BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng
00 7               1                                   1               1       1     1 1                       1           00
01 9       1     1                       1             1       1             1 1               1         1                 01
02 11             1           1                 1                 1         1     1     1                 1 2     1         02
03 12     1   1         1     1                   1         1     1 1                 1   1                     2           03
04 10         1                   1     1   1 1               1           1                 1         1       1             04
05 10     1   1                             1 1                         1     1 1               1 1             1           05
06 17   1 1 1       1         1   1 1   1 1 1   1             1     2                   1     2                             06
07 13 1                           1         1             1 1                       2                 2       3     1       07
08 11                       1   1   1     1 1     1                     1       1       1       1     1                     08
09 17           2 1   2   1   1         1               1       1           1     1   1                     1     1 1 1     09
10 9                                     1           1           1             1   1 1   1 1                       1       10
11 11 1   1                 1 1     1                                         1                         2     1   1 1       11
12 11     1               1 2 1       1                           1           1                   1       1   1             12
13 6                   1 1                   1                                           1 1   1                           13
14 9               1   1     1 1 1             1               1                                     1                 1   14
15 16 1   1   1     1   1                           2 1   1 1   1   1           1   1 1                 1                   15
16 10                           1               1       1   1     1           1       1 1 1                   1             16
17 8 1                     1             1   1           1                     1     1       1                             17
18 10             1       2                   1                     1   1 1                         1 1                   1 18
19 16           2   1   1           1     1   1     1 2 1   1       1   1         1           1                             19
20 20       1           1       2 1   1 1   2     1 1                   1   1         1           1 1 2                   2 20
21 7     1                       1                               1               1               1             1     1     21
22 8                 1           1   1                     2       1                               1               1       22
23 15       1       1                                 1   1           1         1 1           2 1 2     1       1       1   23
24 10         1                                   1                     1         1                   2 1       1   1 1     24
25 8               1             1             1       1       1         1 1             1                                 25
26 6 1                               1   1                             1             1             1                       26
27 11     1       1     1       1                     1 1         1                                     2   1             1 27
28 11           1 1 1   1       1                         1           1           1           1             1           1   28
29 8             1         1                                 2         1                 1         1       1               29
30 9   1                         1 1             1           1           1   1                                     1   1   30
31 11       1 1                             1 1       1       1       2       1                     1   1                   31
32 9 1       1 1                                   1       1     1     1               1                     1             32
33 6                     1 2                                                             1                       1     1   33
34 17 1             1                     3           1 1         1 1 1     1   1     1   1 1       1       1               34
35 10         1 1   1                                     1     1         1   1           1                       1   1     35
36 14             2   1       1     1 1   2                       1               1   1               1   1               1 36
37 10 1 2                   1     1                   1             1         1               1                       1     37
38 18           1     1 1       1   1 2             1     1 1 1 1   1             1 1                     1         1 1     38
39 9                                   1           1                         1 1   1                 1                 1 2 39
40 14   1             1   1     1                     1         1                           1   1 1 1               1 1 1 1 40
41 14   1                   1     1       2   1 1 1                                     1       1       1     1       1   1 41
42 13         1                 1     2             1                                       2     1         1   1     1 2   42
43 15         1             1     1               1             1                   1   2     1 1   1   1   1 1 1           43
44 11                             1                             1 1   1     1   1   1     1   1               1   1         44
45 10       1 1   1       1     1                 1     1                                             1   1               1 45
46 7           1 1             1                               1           1                             1             1   46
47 13     1         1                   1               1 2             1 1       1           1     1               1 1     47
48 12     1           1       2   1 1             2         1             1               1                               1 48
49 8                 2       1                   1 1     1                       1       1                                 49
50 12     1             1     1     1     1                 1           1   1       2                             1     1   50
51 15                     1 1 1 1         1                   1                   1             1     1 3   1 1         1   51
52 11                   1                           1         1                       1 1 1 1 1           2           1     52
53 18       1   2   1               1 1 1             1     1 1     1 1                           1         1   1 1 1     1 53
54 8 2     1                           2                         2             1                                           54
55 13     1   1   1     1       1                         1   1               1       1                 1   1     1 1       55
56 8 1         1             1   1             1                 1       1 1                                               56
57 6 1 1       1       1                               1                                                               1   57
58 14       1                       1                     1           2   1       1 1 1         1         1   1   1   1     58
59 11 1   1                 1       1                                       1           1 2     2                   1       59
60 10                           1     1       1               1 1                 1   1           1       1       1         60
61 14       1   1 1       1         1 1     1 1 1   1 1                   1                   1 1                           61
62 12         1               2                   1   1     1       1 1             1   1         1           1             62
63 11     1             1   1     1           2             1   1             1               1     1                       63
64 10       1                                                 2       1 2 2                         2                       64
65 12                 3 1               1       1     1 1                   1     1 1                                 1     65
66 8                                   2                       1       1               1                       1 2         66
67 8   1                   1               1                   1                       1   1                     1   1     67
68 14 1   1                   1                 1   2     1 1 1             1 1                     2     1                 68
69 13   1   1 1 1         1   1         1   1 1     1     1                         1             1                         69
70 10         1     1                       1                 1   1   1   1                 1               1       1       70
71 9 1       1                       1             1                               1             1     1               1 1 71
72 15               2                               1   1   1       1         1 2 1 1   1     1 1         1                 72
73 9   2                         1     1                             1                           1             1 1   1     73
74 8 1                               1 1                           2 1 1                                                 1 74
75 5             1                                                     1               1                   1       1       75
76 9                 1                 1     1   1               1                   1     1                         1   1 76
77 13   1             2                     1 1 1                       1 1               2 1     1         1               77
78 12             1                 1         1         2 1                   1                                 3 1     1   78
79 8   1   1               1         1     1                                                       1 1   1                 79
80 7       1             2             1       1           1                                                   1           80
81 15     1   1                       1     1   2 1     1             1   1 1   1 1         2                               81
82 5   1             1     1                                             1                                       1         82
83 5     1                                     1                           1 1         1                                   83
84 8             1                   1 1   1         1             1               1 1                                     84
85 12       1                   1   1         1 1     3                                   1 1               1           1   85
86 11         1                                 1         1   1       1       1             1 1   1           1   1         86
87 11     1 2   1       1           1         1   1 1           1     1                                                     87
88 10 1         1   2                                                     1     1 1                     2                 1 88
89 11                   1       1         1             2           1 1     1                       1   1           1       89
90 11   2                                         1           1                 1   1   1             1   1   1         1   90
91 7   1             1   1                     1                                           1                 1         1   91
92 9   1   1     1                 1               1           1               1                     1   1                 92
93 8 1                         1           1                     1         1                 1   1                 1       93
94 8           1         2                                                                   1             1   1   1 1     94
95 14                   1 1 1         1     1     2       1 1                 1                 1     1       1           1 95
96 9               1             1                                 1                 1         1         1     1     1   1 96
97 4                                                                       1                   2         1                 97
98 9             1       1         1                     1       1         1               1     1         1               98
99 5                 1                   1                     1         1                         1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng