BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
Ngày
/
Tháng
00 16               2                   1   1     1   1   2               1         1 1       1       1         2       1   00
01 12 1     1 1             1                 1                     1                 1 1   1     1                     1 1 01
02 8                     1 1 2                           1   1                   1 1                                       02
03 6                     3                       1                                   1 1                                   03
04 9         1 2                     1               1 1                   1                     1                     1   04
05 12                       1 1                       1 1     2 1   1                   2 1                           1     05
06 11   1   1     2     1 1         1 1         2                                                     1                     06
07 15                 2 1 1     1 1   1     1                                 1                 1       2   1   1   1       07
08 11   1                   2     1       1 1 1     1           1                 1                                       1 08
09 17     2     1 1           1   1 1       1 1     1           1 1         1   1       1 1                             1   09
10 8     1     1   1   1   1             1         1             1                                                         10
11 5       1                                                                 1                                       2 1   11
12 8                                                               1 1               1   1       2       1     1           12
13 13   1     1                                             2   2     1       1 1         1                   1     1 1     13
14 11                           1         1                       2                                   1     1   1 1 1 1   1 14
15 17     2   2                         1 1 1         1         1                     1 1     1     1   1   2 1             15
16 11         2   1 1       1                                   1   1             1       1   1         1                   16
17 12 1 1                     1 1 1           1           1 1                       1 1                             1 1     17
18 6                       1   1   1                     1                                               1 1               18
19 6                 1 1                     1                       1                             1           1           19
20 11 3               1         1         1                               1 1   1                 1                       1 20
21 6                               1             1           1     1                   1         1                         21
22 11       1       2 1 1           1   1                                                   1           1 1     1           22
23 15 1 1   1       1 1             1 1 2 1         1       1       1                                   1           1       23
24 19   2     1       1       2               1   1 1       1 2   1   1             1 1             1 1           1         24
25 14                 2   1           2 1                           1   1         1 1         1                 1 1 1       25
26 13                           1                   1 2           1     1 1           1     1 1     2       1               26
27 6         1         1                                                   1                         1     1       1       27
28 11       2                               1             1             2                 1 1   1       1   1               28
29 6                 1                     1           1                                                       2 1         29
30 11       1                 1 1       1               1           1     1 1     1     1     1                             30
31 15             1               1                 2     1   1 1     1         1 1             1   1     1       1       1 31
32 6     1                                           1                                     1   1   1   1                   32
33 9     1       1                 1 1                 1             1   1                       1           1             33
34 8   1         1                           1             1         1                                 1 1               1 34
35 10       1             2                     1           1         1               1     1   1                   1       35
36 8                             1 2   1               1               1 1                                           1     36
37 9                         1               1               1 1                         1           1 1       1       1   37
38 5   1           1             1                                           1                               1             38
39 10                                 1                   1       1       1 1                 1       2           1 1       39
40 15 1   1 1                                 1 1             1       1     1         1     1   2           2           1   40
41 5                   1                                             1         1             1               1             41
42 9             1         1                         1           1 1       1 1           1   1                             42
43 9                       1       1       1     1       1                 1 1             1                             1 43
44 10     1   1       1               1   1                                         1 1             1 1                   1 44
45 12   1                       1   1   1   2             1             1                       1 1         1 1             45
46 6           1     1                                                                     1       1               1   1   46
47 13         1 1                     1   1     2 1   1       1           1           1           1                   1     47
48 9               1   1   1       1   1       1                 1                 1                               1       48
49 11       1       1 1                   1                         1   1             2               1   1           1     49
50 14           1               3               1             1   1       2       2     1             1                   1 50
51 10 1     1       1     1                 1             1                   1               1           1           1     51
52 10       1           1             2     1                     1               1 1     1               1                 52
53 6         1       1 1                                   1         1                         1                           53
54 16 1                           1   1       1     1   1               1     2     1               2     1 1 1         1   54
55 12               1   1         1     1           1           1 1   1         1         1                       1 1       55
56 10 1 1                             1             1                     1         1             1 1     1     1           56
57 9                             1               1   1             1         1     1     1                   1 1           57
58 9     1               1       1                                         1           1   1             2             1   58
59 14 1   1     1 1 1                             1                         2       1       1           1     1 1       1   59
60 11                                         1   1           1 1     1 1     1 1                         1           1   1 60
61 12 1         1                                       1       1   2 1     1     1               1   1           1         61
62 9                             1               1     1           1       1 1   1                                 1 1     62
63 16   1                   1         1         1     3                       1   1   1 1     1 1                 1   1 1   63
64 10 1 1                 1 1           1                                 1     1                               1 1     1   64
65 17       1   1     1               1   1   1     2                 1   1     2   1     1       2     1                   65
66 9   1                         1               1 1     1             1                             1     1     1         66
67 10     1                   1     1                             1     1     1   1   1                       1 1           67
68 9 1                                         1 1     1               1                       1               1   1     1 68
69 6                         1         1                   1                                           1         2         69
70 11                   1       1   1         1     1   1 1     1                                   1   1         1         70
71 4                   1                         1                     1                                         1         71
72 15       2       1   1           1                           1 1           1     1         1 2         1       1       1 72
73 10             2   1                 1 1   1                                         2               1               1   73
74 16         2           1 1   1                         1                   1         1 2 1     1   1 1 1           1     74
75 11           1 1     1       1     1         1     1 1       1 1 1                                                       75
76 8 1         2                                 1   1                             1               1                     1 76
77 12               1     1       1       1     1     1             1       1   1   1             1                       1 77
78 13     1     1                           1 1         2                   1           1 1           1       1   1   1     78
79 11 1 1                     2   1       1                   1     1                       2                       1       79
80 13 1       1 1           1 1 1               1         1       1           1                                         1 2 80
81 9                         1   1     1 1 1               1   1             1   1                                         81
82 8                                                       1         1   1     1 1               1       1         1       82
83 4                   1                         1                                         1         1                     83
84 12     1 1   1 1                                 1     1                           1   1   1     1         2             84
85 10   1     1           1   1             1                                   1           1 1             1 1             85
86 10     1               2                   1           1 3                         1                       1             86
87 9                   1               1 1     1                         1 1     1                           1         1   87
88 12             1   1 1               1 1                               1                         2         2     1 1     88
89 5                           1 1         1               1         1                                                     89
90 14             1           1     1   1 1                 1 2                   1     1     2             1           1   90
91 15 1   1 1               1         1       1     1       1           1 2 1                 1             1     1         91
92 12               1                       1           1     1       1 1       2         1           1     1         1     92
93 10           1 2                               1                             1       1   1           2       1           93
94 7                                           1         1     1       1         1             1   1                       94
95 17   1 2           1     1               1   1 1               1             1   1   1         1         1       1 1   1 95
96 5                       1   1                     1       1                                           1                 96
97 14   1                         1 1           1     1 2     1     1               1       1   1         1               1 97
98 12           1 1           1     1         1 1                 1             1               2 1   1                     98
99 18         2     2     1     1         1       1 1   1   1   1       2                 1   1 1                       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
Ngày
/
Tháng