BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN Ngày 12/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
Ngày
/
Tháng
00 5                   2                                 1     1                                   1                       00
01 8                       1             1     1         1       1                 2 1                                     01
02 13       1   1                   1             1                           1       1     1   2 1     1 1             1   02
03 9         1                                 1       1 1   1   1   1                                           1   1     03
04 13     1     1         1   1         1     1   1                     1                 1         1             1     2   04
05 19       1         1     1           1       1         1         2     1     1     1 1       2 1   1           1   1   1 05
06 10 1               1                 1 1               1 1                 1       1                 2                   06
07 12     2 1                             1           1     1 1   1         1                             2         1       07
08 10   1 1 1         1         1   1                     1 1                           1                       1           08
09 9   1       1 1 1                                             1 1           2                             1             09
10 9   1               1               1 1       2                                     1                   1           1   10
11 10         1             1                     1 1 1                     1           1           1       1   1           11
12 5                                                       1               1     1         1             1                 12
13 13           1     1                     1 2   1           1 1           1                 2         1         1         13
14 9       1               1           1     1       1 1           1           1                     1                     14
15 6             1           1       1           1                         1                                 1             15
16 14 1     1         1             1 1 1   1               1   1       1               1 1                     1     1     16
17 17                       1   1 1             1                 1   2 1     1 1 1 1 1       1         1 1   1             17
18 15 1         1 1   1       1     1 1   1 1             1           1 1         1                       1 1               18
19 11       1   1                               1                   1 1     1         1     1 1               1       1     19
20 8                     1     1 1               1                                         2                   1   1       20
21 11 1       1     1                     1   1                                   1 1   1     1   1                     1   21
22 5                                                       1                             1                       2       1 22
23 17   1         2           3   1 1     1   1             1 1   1                             1           1             2 23
24 9         1             1   1                     1                     1             1               1   1           1 24
25 10                             1 1       1                   1       1                 1   1   1 1   1                   25
26 16     1     1       1                           1     1   1           1 1   1                 2 1 1         1     1 1   26
27 10     1 1           1     1                       1     1         1       1                             1     1         27
28 13                                 2               1                 1         1 1 1         1     1 1 1     1     1     28
29 11 1         1             2                       1                         1             2 1           1         1     29
30 12   1   1   2                                       2 1         1 1     1                       1   1                   30
31 9                   1         1 1                   1   1           1                           1                   1 1 31
32 13 1     1             1     1     1               1           1         1 2             1   1     1                     32
33 9                         1               1                     1   2             1   1             1       1           33
34 13         1               1   1           1   1 1           1   2   1 1         1       1                               34
35 6         1                       1                 1     1                             1     1                         35
36 7                             1                 1                                   1 1           1             1     1 36
37 7                       1     1     1               1     1                               1     1                       37
38 8   1         1                 1                     1       1                     1                       1 1         38
39 15       1           1       1                 1       1   1 1             1 1 1     3 1                       1         39
40 9           1                                           1         1 2             1 1       1                 1         40
41 14         1 1 1 1       1                   1                 1       1         1             1 1                     3 41
42 9           1     1   1           1             1                 1                           1 1             1         42
43 8           1                   1                               1   1   1 1       1                                 1   43
44 14       1         1   2         1     1     1                   1     1                             1       1 1     1 1 44
45 11             1       2           1       1         1   1                       1               1       1     1         45
46 8 1                             1     1 1                 1               1                         2                   46
47 14             1     1         1         1           1 1             1         1 1     1   1       1   1         1       47
48 9               1                                                       1         1 1   1         1             2     1 48
49 10                       1         2       1             1         1                       1       1         1       1   49
50 10 1               1                     1       1 1     1   1                     1         1                     1     50
51 10                 1       1             1           1   1 1     1           1 1 1                                       51
52 10   1                             1   1                       1 1         1                 1     1   1       1         52
53 13     1         1       1 1   1             1   1 1         1             1   1                                     2   53
54 4                                         1                         1                       1               1           54
55 14 1 2   1                                   1       1       1             1 1             1         1 1 1   1           55
56 16   1 1                     1                     1         1 1 1     3   1           1   1           1         2       56
57 16           1     2 1         2         1         1               2   1   1 1         1       1     1                   57
58 17 1 1             1   1     1   2     2           1       1       1         1       1       1   1             1         58
59 10 1   1 1       1     1         1   1     1                               1                               1             59
60 13       1     1 1           1         2               1         1             1 1 1                           1   1     60
61 10         1           1             1         1 1             1         2 1           1                                 61
62 15         1     1           1 2                 1   2       1 1       1         1           1 1         1               62
63 6     1                                         1                                                     1     1     2     63
64 10               1 1       1             1 2 1                         1       1                   1                     64
65 7                     1               1 1   1                                   1         1             1               65
66 16 2 1 1             1   1                         1   1     1             1             1               1 1     2 1     66
67 13   1                       1     1           1 1 1                     1         1   1 1     1     1 1                 67
68 9                   2                           1         2                             1     1   1       1             68
69 13                       1   1                 2 1           1       1                 1 1   1     1 1   1               69
70 9         1   1                         1   1     1     1                             1                 1     1         70
71 10         1     1 1                 1                             1   1                       1             1 1 1       71
72 8                 1                       1       1             1       1                               1   1     1     72
73 10             1 1       1       2                                                       1 1   1           1       1     73
74 15     2 1 1                     1 1 1                         1               1   1                       3         1 1 74
75 5   1         1 1   1                       1                                                                           75
76 9         1         1   1                               1         1                 1             1   1             1   76
77 13         1                 2                       1                 1     3   1 1             1         1       1     77
78 11   1     1             1   1     1 1     1 1         1                                                 1       1       78
79 9                             1                                               1   1   1         1     1         1 1 1   79
80 10                 1   1           1     1                                     1     1               1 1 1   1           80
81 14 1           1 1 1 1   1                                                 1 1       1   2       2         1             81
82 15       1                 1   1     1   1       1 1       1 1   1     1                     1     1         1       1   82
83 13         1 1   1   1       1       2   1                       1 1 1                                               1 1 83
84 8       1                     1       1         1     1               1                           1                   1 84
85 9     1                                     1       1 1                         1     2           1             1       85
86 9           1   2           1 1                 1   1         1                             1                           86
87 9               1         1         1           1             1                           1           1             1 1 87
88 10     1               1 1       1   1 1 1                     1   1                                             1       88
89 10 1 1         1           1                 1               2               1 1                                 1       89
90 9     1                                       1           1 1         1         2             1             1           90
91 9   1         2                             1       1                   1           1         1                   1     91
92 5   1                       1                           1 1                                               1             92
93 10                     2   1                   1                                         1 1       1 1             1   1 93
94 12         1 1 1                         1   1 1           1             1     1 1           1             1             94
95 9     2             2             2                                               1             1                     1 95
96 9 3             1                         1                           1                       1           1     1       96
97 11         1                           1 1           1 1 1     1     1         1                         1 1             97
98 4                                   1         1 1                                                       1               98
99 14                     2 1                 1               1 1     1   1     1 1         1 1     1               1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
Ngày
/
Tháng