BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
Ngày
/
Tháng
00 10                           1                 1   1                                 1 1       1           1   1 1   1   00
01 11               1     1       1     1               1                           1   1     1 1     1                   1 01
02 9         1                                                 1   1   1           1         1               1     1     1 02
03 11 2               1 1 1           1       1                       1   1                       1             1           03
04 16         1     1       1 2             1       1     1         1     1 1     2                   1   1               1 04
05 8   1       1             1     1                             1             1                       1               1   05
06 3                 1                 1                   1                                                               06
07 16         1 1       2 1               1 1 1       1             1 1         1             1     1   1           1       07
08 9               1 1           1   1                     1   1                                             1         1 1 08
09 13         1         1           1     1         1     1       1       1       1         1       1       1 1             09
10 13                                   2   1         1   1           1     1   1         1   1   1                 1   1   10
11 12   1 2                                 1       1     1   1       1     1       1                   1   1               11
12 2                                                                                       1               1               12
13 9 1         1           1         1                                 1     1   1                   1       1             13
14 12       1           1         1 1   1               1     1                       1   1     1         1   1             14
15 17   1   3   1 1 1       1         1                                 2       1   1           1         1     1       1   15
16 6         1                                         1                                   1       1               1     1 16
17 7             1                         1       1 1       1     1                         1                             17
18 9                             1             1     2 1         1               1       1                               1 18
19 7           1     1         1     1             1             1                                         1               19
20 8                 1                               1       2             1     1           1   1                         20
21 13             1     1 1 1           2                         2       1                     2   1         1             21
22 8     1     1                 1 1                                               1             1     1 1                 22
23 14   1       1                       1                       1 1         2 1 2 1           1                   1     1   23
24 10             1                       1           1           3   1   1       1                                       1 24
25 16 1     1               1 1               1 1   1   1   1                 1                   1   1 1   1           1 1 25
26 17 1 1 1 1 1     1 1                 1                                                   1       1 1 1 1     2   1   1   26
27 13 1     1     1               1                               1     1   1 1         1             1   1       1   1     27
28 8       1                 1         1         1             1                             1                 2           28
29 12       1 1   1   1 1                                             1 1       1   1                 1 1         1         29
30 11 1                 1         1   2             1     1     1             1       1                         1           30
31 12 1               1 1 1     1                     1 1 1           1               1 1           1                       31
32 17               2       1 1     1 1     1       1 1   1     1               1     1         1     1         1     1     32
33 9                                 1 1               1 2                             1       1 1                   1     33
34 8                 1                           1 1     1   1   1               1                                       1 34
35 9 1                       1     1     1 2       1                                               1             1         35
36 12     1   2   1                   1           2           1 1                         1                           1 1   36
37 12           1       1     2                             1 1 1     1               1     1     1               1         37
38 14               1           1   1         1 1           1   1       1 1       1   1 1                 1           1     38
39 14 1   1           1 1 1           1 1     2   1 1   1                         1               1                         39
40 11                 1     1                           1 1           1       1 1         1                         1 2     40
41 12           2               1         1     3 1         1               1                                     1     1   41
42 11         1           1       1     1 1                 1               2           1 1 1                               42
43 16 1 1 2         1     1                 1 1       1       1           1 1       1                       1   1 1         43
44 12   1       1       1 1                     1       1           2               1                 1               1 1   44
45 6             1                         1                         1                       1               1           1 45
46 6               1                 2                         1           1                                 1             46
47 8             1             1               1                 1                   1 1       1                 1         47
48 9                         1                             1           1 1       1   1     1       1             1         48
49 7   1                                           1                       1       1               1         1         1   49
50 8       1                           1               1                 1           2                           1 1       50
51 11               1       1   1         1               1 1       1           1                 1     1             1     51
52 11               2             1                     1                   1   1           1       1   1     1     1       52
53 15   1   1             1 1                   1 1 1         1             1       1     2 1 1       1                     53
54 8 1                   1                           1     1                 1       1   1               1                 54
55 9 1                     1                   1                             1           1     1         1           1   1 55
56 8   1   1             1 1                     2         1                               1                               56
57 7         1       1 1                   1                   1                         1                   1             57
58 6                         2       1       1                                                 1             1             58
59 7     1                                                     2                     1 1       1                   1       59
60 10                         1                                 1       1 1   2 2                   1           1           60
61 15       1 2   1                 2     1   2           1             1 1                       1   1 1                   61
62 12     1 1     1         2                 1     1       1                             2     1         1                 62
63 10                             2       2             1             1                               1             1     2 63
64 16   1   1     1                       1       1                     1 1 1           1 1   1             2   1       1 1 64
65 11         1 1               1     1       1                 1     1                           1 1     1     1           65
66 9             1                         1 1 1 1                     1         1     1           1                       66
67 17 1 1                       1   1       1         1 2   2 1               1     1               1   1         1 1       67
68 12                                         1       1       2 1       1 1   1     2   1                               1   68
69 6                   1 1               1                         1                   1                         1         69
70 15     1   1   2     1       1 1     1                         1 1               1       1             1     1 1         70
71 13   1       1     1         1         1                             1 2   1             1     1   1             1       71
72 13                     1             1   1                                   1               1     2 2   1       2 1     72
73 13       1     1 1       1 1 1   1           1     1         1             1                             1   1           73
74 7                   1   1                                                               1 2 1                     1     74
75 10           1             1 1               1                             1 2 1             2                           75
76 10   1                             1           1                 1             1           1         2               1 1 76
77 12                 1         1         1       1               1   1             1               1     1 1   1 1         77
78 10 1                                       1       1       1     1 1           1       1   1   1                         78
79 6           1                                   1     1                       1                               1 1       79
80 10     1   1   1 1                   1 1                         1                                         1     1 1     80
81 15               1 1         1 2           1         1           1     1             1   1     1   1               1   1 81
82 16               1 2         1 1             1       1         1 1   1 1   1         1             1 1 1                 82
83 14 1       1 1       1   1               1       1                       1           1   2               1 1 1           83
84 12   1 1                                 1           1     1   1   1       1 1       1                 1 1               84
85 12 1         1           1     1 1     1     1         2         1                       1                           1   85
86 4             1             1                                       1                                         1         86
87 14     1 1 1                   1 3         1   1   1                             1         2               1             87
88 6   1                 1   1       1     1                                       1                                       88
89 8                 1                   1       1                 1   1           1         1   1                         89
90 6           1                   1   1                                                 1               1           1     90
91 8                     1                       1                     1             2                   1       1     1   91
92 12   2                       1           1     1                 1 1               1                 2 1 1               92
93 8                                           2     1           1             1                   1       1   1           93
94 12       1                     1 1     1         1                                 1         1   1 1     1   1         1 94
95 13     2               1 1                 1     1       1       1 1           1     1                     1     1       95
96 7                                                           1     1   1           2                               2     96
97 11               1         1       1                     3 1               1           1     1             1             97
98 11 1   1               1   1                           2                 1               1     1 1       1               98
99 11     1             1           1           1             2                                   1         1         1 1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
Ngày
/
Tháng