BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN Ngày 26/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
Ngày
/
Tháng
00 8       1             1 1                         1                             2                               1     1 00
01 7                 1         1   1                                   1             1 1                       1           01
02 14             1 1   1       1     1                   1 1 2     1   1 1                 1             1                 02
03 8               1                   1       1 1                                     1 1                 1   1           03
04 8                                             1     1   1                 1           1   1                       1 1   04
05 11                 1                     1               1     1               1                 1   1       1   1 1 1   05
06 7 1             1         1                   1       1     1                               1                           06
07 8                 1                 1     1 1           1               1 1                         1                   07
08 11   1             1       1                       2                 1                   1     2                   2     08
09 11                             1     2                           1       2 2               1             1         1     09
10 11                 1         1 1   1                 1   1           1               1   1   1                 1         10
11 14           1                                     2   1           1 1   1   1 1 1               3   1                   11
12 11           1                             2         1 1   1             1         1           1                 1 1     12
13 16 1     1           1 1                     1     2       1   2   1             1 1 1                     1 1           13
14 8   1 1                 2             1     1   1                                           1                           14
15 14       1   1                   1           1 1 1   1             1         1   1       1 1     1                 1     15
16 8               1     2                   1                       1                         1           1     1         16
17 9         1         1 1                                 1                                       1 1 2     1             17
18 4                   1                                                       1           1             1                 18
19 12   1     1             1   1 1             1 1                     1       1     1             1 1                     19
20 7                                 1 1                                   1       1           1                     1   1 20
21 10           1 1     1               1 1             1                         1               2           1             21
22 8     1                     1               1                               1   1         1           1         1       22
23 12 1 2                         1   1 1       1     1 1               1                                             2     23
24 17 1   1 1     1     1     1           1 1 1       1                                     1         1 1       1     2 1   24
25 8   1         1               1 1       1       1             1                         1                               25
26 13 1                                   1     1     1       2       1 1               3       1               1           26
27 11     1                       1     1 1                                           1     1 1 1     1       1           1 27
28 13       1             1       1       1 1 1                     1       1   1                 1     1 1         1       28
29 13 1                   1     1 1   1   1       1               1           1               1       1     1             1 29
30 9                 1           1               1       1                   1   1     1                   1   1           30
31 12                       1 1                     1     3                             1 1 1       1             1 1       31
32 11 1         1           1 2           1                                 1   1 1         1                     1         32
33 12         2           1 1                               1   1 2                     1         1     1                 1 33
34 11 1       1     1                   1   1                         1   1         1     1       1     1                   34
35 6   1       1                           1                                                           1     1       1     35
36 10     1                                 1           2       1   1     1     1                       1                 1 36
37 10       1   1               1   1               1                     2       1           1             1               37
38 9             2   1     1                                   1     1       1           1                             1   38
39 13             1     1     1               1 1   1         1       1               1                         1   1 1 1   39
40 6                                 1                                 1                         1     1   1             1 40
41 13     1 1                   1   1 1   1           1                   1     1   1               1                     2 41
42 10     1             1                 1   1   2           1                       1                     1           1   42
43 15       1         1     2           1                         1 1   1     1   1   1           1 1     1 1               43
44 12   1       1             1                     1               1   1     1     1                 1     1 1     1       44
45 12       2       2     1         1                           1 3         1               1                               45
46 12     1       1   1                         2               1     1 1         1                 1     1         1       46
47 10       1   1     1           1                     1                         1               1         1   2           47
48 17     2           1         1     1   1       1           1                   1   1       2           1   1 1 1     1   48
49 20 1   1   1       1 1 1     1   1   1               1 1 1         1   1           1     1     1   1       1   1         49
50 11   1           1       1         1                         1   1         1         1 1               1               1 50
51 3               1                                 1                                                                   1 51
52 15   1                               1     1 1               2 1         1 1     1   1     1 1     1           1         52
53 10               1                       1         1     1         1       1               1 1     1   1                 53
54 10                   1           1     1 1                       1   1       1       1                 1     1           54
55 8                       1       1 1             1           1   1                         1                         1   55
56 11                         1     1       1 1   1                                 1 1 1       1   2                       56
57 4                                       1                                               1                           1 1 57
58 12       1 1   1     1       1                                 1     1       1         1 1   1                   1       58
59 10           1       1   1     1     1   1       1           1                                       1         1         59
60 7                                                                                     1 1   1     2             1   1   60
61 5                       1               1       1               1                                         1             61
62 10                                     1     1     1           1             1               1       2         1     1   62
63 9   1                                           1 1                     1                         1   2   1   1         63
64 6         1                               2             1                   1                   1                       64
65 15       1 1       1 1       1 1 1 1             1   1   1           1     1     1                                   1   65
66 6             1                                   1                                   1               1 2               66
67 14 1                 1 1     1         1             1     1       2     1           1 1           1           1         67
68 12   1     1     1     1     1                 1       1     1       1                                           2   1   68
69 9         1                     1                                       1       1     1 1           1     1 1           69
70 13     1   1               1 1     1 1                             1         1                 1         1   1   1   1   70
71 10                 1 1                         1     1   1 1     1                                     1         1 1     71
72 13     1   1         2 1   1     1                               2         1           1     2                           72
73 15                 1   1 1     1   1                   1         1 1 1                 1     1 1   1       2             73
74 12   1 1     1 1                         1 1     1         1           1 1                                     1 1       74
75 7           1                   1               1         1             1                         1 1                   75
76 11 1     1     1           1               1 1       1 1                 1 1                       1                     76
77 14       1 1 1 1 1                   1   1                       1 1   1   1       1   1                       1         77
78 11       2                     1     1 1 1                                     1               1                 1 1 1   78
79 9 1         1                     1                 1 1         1     1       1                               1         79
80 14     1         1     1 1               1       1 1     1     1                   1   1   1   1           1             80
81 15             1 1 2       1       1           1           1           1         1 1       1               1 1       1   81
82 14 1                           1   1                 1     1 1         1     1       1       1 1 2 1                     82
83 12 1                     1                 1         1   1 1 1             1               1 1                 1   1     83
84 5                                               1         1   1       1                                             1   84
85 11                                             1 1     3       1 1 1   1           1                     1               85
86 13     1   1 1 1 1                     1               1     1         1               1   1             1             1 86
87 9 1   1           1                             1       2                                 1   1           1             87
88 10                         1 1   1             1                       1     1   1       1                 1           1 88
89 13     1 1 1                         1     1       1                           2   1       1           3                 89
90 7 1       1 1 1       1                                                               1                     1           90
91 11                       1                   1 1       1   1 1 1                                 1 1           1 1       91
92 8   1                 1           1         1                           1     1     1                             1     92
93 10           1             2   1 1     1                 2             1                                   1             93
94 13 1             1               1 1       1                     1 1 1           1     1                 1   1       1   94
95 11   2         1     1     1     1     1                                     1                   1   1         1         95
96 14                           1 1         1   1 1     1       1                 1   2                     1   1 1       1 96
97 11 1             1     1       1     1                                 1     1 1     1   1                             1 97
98 12   2     1   1 1         1               1                             1 1     1                                     2 98
99 5           1               1                               1                 1                       1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
Ngày
/
Tháng