BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
Ngày
/
Tháng
00 12     1     1               1                             1   1 1             1       1     1         1     1       1   00
01 11         1   2     1   1       1             1                   1       1     1       1                               01
02 12 2   1                     1     1 2   1               1           1                   1 1                             02
03 16       1 1 1   1       1   1           1                 1           1   1                       2   1 1 1   1         03
04 16   1       1   1   2   1                         1   1   1   1   1   1                   1   1                     1 1 04
05 7 1                 1                                       1       2                       2                           05
06 10                         1       1               1         1     1                 1   1       1   1 1                 06
07 11 1                 1     1               1     1     1                           1                 2             1   1 07
08 9     1 1                   1   1                             1           1               1   1                       1 08
09 12                     1 2         1   1 1           1 1 1   1           1                     1                         09
10 14   1     1         1           1     1   1                               1     1     1       1   1       1   1       1 10
11 14 2   1 1 1   1                                               1 1                 1       1 1               1 2         11
12 13 1                         1           1 1       1       1             1   1 1       1 1                           2   12
13 5       1                     1                                     1                 1 1                               13
14 7         1     1                                   1             1                                   1 1     1         14
15 11     1 1                                         1   1               1     1         1     1 1           1       1     15
16 11         1       1           1       1             1     2   1                                 1           1     1     16
17 9         1                             2       1             1 1       1                                 1       1     17
18 14         1 1     3             1       2   1       1       1                           1                 1         1   18
19 13                 1             1       1 1   1     1               1     1               1             2         2     19
20 12                       1   1   1     1       1         1   1                               1     1   1 1     1         20
21 14 1 1 1               1         1             1   1 1         1 1       1                           1 1   1             21
22 8       1       1               1                       1                           1 1           1               1     22
23 12                     1 1                         1   1       2       1 1                   1       1         1       1 23
24 12                     1         1           1 1                     1             1     1 1                 1     1 1 1 24
25 5                                                                               1         1             1 2             25
26 14           1             1   1   1 1 1     1     1                 1       2       1                   1             1 26
27 19   1         1 1 1   1       1 1   1           1   1   1 1   2   2       1           1             1                   27
28 6   1               1                       1                             1             1                           1   28
29 13     1               1   1             1               1   2   2         1     1   1                                 1 29
30 7   1                 1           1                                     1     1 1                       1               30
31 6           1         1                                                       1               2             1           31
32 12 1     2               1             1                     1 1     1                           2 1                 1   32
33 12 1           1           1           1                   1                     1               1     1   1 1 1   1     33
34 4         1           1     1                   1                                                                       34
35 11             1                                 1                 1       1 1     1 1       1   1   1         1         35
36 14           2   1   1                           1     1           1               1     1     1   1         1     2     36
37 7   1                         1 1     1 1   1                         1                                                 37
38 7                       1                               1                         1     1       1         1     1       38
39 7         1   1   1                                             1 1 1                                           1       39
40 11               1                 1       2             1               1                     2         1       1   1   40
41 11   1       1   1 1                                 1             1   1   1 1               1                   1       41
42 9   1               1 1 1       1           1                       1             1           1                         42
43 8           1                       1     1                           1   1 1                   1 1                     43
44 9       1                               1                   1                                   2 1     1           1 1 44
45 15         1   1       1     1   2             1     1   1               1               1       1 1 1                 1 45
46 8             1               1                                             1   1     1           1     1   1           46
47 11             1 1                           1             1         1 1         1       1         2     1               47
48 9   1                       1       1         1       1                 1           1                             1   1 48
49 15     1                   1                     1 1             1     1 1     1 2   1     1             1       1   1   49
50 10             1 1                                   1 1       1           1                 1       1     1           1 50
51 12     1     1 1       1   2         1           1                           1               1                 1 1       51
52 11   1 2           1     1 1                             1   1 1         1                                       1       52
53 7   1         1                               1                       1     1           1 1                             53
54 11       1         1         1     1       1                                 1   2   1     1       1                     54
55 11                         1       2 1               1       1     1       1   1     1                 1                 55
56 5                                 1 1                                         1 1                         1             56
57 9 1   1                     1 1           1 1       1         1                                             1           57
58 6                                   1                 2   1                                   1                       1 58
59 9 1               1                         1   1                             1   1                 1     1 1           59
60 7               1   1       1       1         1           1                                                 1           60
61 16 1             1                 1 1 1               1       1     1       1     3   1         1   1       1           61
62 14         1       1           2     1         2         2             1   1 2                                         1 62
63 9     1 1 1                                       1 1             1           1     1           1                       63
64 13                 1                   1     1     1       1   1       1         1 1           1       1   1           1 64
65 12                       1             1         2       2             1     1       1     1     1             1         65
66 8                       1 1               1   1                             1                                   1   1 1 66
67 11       1                                     2     1   1                   1     1               1           1 1 1     67
68 9           1                                                             1         2         1   1 1           2       68
69 12               2       1             1     1     1             1     1         1                     1 1   1           69
70 12   1 1           1           1     1 1 1 1         1                                       1   1       1               70
71 11   1                               1       1   1           1   1 1             1     2                         1       71
72 12 2         1                 1         1         1       1         1   1                           1   1       1       72
73 10                   1   1   1                             1     1                 1                         1     2   1 73
74 11   1 1 1             1   2     1 1       1                             1                                       1       74
75 8 1                                   1     1               1                             1 1                       2   75
76 10   1                                                 1     1   1       2     1     1 1                   1             76
77 12             1 1           1                     1     1 1         1     1         1                 1   1           1 77
78 8   1           1                 1                 1           1   1           1           1                           78
79 9       1               1   1 2 1           1                                             1                   1         79
80 7                     1       1 1                                     1                 1 1                 1           80
81 10     1                       2   1     1             1             1                 1       1                 1       81
82 16           1     1         1   1 1       1   1 1       2               1             1             1   1     1     1   82
83 7           1       1               1     1     1 1                   1                                                 83
84 16           1 1         1 1 1         2 1   1   2 2         1                                         1       1         84
85 8   1         1       1                                           2                                 1 1             1   85
86 12 1                       1       1 1     1           1     1                     2                 1 1     1           86
87 5                   1                             1         1                               1             1             87
88 14       1 2   1                         1           1 1               1       1   1         1     1                 2   88
89 13         1 1   1                 1                               1     1     1       1 1           1 1     1     1     89
90 8                   1             1           1                 1     1             1         1   1                     90
91 10     1   1         1     1                                             1     1     1 1   1 1                           91
92 8                 1 1                 1       1           1       1       1           1                                 92
93 13     1           1       1   1     1                             1 1           1       3     1           1             93
94 10       2                                                       1             1   1       1   1 1           1     1     94
95 16         1           1     1 1         1   1         1         2   1     1   1     1           1     1         1       95
96 14 1         1             1               1 1     1   1   2   1                             1           1     2         96
97 14       1     1   1   2                   1 1 1             1   1             1                                 2 1     97
98 8               1                         1     2                             2           2                             98
99 13                   2   1             1             1 1                     1         1         1   1 2       1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
Ngày
/
Tháng