BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/09/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
14
/
08
11
/
08
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
Ngày
/
Tháng
00 12           1                   2                             1   2     1 1                 1               1 1       1 00
01 9     1 1                 1                             1                 1     1               1 1             1       01
02 11                   1         1                                       1         1           1 1         1 1 2       1   02
03 10                                       1       1 1   2       1                                 2             1     1   03
04 11           1   1             2     1                                     1       1   1               1         1   1   04
05 8 1 1   1                                             1                                     1         1         1 1     05
06 5                                                                   1   1         1             1     1                 06
07 6           1           1                 1                   1                               1           1             07
08 5               1                                             1                       1                           1   1 08
09 8 1           1                                     2 1   1                 1             1                             09
10 10     1   1       1                             1                 2                   1   1         1         1         10
11 8 1                   1                       1 1     1     1     1                                   1                 11
12 12   2         1     1             1         1       1     2                                           1 1     1         12
13 6   1     1                                                               1               1             1 1             13
14 18     2 2 1   1       1       1 1     1   1             2               1     1     1                         1       1 14
15 11 1   1                 1                       1 1   1   1         1                     1                 1     1     15
16 8       1   1               1                               1   1     1                           1         1           16
17 9 1 1           2                       1                                 1 1                 1                       1 17
18 7           1   1     1                                                 1   1             1             1               18
19 14 1                     1               1               1             1   1 1 1       1 1   1   1     1               1 19
20 14           1             1               1     1 1         1 2 1   1 1       1                   1       1             20
21 8       1                           1           1                   1               1           1     1             1   21
22 11   1     1               1 1                   1     1             2 1 1                                   1           22
23 5                           1     2       1                                                   1                         23
24 16       1           1 1 1         1       1         1   1       2     1 1 1     1               1     1                 24
25 9   1 1       1         1                 1                       1                   1     1                     1     25
26 10                       1               1     1         1               1       1 1   1   1                   1         26
27 19   1 1   1       1         1 2   1   1         1   1               1           1         2 1               1     1   1 27
28 6     1               1                 1     2       1                                                                 28
29 8                     1                     1 1     1                 1         1               1                     1 29
30 11   1 1       1 1             1     2     1     1               1                             1                         30
31 7                 1 1   1                             1   1                     1           1                           31
32 14 1     1       1   1       1                               1 1     1   1     1   1 1 1   1                             32
33 10                                   1       1     1       2           1                 2                       1 1     33
34 13                     1   1 1 1                         1                     1   1     1     1   1     1   1 1         34
35 12       1           1     1 1       1 2   1 1   1                               1                       1               35
36 6 1           2                                       1                                                 1           1   36
37 13   1   1   1   1           1   1             2       1                                               1     1   1   1   37
38 10     1       1           1     1                 1     1     1   1           2                                         38
39 8         1                   1                   1                         1       1       1   1   1                   39
40 10                     1         2               1                   1                   1           1           1   2   40
41 9       1 2 1     1                         1                         1                       1           1             41
42 12 1     1   1                                       1     1     2                     1                     1 1   1 1   42
43 13                 1     1     1             1 1             1     2                             1 2       1       1     43
44 16   1   2             1     1     1       1         1     2                 1   1   1 1     2                           44
45 11                 1               1               2                         1       2                       2   1 1     45
46 12                     2 1     1   1   1                               1     1             1   1         2               46
47 12 1           1           1       1     1 1 1             1     1 1   1                               1                 47
48 12                     1   1   1                     1       1                     3                 1     1 1   1       48
49 11                 1       1 1         1         1               2 1       1         1           1                       49
50 7                     1                               1                   1             1           1               1 1 50
51 7                               1           1                         1       1                           1       1   1 51
52 8                                       2             1             1           1                     1           1   1 52
53 14           1           1     1   1   1 1                   1 1     1   1 1                             1 2             53
54 12   1           1         1         1           2         1                         1 1       1   1     1               54
55 10   1                                 1       1                           1   1     1     1             1   1         1 55
56 16 1           1   1 1     1   1       1       1       1       1   1   1         1           1     1 1                   56
57 16 1         1 1             1     2 1     1 1       1         1 1             1         1     1 1                       57
58 15 1 1 1         1           1 1     1   1           1           1                   1                   1 1   1   1     58
59 5                     1                         1         1 1   1                                                       59
60 12 1     1         1                         1           1   2 1                   1 1                   1           1   60
61 6         1               1         1                         1           1           1                                 61
62 10     1             1                           1     1             2             1                 1       1 1         62
63 11           1           1 1                       1   1                         1       2   1       1                 1 63
64 11 1             1               1             1   1       1               1                     1   1             1   1 64
65 16   1           1 1 1       1         1 1   1       2                   1                     1 1   1 1         1       65
66 8                     1           1                   1           1               2                 1             1     66
67 19           1     1 1   1   1   1   1 1 1         2         1 1 1           1       1             1           1     1   67
68 13   1 1   1         1               1           1         1 1   1                 1       1               1   1         68
69 11               1         1   1                         1   1   1 1   1                 2   1                           69
70 13         3 1           1               1 1           1   1                   1 1 1         1                           70
71 10                 1             1     1       1     1             1     1               1             1   1             71
72 10           1                   1   1       1           1         1         1   1                               1   1   72
73 11             3         1 1                       1                         1               2         1               1 73
74 8       1         1                   1                               2             1     1   1                         74
75 11                     1 1 1       1                     1             1   2               1                         1 1 75
76 14             1                 1 1 1 2 1           1   1   1                 1 1               1       1               76
77 9                 1             1             1           1                     1   1   1                       1 1     77
78 15 2         1 1                 1           1                     1       1   1         2           1     2         1   78
79 10     1           1         1             1       2                               1               1 1           1       79
80 7     1             1                                                             1 1     1   1   1                     80
81 5                                                       1         1   1                           1             1       81
82 14       1 1         1                                                   2   1         1       1   2 2         1       1 82
83 16         1 1   1     1 1         1 1     1                   1         1 1 1 2                       1         1       83
84 11     1           1 1     1   1     1                                   1   1           1                 1   1         84
85 10         1     1                       1     1                                     1 1     1 1         1 1             85
86 5   1     1 1                                   1                                       1                               86
87 12     1         1     1     1         1   1             1               1 1     1 1   1                                 87
88 7       1       1                       1 1                             1                             1     1           88
89 10                   1           1 1 1       1                               1   1         1     1             1         89
90 9     1           1       1       1                         1 1     1                   1             1                 90
91 17   1           1   1       1   1   1 1   1         1           1           1 1             1     1   1     1   1       91
92 8                   1         1                                     2                 1             1       1   1       92
93 13             1   1             1     1     2 2         1               1                           1   1       1       93
94 9                                                 1     1                             1       1           1   2   1   1 94
95 6                       1               1                     1                           1       1 1                   95
96 12                                             1     1     1 1       1         1     1             1           1 1   2   96
97 15         1                             1               1     1             1 1   1   1       1 1 1     1         1 1 1 97
98 9                   1                       2     2 1       2                         1                                 98
99 13 1           1         1   1             1   1                 1   1       1             1   1 1                 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
14
/
08
11
/
08
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
Ngày
/
Tháng