BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng
00 9                       1       1 1               1                                   1               1       1     1 1 00
01 8     1                                   1     1                       1             1       1             1 1         01
02 9       1                 1                     1           1                 1                 1         1     1     1 02
03 13 1           1 1               1       1   1         1     1                   1         1     1 1                 1   03
04 11             1   1             2           1                   1     1   1 1               1           1               04
05 9       1     1                         1   1                             1 1                         1     1 1         05
06 17                               1 1   1 1 1       1         1   1 1   1 1 1   1             1     2                   1 06
07 9                       2           1                           1         1             1 1                       2     07
08 14       1   1               1 1 1                         1   1   1     1 1     1                     1       1       1 08
09 16   1             1             1             2 1   2   1   1         1               1       1           1     1   1   09
10 8                 1       1                                             1           1           1             1   1 1   10
11 8     1     1                       1   1                 1 1     1                                         1           11
12 11   1         1         1               1               1 2 1       1                           1           1           12
13 6                 1     1         1                   1 1                   1                                           13
14 11                 1   1 1 1                       1   1     1 1 1             1               1                         14
15 20 1           1       1         1 1 1   1   1     1   1                           2 1   1 1   1   1           1   1 1   15
16 11         1 1         1                                       1               1       1   1     1           1       1 1 16
17 13   1       1         2     1   1   1                     1             1   1           1                     1     1   17
18 12 2                     1     1   1             1       2                   1                     1   1 1               18
19 17         1                   1               2   1   1           1     1   1     1 2 1   1       1   1         1       19
20 17           1       1         1           1           1       2 1   1 1   2     1 1                   1   1         1   20
21 4                                       1                       1                               1               1       21
22 8                         1 1                       1           1   1                     2       1                     22
23 11                   1     1   1   1       1       1                                 1   1           1         1 1       23
24 9   1           1   1   1     1             1                                   1                     1         1       24
25 8             1                                   1             1             1       1       1         1 1             25
26 9     1       1 1     1             1                               1   1                             1             1   26
27 8           1                           1       1     1       1                     1 1         1                       27
28 15     3 1   1     1   1                       1 1 1   1       1                         1           1           1       28
29 8 1         1         1                         1         1                                 2         1                 29
30 11 1 1           1           1         1                         1 1             1           1           1   1           30
31 11                   2                     1 1                             1 1       1       1       2       1           31
32 13 1 2               1         1     1       1 1                                   1       1     1     1               1 32
33 4       1                                               1 2                                                             33
34 15           2                       1             1                     3           1 1         1 1 1     1   1     1   34
35 9         1               1                 1 1   1                                     1     1         1   1           35
36 13   1           1                               2   1       1     1 1   2                       1               1   1   36
37 15   2     1 1 1     1     1         1 2                   1     1                   1             1         1           37
38 19 1           1       1     1                 1     1 1       1   1 2             1     1 1 1 1   1             1 1     38
39 9 1       1 1                 1                                       1           1                         1 1   1     39
40 7               1                     1             1   1     1                     1         1                         40
41 11           1       1                 1                   1     1       2   1 1 1                                     1 41
42 7                   1             1         1                 1     2             1                                     42
43 12         1   1       1 1                   1             1     1               1             1                   1   2 43
44 11     1       1 2                                               1                             1 1   1     1   1   1     44
45 8                 1                       1 1   1       1     1                 1     1                                 45
46 12   1             2           1 2 1           1 1             1                               1           1             46
47 13   1         2 1                       1         1                   1               1 2             1 1       1       47
48 15       2           1   1   1           1           1       2   1 1             2         1             1               48
49 9       1         1                                 2       1                   1 1     1                       1       49
50 14 1             1         2             1             1     1     1     1                 1           1   1       2     50
51 8                             1                         1 1 1 1         1                   1                   1       51
52 11 1     1           1   2         1                   1                           1         1                       1 1 52
53 18   1   1   2               1     1       1   2   1               1 1 1             1     1 1     1 1                   53
54 10     1                 1           2     1                           2                         2             1         54
55 14                         1 1 1 1 1     1   1   1     1       1                         1   1               1       1   55
56 10   1     1                         1         1             1   1             1                 1       1 1             56
57 9                 1 1 1   1         1 1       1       1                               1                                 57
58 15         2     1   2       1             1                       1                     1           2   1       1 1 1   58
59 10             1     1       1   1   1   1                 1       1                                       1           1 59
60 12 2         1                   1 1                           1     1       1               1 1                 1   1   60
61 14     1         1                         1   1 1       1         1 1     1 1 1   1 1                   1               61
62 15     1   1     1           1 1             1               2                   1   1     1       1 1             1   1 62
63 9                                       1             1   1     1           2             1   1             1           63
64 10                     2                   1                                                 2       1 2 2               64
65 14     1                       1   1                 3 1               1       1     1 1                   1     1 1     65
66 7                             1 1                                     2                       1       1               1 66
67 8 1 1                 1               1                   1               1                   1                       1 67
68 13 1           1                     1   1                   1                 1   2     1 1 1             1 1           68
69 15         1               1 1         1   1 1 1         1   1         1   1 1     1     1                         1     69
70 10       1           1             1         1     1                       1                 1   1   1   1               70
71 7     1                           1 1       1                       1             1                               1     71
72 14                       1       1                 2                               1   1   1       1         1 2 1 1   1 72
73 8         2     1                     2                         1     1                             1                   73
74 8       1                           1                               1 1                           2 1 1                 74
75 5     1 1                                       1                                                     1               1 75
76 6                                                   1                 1     1   1               1                   1   76
77 11     1   1   1                       1             2                     1 1 1                       1 1               77
78 11         1           1   1 1                   1                 1         1         2 1                   1           78
79 11         1   2 1 2                   1   1               1         1     1                                             79
80 7                       1                 1             2             1       1           1                             80
81 20     1 1 1           1   2     1       1   1                       1     1   2 1     1             1   1 1   1 1       81
82 6                       1 1           1             1     1                                             1               82
83 8     2                           1     1                                     1                           1 1         1 83
84 10                 1           1                 1                   1 1   1         1             1               1 1   84
85 8                                         1                   1   1         1 1     3                                   85
86 12 1               1   1     1 1   1         1                                 1         1   1       1       1           86
87 15 1   1         1                 1     1 2   1       1           1         1   1 1           1     1                   87
88 9   1                     1         1         1   2                                                     1     1 1       88
89 10 1                           1                       1       1         1             2           1 1     1             89
90 9                       2             2                                         1           1                 1   1   1 90
91 6   2                                 1             1   1                     1                                         91
92 13         1     1 1 2       1         1   1     1                 1               1           1               1         92
93 5                                   1                         1           1                     1         1             93
94 4                           1                 1         2                                                               94
95 12           1             1                           1 1 1         1     1     2       1 1                 1           95
96 6       1       1                                 1             1                                 1                 1   96
97 3                           2                                                                             1             97
98 11       2   1     1           1                 1       1         1                     1       1         1             98
99 8       1         1   1         1                   1                   1                     1         1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng