BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN Ngày 10/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
Ngày
/
Tháng
00 7               1 1 1                             1                                                         1 1     1   00
01 13   1           1           1     1                     1 1     1   1 1               1   1     1         1             01
02 8     1     1   1                       1         1         1             1                                       1     02
03 9                               1 1       1                         1                 2   1                     1 1     03
04 11                     1 1 1       1       1       2 1                           1         1                       1     04
05 14   1       1   1       1     1   2             1   1             1   1           1     1                             1 05
06 9                 1     1                 2                           1                         1         1         1 1 06
07 7                                               1     1     2                   1                           1         1 07
08 10                           1     1     1     1                 1         1         1     1   1               1         08
09 14 1                                   1     1       1       1         1     1           1   2           2     1 1       09
10 5           1                   1           1                         1                             1                   10
11 8                   1 1             1                     1             2         1                   1                 11
12 9                                     1             1                           1                 1   1 1     1   1   1 12
13 12   1   1                                 1                 1                 1   1   1   2             1       1   1   13
14 11             1   1               1     1       1   1                           1               1 1               1   1 14
15 7       1         1                   1     2         1                                                               1 15
16 11 1                     1       1         1         1   1         1           1 1                         1       1     16
17 13               1 1       1             1       1 1   1                 1                 1 1                     1 1 1 17
18 9                               1                   1 1     1                               1     2   1           1     18
19 19 1 2         1 1   1                   2 1 1         1     1         1       1   1       1 1 1           1             19
20 11                                 1   1                     1 1 1   1                   1       2             1 1       20
21 9 1                 1   1           1                                     1         1                   1 1       1     21
22 10                 1       1 1                               1 1             1           1     1           1     1       22
23 13 1                   1     1     1                             1   1 1   1           1       1     1           1 1     23
24 13     1   1   2     1       1           1           1 1       1                     1       1                 1         24
25 9   1   1           1                       1   1 1       1                 1                   1                       25
26 10     1                                       1           1   2             1         2       1       1                 26
27 10                             1         1         2 1           1   1               1   1                 1             27
28 10   1               1     1               1           1 1                                     1         1 1   1         28
29 11         1 1               2     1                 1     1 1 1   1                 1                                   29
30 15         1   1     1       1   2         2 1         1                       1       1 1             1 1               30
31 15             1               1 1       1   1                 1       1   1 1       2         1 1 1               1     31
32 16     1 1     1 1   1   1       1     1 1   1                             1 1   1   1         1                     1   32
33 7   1                                       1 1                                             1               1 2         33
34 12     1               1                     1   1 1                           1       1       1     1 1 1   1           34
35 11 1       1     1               1                             1             1   1 1 1 1                         1       35
36 13       1     1     1   1                                 1       1     2 1                     1     2             1   36
37 11           1                           1               1   1 1       1         1   1   1     1   1                     37
38 10             1                   1 1             1 2                                           2     2                 38
39 14     1               1         1     2       1 1         1 1     1                   1 1     1             1           39
40 11     1                         1     1         1                   1             1       1 1       1       1 1         40
41 5                                   1                             1             1                             1 1       41
42 9             1 1                                     2                   1                           1 1   1       1   42
43 9 1       1         1                                               1           1                 2               1 1   43
44 10     1           1       1                   1   1 1     2               1                         1                   44
45 9         1 1         1 1       1       1   1                     1                                                 1   45
46 5                       1                                 1                                         2     1             46
47 5     2                       1             1                 1                                                         47
48 12     1                           1     1     1             1     1 1                                   1     1 1     2 48
49 10 1   1           1                       1             1         2             1                     1     1           49
50 14       1 1       1 1   1 1     1               1 1                             1       1 1                     1     1 50
51 14           1                                           2     1                     1 1 1 1 1     1               1 2 1 51
52 7           1                                                               1               1 1 1 1 1                   52
53 11 1       1                     1 1 1                                       1         1 1   1           1     1         53
54 6                           1                     1                     1               1                           1 1 54
55 11           1       2     1   1   1                                   1           1     1     1                       1 55
56 10   2     1 1   1                               1                             1                 1     1     1           56
57 12         1 1 1         1                                                 1 1           1   2 1   1 1                   57
58 16 1     1                     1   2         1   1         2   1 1             1                     2           1   1   58
59 12   1     1         1                         1         2               1     2     1                   1     1         59
60 17             1 1 2     1     3       1       2 1                         1   1 1       1         1                     60
61 12 1     1       1         1 1                 1   1                           1   1                   1     1     1     61
62 8       1             1                     1             1       1                       1       1           1         62
63 9   1       1         1     1                   1       1 1             1                                 1             63
64 8   2   1                                                           2       1                         1               1 64
65 12         1       1           1           1                     1       1 2       1       1     1         1             65
66 13   1           1         1   1           1   1     1                 1                             1           1 1   2 66
67 16     1 2       2 1     1           1 1                       1     1   1   1   1                         1 1           67
68 7 2                                                           1   1             1 1                         1           68
69 9                                   2   1 1   1                       1     1                     1 1                   69
70 7     1                                       1       1         1                 1     1           1                   70
71 18     1       1   1           1 1 1                   1   1 1           1     1         1 1 1 1             1   1 1     71
72 11                                   1                       1 2 1 1 1   1               1         1       1             72
73 5 1                     1               1                                     1       1                                 73
74 11           1 1       1     1   1   1       1     1                                         1           1             1 74
75 11                                               1           1   1 1             1 1 1           1       1   1 1         75
76 12       1   2             1         1                                 1     1     1 1                 1             2   76
77 7   1                   1                                       2       1                           1           1       77
78 11 1 1           1         1                         1           1     1 1     1                     1     1             78
79 10     1 1 1             1               1             1           2                                       1     1       79
80 14                   1     1   1               1       1   1                         1 1     1     1 1     1   1 1       80
81 6                                   1                 1         1 1     1                               1               81
82 6                                               1                 1 1       1   1         1                             82
83 10       1 1       1                   1                                       1   2 1         1   1                     83
84 13       1 1 1     1                 1         1 1           1 1               1                 1   1             1     84
85 12 1                   1         1   1     1             1                 2 1                   1       1       1       85
86 13   1           1   1 1   1   2           1       1             1                   1     1   1                         86
87 8                         1             1           1     1         1 1               1       1                         87
88 9 1                       1 1               1 1                     1                 1                   1         1   88
89 11       1                   1             1         1 1             1       1                               1 1   1 1   89
90 8                           1 1     1 1   1                 1         1                         1                       90
91 13     1           1       1   2                   1   1       1     1             1                         1   1   1   91
92 7             1       1               1                 1               1         1             1                       92
93 14           1         1   2     1   1   1   1   1               1         1                 1           2               93
94 13               1       1   1       1 1       1         2 1     1         1   1                       1                 94
95 14             1     1               1 2       1   1     2       1           1             1 1               1           95
96 11     1   1           2           1   1         1                       1         1   1                               1 96
97 10           1         1                                 1           1 1 1     1     1             1       1             97
98 10       1 1           2     1         1               1               1                   1                 1           98
99 12 1       1   2   1     1   1                       1   1                 1     1                     1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
Ngày
/
Tháng