BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN Ngày 06/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
Ngày
/
Tháng
00 9       1   1         1                             1                 1   1                                 1 1       1 00
01 10       1                               1     1       1     1               1                           1   1     1 1   01
02 10   1 1 1       1                 1                                                 1   1   1           1         1     02
03 10                         2               1 1 1           1       1                       1   1                       1 03
04 14                     1           1     1       1 2             1       1     1         1     1 1     2                 04
05 7     1                     1       1             1     1                             1             1                   05
06 5 1         1                             1                 1                   1                                       06
07 15   1               1             1 1       2 1               1 1 1       1             1 1         1             1     07
08 8   1           1                       1 1           1   1                     1   1                                   08
09 11             1                   1         1           1     1         1     1       1       1       1         1       09
10 16             1   1   1 2                                   2   1         1   1           1     1   1         1   1   1 10
11 10                           1 2                                 1       1     1   1       1     1       1               11
12 3 1                   1                                                                                         1       12
13 12   1       2     1     1 1         1           1         1                                 1     1   1                 13
14 11           1                   1           1         1 1   1               1     1                       1   1     1   14
15 19 1   1   1 1           1   1   3   1 1 1       1         1                                 2       1   1           1   15
16 6         1   1   1               1                                         1                                   1       16
17 8                     1               1                         1       1 1       1     1                         1     17
18 9                   1                                 1             1     2 1         1               1       1         18
19 6                                   1     1         1     1             1             1                                 19
20 11 2                     1                 1                               1       2             1     1           1   1 20
21 12       1                             1     1 1 1           2                         2       1                     2   21
22 8         1   1               1     1                 1 1                                               1             1 22
23 12                           1       1                       1                       1 1         2 1 2 1           1     23
24 12       1         1     1             1                       1           1           3   1   1       1                 24
25 12   1                     1     1               1 1               1 1   1   1   1                 1                   1 25
26 11           1     1       1 1 1 1 1     1 1                 1                                                   1       26
27 10 1                       1     1     1               1                               1     1   1 1         1           27
28 9         1   1     1           1                 1         1         1             1                             1     28
29 13 1 1   1 1                     1 1   1   1 1                                             1 1       1   1               29
30 13         1     1     1   1                 1         1   2             1     1     1             1       1             30
31 11                         1               1 1 1     1                     1 1 1           1               1 1           31
32 14                                       2       1 1     1 1     1       1 1   1     1               1     1         1   32
33 9               1                                         1 1               1 2                             1       1 1 33
34 13   1   2   2       1                     1                           1 1     1   1   1               1                 34
35 7                         1                       1     1     1 2       1                                               35
36 10                             1   2   1                   1           2           1 1                         1         36
37 13                   1   1           1       1     2                             1 1 1     1               1     1     1 37
38 14               1   1                   1           1   1         1 1           1   1       1 1       1   1 1           38
39 16         1       1       1   1           1 1 1           1 1     2   1 1   1                         1               1 39
40 10 1                   1                   1     1                           1 1           1       1 1         1         40
41 16 1 1   1   1   1   1               2               1         1     3 1         1               1                       41
42 12     1                           1           1       1     1 1                 1               2           1 1 1       42
43 16             1 1       1 1 1 2         1     1                 1 1       1       1           1 1       1               43
44 12       1       1       1   1       1       1 1                     1       1           2               1               44
45 8   1 1           1 1                 1                         1                         1                       1     45
46 7     1                 1               1                 2                         1           1                       46
47 11   1 1   1   1                       1             1               1                 1                   1 1       1   47
48 8                   1                             1                             1           1 1       1   1     1       48
49 5               1           1                                           1                       1       1               49
50 11 1 2           1     1         1                           1               1                 1           2             50
51 15 1       1   1 1     2                 1       1   1         1               1 1       1           1                 1 51
52 8                       1               2             1                     1                   1   1           1       52
53 15             1             1   1             1 1                   1 1 1         1             1       1     2 1 1     53
54 8           1             1                   1                           1     1                 1       1   1         54
55 6                         1                     1                   1                             1           1     1   55
56 9     1                     1   1             1 1                     2         1                               1       56
57 8       1         1               1       1 1                   1                   1                         1         57
58 5                                                 2       1       1                                                 1   58
59 13   1 1   2   1 1   1         1                                                     2                     1 1       1   59
60 11       1         1   1                           1                                 1       1 1   2 2                   60
61 13                               1 2   1                 2     1   2           1             1 1                       1 61
62 12                 1           1 1     1         2                 1     1       1                             2     1   62
63 8   1               1                                 2       2             1             1                             63
64 13 1             1           1   1     1                       1       1                     1 1 1           1 1   1     64
65 12 1       1   1         1         1 1               1     1       1                 1     1                           1 65
66 10             1       1               1                         1 1 1 1                     1         1     1           66
67 18   1 1 1         2       1 1                       1   1       1         1 2   2 1               1     1               67
68 14     1   1         1                                             1       1       2 1       1 1   1     2   1           68
69 5                                           1 1               1                         1                   1           69
70 16     2   1       1           1   1   2     1       1 1     1                         1 1               1       1       70
71 13       2                   1       1     1         1         1                             1 2   1             1     1 71
72 8                 2   1                       1             1   1                                   1               1   72
73 16   1 1 1 2                     1     1 1       1 1 1   1           1     1         1             1                     73
74 11               1   1   3                   1   1                                                               1 2 1   74
75 10                                   1             1 1               1                             1 2 1             2   75
76 8                   1 1     1                             1           1                 1             1           1     76
77 9           1 1                           1         1         1       1               1   1             1               77
78 11     1                   1                                       1       1       1     1 1           1       1   1   1 78
79 7           1     1   1             1                                   1     1                       1                 79
80 10             2       1       1   1   1 1                   1 1                         1                               80
81 16         1 1       2                   1 1         1 2           1         1           1     1             1   1     1 81
82 14           1                           1 2         1 1             1       1         1 1   1 1   1         1           82
83 13       1       1         1       1 1       1   1               1       1                       1           1   2       83
84 12 2                         1 1                                 1           1     1   1   1       1 1       1           84
85 12             1           1         1           1     1 1     1     1         2         1                       1       85
86 5     1                 1             1             1                                       1                           86
87 17 2               1   1       1 1 1                   1 3         1   1   1                             1         2     87
88 10     1 1   1     1         1                 1   1       1     1                                       1               88
89 9             1                           1                   1       1                 1   1           1         1   1 89
90 8   2               1 1             1                   1   1                                                 1         90
91 6         1                                   1                       1                     1             2             91
92 9           1               2                       1           1     1                 1 1               1             92
93 9 1             1   1   1                                           2     1           1             1                   93
94 8                       1       1                     1 1     1         1                                 1         1   94
95 12               1             2               1 1                 1     1       1       1 1           1     1           95
96 7     1       1                                                                     1     1   1           2             96
97 10                                       1         1       1                     3 1               1           1     1   97
98 11           1   1         1   1               1   1                           2                 1               1     1 98
99 7                             1             1           1           1             2                                   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
Ngày
/
Tháng