BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
Ngày
/
Tháng
00 8           1 1                           1     1     1                   1               1   1                         00
01 10   1           1               1                   1 1           1                                           1 1 1 1   01
02 11   1 1                                         1 1 1                           1 1           1     1               2   02
03 11   1           3       1           1                                     1 1 1         1                       1       03
04 9             1 1 1                           1         1 1       1           1                                 1       04
05 10     1     2             1           1 1     1     1             1               1                                     05
06 4                                                   1           1                 1           1                         06
07 10                         1                 1 1   1               1             2   1             1                   1 07
08 14     1           2               1       1 1     1 1               2                   1     1 1         1             08
09 16             1       1   1       1   1 1     1                     1         2 1               1     1       1 1 1     09
10 18     1   1                     1           1   1     1     2   1     1 1     1       1   1     1                 1 1 1 10
11 8   1             1                                   1                             1   1         1       1 1           11
12 8                           1 1           1       1 1     1         1           1                                       12
13 5           1                   1                   1           1                           1                           13
14 17           2 1 1         1         1           1         1 1       1 1   1     1                   1   1     1     1   14
15 9       1     1               1   1 1 1       1   1                                     1                               15
16 12         1     1     1                                 1 1                 1   1     1   1 1                 1   1     16
17 13 1         1         1             1       1       1   1               1   2               1               1         1 17
18 15 1             1 1           1   1                         2 2                             1       1       1   1   1 1 18
19 11         1         1 1 1 1         1                                 1               1   1 1     1                     19
20 12     1     1               1         1 1 2               1 1   1                       1                 1             20
21 9             1         1   1     2           1   1     1                                                 1             21
22 13 1                       1         1         1                 1       1   1             1     1 1       1 1 1         22
23 11                           1         1           1   1                 1     1     1 1         1   1             1     23
24 11               1   1 1               1                     1   1     1                   1       1 1       1           24
25 6     1   1                                             1                           1                     1     1       25
26 11           1               1 1                                                 1     1                 1   3   1   1   26
27 13 1 1   2                 1   1                                 1       1       1   1 1         1                     1 27
28 19     1               1   1 1     1         1   1       2     1   1 1 1         1     2 1     1                       1 28
29 10 1                 1   1                   1       1                         1   1     1       1                   1   29
30 6         1       1         1                       1       1                                           1               30
31 4     1                                       1   1                                                               1     31
32 8 1                                                           1                 1 1           1       1 1       1       32
33 10   1           1   1   1   1                       1                               1                         1     2   33
34 11           1   1   1             2                   1             1                   1       1         1       1     34
35 9             1           1           1                           1       1             1             1 1 1             35
36 15       2         1     2                       1         1 1         1             1   1   2                         2 36
37 8 1                             1       1         1                         1 1   1               1                     37
38 7         1                   1       1           1                 1                                                 2 38
39 10         1     1               1     1 1         1                       1                                 1 2         39
40 11 2 1                           1   1   1                 1             1             1       1   1                     40
41 15     1       1   1 1 1 1 1       1   1         1     1                     1       1       1 1                         41
42 9 1         2   1                         1                       1 1                         1     1                   42
43 10             1   1 1     1                 1     1       1                       1   1           1                     43
44 12             1             1         2   1           1 1               1         1   1   1                           1 44
45 9 1 1       1                       1     1                   1     1 1                               1                 45
46 17       1 1               1 1       1     1 1         1     2     1           1               1   1   1               2 46
47 10   1 1       1       1                             1 1                 1                                     2     1   47
48 11         1   1         1               1 2 1             1                     1                             1   1     48
49 4                                           1 1               1                                                   1     49
50 14               1     1                                   1 1 2           1 1       1       2         1 1   1           50
51 8                       1     1             1 1                               1               2                   1     51
52 11 1                   1         1             1     1     1             1   1             1         1       1           52
53 16                   1         1 1 1     1               1         1   1   1             1         1   2   2           1 53
54 16   1     1     1     1   1   2 1       1   1 1   1                                       1 1   1             1         54
55 11       1         1   1       1 1 1                           1             1             1     1               1       55
56 10     1       1                                                       1   1                         1   1 2   1 1       56
57 14             1   1   1                 1       1     2                           1         1       1   1 1       1   1 57
58 11                               1 1 1             2 1           1         1                   1   1   1                 58
59 11                 1 1           1 1       1 1         1         1       1 1                                   1         59
60 11         1                   1             1           1     1 1     2                               1             2   60
61 8     2                           1             1           1           1                             1       1         61
62 15           1 1             1   1                 1               1     1 1 1 1           1       1 1   1       1       62
63 5     1                                               1                           1                   1           1     63
64 15                 1               1   1 1   1             1 1 1     1                   2 1             1           1 1 64
65 5       1                                             1                       1     1                           1       65
66 13           1                         1       1               2           1 1     1       1     1 1     1   1           66
67 12   1               1                         1                   1     1                 1 1   1       1     1   1 1   67
68 13 1           1         1                                           1       2   1   2 1             1 1     1           68
69 7   1 1                   1                                         1                             1   1           1     69
70 15   1   1   1               1                       2           2                   2       2   1         1           1 70
71 6                 1 1         1                                     1                               1   1               71
72 9         1 1                       1                               1     1                   1         1     1   1     72
73 12 2                                     1   1           1         1   1       1           1       1         1     1     73
74 14       2         1                   1 1               2             1   1       1     1           1 1         1       74
75 6         1             1         1                                                           1       1         1       75
76 9                                         1   1         1       1     1   1     1                           1       1   76
77 12       1         1 1     1   1     1                 1   1     1     1   1                   1                         77
78 12     1 1     1         1                                                             1         2   1   1 1       1   1 78
79 12   1 1           1   1     1     1   1 1       1 1                                   1 1                               79
80 7               1                   1           1                 1 1                         1             1           80
81 10                         1 1             1     1                     1       2         1             1         1       81
82 12       1       1     1     1             1             1         1     1       1                         1 1   1       82
83 6                                   1         1     1                             1   1 1                               83
84 11           1                                           1               1       1 3 2       1                 1         84
85 14 1                 1   1           1   1       1         2 1                         1             2   1   1           85
86 14   1   1               1 1 1 1                 1             1   1 1               1 1 1             1                 86
87 7       2 1                                 1             1 1   1                                                       87
88 11   1                     1         1     1   1             1       1       1 1                 1         1             88
89 9   1               1       1   1   1   1                             1           1 1                                   89
90 10         1           1       1 1     1         1               1       1                               1       1       90
91 9 1             1     1                             1         1                 1         1 1                   1       91
92 6             1                 1                 1                         2                       1                   92
93 13 1       1         1           1       1 1                 1     1     2                       1 1       1             93
94 14   1 1 1         1     1             1   1     1         1   1   1         1             1       1                     94
95 8                   2 1                         1                 1           1                   1                 1   95
96 4                             1     1                                 1                                 1               96
97 16         2         1   1   1 1         1             1 1     1 1         1   1 1               1   1                   97
98 11                                           1 1       1 1     1           1       1   1       1                   1 1   98
99 7                       1       1               1         1     1                         1 1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
Ngày
/
Tháng