         29
30 5 1     1                         1 1   1                                                                               30
31 8         1                     1                           1 1                                 1         1       1   1 31
32 13             1       1         1                 1 1   1           1             1 1     1 1                       2   32
33 10             2       1   1             1     1 1     1                                         1   1                   33
34 14 1 1 1         1             1                   1 1                 1       3       1   1             1               34
35 7                                                     1   1           1             2         1               1         35
36 9         1     1 1                   1           1             1         1       1                                 1   36
37 16   1       1 1       1 1   1       1         1       1                     1                 1 2           1 2         37
38 12 1               1                 1   1                 1   1                 1                 1     1       1 1 1   38
39 14     1                         2     1             1         1         1   1       1     1 1 1                   1 1   39
40 6 1                                                                   1 1         1       1           1                 40
41 18   2     1 1                     1       1   1             1 1 1 1 1     1             1 1     1                   1 1 41
42 5                                                                         1     1         1         1         1         42
43 13                   1     1             1         2       1 1                       1     1                 2   1 1     43
44 14     1         1   1             1     1     1     1           1                   1 1 1       1       1         1     44
45 8         1 1                 1                                   1         1       1         1                   1     45
46 7           1 1         1         1                     1                                             1 1               46
47 7       1     1           1     1                                   1 1                                     1           47
48 8   1               1 1                                 1                                             1   1   1       1 48
49 6                                                 1                 1     1 1     1                             1       49
50 15 1 1           1             1   1         1         1     1 1         1     1 1     1 2                               50
51 10       1 1       1     1     1 1 2                 1                                                       1           51
52 9           1     1           1   1 1         1                                     1                           1     1 52
53 11 1         1                             1     1                           1     1       1     1 1                 1 1 53
54 11                   1     1                 1           1 1             1         2               1       1           1 54
55 13             1             1     1 1     1 1       1                     1 1             1           1   1 1           55
56 11                           1               1           1           1 1       1     1     1 1       1     1             56
57 9       1         1                     1       1                 1   1                       1       1           1     57
58 19   1 1     2             1       1     2   1       1                     1     4           1   1   2                   58
59 16     1     1 1         1       2             1           1 1           2     1         2   1 1                         59
60 10                 1 1       1   1                 1 1     1                   1                         1   1           60
61 8 1                       1   1               1               1   1                                       1     1       61
62 19 1     4                         1 1     1     1               3     1 1 1     1   1         1         1               62
63 5                 1                             1               1                                       1           1   63
64 9     1           1           1                     1   1 1                                         1     1           1 64
65 10 1 1               1     2 1     1       1   1               1                                                         65
66 12   1                           1 1   1           1                     1                     1   2 1     1     1       66
67 14         1               2 1                             1 1             1             1   1   1 1     1         2     67
68 9                                     1         1         1       1 1                 1     1               1         1 68
69 16                     1             1   1           1       1     1       1     1 1       1 1 1     1   1   1         1 69
70 8                   1     1                 1     1     1       1                           1               1           70
71 11           1   1       1                     2 1                             1 1                           1 2         71
72 11     1                 1   1                     1 1         1                 1       1     1         1     1         72
73 10         1 1       1     1     1                                             1     1 1         1 1                     73
74 20 1 1                   1       1     1             1 1   1           1     1           1 1 1         1     1 1 3 1     74
75 11       1 1       1       1   1               1             1           1                   1                 1       1 75
76 10               1               1                           1     1   1           1   1                 1 1     1       76
77 19             1 1       1           1       1         1 1     1     1 1 2   1       1             1       1       2 1   77
78 10                         1             1 1                 1     1         1     1   1           1           1         78
79 8                   1   1             1                                 1             2         1   1                   79
80 8                     1               1   1                       1       1         1 1         1                       80
81 10     1     1   1       2                     2                                       1             1     1             81
82 8     1       1     2                                         1   1       1     1                                       82
83 10   1       1       1   2     1                       1     1                 1                   1                     83
84 17       2 1 1           1               1   1       1 2   1         1           1     1             1       1   1       84
85 6               1                           1                                 1           1   1 1                       85
86 10                   1                 1   1                 1         1                       1   2       1         1   86
87 7     1                     1       1 1             1 1                   1                                             87
88 14 1 1           1         2           1   1 1                 2                   1         1   1                   1   88
89 5         1                                               1                               1   1               1         89
90 8           1           1     1                 1                 1             1   1 1                                 90
91 11     1               1                   1       1   1     1             1       1   1         1 1                     91
92 8       1                             2 1                 1                   1                                 1     1 92
93 10 1         1     1                       1 1   1 2                     1                 1                             93
94 18     2 1   1       1       1               1       1               1   1   1 1   1         1     1 1       1 1         94
95 14       1 1       1 1       2       1     1                         2                   1           1 1         1       95
96 9         1   1                                         1 1 1   1     1         1                                     1 96
97 9       1         1 1             1                                             2     1               1             1   97
98 13 1                   1   1           1 1       1                 1     1   1       1   1                       1   1   98
99 5                 1                             1               1 1                           1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
Ngày
/
Tháng