BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13                   1       1     1               1 1 1       1 1                                             3 1   1   00
01 19         1   2   1     1                     1 1   1 1   1                 1 1   1 1   1           2             1 1   01
02 11     2       1             1     2 1   1                                   1               1             1             02
03 11           1     1               1         1             1 1       1                               2           2       03
04 10     1 1                         2                 2     1   1                                 1             1         04
05 13     1   1             1                 1                 1     1       1     1       2 1             1           1   05
06 17       1   1               1           2       2                               1     1   1 2 1             1 1   1   1 06
07 12 1                       1             1         1 1   1 1                 1         1         1           1 1         07
08 10       2           1   1         1       1                                   1   1     1                             1 08
09 6     1                                                       1           1         1       1               1           09
10 7                   1                                               1         1               1   1       1 1           10
11 16     1 1       1     1       1 1       2 1   2                         1               1     2       1                 11
12 8 1                                               1 1                     1   1         1                 1       1     12
13 8         1       1                           1                       1   1               1     1           1           13
14 8                         1     1   1                     1 1                   1         1                         1   14
15 11                 1           1                           1   1 1     1           1   1       1                 1   1   15
16 11                     1       1   1                     1           1             1     1   1         1   1   1         16
17 9     1 1             1     1                     1     1           1                     1 1                           17
18 12 1 1                       1   1         1             1           2   1     1 1                 1                     18
19 10   1                                     1   1         1           1       2     1 1           1                       19
20 8         1             1         1   1                                           1                     1         1   1 20
21 12     2                                 1             1           1     1   1     1           1         1   1       1   21
22 10 1       1   2     1         1                 2                       1                         1                     22
23 14               1       2                     1     1         1 1               1                 1 1 1         1     2 23
24 12                     1               1     1         1   1   1             2           1 1               1     1       24
25 7               1                 1           1                   1     1         1                             1       25
26 12                 1     1         1 1                           1   1 2   1 1         1                 1               26
27 9             1                   1         1   1         1           1                           1 1 1                 27
28 11       1       1   2     1         1       1         1         1       1       1                                       28
29 15 1   1   1 1             1   1       1                   1         1     1   1   1       1 1       1                   29
30 10           1       1       1       1     1             1             1                           1 1           1       30
31 9   1         1 1             1                                   2       1                       1                   1 31
32 11       1 2 1                         1 1 1         1                                                 1             1 1 32
33 11           1 1     1   1                               2                 1               1 1     1     1               33
34 12   1                 1                 1       1 1               1                 1 1             1             1   2 34
35 8 1           1                     1                         1         1     1     1           1                       35
36 15 1 1     1 1     1       1     1             2                     1   1     1         1       1     1                 36
37 11             1           1           1           1 1       1 1 2                 1                               1     37
38 14 1                       1   1 2     1         1 1     1                 1     2             1         1               38
39 10         1   1                       1 2   1     1                     1     1                         1               39
40 11                         1         2           1     1         1     1             2 1         1                       40
41 10 1 1                                 1   1               1                       1   1   1                     1     1 41
42 6     1     1                                     1           1                     1                   1               42
43 8   1               1   1     1                         1                 1                             1         1     43
44 9                     1               1               1                       1                   1       2 1     1     44
45 7                         1 1                                 1               1             1             1       1     45
46 8               1         1                         1     1 1         1                         1 1                     46
47 8                     1                   1                             1       1       1       1 1   1                 47
48 7                                     1 1           1   1             1     1                             1             48
49 8                 1   1   1                                       1                     1     2     1                   49
50 11       2   1                 1 1   1   1     1               1       1 1                                               50
51 16                   1 1                     1 1 1 1         2   1   1             1 1 1             1     1 1           51
52 12 1 1       1     1                         2             1                       1   1     1 1                       1 52
53 9         1     1         1                                 1               1                 2 1     1                 53
54 11                   1   1   1                 2 1     1   1           1                               1   1             54
55 11 1   1                   1 1                   1 1                     1 1             1       1 1                     55
56 6         1                                       1                     1             1     1                 1         56
57 6                                   1                     1         1       2                 1                         57
58 16   1                     1 1 2                       1 1 1           1     1       1     1       2         1 1         58
59 6                             1                   1         1   1             1       1                                 59
60 15       1 1 1 1   1   1       1           1   1   1               1     1       1       1                 1             60
61 7                   2         1                                                       1       1   1                 1   61
62 12       1                       2   1           1                 1       1 1   1     1                     1     1     62
63 11         1       1                   1   1 1         2                               1   1           1               1 63
64 14           1   1     1 2       1 1                       1 1                           1       1                 3     64
65 11       1                             1                     1   1 1   1                 1             1 1     1   1     65
66 9                                     1             1     1       1                                 2 1 1     1         66
67 13                   1       1                     1     1   2                   1   2     2   1             1           67
68 8     1                           1       1                               1   1                 1           1 1         68
69 10         1         1 1             1   1   1             1         1                                               1 1 69
70 8     1                     1                         1                   2                   1                   1   1 70
71 8               1                           1       1   1               1                       1     1         1       71
72 11 1         1                           1   1 1     1           1   1                       1               1     1     72
73 10     1     1                             1                   1 1 1                       1               2     1       73
74 14       1       1   1       1   1             1             1                       1       1           1 1   1 1     1 74
75 10             1     1   1                           1       1         1       1 1 1                 1                   75
76 10 1             1     1                       1       1         1           1   1             1   1                     76
77 10                 1           1     1           1                 1     1           1           1               1     1 77
78 11 1 1     1                     1   1                 1               1       1                       1             2   78
79 11       1   1 1                                     1       1 1           1           1     1               1       1   79
80 3                   1                   1                                                   1                           80
81 7                                     1     1           1           1             1         1                   1       81
82 9                     1     1 1 1         1                   1 1                                   1             1     82
83 14   2   1     1   1       1 2         1   1     1   1 1                                                             1   83
84 11 1           1   1             1   1       1 1   1                                     1 1         1                   84
85 10   1       1         1                                       1     1                 1   1     1   1               1   85
86 13                       1   1           1       1     1                 1     1           1 1   1 1 1 1                 86
87 8               2 1                                           1                       1                   1   2         87
88 14     2                 1     2   1   2         1                                   1   1               1 1   1         88
89 10               1                 1 1                           1 3             1     1               1                 89
90 16 1 1         1 1       1       1 1         1               1 1   1                                   1     2 1     1   90
91 14   1     1     1 1       1                             1       1 1   2       1   1                         1   1       91
92 13                               1           1         1     1             1 2 1   1 2                   2               92
93 12       1   1   1 1     1           1                   1                       1 1           1 1                   1   93
94 9     1           1               1                   1             1                                 1 1       1     1 94
95 12   1                 1         1       1       1             1                 1                 1     1     1     2   95
96 7       1       1 1   1     1             1                                                 1                           96
97 9 1                       1               2       1                 1                   1                 1     1       97
98 13 1 2                               1       1     1 1                 1 1       1   1     1             1               98
99 16         1 1 1       1 1 1     1     1     1           1       1         1                                 1   1 1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
Ngày
/
Tháng