BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN Ngày 12/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
27
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
Ngày
/
Tháng
00 13 1   2     1 1                 1               1 1       1             1               1 1                           1 00
01 14             1     1               1 1             1       1 1         1 1 1     1 1                         1   1     01
02 13         1         1           1 1         1 1 2       1           1                             1       1   1         02
03 10 1                                 2             1     1         1 1                   2             1                 03
04 14             1       1   1               1         1   1         1             1           1 1     2       1   1       04
05 7                               1         1         1 1                                                     1 1 1       05
06 9       1   1         1             1     1                 1           1     1                 1                       06
07 7 1                               1           1                             1           1             1 1               07
08 10 1                       1                           1   1   1     3         1                                       1 08
09 8               1             1                                               1 1   1                     2       1     09
10 15     2                   1   1         1         1               1   1 1     1                           1 2       1 1 10
11 6     1                                   1                                             1     1         1 1             11
12 9                                         1 1     1         1             1     1                             2 1       12
13 9             1               1             1 1             2                                     2   1                 13
14 14           1     1     1                         1       1       2   3       1 1 1                         1           14
15 14       1                     1                 1     1             1           1     1 1       1   2 1   1 1           15
16 9   1     1                           1         1           1 1   1             1   1                                   16
17 8             1 1                 1                       1             1           1             1             1       17
18 13           1   1             1             1                 1                   2     1   1         1   1     1   1   18
19 14         1   1 1 1       1 1   1   1     1               1         1         1       1                               1 19
20 12 2 1   1 1       1                   1       1               1           1                     1   1                   20
21 9       1               1           1     1             1             1   1                     1             1         21
22 8       2 1 1                                   1             1         1                 1                             22
23 9                                 1                           1 1                 2         1 1     1               1   23
24 13   2     1 1 1     1               1     1                   1     2       1 1                                         24
25 6     1                   1     1                     1                     2                                           25
26 12           1       1 1   1   1                   1                     1                 1 1   1 1   1                 26
27 16       1           1         2 1               1     1   1   1   1       1                 1 1   1       1       1     27
28 9                                                             1 1   1 1   1               1     1 1                 1   28
29 11         1         1               1                     1 1     1           1   1                 1 1 1               29
30 9   1                             1                             1           2         1         1 1                 1   30
31 9                   1           1                                             2         2   1       1             1     31
32 11 1     1   1     1   1 1 1   1                                               1           1             1               32
33 11         1                 2                       1 1           1 1               1 1 1         1                     33
34 16                 1   1     1     1   1     1   1 1                         1 1     1         1       2 1         1     34
35 8                   1                       1                               1               1     1       1     1     1 35
36 13                                           1           1       1 1                     2   2 1 1   1 1       1         36
37 10                                         1     1   1   1       1   1                 1     1     1           1         37
38 10 1   1           2                                           1                 1               1       1   1     1     38
39 6               1       1       1   1   1                                       1                                       39
40 13       1                   1           1           1   2   1     1       1       1 1                       1     1     40
41 5         1                       1           1                     1                         1                         41
42 11   2                     1                     1 1   1 1           1                   1     1 1                       42
43 12     2                             1 2       1       1           1                       1     1 1 1                   43
44 12               1   1   1 1     2                                                               1 2   2           1     44
45 8               1       2                       2   1 1                                                     1           45
46 10         1     1             1   1         2                   1     1                             1             1     46
47 7   1 1   1                               1                   1         1           1                                   47
48 10                     3                 1     1 1   1           2                 1                                     48
49 9   2 1       1         1           1                         1   1                                         1           49
50 8             1             1           1               1 1     1                 1   1                                 50
51 10         1       1                           1       1   1             1 1     1     1                     1           51
52 10       1           1                     1           1   1 1     1                       2   1                         52
53 9 1     1   1 1                             1 2                                                       1           1     53
54 10                       1 1       1   1     1                         2       1         1                   1           54
55 8             1   1     1     1             1   1         1                           1                                 55
56 11 1   1   1         1           1     1 1                     1                     1   1                           1   56
57 8 1 1             1         1     1 1                                 1                                         1       57
58 11   1                   1                   1 1   1   1               1 1             1         1               1       58
59 9   1                                                           1 1           1 1   1     1                           2 59
60 5 1                   1 1                   1           1                                                               60
61 8 1           1           1                                     1                 1             1             1       1 61
62 17       2             1                 1       1 1               2   1 1                     1             1   1 1 1 2 62
63 14                   1       2   1       1                 1           1   1       2             1         1 1 1         63
64 13             1                     1   1             1   1             1 1         2 1   1   1     1                   64
65 11           1                     1 1   1 1         1                   1         1                       2         1   65
66 13     1               2                 1             1     1   1       1       1 1           1   1         1           66
67 14 1 1           1       1             1           1     1         1                                   2 1 2         1   67
68 13   1                 1       1               1   1                         2               1 1     1   1       1   1   68
69 17   1 1   1                 2   1                                     1 1     1 2     1   1 1 1         1             1 69
70 10                 1 1 1         1                           1   1     1             1                   1   1           70
71 9     1     1               1             1   1                             1               1           1           1   71
72 14     1         1   1                               1   1   1               2                 1     1   2       1     1 72
73 8               1               2         1               1                         1 1                   1             73
74 10         2             1     1   1                                               1   1       1                 1   1   74
75 11         1   2               1                         1 1   1             1           1   1               1           75
76 8                 1 1               1       1                                           1         1 1 1                 76
77 8                   1   1   1                       1 1         1     1   1                                             77
78 18     1       1   1         2           1     2         1           1   1       1           1 1                 1   1 2 78
79 8                     1               1 1           1           1         1     1         1                             79
80 12                     1 1     1   1   1                     2             1         1                           2 1     80
81 8     1   1                           1             1           1         1                 1                         1 81
82 13           2   1         1       1   2 2         1       1     1                         1                             82
83 15 1         1 1 1 2                       1         1         1     1                 1         2   1               1   83
84 8           1   1           1                 1   1                     1       1   1                                   84
85 8                       1 1     1 1         1 1                                                   1     1               85
86 8                           1                                         1   1           1   1         1         2         86
87 11           1 1     1 1   1                                 1         1     1       1                         1       1 87
88 9           1                             1     1           1                                 1 1           1 1 1       88
89 18               1   1         1     1             1         1             1       1   1 1             1   1   2     3 1 89
90 7 1     1                   1             1                                       1       1                   1         90
91 11   1           1 1             1     1   1     1   1                           1                       1           1   91
92 10       2                 1             1       1   1           1                                 1       1       1     92
93 11           1                           1   1       1       1       1   1                 1 1             1   1         93
94 9                         1       1           1   2   1   1                                         1 1                 94
95 8 1                           1       1 1                                   1   1     1   1                             95
96 11       1         1     1             1           1 1   2                 1               1             1               96
97 19 1             1 1   1   1       1 1 1     1         1 1 1   2     1               1 1                 1         1     97
98 8                         1                                               1 1 2                         1       1 1     98
99 14   1   1       1             1   1 1                 1                       1             1                   1 3   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
27
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
Ngày
/
Tháng