BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN Ngày 13/08/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
Ngày
/
Tháng
00 8             1     1           1                 1                   1               1                 1   1           00
01 12   1 1               1     1     1       2     1         1             1                   1                         1 01
02 18   1       1               1       1 1         1   1 3             1     1 1             2     1 1           1         02
03 13                   1     1 1   1             1     1         1     1     1   1             1     1                 1   03
04 11                   1 1           1     1   1                 1 1                 1                       1     1   1   04
05 11     1 1     1   1                     1         1                                       2                         1 2 05
06 15     2   1 1               1 1   1         1   1   1     1       1               1         1   1                       06
07 15   2     1   1             1       1             1   1 1     1                       2 1   1   1                       07
08 10                               1     1 1                   1     1             1 1                     1       1   1   08
09 9             1   1       1                     1   1                 1             1 1       1                         09
10 5     1 1                                       1         1             1                                               10
11 11       1                                   1           1 1     1     1         2         2       1                     11
12 13 1 1                               1     1             1 1       2         2 1                         1           1   12
13 18 1   1 1   1           1       1 1 1               1       1       1           1       1               1 1 1   1     1 13
14 12       1                   1           1         1 1 1         1                       1               1     1   2     14
15 10 1             1             1               1     1   1   1           1                   1 1                         15
16 11       1               1 1     1   1               1                                                 1 1   1 1   1     16
17 13         1           1             1 1   1                       1     1         1         1   1         1   1   1     17
18 16 1       1                 1   1                       1       1           1 2 2       1 1           2         1       18
19 8                       1 1       1 1                         1 1                         1                         1   19
20 10               1     1 1   1         1                 1         1               1                             1   1   20
21 16     1       1                             1 1   1 1     1     1 2 4                             1       1             21
22 9       1                     1           1               2 1                                       1         1   1     22
23 10         1                   1   1                                           1       1 2               1             2 23
24 8   1                   1                 1           2         1   1                                         1         24
25 13 1 2 1     1       1               1 1                     1   1             1                                   1 1   25
26 8                                 1         1       1 1       1           1                 1                     1     26
27 12           1             1   1                     1     1   1     1 1       1               1             1   1       27
28 9         1 1         1   1 1   1                         1                     1                       1               28
29 5                                       1               1     1 1                                             1         29
30 5                   1             1                                   1                         1   1                   30
31 10   1         1     1 1       1           1                       1                   1                       1       1 31
32 8         1     1   1     1                                               1           1                     1   1       32
33 12   1         1   1         1         1                         1                                 2       2   1       1 33
34 11       1       3 1   1                                       1     1                       1 1                     1   34
35 6                                       2     1                         1                     1           1             35
36 7                     1                                 1     2     1                 1     1                           36
37 10                     1   1 1                   1         1   1       1                             2               1   37
38 15       1 1                         1         1   2           1           1 2   1   1                 1   1   1         38
39 13 1   1       1             1   1         1               1                                 1 1 2   1 1                 39
40 6                     1       1     1       1                                         1                   1             40
41 11               1   1   1                         1 1                   1           2     1               1       1     41
42 8         1     1   1         1                     1             1                       1           1                 42
43 11   1   1 1   1                 1         1   1 1                                 1     2                               43
44 9         1           2                                   1             1             1           2       1             44
45 15           1   1                                           2                 1 1           1 2 1   1 1     1 1     1   45
46 15     1   1             1 1 1   1             2                     1 1                   1         1         1   1 1   46
47 7                   1     1                                 1           1                                   1 1     1   47
48 12         1   1           1       1                             1         2         1 1         1 1 1                   48
49 8           1                                   1     1   1       1     1       1                 1                     49
50 13           1           1           1   1     1                       1             2     1     1   1       1         1 50
51 11                     1 1     1           1       1           1 1 2       1                         1                   51
52 11     1                 1             1               1 1     1   1                       1   2           1             52
53 7             1 1                     1                                         1       1               1 1             53
54 10     1         1       2             1       1             1                 1       1                             1   54
55 9                 1                       1 2             1             1 1       1         1                           55
56 7             1               1                                             1           1   1           1   1           56
57 13 1     1           2   1           1               2   1         1             1                           1   1       57
58 16   1       1 2   2           1   1       1                 1   1             1     1           1           1         1 58
59 13           1 2 2       1   1                     1             1                   1 1                     1         1 59
60 4                   1                 1                               1       1                                         60
61 7   1           1         1   1 1                                                 1                                 1   61
62 12                     1         1           1   1               2         1         1       1         2       1         62
63 19 2         1     1       1 1   1         1       1         1               2 1     1               2       1     1   1 63
64 9 1   1                     1   1                 1           1             1                       1         1         64
65 12                 1 1                 1           1                 1   1     1         1           2       1     1     65
66 11       1   1       1             2                                               1       1           1 1       1 1     66
67 8                 1 1 1         1       1         1                           1                                       1 67
68 15     1                       1   2   1   1   1             1       2     1 1           1               1         1     68
69 9                   1                                                   1       1 3             1 1             1       69
70 14 2               1   1           1           1       1 1 1 1         2                 1                       1       70
71 9           1               1     1 1           1 1                       1               1                       1     71
72 11                         1     1               1     1       1       1   1                     1 1             1     1 72
73 9 1                                     1     1       2         1           1 1                         1               73
74 9       2         1                     1       1                                       1       1     1               1 74
75 6                                           1       1 1             1             1               1                     75
76 10               1             1                           1 1           1       1   2           1               1       76
77 12     1                       1         1   1   1       1             1 1     1 1                     1 1               77
78 14 1         1     1                 1     1 1           2                           1 1       1       1       1 1       78
79 9             1   2     1 1   1                       2                             1                                   79
80 9         1                                             1           1   1         1               1         1   1   1   80
81 16   1             1             1   2 2                               2       1             1             1 1 1   1   1 81
82 10             1   1                               1     1         1               1 1             1       1       1     82
83 10         1     1       1         1         1 1                                 1           1       1       1           83
84 8       1               1         1                                               1     1         1   1               1 84
85 11     1 1                 2                     1 1                       1       1     1 1                       1     85
86 10         1     1             1         1     1               1   1       1                       2                     86
87 16               1 1 1 1               2 2 1 1             1           1     1       1       1                   1       87
88 8 1 1       1                   1                           1 1       1                       1                         88
89 8           2                       1                       1       1     1                   1                   1     89
90 8                                                       1               1   1   1 1     1     2                         90
91 12 1       1                           1 1   1       1                     1 1         1   1                     1   1   91
92 10                     1             1                       1     1       1 1           1     1           1           1 92
93 7     1                                     1   1                           1         1                 1   1           93
94 11 1 1 1 1 1                 1         1     1         1 1                                     1                         94
95 10                                         1   1 1           1         1 1                 1         2 1                 95
96 5                                         1                             1       1               1     1                 96
97 9   1                                       1     1                                         1   1         1   1 1   1   97
98 7 1                       1                   2                                     1                   2               98
99 20   1   1               1     1         2       2   1           1           1 1       2       1 1     2 1 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
Ngày
/
Tháng