BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN Ngày 01/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
Ngày
/
Tháng
00 9     1                                       2   1         1       1   1         1                             1       00
01 6                             1                       1             1                               1     1       1     01
02 16 2 1     1 1             1       1 1 1 1               1       1 1 1       1                 1                         02
03 9                   1   1                   1                                         2               1 1 1           1 03
04 13     1             1     2   1         1 1                                       1           1     1       1 2         04
05 16 2 1   1           1   1   1                 1     1 1 1         1                     1       1             1     1   05
06 8         2                           1               1 1     1         1                             1                 06
07 15           2         1       1 1             1 1         1     1               1             1 1       2 1             07
08 10                 1               1       1   1                 1           1                       1 1           1   1 08
09 9               1             1       2 1                                 1                   1         1           1   09
10 11             1           1     1     1     1   1                         1   1   1 2                                   10
11 11     1       1   1             1           1 1     1       1                           1 2                             11
12 6           1                   1               1   1         1                   1                                     12
13 11         1         1                                           1       2     1     1 1         1           1         1 13
14 7       1                                                   1           1                   1           1         1 1   14
15 17               1                     1                 1     1   1   1 1           1   1   3   1 1 1       1         1 15
16 10                 1     1       1           2               1         1   1   1               1                         16
17 10         1 1   1               1 1 1             1       1                       1               1                     17
18 6           1 1                 1         1                                     1                                 1     18
19 11               1       1           1   1 1         2                                           1     1         1     1 19
20 7                 1   1           1                           2                     1                 1                 20
21 11   1                     1         1           2     1             1                             1     1 1 1           21
22 10                   2       1       1                                 1   1               1     1                 1 1   22
23 10 1           1             2       1                 2 1                               1       1                       23
24 9           1   1           1                 1             1       1         1     1             1                     24
25 12   1 1   1                       2         1     1             1                     1     1               1 1         25
26 23   2 1 1         1     1 1       1   2     1     1   1   1             1     1       1 1 1 1 1     1 1                 26
27 13             1     1         1     1   1   2     1           1                       1     1     1               1     27
28 11 1     1 1 1     1     1                                             1   1     1           1                 1         28
29 14 1           1         1                   1             1   1 1   1 1                     1 1   1   1 1               29
30 12     1   1                   1       1                               1     1     1   1                 1         1   2 30
31 9     1                   1 1                 1                                       1               1 1 1     1       31
32 10 1     1                           1             1                                                 2       1 1     1 1 32
33 5         1       1             1                                           1                                         1 33
34 8                                 1                             1   2   2       1                     1                 34
35 9   1                               1   1     1 1           1                         1                       1     1   35
36 11       1             1     1           1           1   1                                 1   2   1                   1 36
37 8     1                                             1                           1   1           1       1     2         37
38 8                 1 1                               1                       1   1                   1           1   1   38
39 13                   1         1 1       1                   1         1       1       1   1           1 1 1           1 39
40 11 1                 1                     1   1 1   1       1 1                   1                   1     1           40
41 22   1 1                     3     1   1   1     1 2   1 1     1 1   1   1   1   1               2               1       41
42 12   1 1             1         1       1           1     1   1     1                           1           1       1     42
43 12                         1       1                 1                     1 1       1 1 1 2         1     1             43
44 14         1       1 1     1 1         1   1                         1       1       1   1       1       1 1             44
45 9     1       1     1                   1                       1 1           1 1                 1                     45
46 8         2                                               1       1                 1               1                 2 46
47 15       1   1         1           1   1           1 1     1 1   1 1   1   1                       1             1       47
48 7       1             2     1             1                                     1                             1         48
49 10       1         1       1               1   1       1   1 1               1           1                               49
50 9 1                     1             1                       1 2           1     1         1                           50
51 11                                       1         1           1       1   1 1     2                 1       1   1       51
52 9 1     1   1       1                                       1                       1               2             1     52
53 10                         2       1 1                       1             1             1   1             1 1           53
54 7 1               1                                 1   1               1             1                   1             54
55 8         1 1 1   1                 1     1                                           1                     1           55
56 11           1         2       1               1           1       1                     1   1             1 1           56
57 11   1     1                   1                       1   2         1         1               1       1 1               57
58 10 1   1             1         1   1             1         1                                                   2       1 58
59 13               1                   1           1         2     1 1   2   1 1   1         1                             59
60 10                   1   1     1   1     2                           1         1   1                           1         60
61 7                                             1                                             1 2   1                 2   61
62 10 1 1         1               1                                               1           1 1     1         2           62
63 14           1     1     2       2 1     1   1       1           1               1                                 2     63
64 11       1                             1     1   1   1   1     1             1           1   1     1                     64
65 13             1                           1 1     1   1       1       1   1         1         1 1               1     1 65
66 13             1 1     2 1     2               2   1                       1       1               1                     66
67 16   1     1 1                   1   1           1     1         1 1 1         2       1 1                       1   1   67
68 9   1   1       1               2                           1     1   1         1                                       68
69 8 1     1 1   1                                   1   1                                                 1 1             69
70 14             1     1                                   1         2   1       1           1   1   2     1       1 1     70
71 14   1             1 1 1       2   2                                 2                   1       1     1         1       71
72 10             1   1     1               1         1       1                   2   1                       1             72
73 18   1           1       1                 1   1 1               1 1 1 2                     1     1 1       1 1 1   1   73
74 16               3         1 1       1     1             1 1                 1   1   3                   1   1           74
75 8                                       1         1   1 1   1                                   1             1 1       75
76 10       1   1             1         1                   1 1                     1 1     1                             1 76
77 11     1         1       1     1       1             1       1           1 1                           1         1       77
78 6             1       1         1               1                 1                   1                                 78
79 12     1     1         1 1 1                   1 1       1               1     1   1             1                       79
80 12         1 1 1   1                                 1                     2       1       1   1   1 1                   80
81 12     2         1                                                     1 1       2                   1 1         1 2     81
82 10 1     1         1       1                                             1                           1 2         1 1     82
83 10                         1 1                           1           1       1         1       1 1       1   1           83
84 11       1                   1                   1     3 1     2                         1 1                             84
85 10       1             1             1               1                     1           1         1           1     1 1   85
86 8 1                                             2           1     1                 1             1             1       86
87 14           1             1 1                                 2               1   1       1 1 1                   1 3   87
88 9                     1                                           1 1   1     1         1                 1   1       1 88
89 6                     1                 1 1 1                             1                           1                 89
90 13   1             1             1         2       1 1           2               1 1             1                   1   90
91 5   1                   1             1                               1                                   1             91
92 8               1               1     1                 1               1               2                       1       92
93 13       1 1             1   1   1         1 3                 1             1   1   1                                   93
94 6 1             1                                                                   1       1                     1 1   94
95 9     1                     1           1             1                     1             2               1 1           95
96 8   1           1     1           1                       1 1     1       1                                             96
97 7             1 1                         1 1                                                       1         1       1 97
98 8             1                                   1                     1   1         1   1               1   1         98
99 10     1               1             2   1     1           1                               1             1           1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
Ngày
/
Tháng