BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
23
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
Ngày
/
Tháng
00 7                     2 1             2           1                     1                                               00
01 7   1 1                 1     1               1                       1         1                                       01
02 11 1             1                     1           1 1 1                 1   1                       1             1 1   02
03 9             1                         1       1     1     1         1             1 1             1                   03
04 7           1   1       1                     1             1       1                         1                         04
05 20     2 1     2 1     1         1                   2             2           1     1   1   1 1         1 1     1       05
06 11 1           1   1                                   1                 1 1 1 1 1           1               1           06
07 9               1 1       1                                     1 1               1                           1   1 1   07
08 9           1                   1                                   1 1       1   1                 1             1   1 08
09 14 3                         1     1 1       1   1 1                           1       1     1             1     1       09
10 11                       1         1                 2     1                   1               1     1   1         1   1 10
11 12                         1                   2     1 1                 2 1     1     1   1               1             11
12 12     1 1   1 1     2               1         1   1     1                               1                             1 12
13 11 1 1                         1     1 1                 1     1 1   1                   1                   1           13
14 11   1                   1   1                     1   1         1           1       1 1             1       1           14
15 19   1 1           1 1                   1   1           1     1   1 1             1   1                 1 3     1   1 1 15
16 9       1                           1           1   1           1                             1             1         2 16
17 12         1         2       2     1   1                             1 1   2     1                                       17
18 16                 1           1                       1             1   1   2     1 1       1 1   2 1     1           1 18
19 10     1                       1                         1 1 2                   1             1           1     1       19
20 9     1               1                     1           1     1                         1   1 1                   1     20
21 11                   1                     2           2   1           2                     1               1       1   21
22 12   1         1               1       1                 2 2               1                           1       1       1 22
23 20   1 2 1     1   1                 1     1           1   1               1         1     1 1   1     1 2     1       1 23
24 9       1         1               2   1                                                   1             1             2 24
25 12       1         1           1                   1           1 1         1     1 1         1   1                 1     25
26 12             1                 2       1                         1   1 1     1     1   1   1                       1   26
27 16           1   1   1       1 1     1 1         1     1     2           1 1                             1 1 1           27
28 12       1   1 1         1               1                       1 1             2                 1             2       28
29 4                           1                                                   1 1     1                               29
30 13               2       1       1                   1   1   1                 1   1   1                       1     1 1 30
31 8                 1                       1           1 1           1 1 1                                           1   31
32 11       1           1 1               1               1           1       1                         1 1 1         1     32
33 8 1       1 1                         1                               1                       1       1   1             33
34 13               1   1   1     1                     1   1           1                     1 1   2 1               1     34
35 14     1 1   1         1     1                         1 1   1                     1 1   1   1                   1 1     35
36 14 1     1 2 1       1                   1 1 1   1             1                         1               1         1     36
37 9       1         1                 1                           1   1       1       1                   1     1         37
38 13       1           1 1 1 1             1                 1       1                                   1         2     2 38
39 7           1           1 1     2                                               1                   1                   39
40 8                       1                 1 1     1                                       1                   1 1   1   40
41 9 1           1                             1                               1         2       1               1       1 41
42 10       1                             1 1     1 1       1   1         1                               1   1             42
43 4     1                                                         1                   1                         1         43
44 8   1                               2             1           1                   1                     1 1             44
45 13     2           1 1     1 1           1   1               1         1                 1     1             1           45
46 6                                       1                             1                   1   1       1             1   46
47 11   1                         1 1                         1     1       1         1 1           1 1 1                   47
48 6 2               1               1         1                                                                         1 48
49 12   1             1                         1             1 1 1     1                     1         1 1 1         1     49
50 10                               1               1           1         1 1         1 1       1   1       1               50
51 6 1                                                               1                               1 1 1             1   51
52 16           1           1 1   1 1 2     1 1   1                                   1   1 1       1           1   1       52
53 11         2   1             1 1     1                     1       1                     2                     1         53
54 10               1   1                   1   1     1                     1     2               1                     1   54
55 6               1                         2   1                                   1                           1         55
56 6               1                   1               1                       1         1     1                           56
57 7                             1     1         1                                 1       1                     1     1   57
58 14 1           1       1           1       1 2                       1             2       2                 1     1     58
59 9   1                                 1                   1 1 1         1     1         1   1                           59
60 6   1           1           1                                   1                       1       1                       60
61 9       1               1           1       1             1                   1     1                     1       1     61
62 12     1               1   2   1                               1     1   1   1                             1 2           62
63 10   1       1                                     2           1 2 1   1                         1                       63
64 13     1           1           1                     1     3 1               1       1             2 1                   64
65 14                 1       2                 1         1       1         1 1 2 1           1             1     1         65
66 12             1   1 1             1       1 1   1                               1     1 1 1           1                 66
67 8         1                       1               1 1   1         1                                       1     1       67
68 8   1       1                                   1             1 1 1     1           1                                   68
69 18 1   1               1     1   1       1 1   1 1             1 2     1   1 1       1                 1   1             69
70 13                 1         1                 1   2     1             1   1               1         2           1   1   70
71 9             1 1       1           1         1                   1       1               1                         1   71
72 10   1               1     1     1           1     1 1       1           1             1                                 72
73 9         1                           1     1                       2     1                     1 1       1             73
74 10                       1   1         1                 1 1                               1   1   1               1 1   74
75 13 1                             2   1 1         1           1 1             1         1 2                     1         75
76 11         2   1                 1 1           1   1               1 1                               1   1               76
77 8         1                       1       1                         1           1           1   1 1                     77
78 12           1                     1 1     1                         1         1 1         1           1     2     1     78
79 7             1             1                                                 1       1       1 1             1         79
80 6           1               1                                                       1           1       1   1           80
81 16               1     3       1         1     1     1       1 1           2                   1 1 1   1                 81
82 12         1           1           1 1   1 1   1       2       1 1                                   1                   82
83 9                         1                   1     1         1                 1                   1     1     1     1 83
84 11             1 1                         2         1                     1 1         2           1           1         84
85 13   1       1       2 2 1 1                     1       1                   1 1               1                         85
86 12 1   1         1 1   1                                 1         1     1                 1   1             1 1         86
87 10         1 1   1       1 1           1                                       1 1                     1 1               87
88 8 1       1 1               1                                         1   1               1                           1 88
89 13                         1   1             1   1             1     1             1   1   1   1 1 2                     89
90 14         1                 2           2 1     1   1 1                         1           1                 1 1   1   90
91 7       1                 1     1                                                               1       1     1     1   91
92 11         1 1 1     1     2     1 1                                             1               1           1           92
93 13       1                     1 1               1 1               1   1       2   1                   2         1       93
94 12 1 1 1   1                           1       1     1 1     1                                   1 1                 1   94
95 11       1 1                   1   2 1           2         1                                                     1 1     95
96 8                                                       1       2                           1       1       1   1 1     96
97 6                     1 1                                 1       1                                   1     1           97
98 10               1 1                     1     1 1                           1     1 2       1                           98
99 12   2   1                             1 1         1                         1         1           2   1           1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
23
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
Ngày
/
Tháng