BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
Ngày
/
Tháng
00 11         1                 1   1                                 1 1       1           1   1 1   1     1               00
01 10   1       1     1               1                           1   1     1 1     1                   1                   01
02 10                                         1   1   1           1         1               1     1     1         2         02
03 10 1 1           1       1                       1   1                       1             1                 1       1   03
04 18     1 2             1       1     1         1     1 1     2                   1   1               1   1       1   1 1 04
05 7       1     1                             1             1                       1               1                   1 05
06 3                 1                   1                                                                 1               06
07 14 2 1               1 1 1       1             1 1         1             1     1   1           1                         07
08 10           1   1                     1   1                                             1         1 1     1     1   1   08
09 14 1           1     1         1     1       1       1       1         1       1       1 1               1     1         09
10 15                 2   1         1   1           1     1   1         1   1   1                 1   1     1           1   10
11 11                     1       1     1   1       1     1       1                   1   1                           1 1   11
12 5                                                                     1               1               2       1         12
13 11     1         1                                 1     1   1                   1       1                       2 1   1 13
14 16 1         1 1   1               1     1                       1   1     1         1   1               1 2 1     1     14
15 10     1         1                                 2       1   1           1         1     1       1                     15
16 7                                 1                                   1       1               1     1 1   1             16
17 6                     1       1 1       1     1                         1                                               17
18 12           1             1     2 1         1               1       1                               1 1     2           18
19 6         1     1             1             1                                         1                         1       19
20 8                               1       2             1     1           1   1                               1           20
21 13 1 1 1           2                         2       1                     2   1         1               1               21
22 7           1 1                                               1             1     1 1                           1       22
23 12                 1                       1 1         2 1 2 1           1                   1     1                     23
24 11                   1           1           3   1   1       1                                       1     1         1   24
25 16     1 1               1 1   1   1   1                 1                   1   1 1   1           1 1             2     25
26 10                 1                                                   1       1 1 1 1     2   1   1                     26
27 12           1                               1     1   1 1         1             1   1       1   1               1   1   27
28 10       1         1         1             1                             1                 2           1           1 1   28
29 9 1                                             1 1       1   1                 1 1         1                       1   29
30 11 1         1   2             1     1     1             1       1                         1               1             30
31 10 1 1     1                     1 1 1           1               1 1           1                                         31
32 18     1 1     1 1     1       1 1   1     1               1     1         1     1         1     1         1 1         1 32
33 10               1 1               1 2                             1       1 1                   1                     1 33
34 7                           1 1     1   1   1               1                                       1                   34
35 10       1     1     1 2       1                                               1             1           1     1         35
36 9               1           2           1 1                         1                           1 1         1           36
37 12 1     2                             1 1 1     1               1     1     1               1                 1         37
38 13         1   1         1 1           1   1       1 1       1   1 1                 1           1                       38
39 14 1 1           1 1     2   1 1   1                         1               1                               1     1   1 39
40 11     1                           1 1           1       1 1         1                         1 2         1             40
41 11         1         1     3 1         1               1                                     1     1                   1 41
42 13   1       1     1 1                 1               2           1 1 1                                     1   1 1     42
43 15   1                 1 1       1       1           1 1       1                       1   1 1             2 2           43
44 13 1 1                     1       1           2               1                 1               1 1   1       1 1       44
45 6                     1                         1                       1               1           1               1   45
46 5               2                         1           1                                 1                               46
47 8         1               1                 1                   1 1       1                 1                 1         47
48 12       1                             1           1 1       1   1     1       1             1         1       2         48
49 11                             1                       1       1               1         1         1   1   2     1 1     49
50 8                 1               1                 1           2                           1 1                     1   50
51 10     1   1         1               1 1       1           1                 1     1             1                       51
52 10           1                     1                   1   1           1       1   1     1     1                       1 52
53 13   1 1                   1 1 1         1             1       1     2 1 1       1                                       53
54 8   1                           1     1                 1       1   1               1                   1               54
55 9     1                   1                             1           1     1         1           1   1   1               55
56 9   1 1                     2         1                               1                                         1   1 1 56
57 6 1                   1                   1                         1                   1                   1           57
58 7       2       1       1                                                 1             1                           1   58
59 9                                         2                     1 1       1                   1             1   1     1 59
60 15       1                                 1       1 1   2 2                   1           1           1       1     3   60
61 11             2     1   2           1             1 1                       1   1 1                                     61
62 12     2                 1     1       1                             2     1         1                   1     1 1       62
63 13           2       2             1             1                               1             1     2     1 1         1 63
64 15                   1       1                     1 1 1           1 1   1             2   1       1 1   2               64
65 11         1     1       1                 1     1                           1 1     1     1                       1   1 65
66 9                     1 1 1 1                     1         1     1           1                                   1     66
67 19         1   1       1         1 2   2 1               1     1               1   1         1 1                   1 1 2 67
68 15                       1       1       2 1       1 1   1     2   1                               1   1       2         68
69 9 1 1               1                         1                   1                         1                   1 1   1 69
70 12 1       1 1     1                         1 1               1       1             1     1 1                   1       70
71 11         1         1                             1 2   1             1     1   1             1       1                 71
72 14   1             1   1                                   1               1     2 2   1       2 1       1               72
73 11     1 1 1   1           1     1         1             1                             1   1           1                 73
74 7 1   1                                                               1 2 1                     1                       74
75 9       1 1               1                             1 2 1             2                                             75
76 11               1           1                 1             1           1         2               1 1 1               1 76
77 12         1         1       1               1   1             1               1     1 1   1 1                 1         77
78 11                       1       1       1     1 1           1       1   1   1                                 1 1       78
79 6                             1     1                       1                               1 1                 1       79
80 9                 1 1                         1                                         1     1 1     1       1   1     80
81 14         1 2           1         1           1     1             1   1     1   1               1   1 1                 81
82 13         1 1             1       1         1 1   1 1   1         1             1 1 1                                   82
83 11 1   1               1       1                       1           1   2               1 1 1                             83
84 12                     1           1     1   1   1       1 1       1                 1 1                   1 1           84
85 13     1     1 1     1     1         2         1                       1                           1       1       2     85
86 3         1                                       1                                         1                           86
87 13           1 3         1   1   1                             1         2               1                   1     1     87
88 8   1   1       1     1                                       1                                       1 1             1 88
89 8                   1       1                 1   1           1         1   1                         1                 89
90 6             1   1                                                 1               1           1                 1     90
91 8   1                       1                     1             2                   1       1     1                     91
92 12         1           1     1                 1 1               1                 2 1 1                     1   1       92
93 9                         2     1           1             1                   1       1   1                           1 93
94 14           1 1     1         1                                 1         1   1 1     1   1         1 1 1   1           94
95 11   1 1                 1     1       1       1 1           1     1                     1     1                         95
96 10                                         1     1   1           2                               2       2     1         96
97 12       1       1                     3 1               1           1     1             1                 2             97
98 10   1   1                           2                 1               1     1 1       1                   1             98
99 11 1           1           1             2                                   1         1         1 1 1               1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
Ngày
/
Tháng