BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
Ngày
/
Tháng
00 7         1                                                         1 1     1                   1       1   1           00
01 11               1 1     1   1 1               1   1     1         1             1 1                                     01
02 7         1         1             1                                       1     1   1       1                           02
03 15 1                         1                 2   1                     1 1     2       1   1   1       1       2       03
04 9 1       2 1                           1         1                       1                   1             1           04
05 11       1   1             1   1           1     1                             1                 1       2         1     05
06 9 2                           1                         1         1         1 1                 1       1               06
07 12       1     1     2                   1                           1         1                   1         3 1         07
08 12     1                 1         1         1     1   1               1                   1 1   1                 1   1 08
09 12   1       1       1         1     1           1   2           2     1 1                                               09
10 8   1                         1                             1                   1             1           2   1         10
11 10                 1             2         1                   1                 2                 1       1         1   11
12 9           1                           1                 1   1 1     1   1   1                                   1     12
13 13 1                 1                 1   1   1   2             1       1   1                                 1   2     13
14 16       1   1                           1               1 1               1   1 1 1       1 1 1 1     1     1         1 14
15 6   2         1                                                               1                             1   1       15
16 10 1         1   1         1           1 1                         1       1             1                         1     16
17 12       1 1   1                 1                 1 1                     1 1 1 1       1           1                   17
18 14           1 1     1                               1     2   1           1       1   1   1   1 1   1                   18
19 14 1 1         1     1         1       1   1       1 1 1           1                           1     1     1             19
20 12                   1 1 1   1                   1       2             1 1                                   1       1 1 20
21 9                                 1         1                   1 1       1                   1 1       1             1 21
22 10                   1 1             1           1     1           1     1                             1   1 1           22
23 16                       1   1 1   1           1       1     1           1 1         1             1   1   1   1     2   23
24 9           1 1       1                     1       1                 1         1       1   1                           24
25 8   1   1 1       1                 1                   1                                                   1         1 25
26 11     1           1   2             1         2       1       1                                   2                     26
27 10         2 1           1   1               1   1                 1               1                   1                 27
28 10 1           1 1                                     1         1 1   1                           1     1           1   28
29 9           1     1 1 1   1                 1                                       1                         1     1   29
30 11 2 1         1                       1       1 1             1 1                           1                         1 30
31 17   1                 1       1   1 1       2         1 1 1               1     1             1   1 2 1                 31
32 12   1                             1 1   1   1         1                     1     2     1           1           1       32
33 9   1 1                                             1               1 2               1                         1   1   33
34 14   1   1 1                           1       1       1     1 1 1   1                         1                 1 2     34
35 11                     1             1   1 1 1 1                         1             1 2                     1         35
36 11                 1       1     2 1                     1     2             1                           1             1 36
37 11               1   1 1       1         1   1   1     1   1                               1             1               37
38 8         1 2                                           2     2                                         1               38
39 12     1 1         1 1     1                   1 1     1             1                                       1       1 1 39
40 9       1                   1             1       1 1       1       1 1                       1                         40
41 9                         1             1                             1 1                 1               1   1 1     1 41
42 10             2                   1                           1 1   1       1     1 1                         1         42
43 9                           1           1                 2               1 1           1   1         1                 43
44 14     1   1 1     2               1                         1                         1   1   1         1 1   1       1 44
45 8   1                     1                                                 1     2               1   1               1 45
46 6                 1                                         2     1                             1         1             46
47 7   1                 1                                                           1     1         1           1       1 47
48 15     1             1     1 1                                   1     1 1     2     1   2             1 1   1           48
49 11 1             1         2             1                     1     1                   1     1   2                     49
50 10       1 1                             1       1 1                     1     1   1           1                 1       50
51 15               2     1                     1 1 1 1 1     1               1 2 1                       1   1             51
52 9                                   1               1 1 1 1 1                       1           1   1                   52
53 7                                   1         1 1   1           1     1                                   1             53
54 9         1                     1               1                           1 1         1                 1     1   1   54
55 6                             1           1     1     1                       1                     1                   55
56 8       1                             1                 1     1     1           1                             1     1   56
57 13                                 1 1           1   2 1   1 1                       1       1               1 1 1       57
58 16   1   1         2   1 1             1                     2           1   1         1 1       1                 1 1   58
59 10     1         2               1     2     1                   1     1                               1                 59
60 10     2 1                         1   1 1       1         1                         1         1                         60
61 12     1   1                           1   1                   1     1     1     1                 1   1   1           1 61
62 10   1             1       1                       1       1           1                           1           1   1 1   62
63 8       1       1 1             1                                 1             1     1                         1       63
64 9                           2       1                         1               1       1   1   1                 1       64
65 13 1                     1       1 2       1       1     1         1               1       1         1                 1 65
66 13 1   1     1                 1                             1           1 1   2     1               1 1     1           66
67 9                     1     1   1   1   1                         1 1                               1   1               67
68 9                     1   1             1 1                         1                 1     1                 1   1     68
69 10 1   1                       1     1                     1 1                       1   1 1         1                   69
70 13     1       1         1                 1     1           1                   1 1           1         1   1     2     70
71 16             1   1 1           1     1         1 1 1 1             1   1 1         1       1                   1 1     71
72 12                   1 2 1 1 1   1               1         1       1               1           1                         72
73 5                                     1       1                                     1     1                     1       73
74 11   1     1                                         1           1             1 1     1       1       1           1   1 74
75 14       1           1   1 1             1 1 1           1       1   1 1                     1             1       1     75
76 11                             1     1     1 1                 1             2                   1   2             1     76
77 7                       2       1                           1           1           1                           1       77
78 8           1           1     1 1     1                     1     1                                       1             78
79 8             1           2                                       1     1                         1   1     1           79
80 16     1       1   1                         1 1     1     1 1     1   1 1           1 1       1 1       1               80
81 9             1         1 1     1                               1                                   1 1   1     1       81
82 8       1                 1 1       1   1         1                                               1       1             82
83 6                                     1   2 1         1   1                                                             83
84 9     1 1           1 1               1                 1   1             1     1                                       84
85 15 1             1                 2 1                   1       1       1           1 1   1 1     1           1     1   85
86 10 1       1             1                   1     1   1                                   1 1   1                   1   86
87 10           1     1         1 1               1       1                         1     1   1             1               87
88 10   1 1                     1                 1                   1         1     1       1 1   1                       88
89 14 1         1 1             1       1                               1 1   1 1       1     1                       1   2 89
90 9 1                 1         1                         1                             1   1     1 1       1             90
91 13         1   1       1     1             1                         1   1   1           1 1         1 1 1               91
92 10               1               1         1             1                         1 1 1     1     1                   1 92
93 10   1   1               1         1                 1           2                     3                                 93
94 10     1         2 1     1         1   1                       1                                       1     1           94
95 15     1   1     2       1           1             1 1               1             1     1             1         2   1   95
96 9       1                       1         1   1                               1     1           1             1     1   96
97 15               1           1 1 1     1     1             1       1               1     1   1   1       1     1     1   97
98 7             1               1                   1                 1                       2                       1   98
99 11           1   1                 1     1                     1                       1   1         2       1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
Ngày
/
Tháng