BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
Ngày
/
Tháng
00 13     1             1     1           1               1                   1         1     1 1             2       1 1   00
01 8   1           1                       1       1       1       1     1                                         1       01
02 7                               2   1           1                                                         1     1   1   02
03 17             1 1 1     1     1   1   1   1 1 1           1                   2 1           1     1   1                 03
04 10         1   1   1     1 1               2 1                                     2                                     04
05 9       1           1                       1   1   1       1             1                                 1 1         05
06 12   1     1   1     1                                                   1     1                     1 1   2 1 1         06
07 11           2                     1 1   1 1                         1 1               1                           1 1   07
08 12                           1                 2           1   1             1     1 2             1     1             1 08
09 11   1           1                 1     1                     1       1 2   1 1                 1                       09
10 16   1                 1                       1 1             1 1   2   1   1                   2   1     1       1   1 10
11 15         2                               1   1       1   1 1     1 1     1           1     1               1     1 1   11
12 9   1               1   1               1                       2   1             1                   1                 12
13 9       1               1     1 1                 1                   1                   1     1           1           13
14 19   1 2       2 1   1       1 1   1 2 1     1       1                   1                     1             1 1         14
15 14 1                 1 1             3               1     1   1 1           1   1             1             1           15
16 15 2 2                           1                     1                 1     1       1 2       1             1 1 1     16
17 6                     1                                                 1           1   1 1   1                         17
18 11 1                   1 1                         1                 1     1   1       1 1         1                   1 18
19 9                         1 1     1 1   1                                       1                         1     1   1   19
20 9           1           1         1           1                 1 1 1                                         1     1   20
21 7     1   1                     1           1                           1               1               1               21
22 11 1       1       1 1                   1         1     1               1 1           1               1                 22
23 6       1           1             1                         1                       1   1                               23
24 7                                     1                 1     1         1   1       1                           1       24
25 7             1           1               1                         1                                     2     1       25
26 11       1       1 1 1       1     1                     1 1   1                             1     1                     26
27 12       1 2 1         1                   1       2                           1                       1           1   1 27
28 6                                         1           1     1       1                           1       1               28
29 8                         1       1                             1                 1       1 2                     1     29
30 12           1 1         1       1                       1 1                     1         1   1     1         1       1 30
31 18     1           1 1 1     1 1   1     1   1         1           1 1                     2 1     2         1           31
32 13           1                                   1 1 1 1     2 1 2         1     1       1                               32
33 11                     1       1             1 1           1               1       1 1         1                 1   1   33
34 11                         1 1   1     1   1             1 2       1             1                           1           34
35 15           1     1     1   2                   1   1   1         1   1                         2   1   1             1 35
36 13           1 1               2                   1 1       1 1   1                           1                   2   1 36
37 9             1                           1         1         1   1         1             1     1             1         37
38 11     2 1     1       1   1             1     1   1                                     1                             1 38
39 8                                     1       1     1                   1           1           1       1           1   39
40 13         1     1     1               1     1   1 1 1         1   1               1   1                 1               40
41 8               1                                                 1     1                     2 1 1 1                   41
42 9       1     1 1 1                                                   2                 1   1         1                 42
43 4                                                         1                         1                 1             1   43
44 13     1             1       1                   1           1   1   1     1         1   1                   1 1       1 44
45 10     1                                 1 1   1   2       1           2                                   1             45
46 10                                   1   1                   1     1   1   2 1             1                   1         46
47 9   1                     3       1       1 1                               1     1                                     47
48 15                             1       2 1     1           1     1             1       1     1               1 1   1 1 1 48
49 8                                                       1     1     1                     1       1 2         1         49
50 11           1 1 1       1                       1                           1 2               1                     1 1 50
51 8   1     1       1               1                 1 1                       1 1                                       51
52 11 1 1     1                 1                   1   1           1   1                       1             1           1 52
53 9   1             1 1               1                     1                   1                       1         1 1     53
54 10                   1                       1 1                     1                 1   1 1 1                 1   1   54
55 17 1 1   1       1 1   1 1     1                 1           1   1   1           2 1       1         1                   55
56 8       1                 2                                   1                   1   1     1               1           56
57 14               1                   1           1 1 1   2             1         1             1     2         1   1     57
58 6 1                             1                                         1         1 1         1                       58
59 5                           1                                       1                                     1     1   1   59
60 6                               1                                               1             1         1       2       60
61 11 1                   2       1     1       2       1       1                           1       1                       61
62 9             1               1                       1         1               1 1               1             1   1   62
63 13 1   3                                         2   1       1 1                                 1 1     1         1     63
64 10 1   1             1                                 1           1 1         1       1             1       1           64
65 11   1 1             1 2   1                                           1               1                 1       1 1     65
66 11                         1                 1 1     1                     1 1       1     1 1     1     1               66
67 8   1           1 1                       1       1                                               1           1       1 67
68 4                                                                         1             1                     1   1     68
69 14 1   1         1   1     1 1           1                     1 1               1                     1   1 1 1         69
70 11 1       1       1   1 1             1                                     1     1       1             1         1     70
71 11   1 1 1                 1                         1         2                         1     2 1                       71
72 12   1       1 1             1 1           1           2 1                       1 1       1                             72
73 8                                       1   1                             2                           1         1   1 1 73
74 10     1   1     1 1   1 1                                           1     1   1             1                           74
75 8     1                   1 1   1                           1                 1                 1     1                 75
76 17 1     1             1     2     1   2             1 1     1         1 1   1       1             1     1               76
77 11               1 1           1               1       2 2 1 1                       1                                   77
78 10         1 1                 1 1                 1           1       1       1                               1       1 78
79 8       1                       2   1           1                                                 1       1 1           79
80 12 1                     1                   1         1           1   1     1   1     1   1       1     1               80
81 10 2     1         2                             1               1       1     1                                   1     81
82 7                               1       1               1             1               1     1           1               82
83 10                 1               1                     2                           2   1     1   1                 1   83
84 11             1         1                 1 1     1 1           1                           1 1     2                   84
85 16             2 1               1 1 1 1 1 1     1               1     1     1   1       2                               85
86 13           1                               1 2 1           1                   1   1     1 1           1 1         1   86
87 12           2                   1 1   2     1         1                     2           1   1                           87
88 8               1   1                                                             2                 1 1 1     1         88
89 13       1             1             1         1   1                     1         1               1 1 1   1           2 89
90 13                           1 1 1     1   1                             1             1       1           1 1   1   1 1 90
91 14         1 1           1 1                       1       1       1       1     1       1         1 1 1           1     91
92 14   1     1 1           1               1                 2 1           1           1     1           1 1   1           92
93 16 1       2             1             1 2                 1 1           1   1     2   1               1 1               93
94 9       1     1             1       1     1   1       1                               1                       1         94
95 8                             2 1                             1   1                           1 1           1           95
96 9                                 1 1 1                 1         3                                   1         1       96
97 8                   1               1                                       1         1         1     1     1   1       97
98 7           1   1       1     1                       1 1             1                                                 98
99 13       3   1     1               1               1               1       1   1                     2     1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
Ngày
/
Tháng