BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN Ngày 07/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng
00 10                     1 1       1 1                     1     1 1                             1       1 1               00
01 9               1       2     1                 1                     1     1                                   1     1 01
02 11               1 1     1             1       1     1 1 1                     1                 1                     1 02
03 12               1                       1           1           1 1 1   1           1 1               1       1   1     03
04 9                       1     1                   1         1                       1   1             2           1     04
05 9         1     2               1   1                                         1     1                         1   1     05
06 14           1   1 1     1       1           1             1     1 1                                   1 1   1 1 1       06
07 7                                 1           1           1         1                         2           1             07
08 11                 1       1   1                       1   1   1               1   1               1 1 1                 08
09 10         1         1     1                                           1   1             1             1             2 1 09
10 6             1           1 1   1                                                       1       1                       10
11 12   2           1 1                   1   1       1           1             1     1                       1   1         11
12 8           1                                 1         1   1             1         1         1               1         12
13 9   1         1 1         1     1                               1                       1     1         1               13
14 16   1     2   1       1   1                 1   1 2         1     1                     1   1 1 1                       14
15 18 1                         1     1   1   1 1 1     1         1 1       1           1       1         1 1 1   1   1     15
16 10 1       1   1                 1                 1                 1 1         1 1         1                           16
17 12         1             1         1                         1   1         1       1         2     1   1   1             17
18 12   1   1 1     1                     1   1                             2                     1     1   1             1 18
19 12       1             1     1 1 1                   1 2                         1                   1               2   19
20 9                           1 1           1   1 1                                 1       1         1           1       20
21 4                         1           1           1                                                           1         21
22 16       1 1           3           2           1 1       1   2   1 1                             1 1                     22
23 9                             1                                     2 1                   1     1   1   1       1       23
24 15 1                               2 1 1 1     1     1             1       1           1   1   1     1             1     24
25 12 1                         1   1       1 2 1         2     1     1                 1                                   25
26 12         1               1     1     1           1 1                 1     1       1 1     1             1             26
27 7                           1       1                   1   1                     1                           1       1 27
28 16 1     1               1           1     1         1         1             3 1   1     1   1                       1 1 28
29 9     1         2                     1                       1         1         1         1                         1 29
30 12   1     1         1         2     1                         1         1 1           1           1         1           30
31 8     1   2           1                                                                   2                     1 1     31
32 17     1 1                   2     1       1         1   1     1         1 2               1         1     1       1 1   32
33 4   1               1                                           1             1                                         33
34 11   1             1     1   1         1                     1     2               2                       1             34
35 9                         1       2                         1 1                 1               1                 1 1   35
36 10 1   1                 1 1                     1                   1     1           1                               2 36
37 13                                     1   1           1                   2     1 1 1     1     1         1 2           37
38 12       3                       1           1         1 1               1           1       1     1                 1   38
39 8             2         1     1                                         1       1 1                 1                   39
40 9       1                             1       1 1 1           1   1                   1                     1           40
41 10     1                   1         1   2     1             1                     1       1                 1           41
42 12     1     1       2                   1 1                   1       2                   1             1         1     42
43 9         1                               1           1   1                     1   1       1 1                   1     43
44 8 1     1                               2                                   1       1 2                                 44
45 7                   1 1               1                                                 1                       1 1   1 45
46 17   1 1                               1     2   1         1 1             1             2           1 2 1           1 1 46
47 11           2                                             1     2     1   1         2 1                       1         47
48 11                 1         1           1         1           1               2           1   1   1           1         48
49 5               1     1     1                                                 1         1                               49
50 12                             1     2                   1         2   1 1             1         2             1         50
51 11 1                 1     2         1               1     1         1 2                             1                   51
52 10 1         1                       1                             1     1     1           1   2         1               52
53 14   1 1                             1                         1   1       1   1   2               1     1       1   2   53
54 12             1       1     1     1     1                           1 1     1                 1           2     1       54
55 16           1       2     2         1   1         1                                             1 1 1 1 1     1   1   1 55
56 7             1   1                       1                               1     1                         1         1   56
57 14 2 1               1 1                       1         1                               1 1 1   1         1 1       1   57
58 15           1     1               1 2         1     1             1             2     1   2       1             1       58
59 11     1       1                           1           1 1                           1     1       1   1   1   1         59
60 13                   2   1       1 1             1 1             1       2         1                   1 1               60
61 13     1       2         1       1       1   1             1                 1         1                         1   1 1 61
62 12   1         1   1             1               1   1                       1   1     1           1 1             1     62
63 9     2         1 1           1             1   1     1                                                       1         63
64 9               1     1 2                                     1     1                       2                   1       64
65 9   1                       1       1       1 1         1                   1                       1   1               65
66 10           1     1       1 1                     1     1           1 1                             1 1                 66
67 10     1       1                               1               1   1 1   1 1                 1               1           67
68 12 1                                         1   1 1   1         1   2   1           1                     1   1         68
69 15         1                 1           1   1     1       1         1 1         1               1 1         1   1 1 1   69
70 7                                                 1         1     1           1           1             1         1     70
71 13 1       1 1 1           1 1       1         1                 1           1                           1 1       1     71
72 9 1         1                                   1         1       2   1                       1       1                 72
73 13   1 1     1                         1       1     1       1         1         2     1                     2           73
74 6 1     1               1                             1                       1                           1             74
75 6                               1                   1           1           1 1                                       1 75
76 11 2         2   1   1 1                 1           1     2                                                             76
77 14       2         1   2         1           1           1 1           1     1   1   1                       1           77
78 9                       1         1               1   1                         1           1   1 1                   1 78
79 12                   1         1               1               1                 1   2 1 2                   1   1       79
80 7       1         1         1                   1                     1                       1                 1       80
81 14                 1   1 1   1     1                                         1 1 1           1   2     1       1   1     81
82 9           1 1   1       1             1                       1                             1 1           1           82
83 11       1                       1               1   1 1             2       2                           1     1         83
84 8   1 1               1                   1       1                                     1           1                 1 84
85 10       1                         1   1   1 1       1 2   1                                                     1       85
86 14     1             2         1           1     1               1       1               1   1     1 1   1         1     86
87 14   1               1               1   1           1     1             1   1         1                 1     1 2   1   87
88 12           1 1 1 1           3                         1                 1                     1         1         1   88
89 6     1       1   1                       1                             1                           1                   89
90 9     1                                     1       1   1   1                                 2             2           90
91 6               1                                       1           1     2                                 1           91
92 14                               1     1                 1       1   1           1     1 1 2       1         1   1     1 92
93 10 1 1         1     1     1   1               1           1 1                                             1             93
94 6           1                         1                     1 1                                   1                 1   94
95 8         1                   1 1                       1 1 1                     1             1                       95
96 13   1   1       1 1                 1   1   2 1 2                             1       1                                 96
97 11         1 1                     1     1 1 1         1   1     1                                 2                     97
98 7                                     1                                       2   1     1           1                 1 98
99 10       1 1           1                         1 1           1               1         1   1         1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng