BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/01/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
Ngày
/
Tháng
00 8             1                       1     1     1                     1             1             1               1   00
01 13 1       1             2                                         1     1 1             1 1   1 1           1   1       01
02 15           1 1       1 2 1       1   1             1                                 1 1               1 1 1 1         02
03 12             1           1   1   1         1             1 1                       1             1 1     1     1       03
04 11           1     1 1     1                         2         1     1         2                 1                       04
05 12 1   1 1       1       1             1     1 1   1 1   1               1                                               05
06 9           1         1   1                           1               1     1       1               1         1         06
07 12 1 1   1     1     2                                           2                       1   1     1             1       07
08 12   1                         1       1     1       1           1     1   1             1   1         1               1 08
09 15 2   2                     1         1 1         1                       1 1   1                 1 1     1 1           09
10 4 1                               1                     1                       1                                       10
11 9       1     1 1     1       1                         1   1         1                               1                 11
12 11     1   1             1 1 1                       1                 1                     1         1       1     1   12
13 7   1         1                             1       1                   1                     1               1         13
14 7                                                       1     1           1         1                       1   1     1 14
15 6   1                     1         1       1           1                                         1                     15
16 9                           1         1       1           1           1                         1           1   1     1 16
17 15 1 1   1 1                         1         1     1   1       1         1         2                           2     1 17
18 7         1                 1                               1     1   1                                       1     1   18
19 7         1   1               1                                                 1 1         1             1             19
20 13       1 1                             2         1     1     1                             1   1   1     1 1         1 20
21 6     1                       1         1         1                                         1             1             21
22 13               1     1     1 1         1 1         1       2   1                 1         1           1               22
23 15             1                     1 1 1   1         1       1         1     2   1 1                   1     1 1       23
24 14   1   1 1   2   1                                 2               1                         2     2   1               24
25 13                               1   1 1                 1     1           1 1 1     1 1 1       1       1               25
26 9     1         1     2             1                       1                                         2             1   26
27 4                         1       1                         1               1                                           27
28 13       2               1   2             1             1                 1 1         1           1       2             28
29 10     1                     1     1         1 1 1     1             1           1         1                             29
30 12     1     1     1         1 1     1   1       1                 1                   1                           2     30
31 12       1       1                     1             1         1       1       1   1       1     1         1       1     31
32 15     1                   1 1         1     1   1 1     1   1   1       1           1           1 1                   1 32
33 7           2 1               1                       1                               1   1                             33
34 15 1           1                                         1     1 1 2       1 1           1       1   1       1 1       1 34
35 13 1                             2       1 2                   1       1   1 1 1           1   1                         35
36 15 1   1     1   1 1               1   1       1           1 1   1   1           1   1         1                         36
37 11         1                       1         1     1               1 1             1       1   1 1   1                   37
38 8                 1             1       1                           1       1 1 1                               1       38
39 10 1                               2   1         1     1             1         1                                   2     39
40 12   1                 2 1           1                         1       2   1       1                   1       1         40
41 11             1       1                   1                 1         1           1   1     1     1     1     1         41
42 16       1           1           1             1 1         1                 1 1       1 2               1     2   1 1   42
43 13     1     1         1   1     2         1                     1 1           1             1           1   1           43
44 9   1                         2   1 1           1         1                       1                               1     44
45 11   2                 1       1     1   1                   1   1                                     1 1           1   45
46 9                                           1   1     2       1   1                   1 1                   1           46
47 11         1               2   1   1                         1       1                       1     1               1   1 47
48 10                   1     1     1             1           1                     1     1     1   1                   1   48
49 7                     1   1   1       1               1                                 1                       1       49
50 12               1                         1     1     1       1         1         1 1       1       1   1         1     50
51 15   2   1               1 1                   1               1     1   1 1         1         1                 1     2 51
52 10               1   1                     1                   1     1       1 1               1                     2   52
53 12   1   1 1 1                   1       1   1             2             1                                 1       1     53
54 11           1       1   1         2                                 1   1   1     1                   1             1   54
55 9       1 1       1                                                           1           2         1   1           1   55
56 7                                   1   1                     1 1     1                     1 1                         56
57 11           1         1     1         1                   1                       1 1         1             1   1   1   57
58 13       1   1   1                         1   1           1     1                 1   1   1             1 1   1         58
59 9         1       1 1 1                     1                             1           1         1 1                     59
60 8         1                                       1             1         1 1       1   1           1                   60
61 4                                                                 1     1         1       1                             61
62 12               2     1         1                       1                                       2 1 1     2     1       62
63 11         1   1   3       1               1                                     1 1                           1       1 63
64 10     2       1         1   1 1               1   1                                             1                     1 64
65 15           1     1       1       1 1                 1     1   1       1     1         1   1     1         2           65
66 16   1             2             2 1 1     1             1         1     2                     1     2       1           66
67 12                       1         1         1         1               1 2       1       2 1               1             67
68 7     1                         1     1                 1         1 1       1                                           68
69 8                                   1   1           1                 1         1 1       1               1             69
70 11                       2             2   1   1       1           1                         1               1     1     70
71 7                               1 1                             1           1   1             1   1                     71
72 7 1       1       1       1   1               1                     1                                                   72
73 4                                       1       2                                                   1                   73
74 13 1               1         1           2 1 1         1           1         1           1 1                           1 74
75 13   1     1     1                             1     1 1             1 1               1               2 1         1     75
76 12     1                             1           1             1   1       1         1 1   1     1               1   1   76
77 6                               1                 1                         1                     1                   2 77
78 12       1   1 2     1                         1             1                         1       1         1     1   1     78
79 13 1             1       1   1                                       1           1                   1   1   1   1   1 2 79
80 12   1           2           1       1                 1   2           1                   1           1   1             80
81 15 1 1     1 1                                   1 1 2   1                               1         2   1 1     1         81
82 13     1                                   2     1             1       1 1 1   1             1             1 1     1     82
83 7 1                                                             1 1             1     1               1   1             83
84 10       1     1             1   1         1       1 1               1     1     1                                       84
85 10         1 1                 2                             2       1                   1                           1 1 85
86 5 1                             1   1                     1                                   1                         86
87 14           1           1                       1         1 1       1   1     1   1                   1       1 1 1 1   87
88 13           1       1         1   1           1 1         2   1   1                             1     1       1         88
89 11       1         1   1             1     2           1                         1   1   1                     1         89
90 11                     1 1   1                           1                           1     1 1 1 1 1   1                 90
91 9                 1 2 1                 1     1           1                                 1         1                 91
92 4               1           1                                                   1             1                         92
93 9                   2                 1       1           1     1           1         1                           1     93
94 11 1                     1       1           1   1 3 1         1                 1                                       94
95 12               1 1 2                             1         1         1   1       1             1 1 1                   95
96 13     2             1     1                 2   1 1     1         1                 2                   1               96
97 11       1       1   1               1           1     1                       1       1           1               1 1   97
98 11   1                                                 1 1                   1             2   1       1 1   1       1   98
99 13                                       1     1   1             1 1       1   1 1 1                         1   2 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
Ngày
/
Tháng