BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/03/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng
00 8           1   1                     1     1                   1       1   1                       1                   00
01 12           1                     1     2     1                         1                   1           1     1 1 2     01
02 13                   1         1 1     1     1   1 1   1         1           1                         1   2             02
03 12     2     1                                 1   1           1             1         1           1       2         1   03
04 17         1   1       1       1   1       1 1   1       1   1                 1   1         1           1 1 1         1 04
05 9                                           1 1                               1 2     1     1     1                 1   05
06 7               1                         1         2             1                           1         1               06
07 11 1               1 1                     1               1     1           1               1     1   1 1               07
08 9   1             1 1   1       1                                               1                 1 2                   08
09 7     1 1       1                   1                   1                                                           2   09
10 13                       1               2 1   1     1       2     1   1                             1         1     1   10
11 7 1             1               1     1 1                             1                 1                               11
12 13   1                 2 1             1       1 1         1                 1           1 1     1               1       12
13 13               1     2 1         2         1     1                         1               2             1           1 13
14 16     1     1     1     1   2       1           2           1   1               1   1     1           1     1           14
15 14       1         1                             1               2 1 1           1   1     1       1   1       1     1   15
16 19                   1     2   1 1       1   1     1       1 1 1             1       1 2     2 1                   1     16
17 15     1       1   1                       1     1       1     1             1   1     1 2         1 1   1               17
18 14               1       1                     1           1       1 1     1                   1 1       1   1   1     2 18
19 10 1                 1                 1   1                             1       1       1   1       1   1               19
20 14           1       2   1 1     1   1         1                       1           1   1         1     1   1             20
21 9                           1   1             1         1           1                       2             1 1           21
22 8           1     1                         1                   1   1             1                         1 1         22
23 10   1     1   1           1     1           1   1 1                           1                 1                       23
24 8     1 1               1   1             1             1       1                                                 1     24
25 8 1         1                                       1             1                         1             1   1 1       25
26 5 1 1                 1                                             1               1                                   26
27 9           2       1       1         1             1               1 1               1                                 27
28 10 1     1                                 1           1                       1             1 1         1       1 1     28
29 10                         1               1       1       1           1 1       1           1       1         1         29
30 10   1     1               1                                 1 1                 1   1         1 1                 1     30
31 11         1       1               1                     1   1     1     1   1       1                       1       1   31
32 8   1                                             1     1       1 1     1 1             1                               32
33 11   1           1 1           1             1     1   2             1 1         1                                       33
34 8                     1   1         1         1         1                       1         1   1                         34
35 8             1         1                       1                             1                 1 1   2                 35
36 5                                   1         1           1                       1                   1                 36
37 12   2                     1   2         1           1 1 1 1                                     1           1           37
38 14 1       1   1               1               1     1       2   1 1                       1   1     1     1             38
39 8 1               1     1   1                                   1     1   1           1                                 39
40 13                             1     2                             2   1     1     1             1 1   1       1   1     40
41 13       1         1   1             1                 1 1       1 1         1     1       1     1       1               41
42 11                       1                 1 1   1                         1       1               1 1     1     2       42
43 9           1                     1   1           1 1         1                     1   1           1                   43
44 10   1         1                     1     1     2                 1   1                             1 1                 44
45 9               1           1             1                 1                       1 1       1   1                   1 45
46 13             1 1   1                         1       1 1     2     1         1                 1   1             1     46
47 9 1 1                                                       1           2                 1                     1   2   47
48 7                                   1 2     1                 1                 1                                     1 48
49 11         2 1                   1       1           1                       1 1       1                   1   1         49
50 9                       1   1     1             1         1     1                   1                             1 1   50
51 7 1 1                     1                         1                 1                   1             1               51
52 8   2   2                   1                                                           1 1                     1       52
53 7                       1     1 1                     1                 2                                             1 53
54 16 1       1           2             2   1       1   4           1             1                   1       1             54
55 8             1 1                     1                 1   1         1   2                                             55
56 16         1     1         1         1   1     2   1     1 1   1               1       1   1 1         1                 56
57 13 1       1           1   1   1           2         1                             1       1   1   1 1                   57
58 12 1     1     1       1     1         1                     1                       2             1         1         1 58
59 12       1   1 1                                         1             1       1   1   1                 2     1     1   59
60 11               1 1       1 1         1 1                                 1                     1 1             1 1     60
61 9                             1                           1 1 1     1       1       2                     1             61
62 9       1                                         1                 1   1     1         1 1           1             1   62
63 10   1 2     1                   1 1 1       1               1                     1                                     63
64 13                           1 1                       2                 1       1   1 1       1     1       1         2 64
65 13 1     2   1                           1         1             1   1         1           2                 1   1       65
66 8                     1                 1                                 1       1       1 1                   1 1     66
67 14     1       1 1   1           1           1                 1   2           1                 1       2             1 67
68 15       2 1       1             1 1                 1     1         1       1 1         1     1     1                 1 68
69 9 1                 1 1           1                         1       1   1 2                                             69
70 14     1       1   1       1               1 1 1                   1 1   1 1           1           1           1         70
71 17 1             1           1 1 1       1           1     1       1             1     1     1 1 1   1 1     1           71
72 7                 1       1   1                 1         1                             1                         1     72
73 10       1     1                                   1     1     2     1 1                                       2         73
74 11     1   1 2           2             1                               2       1                             1           74
75 11     1                               1     1                             1             1 1           1     2     1 1   75
76 11   1 1                 1     1     1     1     1                                 1                   1       1   1     76
77 13             1 1             1       1   1 2         1       1   1                                             1   2   77
78 11   1     1   1     1     1                       1   1                                   1             1 1           1 78
79 10             1       1                       1 1 1       2                       1               1         1           79
80 5                                                                         1                         1 1 1       1       80
81 9                           1   1       1         1           1     1       1       1                           1       81
82 12               1   1       1     1   1 1                           1       1 1       1 1         1                     82
83 20     1       1     1 1 1   1     1 1   1                     1 1       1 2       1 1         1 1             1 1       83
84 9                                                     1 1                   1           1     1 1   1     1           1 84
85 12                 1             1           1         1               1 1     1     1                 1       2     1   85
86 13   1   1                   1 1       1       1           1   1   1       1       1         1                   1       86
87 20         1     1 1 2             1           1   1   3 1       1               1       2                 1 2 1         87
88 9           1               1                             1 1 1                 1 1               1               1     88
89 9         1       1   1         1               1                                     1       1 1                     1 89
90 5                 1                       1                     1   1                         1                         90
91 9     1   1   1                     1                                                           1       1 1 1         1 91
92 9 1       1         1             1               1                           1 1   1                           1       92
93 7                         1       1   1                                 1                       1                 1 1   93
94 12     1               1         1 1                   1   1                       1   1   1   1               1   1     94
95 7     1                   2                             1             1                                           1   1 95
96 10       1   1   1   1         1 1                   1                 1                       1                     1   96
97 3                                       1                                 1       1                                     97
98 10     1 1 1             1         1                                       1 1   1       1             1                 98
99 8 1                               1 1                       1           1               1               1             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng