BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN Ngày 12/10/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
Ngày
/
Tháng
00 8         1         1         1                       2     1                                 1             1           00
01 8       1           1                         1             1   1           1                           1           1   01
02 12   1   1     1                             1 1                           1   1 1 1         2                   1       02
03 11 1               1   1                 1       1         1   1           2     1                                   1   03
04 12           1 1           2     1             1 1           1 1                     1 1   1                             04
05 16         1         1   1       1           1     1               1                   1     3         1   1   1 1   1   05
06 5                 1                                                     1           1   1                   1           06
07 6     1                                   1           1                           1                           1   1     07
08 15 1               1   2 1     1       2 1   1           1   1                         1                   1       1     08
09 18   1                 2     1           2   1 1   2 1                       1       1     1     2     1       1         09
10 9         1     1   1               1                           1                 1 1       1                     1     10
11 9   1                                   1   1   1 1   1               1 1                                     1         11
12 9 1     1               1                           1         1       1   1                                 1         1 12
13 10     1                 1   1     1 1                           1 1               1     1             1                 13
14 12       1             1   1                               1   1 1   1         1       1 1 1                           1 14
15 5                       1             1                                       1     1                   1               15
16 11                       1           1       1           1     1     1               1               1   1     1 1       16
17 9 1         1 1                         1           1     1         1       1                             1             17
18 14         1 1   1     1                     1   1             1         1                   1 1   1               1 1 1 18
19 9               2           1                 2   1       1       1                                       1             19
20 14     1   2                       1           1     1 2                   1   1           1     1         1 1           20
21 6   1       1                                                                                       1   1 1       1     21
22 8   1                 1               1                   1 1 1                       2                                 22
23 13 1       1   1 1                                                     2   1         1         1     1         1   1 1   23
24 7                               1       1 1     1   1                                           1   1                   24
25 9         1                                               1   1             1       1         3               1         25
26 11                 1           1         1 1   1         1 1       1           1                         2               26
27 7               1 1       1 1                   1                                                         1           1 27
28 8       1     1   1 1                     1                                     1                   1             1     28
29 15 1   1 1 1   1                   1         1   2     1           1 1   1                             1           1     29
30 7       1               1                                                     1 1   1       1       1                   30
31 11       1                     1     1           1                   1     1 1   1                 1   1               1 31
32 8     1                             1   1                       1   1                 1 1           1                   32
33 8   1                       1   2                 1                       1     2                                       33
34 13 1                 1   1 1       1                             1   2         1 1                     1     1     1     34
35 15 2     1         1 1         1                                     1     1         1 1       1 1   1 1   1             35
36 8           1                     1     1       1                     1   1         1                           1       36
37 9     1   1                   1                                           2           1   1             1           1   37
38 13 1                                       1 1 1   1     1     1           1   1   2             1                     1 38
39 14 1 2         1                           1 1     1                           1                   1 1 1     1       1 1 39
40 11     1                       1     1         1         1           1   1           1             1             1     1 40
41 9     1   1             1           1 1                       1                   1                       1   1         41
42 12   1   1       1             1         1       2     1                             1         1       1         1       42
43 23   1     1 2 1       1       2   1         1   1         1       1       1           1   1 1   1 2   1           1   1 43
44 5       1                             1                                                 1                         1   1 44
45 10 1           1                   1                       1       1     1               1             1     1     1     45
46 12                                     1   1                           1         1 1   1 1 1   1 1 1             1       46
47 12           1       1   1           1         1               1               1         1   1           1       1   1   47
48 7                         1   1 1           1                                 2                                     1   48
49 10                         1     1   1   1       1                     1         1         1 1                         1 49
50 12                               1             1   1     1       1     1   1     1 1                     1 1 1           50
51 12               1     1 1 1             1 1       1 1   1   1   1                                       1               51
52 13         1             1             1 1                 1 1   1     2   1                         1               1 1 52
53 9       1         1         1       1               1             2                       1     1                       53
54 12                     1               1             1   1   1   1     1     1 1       2                           1     54
55 10               2           1               1               1           1     1       1   1               1             55
56 3         1 1                                       1                                                                   56
57 9             1           1   1                               1         1                         2   2                 57
58 14             1   2               1       1   1             1     2       1                 1     1         2           58
59 7                           1       1   1   1             1         1                           1                       59
60 13                 1                   1                 1 1                   1 1 1     1 1       2             1   1   60
61 14   1     1   1     1       1         2         1   1             1                   1                 1       2       61
62 12             1 1         1   1 1 1   1                 2                   1                       1   1               62
63 6     1           1                 1         1         1       1                                                       63
64 8                     2         1         1       1                 1                         1           1             64
65 11                   1       1 1                           1   1 1     1                         1             1 1     1 65
66 9   2                           1                           1 1   1                 1   1                           1   66
67 10   1                                 2           1 1   1     1 1                           1           1               67
68 8                       1         1     1                               1       1                     1     1 1         68
69 11               1 1     2 1                                             1           1           1   1         1     1   69
70 9             1       1                 1   1               1                                     1   1   1   1         70
71 12             1 1 1             2         1                             1                 1 1           1           2   71
72 15       1           1           1 1         1 1       2         1   1   1           1         1     1     1             72
73 9                                   2                                   1               1 2         1         1   1     73
74 8 1   1           1                                 1         1   1             1   1                                   74
75 8               1     1             2     1             1             1                         1                       75
76 17   1 1   1         1       1     1                 1 1     1               1           4                         1 1 1 76
77 13 1                 1       1     2 1                               1       2     1         1                 1 1       77
78 12   1                     1                                         1           2 1           1       1       1 2 1     78
79 10     1 1   1                   1           1       1           1           1               1             1             79
80 16 1       1 2           1     1           1     1     1                 1   1   1                   3       1           80
81 5   1 1               1       1                               1                                                         81
82 8       3                   1                 1                                 1             1                       1 82
83 8   1         2     1       1   1                                                         1     1                       83
84 10         1               1       1                   1 2 1             1                               1   1           84
85 9             1     1                             2 1   1         1                               1             1       85
86 7               1                         1                           1                       1             1 1   1     86
87 14                         1             1         1 1               1 1     2 1   2           1       1             1   87
88 15 1   1                               1   1           2     1   1           1 1   1       1 1   1 1                     88
89 14 1   1           1                       1           1 1   1       1   1         1                       1 1   1 1     89
90 16           1   2   1     1 1     1           2   1           1 1 1         1           2                               90
91 15           1     1 1 1       1 1                   1                   2   1 1               1             1   1   1   91
92 18     2 1                 1 1         1         1     1   1                               1   1 1 1     1 2 1         1 92
93 8 1   1     2             1                                       1                   1             1                   93
94 8                             1   1               1                   2           1                         1 1         94
95 10                     1   1                                 1   1                     1   1       1     2             1 95
96 11                 1     1       1         1               1 1         1     1     1   1         1                       96
97 10                       1         1         1   1 1       1       1       1                   1   1                     97
98 9           1               1                         1   1                         1           1     1       1       1 98
99 12           1   1   1       1       1 1   1         1       1       1                   1   1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
Ngày
/
Tháng