BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/07/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng
00 17   1       1 1 1 1     1     1   1               2     1         1     1   1         1     1       1                   00
01 8         1 2             1             1                 1       1 1                                                   01
02 6                                         1                   1   1                             1             1       1 02
03 15     1     1           1                       1         2   1 1         1               1 1 1   1             1 1     03
04 12                                         1   1   1 1           1             1       1             1 1 1       1 1     04
05 11     1                         1         1             1           1         1     1   1                   1   1   1   05
06 12                     1         3 1         1   1 1                       2       1                             1       06
07 13 2                       1   1       2 1                       1           1       1     1   1                   1     07
08 10                 1                     1       1                             1       1       1       2     1       1   08
09 12                       1   1   1 1         1 1             1 1 1                   1               1             1     09
10 10     1       1       1                     1               1                       1             1     1     1   1     10
11 5                 1         1         1                                       1           1                             11
12 5                                         1     1                                       1   1           1               12
13 12                     1 1       1             1                   1             1   1               1     1       2   1 13
14 11                                   1       1           1             1     1 1   1   2                   1     1       14
15 12       1     1                 1         1 1     1       2       1                                     1   1 1         15
16 9                             1       1 1     1 1                                       1     1   1         1           16
17 8     1   1                                   1       1       1           2                                           1 17
18 14     1                           1   1         1   1             2         2     1             1     2         1       18
19 9                               1   1 2     1                           1               1   1                   1       19
20 18   1         1 1                       1         2   3 2           2   1   1                         1     1         1 20
21 10                   2                   1         1 1     1           1                       1     1           1       21
22 9       1                   1                     1     1                 2   1         1                   1           22
23 13 1                   1   1 1   1                   1 1                   1       1     1   1   1                   1   23
24 10     1 1     1               1                                       1           1               2   1           1     24
25 11         1   1                               1           1   1             1                 1   1   1 1 1             25
26 9   1       1         2 1                                       1           1                   1             1         26
27 17   1 1         1 1 1   1 1 1                     1   1     1         1           1     1           1         1     1   27
28 5     1 1                                                                             1   1                 1           28
29 18   1     1   1 1 1   1 1   1           2         1                     1             1 1         1   1 1     1         29
30 8 1             1                 1                           1 2               1                     1                 30
31 4                                   1   1                   1 1                                                         31
32 15                   1     1 1     1   1     1   1               1       1   1   1 2                     1         1     32
33 7       1 1                                 1                             1                                 1     1   1 33
34 10                       1             1       1         1 1           1             1 1             1     1             34
35 8 1           1   1                   1     1                               1           1                 1             35
36 10                       1         2                 1         1   1   1             1       1   1                       36
37 12             2 1                 1 1             1 1   1   1                   1                         1 1           37
38 7 1 1   1                       1                           1                   1                 1                     38
39 14                       1           1 1       1     1 1               1               1   1     1         1   1     2   39
40 7 1       2                                                             2     1                                       1 40
41 8 1             1     1       1   1                                 1     1                                 1           41
42 5       1                   1             1         1                                                             1     42
43 11         2                   1 1   1                         1       1                   1 1     1 1                   43
44 15 1             1   1                     1     1 1 1 1         1   1           1                   1         3         44
45 17 1                     2   1   1   1       1   1 2     1                   1               1           1 1   1       1 45
46 9       1         1                       1   1     1   1 1         1                             1                     46
47 14           1       1                 1   1                       1     2         1 1 1                   1 1     1 1   47
48 10                     1             1   1           1                         2   1 2                               1   48
49 11     2         1                           1       1   2       1   1             1                 1                   49
50 9 1             1         1                     1                       1           1     1     1               1       50
51 7                         1     1             1         1                 1                                     2       51
52 10     1 1 1       1                 1   1       1                                             2                   1     52
53 11   1 1       1                           1 1             1   1                     1         1 1     1                 53
54 11         1         1               1                 1             1     1 1           2               1         1     54
55 9                                 1             1       1             1 1       1                     1       1     1   55
56 5       1     1 1                                                         1               1                             56
57 8             1           1           1               1                 1 1 1                         1                 57
58 13       3                     1 1       1 1     1   1                                     1       1       1         1   58
59 7               1                                                       1     2           2                   1         59
60 16         1                 1 1       1                 1   1 1 2               3 1           1             1     1     60
61 6                   1         1 1 1                         1                                                     1     61
62 14       1 2   1   2   1             1       1         1           1                                       1 1         1 62
63 9   1               1 1     1     1       1             1                       1                           1           63
64 12   1         1 1 1 1                               1       1   1 1             1         1 1                           64
65 8 2         1             1             1                                     1   1                       1             65
66 12                             1           2 1 1           1             1 1             1 1 1                   1       66
67 16   1               1   1 1   1   1           1             1   1 1                       1 1             2 1         1 67
68 10 1     1       1 1     1                         1                                       1             1     2         68
69 12               1   1                           1           1   1   2     1   1             1     1                 1   69
70 6                                                                                     1         1   1   2   1           70
71 11   2             1           1                         1   1                           1   2           1             1 71
72 7         1 1             1       1                           1                 1       1                               72
73 14                   1     2                       1       1       1   1   1       1     1         1   1   1     1       73
74 8           2                 1                       1                             1               1   1 1             74
75 13     1     1     1           1     1   1       1                   1           2     1     1                     1     75
76 15   2     1       1 1           1   1         1 1   1       1               1         1             1 1                 76
77 8           1   1             1       1                   1                 1         1         1                       77
78 13           1         1 2   1     2             1               1   1   1         1 1                                   78
79 8 1                 1 1         1   1         1                                     1 1                                 79
80 7 1                       1               1                 1                                 1         1     1         80
81 11             1             2 1               1     1         1                           1     1               1   1   81
82 10 1               1       1                                 1       1     1   1             1   1             1         82
83 8 1               1                           1             1 1                 1     1                               1 83
84 16           2     1                 1       1         1       2 1     1             1   1     2 2                       84
85 12           1         1                                                     1     1   1   1   1 1   1     1         1 1 85
86 10     1 1                                 1                     1                             1 1 2   1 1               86
87 7   1                                   1     1       1                           1           1     1                   87
88 13       1             1 1 1 1                         1           1   2     1             1                     2       88
89 9     1   1         1                                       1 1                   1                 1         1       1 89
90 10       1 1           1     1                       1                   1                     1                 1   1 1 90
91 17   1                 1   1 1   1     1       1       1   1       3   1       1     2       1                           91
92 10     1         1   1                           1     1   1           1     1                         1               1 92
93 10     1                     1           1 1               1       1                                   1 1       1     1 93
94 19   1       1 1       1   1       1 1 1 1   1               1       2           1       1   1       1     1           1 94
95 10     1     1                 1     2 1 1                           1         2                                         95
96 13             1               1           1         1         1       1 1     1 1       1       1 1               1     96
97 9                                                     1   1             1             1       1 1       1           1 1 97
98 8   1           1   1                             1     1           1                             1                 1   98
99 12                       1                   2             1           2                           1 1       2       2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng