BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
Ngày
/
Tháng
00 9                       1                 1           1     1     1               1                             1   1 1 00
01 12     1   1         1 1                     1                   1   2     1   1       1             1                   01
02 13                               1   1   1       1       2   1                     1     1 2   1               1         02
03 12                 1 1             1 1                         1 1 1   1       1   1           1                 1       03
04 14                     1                 1       1 1       1       1   1   2   1                         1   1   1   1   04
05 8 1                     1               1         1 1   1                 1                                       1     05
06 10   1       1 1         1     1                     1                           1       1               1         1     06
07 9                             1             1   1       1                 1     1               1     1     1           07
08 8         1               1 1                               1 1                   1   1                             1   08
09 14     1                       1   1                   1                     1 2         1   1 1           1 1 1   1     09
10 15         1       1       1 3   1               1   1     1     1         1           1     1   1                       10
11 10 1           1                                         2   1 1 1   1                                               1 1 11
12 12       1   1           1   1                 2         1                         1           1 1       1       1       12
13 9     1 1                 1 1       1 1   1                   1                     1                                   13
14 10 1     1     2                         1     1   1             1     1                                   1             14
15 7 1                             1                     1     1 1                                         1   1           15
16 12               1                           1 1     1           1       1           1       1             1     2   1   16
17 11                           1     2   1         1               1                             2       1             1 1 17
18 11                                                               1 1     3             1       2   1       1       1     18
19 10             1 1           1         1                                 1             1       1 1   1     1             19
20 13     1         1   1 1       1       1                                       1   1   1     1       1         1   1     20
21 16               1     2   2           1                 1 1 1               1         1             1   1 1         1 1 21
22 7                                           2 1               1       1               1                       1         22
23 8                                             1     1                       1 1                         1   1       2   23
24 9   1       1       1                   1           1                       1         1           1 1                   24
25 3         1   1                   1                                                                                     25
26 13         1   1                     2       1                     1             1   1   1 1 1     1     1               26
27 18                 1       1             1   1             1         1 1 1   1       1 1   1           1   1   1 1   2   27
28 9 1       1                   1 1         1           1   1               1                       1                     28
29 15                     1     1       1   1   1     1         1               1   1             1               1   2   2 29
30 11         1 1 1 1       1         1     1   1             1                 1           1                               30
31 7                 1 1 1     1                     1               1         1                                           31
32 10           1     1                 1                   1     2               1             1                     1 1   32
33 8                                     1   1   1         1           1           1           1                   1       33
34 12 1     1 1         1     1     1 1         1                   1           1     1                   1                 34
35 10   1 1         1   1 2           1         1                       1                                 1                 35
36 10   1 1 1                           1                             2   1   1                           1     1           36
37 10   1                       2           1                 1                         1 1     1 1   1                     37
38 4                 1       1                                                   1                               1         38
39 9       1         1           1           1   1                 1   1   1                                             1 39
40 12     1       1 1   1           1                 1 1                 1                 1       2             1         40
41 13 1 1 1 1 1     1         1                         1     1       1   1 1                                 1             41
42 11                       1 1   1       1 1                 1               1 1 1       1           1                     42
43 8                 1           1     1         1 1                 1                       1     1                       43
44 7     1                 1       1       1                     1                               1                   1     44
45 14             1             1 1             1   1               1   1       1     1   2             1     1   1         45
46 7           1 1 1                             1 1                   1               1                                   46
47 6                                         1 1                       1 1                           1             1       47
48 15   2         1     1     1   1     1 1     1   1         1                       1       1         1       1           48
49 9   1 1     1 1                                             1                   1                     1 1             1 49
50 9       1         1   1                         1                   1 1                                   1 1       1   50
51 10 1                                       1                 1     1 1       1   2         1           1                 51
52 14 1           1               1       1       1           1 2           1     1 1                             1   1 1   52
53 12 1             1       1   1 1     1 1           1   1   1         1                               1                   53
54 15   1   1       1         1         2 1 2     1               1         1         1     1       1                       54
55 10     1     1       1     1                                                     1       2 1               1       1     55
56 11 1       1 1   2   1           1       1         1                                     1 1                             56
57 13 1     2           1             1                     1   1                     1 1           1 1       1         1   57
58 10     1         1                   1     1         1 1                                   1                 2   1       58
59 9     1               1 1     1     1                   1               1                         1   1                 59
60 10                     1                   1 1         1               1   1       1       1         1           1       60
61 10                       1                 2             1             1                 1 1 1               1       1   61
62 17 1   1   1 1 1         1       1                     1         1       1           2     1         2         2         62
63 12     1 1 1             1             1 1         1         1 1 1                                       1 1             63
64 12       1         2         1   1             1                         1                   1     1     1       1   1   64
65 12   1       1       1         1           1   1                               1             1         2       2         65
66 10       1         1   1   1         1     1                                   1 1               1   1                   66
67 11           2         1 2       1                             1                                     2     1   1         67
68 7 1                 1             1         1   1   1             1                                                     68
69 12                   1                   1     1   1   1               2       1             1     1     1             1 69
70 16                             1       2         1 2 1     1 1           1           1     1 1 1 1         1             70
71 7                                                     1   1                               1       1   1           1   1 71
72 12               1 1             1       1 1             2         1                 1         1         1       1       72
73 8         1                           1             1                     1   1   1                             1     1 73
74 14       1               1   1                     1   1   1 1 1             1   2     1 1       1                       74
75 8                               1         1       1   1 1                                   1     1               1     75
76 10 1                       1   1 1 1 1                     1                                                 1     1   1 76
77 13 1   1 2   1     1               1                                 1 1           1                     1     1 1       77
78 11 1                               1       1 1   1     1   1           1                 1                 1           1 78
79 11           1       1             1           1               1               1   1 2 1           1                     79
80 7   2             1             1                                           1       1 1                                 80
81 9             1       1     1                               1                       2   1     1             1           81
82 12             1                                 1                 1     1         1   1 1       1   1 1       2         82
83 8         2                                                       1       1               1     1     1 1               83
84 16                       1               1                         1 1         1 1 1         2 1   1   2 2         1     84
85 7                   1 1           1                 1     1         1       1                                           85
86 10         1 1                     1                     1                       1       1 1     1           1     1     86
87 3                                                                         1                             1         1     87
88 10 1                           1                 1             1 2   1                         1           1 1           88
89 12     1   1 1   1 1       1           1               1         1 1   1                 1                               89
90 8                     1   1                     1   1                     1             1           1                 1 90
91 8     1           1                           1   1         1   1         1     1                                       91
92 9             1                   1   1             1                   1 1                 1       1           1       92
93 12   1             1   1           1             1 1   1     1           1       1   1     1                             93
94 14   3                   1       3         1 1   1     1       2                                                       1 94
95 16               1   1       1 1       1             1 1         1           1     1 1         1   1         1         2 95
96 14           1           1 1         1                   1         1             1               1 1     1   1   2   1   96
97 14   1                                         1   1 1         1     1   1   2                   1 1 1             1   1 97
98 6         1                                       1                   1                         1     2                 98
99 11       1       1                         1         1 1                   2   1             1             1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
Ngày
/
Tháng