BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN Ngày 03/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
Ngày
/
Tháng
00 9   1     2                                   1     1                           1                 1     1           1   00
01 17   1 1       1 1 1                               1         1   1         1   1 2       1 1               1     1     1 01
02 10           1                   1 1             1           1               1   1       1       1               1       02
03 11       1     1                     1         1     1                 1     1                           1     1 1   1   03
04 10                   1             1     2                 1                       2                     1 1           1 04
05 13         1 1                             1         1   1   1 1                 1   1     1 1     1   1                 05
06 11                   1                           1                 1             1         2   1 1               1 1   1 06
07 15 1             1   1   1 1               1                   1     1     1     1       2     1   1             1       07
08 4                             1                         1                     1                                     1   08
09 13       1   1               2                         1 1   2               1     1               1   1       1         09
10 10       1                       1     1   1 1         1           1         1             1 1                           10
11 6           1             1           1                           1                 1       1                           11
12 9                         2   1           1       1                 1 1               1 1                               12
13 12                 1   1   1         1                             1                   1   1 1   1           1       1 1 13
14 5                 1     1                                                 1                 1                   1       14
15 10                           1 1 1             1       1 1                       1     1             1             1     15
16 11                 1         1     1         1         1                 1   1               1               1 1     1   16
17 12 1         1       1       1 1         1                             2             2         1           1             17
18 11 1     1               1             1   1                       1   1               1       1                 1   1   18
19 8 1                     1         1   1                       1                                             1 1       1 19
20 12             1   1             1   2     1     1   1                                               1     1 1   1       20
21 8     1     1               1                     1       1       1                       1       1                     21
22 4 1                                                                   1                     1                     1     22
23 12 1     1       1   1     1 1                   1               1         1                   1                   1   1 23
24 6                     1                       1 1             1                         1                   1           24
25 13     1 1       1                   1 1                             1 1               1 2 1     1       1               25
26 5   1                         1         1   1                                                                         1 26
27 12             1         1   1                 1 1     1       1                   1 1           1             1   1     27
28 11             1     1                                     1 1                 1               1 1         1   1 1   1   28
29 5 2                         1                     1   1                                                                 29
30 8     1                                 1   1             1       1 1                                   1             1 30
31 13 1         1                 1       1           1             1                 1 1   1         1     1 1       1     31
32 14           1         1   1   1   1             1 1 1                   1   1                 1     1   1     1         32
33 12   1 1   1             1             1       1     1                         1         1         1   1         1       33
34 21         1     4   1 1         1 1         1             1         2     1         1       1       3 1   1             34
35 9       2       1 1                         1             1   1         2                                               35
36 8                       2           1       1           1   1       1                                     1             36
37 11                     1   1     1 1               1                           1   2                       1   1 1       37
38 5                                           1                   1 1                         1 1                         38
39 7                                                             1         1             1   1       1             1   1   39
40 12       1                     1 1 1           1         1 1   1           2                               1       1     40
41 8                     1             1 1                 2                                           1   1   1           41
42 12                     1             1 1     1       1             1   1         1             1     1   1         1     42
43 14   3   1                   1                             1 1 1                     1   1   1 1   1                 1   43
44 15     1   1   1 1         2           1           1   1       1 1                 1           1           2             44
45 13 1     1         1     1                                 1 1     1 2   2                       1   1                   45
46 12                                 1       1     1           1             1   1           1   1             1 1 1   1   46
47 8     2                             1   1             1     1                                           1     1         47
48 12         1     1           1       1                   1       1   1       1                 1   1           1       1 48
49 4                                     1             1   1                                       1                       49
50 9 1   1           1       1       1                                     1         1             1           1           50
51 11   1       1             1               1               1 1       1   1                                 1 1     1     51
52 10     1   1 1   1                           1   1 1         1                             1                 1           52
53 10           1               1               1   1     2   1           1                           1 1                   53
54 15             1 1   1 1           1     1 1             1     1       1           1       1         1       2           54
55 12 1         1                 1           1   1     1                     2 1 1 1                     1                 55
56 6                                 1 1         1                               1                   1               1     56
57 16                         1             1     1   1           1         2 2 1   1     1     1           2   1           57
58 15     1   1     1         1   1       1                                 1               1       1 2   2           1   1 58
59 18           1     1 1 1 1                         1     1       1             1 1 1             1 2 2       1   1       59
60 7 1               1     1     1           1                     1                                       1               60
61 9       1                                                                 1       1 1   1           1         1   1 1   61
62 12             1     1 1                 1 1                   2   2 1                                     1         1   62
63 15           1   1                     1         1                   2     1   1       2         1     1       1 1   1   63
64 12   1             1   1               2                         1             1   1   1   1                     1   1   64
65 9 1           1         1           1   3                                                             1 1               65
66 14   1                         1 2           1 1 1         1                 1               1   1       1             2 66
67 11             1     1                           1 1         1         1       1                       1 1 1         1   67
68 7           1                       1                                       1             1                       1   2 68
69 9                 1     1                               3         1 2                                   1               69
70 12                 1                       1 1 1       1 1                     1       2               1   1           1 70
71 10 1                       1       1                   1     1 1       1                         1               1     1 71
72 8                                                     1   1 1           1   1     1                           1     1   72
73 12       1 1         2                         1       1   1           1 1   1       1 1                                 73
74 10         1                 1 1         1                       2             1             2         1                 74
75 7     1   1           1             1   2                                 1                                             75
76 10   1                           1         1 1   2                 1         1                       1             1     76
77 10   1   1 1       1 1                                                 1     1   1         1                       1     77
78 15               1     2 1 1 1   1             1         1       1     1     1         1         1     1                 78
79 15 1               1 1   1                           1     1             1       1   1             1   2     1 1   1     79
80 13   1 1 1               1         1     1         1 2                 1   1         1         1                         80
81 8   1             1                       1   1         1                               1             1             1   81
82 14     2   1     1           1 1           1       1 1 1       1 1                                 1   1                 82
83 14             2       1   1   1                                   1 1       1   1 1           1     1       1         1 83
84 10     1       1             1       1       1                             1   1             1               1         1 84
85 16             2     2     1     1                           1 1       2 1           1     1 1                 2         85
86 6                           1           1       1                                             1     1             1     86
87 14   1                   1             1             1       1           2   1 1   1                 1 1 1 1             87
88 16 1   1                 1   1   2 1         1       2           1               1     1 1       1                   1   88
89 8                     1       1             1         1   1     1                               2                       89
90 9         1                     1   1   1     2   1                               1 1                                   90
91 11 1 1 1       1                                   1   1   1       1             1     1       1                         91
92 14         2       1   1       2 1 1             1 1                       1   1   1                       1             92
93 7   1   1 1 1                                   1               1                         1                             93
94 14       1                       2 1                 2 1                             1 1 1 1 1 1                 1       94
95 7                     1             2     1                                         3                                   95
96 5           1     1                               1                           1 1                                       96
97 8   1         1                       2       1           1         1                   1                               97
98 7       1                                 1 1                   2                     1                       1         98
99 12           1 1 1   1             1                           1   2                     1   1               1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
Ngày
/
Tháng