BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
Ngày
/
Tháng
00 6                         1               1       1     1 1                       1                                     00
01 11           1             1       1             1 1               1         1                           1 1   1   1     01
02 10                 1                 1         1     1     1                 1 2     1                         1         02
03 10                   1         1     1 1                 1   1                     2                       1       1     03
04 10   1     1   1 1               1           1                 1         1       1                                     1 04
05 8             1 1                         1     1 1               1 1             1                                     05
06 13   1 1   1 1 1   1             1     2                   1     2                                                     1 06
07 13   1         1             1 1                       2                 2       3     1                             1   07
08 14 1   1     1 1     1                     1       1       1       1     1                         1     1   2           08
09 14         1               1       1           1     1   1                     1     1 1 1     1       2   1             09
10 11           1           1           1             1   1 1   1 1                       1                           1   1 10
11 10     1                                         1                         2     1   1 1           2             1       11
12 9       1                           1           1                   1       1   1               1   1       1           12
13 6               1                                           1 1   1                           1           1             13
14 8 1 1             1               1                                     1                 1   1           1             14
15 11                     2 1   1 1   1   1           1   1 1                 1                                             15
16 16 1               1       1   1     1           1       1 1 1                   1               1   2     2 1           16
17 10           1   1           1                     1     1       1                             1     1     1   1         17
18 9               1                     1   1 1                         1 1                   1 1                 1       18
19 15     1     1   1     1 2 1   1       1   1         1           1                               1                 2     19
20 22 2 1   1 1   2     1 1                   1   1         1           1 1 2                   2         1 2       1       20
21 6   1                               1               1               1             1     1                               21
22 8   1   1                     2       1                               1               1             1                   22
23 13                       1   1           1         1 1           2 1 2     1       1       1                             23
24 10                   1                     1         1                   2 1       1   1 1         1                     24
25 11   1             1       1       1         1 1             1                                             2         1 1 25
26 7       1   1                             1             1             1                         1   1                   26
27 14 1                     1 1         1                                     2   1             1 1   2         1 1   1     27
28 7 1                         1           1           1           1             1           1                             28
29 9                               2         1                 1         1       1                               2       1 29
30 8   1 1             1           1           1   1                                     1   1                             30
31 12             1 1       1       1       2       1                     1   1                     1   1   1               31
32 11                     1       1     1     1               1                     1                 1 1 1 1             1 32
33 4                                                           1                       1     1                   1         33
34 15           3           1 1         1 1 1     1   1     1   1 1       1       1                                         34
35 10                           1     1         1   1           1                       1   1       1                   2   35
36 13     1 1   2                       1               1   1               1   1               1   1       1 1             36
37 9   1                   1             1         1               1                       1             1               2 37
38 16 1   1 2             1     1 1 1 1   1             1 1                     1         1 1     1                         38
39 12         1           1                         1 1   1                 1                 1 2       1               1 1 39
40 13 1                     1         1                           1   1 1 1               1 1 1 1         1     1           40
41 15   1       2   1 1 1                                     1       1       1     1       1   1       1 1 1               41
42 15 1     2             1                                       2     1         1   1     1 2     1           1   1       42
43 16   1               1             1                   1   2     1 1   1   1   1 1 1           1   1               1     43
44 13   1                             1 1   1     1   1   1     1   1               1   1           1     1                 44
45 10 1                 1     1                                             1   1               1         1   1   1 1       45
46 9 1                               1           1                             1             1       1         1 1 1       46
47 13         1               1 2             1 1       1           1     1               1 1           1           1       47
48 8   1 1             2         1             1               1                               1                           48
49 7                   1 1     1                       1       1                                           1     1         49
50 12     1     1                 1           1   1       2                             1     1     1           1 1         50
51 17 1         1                   1                   1             1     1 3   1 1         1   1               1 2   1   51
52 13                     1         1                       1 1 1 1 1           2           1     1 1     1                 52
53 17     1 1 1             1     1 1     1 1                           1         1   1 1 1     1 1       1     1           53
54 7         2                         2             1                                                     1           1   54
55 11 1                         1   1               1       1                 1   1     1 1                       1   1     55
56 6   1             1                 1       1 1                                                                     1   56
57 5                         1                                                               1           1     1   1       57
58 14     1                     1           2   1       1 1 1         1         1   1   1   1           1                   58
59 14     1                                       1           1 2     2                   1         2               1 1 1 1 59
60 12 1     1       1               1 1                 1   1           1       1       1                 1 1               60
61 12     1 1     1 1 1   1 1                   1                   1 1                           1                 1       61
62 13                   1   1     1       1 1             1   1         1           1                 1   1 1     1         62
63 12   1           2             1   1             1               1     1                             1   2             1 63
64 16                               2       1 2 2                         2                       2   1     1   1   1     1 64
65 10         1       1     1 1                   1     1 1                                 1           1   1               65
66 15         2                       1       1               1                       1 2             3       2 1       1   66
67 6             1                   1                       1   1                     1   1                               67
68 13                 1   2     1 1 1             1 1                     2     1                   1                 1     68
69 7         1   1 1     1     1                         1             1                                                   69
70 10             1                 1   1   1   1                 1               1       1                           2     70
71 8       1             1                               1             1     1               1 1                       1   71
72 16                     1   1   1       1         1 2 1 1   1     1 1         1                 1               1   1     72
73 8   1     1                             1                           1             1 1   1                       1       73
74 12       1 1                           2 1 1                                                 1     1       1     1   2   74
75 6                                         1               1                   1       1               1           1     75
76 9         1     1   1               1                   1     1                         1   1           1               76
77 10             1 1 1                       1 1               2 1     1         1                                         77
78 14     1         1         2 1                   1                                 3 1     1           1     1   1       78
79 8       1     1                                                       1 1   1                         1   1           1 79
80 8         1       1           1                                                   1             1 1             1   1   80
81 17       1     1   2 1     1             1   1 1   1 1         2                                 1                 2   1 81
82 3                                           1                                       1             1                     82
83 6                 1                           1 1         1                                                 1       1   83
84 11       1 1   1         1             1               1 1                                           1   1 1           1 84
85 12 1   1         1 1     3                                   1 1               1           1     1                       85
86 12                 1         1   1       1       1             1 1   1           1   1         1                 1       86
87 7     1         1   1 1           1     1                                                                   1           87
88 8                                           1     1 1                     2                 1   1                   1   88
89 13 1         1             2           1 1     1                       1   1           1               1             1 1 89
90 13                   1           1                 1   1   1             1   1   1         1   1     1       1         1 90
91 6                 1                                           1                 1         1         1               1   91
92 8     1               1           1               1                     1   1                 1                       1 92
93 8 1           1                     1         1                 1   1                 1                       1         93
94 7                                                               1             1   1   1 1                 1 1           94
95 12       1     1     2       1 1                 1                 1     1       1           1                 1         95
96 10   1                                 1                 1         1         1     1     1   1       1             1     96
97 5                                             1                   2         1                     1                     97
98 7     1                     1       1         1               1     1         1                                         98
99 6           1                     1         1                         1                                       1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
Ngày
/
Tháng