BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
Ngày
/
Tháng
00 8           1     1 1                             1       1 1               1                                   1       00
01 7   1                     1     1                                   1     1                       1             1       01
02 9 1     1 1 1                     1                 1                     1           1                 1               02
03 14       1           1 1 1   1           1 1               1       1   1         1     1                   1         1   03
04 12     1         1                       1   1             2           1                   1     1   1 1               1 04
05 6                                 1     1                         1   1                             1 1                 05
06 17             1     1 1                                   1 1   1 1 1       1         1   1 1   1 1 1   1             1 06
07 10 1           1         1                         2           1                           1         1             1 1   07
08 14         1   1   1               1   1               1 1 1                         1   1   1     1 1     1             08
09 13                         1   1             1             1             2 1   2   1   1         1               1       09
10 4                                           1       1                                             1           1         10
11 9     1           1             1     1                       1   1                 1 1     1                           11
12 12 1         1   1             1         1         1               1               1 2 1       1                         12
13 7                   1                       1     1         1                   1 1                   1                 13
14 15   1 2         1     1                     1   1 1 1                       1   1     1 1 1             1               14
15 19 1     1         1 1       1           1       1         1 1 1   1   1     1   1                           2 1   1 1   15
16 10     1                 1 1         1 1         1                                       1               1       1   1   16
17 13               1   1         1       1         2     1   1   1                     1             1   1           1     17
18 9                           2                     1     1   1             1       2                   1                 18
19 17       1 2                         1                   1               2   1   1           1     1   1     1 2 1   1   19
20 16 1 1                                 1       1         1           1           1       2 1   1 1   2     1 1           20
21 3     1                                                           1                       1                             21
22 14 1 1       1   2   1 1                             1 1                       1           1   1                     2   22
23 11                       2 1                   1     1   1   1       1       1                                 1   1     23
24 10 1     1             1       1           1   1   1     1             1                                   1             24
25 9         2     1     1                 1                                   1             1             1       1       25
26 10     1 1                 1     1       1 1     1             1                               1   1                     26
27 9           1   1                     1                           1       1     1       1                     1 1       27
28 15       1         1             3 1   1     1   1                       1 1 1   1       1                         1     28
29 8                 1         1         1         1                         1         1                                 2 29
30 10                 1         1 1           1           1         1                         1 1             1           1 30
31 8                                             2                     1 1                             1 1       1       1 31
32 13       1   1     1         1 2               1         1     1       1 1                                   1       1   32
33 5                   1             1                                               1 2                                   33
34 12               1     2               2                       1             1                     3           1 1       34
35 8               1 1                 1               1                 1 1   1                                     1     35
36 12   1                   1     1           1                               2   1       1     1 1   2                     36
37 14         1                   2     1 1 1     1     1         1 2                   1     1                   1         37
38 17         1 1               1           1       1     1                 1     1 1       1   1 2             1     1 1 1 38
39 6                           1       1 1                 1                                       1           1           39
40 11 1 1 1           1   1                   1                     1             1   1     1                     1         40
41 12 1             1                     1       1                 1                   1     1       2   1 1 1             41
42 10                 1       2                   1             1         1                 1     2             1           42
43 10         1   1                     1   1       1 1                   1             1     1               1             43
44 5                               1       1 2                                               1                             44
45 8                                           1                       1 1   1       1     1                 1     1       45
46 13   1         1 1             1             2           1 2 1           1 1             1                               46
47 14             1     2     1   1         2 1                       1         1                   1               1 2     47
48 16     1           1               2           1   1   1           1           1       2   1 1             2         1   48
49 8                                 1         1                                 2       1                   1 1     1     49
50 14           1         2   1 1             1         2             1             1     1     1     1                 1   50
51 12       1     1         1 2                             1                         1 1 1 1         1                   1 51
52 10                     1     1     1           1   2         1                   1                           1         1 52
53 18                 1   1       1   1   2               1     1       1   2   1               1 1 1             1     1 1 53
54 9                       1 1     1                 1           2     1                           2                       54
55 13     1                                             1 1 1 1 1     1   1   1     1       1                         1   1 55
56 7                             1     1                         1         1             1   1             1               56
57 11 1         1                               1 1 1   1         1 1       1       1                               1       57
58 12 1     1             1             2     1   2       1             1                       1                     1     58
59 10         1 1                           1     1       1   1   1   1                 1       1                           59
60 12   1 1             1       2         1                   1 1                           1     1       1               1 60
61 14             1                 1         1                         1   1 1       1         1 1     1 1 1   1 1         61
62 13   1   1                       1   1     1           1 1             1               2                   1   1     1   62
63 9   1     1                                                       1             1   1     1           2             1   63
64 7                 1     1                       2                   1                                                 2 64
65 13 1         1                   1                       1   1                 3 1               1       1     1 1       65
66 8     1     1           1 1                             1 1                                     2                       66
67 10 1               1   1 1   1 1                 1               1                   1               1                   67
68 17   1 1   1         1   2   1           1                     1   1                   1                 1   2     1 1 1 68
69 18     1       1         1 1         1               1 1         1   1 1 1         1   1         1   1 1     1     1     69
70 10     1         1     1           1           1             1         1     1                       1                 1 70
71 8 1                 1           1                           1 1       1                       1             1           71
72 12   1         1       2   1                       1       1                 2                               1   1   1   72
73 11 1     1       1         1         2     1                     2                         1     1                       73
74 5         1                       1                           1                               1 1                       74
75 5       1           1           1 1                                       1                                             75
76 7       1     2                                                               1                 1     1   1             76
77 12           1 1           1     1   1   1                       1             2                     1 1 1               77
78 12     1   1                         1           1   1 1                   1                 1         1         2 1     78
79 13 1               1                 1   2 1 2                   1   1               1         1     1                   79
80 9   1                     1                       1                 1             2             1       1           1   80
81 15                               1 1 1           1   2     1       1   1                       1     1   2 1     1       81
82 6                   1                             1 1           1             1     1                                   82
83 10   1   1 1             2       2                           1     1                                     1               83
84 8     1                                     1           1                 1                   1 1   1         1         84
85 12       1 2   1                                                     1                   1   1         1 1     3         85
86 12   1               1       1               1   1     1 1   1         1                                 1         1   1 86
87 15       1     1             1   1         1                 1     1 2   1       1           1         1   1 1           87
88 7           1                 1                     1         1         1   2                                           88
89 7                           1                           1                       1       1         1             2       89
90 9       1   1   1                                 2             2                                         1           1 90
91 8           1           1     2                                 1             1   1                     1               91
92 14           1       1   1           1     1 1 2       1         1   1     1                 1               1           92
93 6 1           1 1                                             1                         1           1                   93
94 6               1 1                                   1                 1         2                                     94
95 14           1 1 1                     1             1                           1 1 1         1     1     2       1 1   95
96 7 1 2                             1       1                                 1             1                             96
97 5         1   1     1                                 2                                                                 97
98 9                                 2   1     1           1                 1       1         1                     1     98
99 9   1 1           1               1         1   1         1                   1                   1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
Ngày
/
Tháng