BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
23
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
Ngày
/
Tháng
00 7     2           1                     1                                                         1       1       1     00
01 6             1                       1         1                                                 1   1         1       01
02 10     1           1 1 1                 1   1                       1             1 1                   1               02
03 10       1       1     1     1         1             1 1             1                                     1 1           03
04 7             1             1       1                         1                                   1   1 1               04
05 14                   2             2           1     1   1   1 1         1 1     1       1                 1             05
06 10                     1                 1 1 1 1 1           1               1                               1         1 06
07 12                               1 1               1                           1   1 1   1 1 1   1             2         07
08 8                                   1 1       1   1                 1             1   1                 1               08
09 12 1 1       1   1 1                           1       1     1             1     1                                 1   1 09
10 17 1                 2     1                   1               1     1   1         1   1 1       1 1 2     1     1       10
11 12             2     1 1                 2 1     1     1   1               1             1                               11
12 11   1         1   1     1                               1                             1     1       1         1 1 1     12
13 9   1 1                 1     1 1   1                   1                   1                                         1 13
14 12                 1   1         1           1       1 1             1       1               2             1       1     14
15 17       1   1           1     1   1 1             1   1                 1 3     1   1 1             1           1       15
16 12   1           1   1           1                             1             1         2       1 1 1       1             16
17 12 1   1                             1 1   2     1                                               1   1 1     1   1       17
18 16                     1             1   1   2     1 1       1 1   2 1     1           1               1         1       18
19 14                       1 1 2                   1             1           1     1       1             1   1 1 1   1     19
20 10           1           1     1                         1   1 1                   1           1       1               1 20
21 15         2           2   1           2                     1               1       1   1 2       1         1           21
22 9     1                 2 2               1                           1       1       1                                 22
23 17   1     1           1   1               1         1     1 1   1     1 2     1       1           1           2         23
24 8 2   1                                                   1             1             2                     1           24
25 15                 1           1 1         1     1 1         1   1                 1     1 1 1 1                   1 1   25
26 10       1                         1   1 1     1     1   1   1                       1     1                             26
27 15   1 1         1     1     2           1 1                             1 1 1             1     1       1           1   27
28 10       1                       1 1             2                 1             2                           1     1     28
29 6                                               1 1     1                                           2         1         29
30 13                   1   1   1                 1   1   1                       1     1 1   1   1     1                 1 30
31 10         1           1 1           1 1 1                                           1         1                   2     31
32 10     1               1           1       1                         1 1 1         1     1                 1             32
33 8     1                               1                       1       1   1                   1 1                     1 33
34 11                   1   1           1                     1 1   2 1               1                               1   1 34
35 12                     1 1   1                     1 1   1   1                   1 1                   1         1   1   35
36 10       1 1 1   1             1                         1               1         1                     1   1           36
37 11   1                           1   1       1       1                   1     1             1           1       1   1   37
38 10       1                 1       1                                   1         2     2                 1           1   38
39 6                                               1                   1                       1 1         1     1         39
40 12         1 1     1                                       1                   1 1   1     1     2         1   1         40
41 12           1                               1         2       1               1       1     1   1     1           1 1   41
42 10     1 1     1 1       1   1         1                               1   1                       1                     42
43 4                               1                   1                         1                                       1 43
44 10   2             1           1                   1                     1 1                 1             1         1   44
45 9       1   1               1         1                 1     1             1             1                   1         45
46 10       1                             1                   1   1       1             1   1   1         1               1 46
47 10                         1     1       1         1 1           1 1 1                                       1 1         47
48 8 1         1                                                                         1             1       2   1     1 48
49 14           1             1 1 1     1                     1         1 1 1         1           1 1         1         1   49
50 14               1           1         1 1         1 1       1   1       1               1     2                 1   1   50
51 8                                 1                               1 1 1             1       1   1                 1     51
52 14 2     1 1   1                                   1   1 1       1           1   1                   1             1 1   52
53 8   1                     1       1                     2                     1           1             1               53
54 10       1   1     1                     1     2               1                     1               1           1       54
55 7         2   1                                   1                           1               1                 1       55
56 8   1               1                       1         1     1                                 1     2                   56
57 11   1         1                                 1       1                     1     1     1             1 1   1       1 57
58 13 1       1 2                       1             2       2                 1     1                       1 1           58
59 10     1                   1 1 1         1     1         1   1                                     1   1                 59
60 4                               1                       1       1                                                   1   60
61 10   1       1             1                   1     1                     1       1             1           1         1 61
62 8                             1     1   1   1                             1 2                 1                         62
63 10                 2           1 2 1   1                         1                         1             1               63
64 12                   1     3 1               1       1             2 1                       1                       1   64
65 14           1         1       1         1 1 2 1           1             1     1         1         1       1             65
66 11 1       1 1   1                               1     1 1 1           1                               1   1             66
67 11 1               1 1   1         1                                       1     1         1 1                 1 1       67
68 10               1             1 1 1     1           1                                       1   1 1   1                 68
69 18       1 1   1 1             1 2     1   1 1       1                 1   1                       1   1 2   1           69
70 13             1   2     1             1   1               1         2           1   1   2                               70
71 10   1         1                   1       1               1                         1       1                 2 1       71
72 10           1     1 1       1           1             1                                     1         1               2 72
73 12     1     1                       2     1                     1 1       1             1       1           1     1     73
74 12     1                 1 1                               1   1   1               1 1         1           1   1       1 74
75 15   1 1         1           1 1             1         1 2                     1         1         1     2 1             75
76 7 1           1   1               1 1                               1   1                                               76
77 7 1       1                         1           1           1   1 1                                                     77
78 16 1 1     1                         1         1 1         1           1     2     1               1 2   1         1     78
79 9                                             1       1       1 1             1         1       1     1         1       79
80 5                                                   1           1       1   1                     1                     80
81 13       1     1     1       1 1           2                   1 1 1   1                     1 1                         81
82 12 1 1   1 1   1       2       1 1                                   1                                             1 1   82
83 12             1     1         1                 1                   1     1     1     1 1       1               1   1   83
84 9         2         1                     1 1         2           1           1                                         84
85 7               1       1                   1 1               1                                   1               1     85
86 9                       1         1     1                 1   1             1 1                       1 1               86
87 7     1                                       1 1                     1 1                     1     1                   87
88 6                                     1   1               1                           1           1               1     88
89 11           1   1             1     1             1   1   1   1 1 2                                                     89
90 14       2 1     1   1 1                         1           1                 1 1   1   1                     1 1       90
91 5                                                               1       1     1     1                           1       91
92 8 1                                             1               1           1               1 1 1           1           92
93 12               1 1               1   1       2   1                   2         1         2                             93
94 15     1       1     1 1     1                                   1 1                 1         1     1     1         3 1 94
95 12 2 1           2         1                                                     1 1               1 1 1       1         95
96 9                       1       2                           1       1       1   1 1                                 1   96
97 5                         1       1                                   1     1             1                             97
98 12       1     1 1                           1     1 2       1                                   1           2         1 98
99 14     1 1         1                         1         1           2   1           1       2           1 1             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
23
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
Ngày
/
Tháng