BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9     1   1                     1     1                   1       1   1                       1                   1     00
01 13     1                     1     2     1                         1                   1           1     1 1 2       1   01
02 13             1         1 1     1     1   1 1   1         1           1                         1   2                   02
03 10     1                                 1   1           1             1         1           1       2         1         03
04 17   1   1       1       1   1       1 1   1       1   1                 1   1         1           1 1 1         1       04
05 10                                     1 1                               1 2     1     1     1                 1     1   05
06 7         1                         1         2             1                           1         1                     06
07 13           1 1                     1               1     1           1               1     1   1 1               1 1 1 07
08 9           1 1   1       1                                               1                 1 2                       1 08
09 8 1       1                   1                   1                                                           2     2   09
10 14                 1               2 1   1     1       2     1   1                             1         1     1     1   10
11 6         1               1     1 1                             1                 1                                     11
12 13               2 1             1       1 1         1                 1           1 1     1               1       1     12
13 14         1     2 1         2         1     1                         1               2             1           1     1 13
14 15     1     1     1   2       1           2           1   1               1   1     1           1     1                 14
15 15 1         1                             1               2 1 1           1   1     1       1   1       1     1       1 15
16 19             1     2   1 1       1   1     1       1 1 1             1       1 2     2 1                   1           16
17 16       1   1                       1     1       1     1             1   1     1 2         1 1   1                 1 1 17
18 14         1       1                     1           1       1 1     1                   1 1       1   1   1     2       18
19 9             1                 1   1                             1       1       1   1       1   1                     19
20 14     1       2   1 1     1   1         1                       1           1   1         1     1   1                   20
21 9                     1   1             1         1           1                       2             1 1                 21
22 8     1     1                         1                   1   1             1                         1 1               22
23 10   1   1           1     1           1   1 1                           1                 1                       1     23
24 8 1               1   1             1             1       1                                                 1         1 24
25 7     1                                       1             1                         1             1   1 1             25
26 3               1                                             1               1                                         26
27 9     2       1       1         1             1               1 1               1                                       27
28 9 1                                 1           1                       1             1 1         1       1 1           28
29 10                   1               1       1       1           1 1       1           1       1         1               29
30 9   1               1                                 1 1                 1   1         1 1                 1           30
31 11   1       1               1                     1   1     1     1   1       1                       1       1         31
32 7                                           1     1       1 1     1 1             1                                     32
33 10         1 1           1             1     1   2             1 1         1                                             33
34 10               1   1         1         1         1                       1         1   1                         1 1   34
35 10       1         1                       1                             1                 1 1   2                 1 1   35
36 6                             1         1           1                       1                   1                   1   36
37 10                   1   2         1           1 1 1 1                                     1           1                 37
38 13   1   1               1               1     1       2   1 1                       1   1     1     1                   38
39 8           1     1   1                                   1     1   1           1                                   1   39
40 14                       1     2                             2   1     1     1             1 1   1       1   1         1 40
41 14 1         1   1             1                 1 1       1 1         1     1       1     1       1               1     41
42 11                 1                 1 1   1                         1       1               1 1     1     2             42
43 9     1                     1   1           1 1         1                     1   1           1                         43
44 10       1                     1     1     2                 1   1                             1 1                     1 44
45 11         1           1             1                 1                       1 1       1   1                   1     2 45
46 15       1 1   1                         1       1 1     2     1         1                 1   1             1     2     46
47 7                                                     1           2                 1                     1   2         47
48 7                             1 2     1                 1                 1                                     1       48
49 11   2 1                   1       1           1                       1 1       1                   1   1               49
50 9                 1   1     1             1         1     1                   1                             1 1         50
51 8                   1                         1                 1                   1             1               1   2 51
52 6 2                   1                                                           1 1                     1             52
53 8                 1     1 1                     1                 2                                             1     1 53
54 15   1           2             2   1       1   4           1             1                   1       1                   54
55 8       1 1                     1                 1   1         1   2                                                   55
56 16   1     1         1         1   1     2   1     1 1   1               1       1   1 1         1                       56
57 12   1           1   1   1           2         1                             1       1   1   1 1                         57
58 11 1     1       1     1         1                     1                       2             1         1         1       58
59 12 1   1 1                                         1             1       1   1   1                 2     1     1         59
60 12         1 1       1 1         1 1                                 1                     1 1             1 1     1     60
61 9                       1                           1 1 1     1       1       2                     1                   61
62 9 1                                         1                 1   1     1         1 1           1             1         62
63 7     1                   1 1 1       1               1                     1                                           63
64 13                     1 1                       2                 1       1   1 1       1     1       1         2       64
65 12 2   1                           1         1             1   1         1           2                 1   1             65
66 10               1                 1                                 1       1       1 1                   1 1     1   1 66
67 13       1 1   1           1           1                 1   2           1                 1       2             1       67
68 15 2 1       1             1 1                 1     1         1       1 1         1     1     1                 1       68
69 8             1 1           1                         1       1   1 2                                                   69
70 13       1   1       1               1 1 1                   1 1   1 1           1           1           1               70
71 17         1           1 1 1       1           1     1       1             1     1     1 1 1   1 1     1           1     71
72 8           1       1   1                 1         1                             1                         1       1   72
73 10 1     1                                   1     1     2     1 1                                       2               73
74 11   1 2           2             1                               2       1                             1             1   74
75 11                               1     1                             1             1 1           1     2     1 1       1 75
76 9                 1     1     1     1     1                                 1                   1       1   1           76
77 13       1 1             1       1   1 2         1       1   1                                             1   2         77
78 11   1   1     1     1                       1   1                                   1             1 1           1 1     78
79 12       1       1                       1 1 1       2                       1               1         1           1 1   79
80 6                                                                   1                         1 1 1       1           1 80
81 11                     1   1       1         1           1     1       1       1                           1         1 1 81
82 12         1   1       1     1   1 1                           1       1 1       1 1         1                           82
83 20       1     1 1 1   1     1 1   1                     1 1       1 2       1 1         1 1             1 1         1   83
84 10                                               1 1                   1           1     1 1   1     1           1 1     84
85 12           1             1           1         1               1 1     1     1                 1       2     1         85
86 13 1                   1 1       1       1           1   1   1       1       1         1                   1         1   86
87 20   1     1 1 2             1           1   1   3 1       1               1       2                 1 2 1               87
88 9     1               1                             1 1 1                 1 1               1               1           88
89 9   1       1   1         1               1                                     1       1 1                     1       89
90 5           1                       1                     1   1                         1                               90
91 8   1   1                     1                                                           1       1 1 1         1       91
92 8   1         1             1               1                           1 1   1                           1             92
93 7                   1       1   1                                 1                       1                 1 1         93
94 13               1         1 1                   1   1                       1   1   1   1               1   1     1 1   94
95 6                   2                             1             1                                           1   1       95
96 10 1   1   1   1         1 1                   1                 1                       1                     1         96
97 4                                 1                                 1       1                                     1     97
98 10 1 1             1         1                                       1 1   1       1             1                     1 98
99 7                           1 1                       1           1               1               1             1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
Ngày
/
Tháng