BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN Ngày 10/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
11
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
Ngày
/
Tháng
00 7   1       1       1       1       1                               1                                 1                 00
01 9 1                         1     1                 1               1               1             1   1 1               01
02 13               1     1     2         1   1                 1       1             1         1       1             1 1   02
03 10                           1     1   2   1 1                               1 1                           1 1           03
04 13   1                 1   1 1   1       2 1   1                   1 1     1                                     1       04
05 16 1             1           2       1           1     1         2     1   1     1   1 1                 1     1         05
06 9                     1                 1                 1     1 1   1               1 1                           1   06
07 9                         1           1                   1 2     2                             1             1         07
08 8               1   1             1                           1       1       1                   1       1             08
09 13 1 1 1   1   1   1   1       1   1         1         1                       1                     1                   09
10 7                                           1           1                         2     1       1                   1   10
11 12       1         1               1     1         1     1 1           1             1       1         1       1         11
12 9   1     1               1                                                       1                       2   1 1   1   12
13 9             1         1                   1                       1                       2           1         1 1   13
14 10       1           1       1 1         1       1             1           1                                     1 1     14
15 13       1     1 1                     1       1             1     1 1                 1 1 1           1       1         15
16 10 1               1 1   1         1           1                                       1 2           1                   16
17 9         1 1                                       1     1 1               1       1                   1         1     17
18 13 1     1       1   2   1       1         1       2   1       1       1                                                 18
19 15             1     1           1           1                 1 1         1     2   1   1     1   1             2       19
20 8   1     1           1                     1             2       1             1                                       20
21 16   1         1         1     1             2   1       1 1       1         1           1           1 1   1           1 21
22 8                                   1             1                   1           1             1         1 1       1   22
23 11                               1           1 1       1               1                   1       2         1       1 1 23
24 9                         1   1       1       1 1                                     1             1 1     1           24
25 13       1       2     1                       3                 2         1           1                     1       1   25
26 14 1         1     1     1           1   1 1 1 1       1                       1   1           1                   1     26
27 12                       1 1                 1     1     1                 1                 1   1 1           1     1 1 27
28 21               1               1       2     3   1   2             1 1         1 1 1 1   1   1 1           1     1     28
29 4       1       1                                                   1                         1                         29
30 14               1       1       1   1               1       2           1     1       1   1   1 1         1             30
31 11   1   1                                               1           1 1 1 1 1               1             2             31
32 6                                                   1 1   1                 1   1                 1                     32
33 14 1 1   1 1 1       1               2                       1       1       1     1     1                   1           33
34 9         1     1         1                           1                 1 1                       1   1 1               34
35 10     1 2           1                                                   1     1     1       1                   1 1     35
36 10     1               1 1                     1                           2 1             1         1               1   36
37 6           1           1             1         1 1         1                                                           37
38 12                             1                   1         2           1 1   1           1       1 1     1   1         38
39 12     1         2                   1               2           1   1 2             1                 1                 39
40 7                 1         1     1                                   1     1   1                   1                   40
41 10 1                                   1         1             1                         2 1 1 1                       1 41
42 11 1       1             1                 1 1                 2               1       1 2                               42
43 14           2     1                         1           1       1       1       1             1         2   1     2     43
44 8     1   1                       3                   1                                         1         1             44
45 14           1   1                 1 1                 1   1         1 1           1 2 1 1           1                   45
46 14             1           1 1             1                               2 1     1       1   1             2         2 46
47 12     1                   1                         1 1   1   1 1     1                           1 1   1             1 47
48 9     1                 1 1                   2                                                           1 1   1     1 48
49 11   1             2       1                                       1             1           1         1     1   1     1 49
50 12       1           1 1     1                           1                   1             2             1 1       1 1   50
51 7                 1               1       1       1           1                     1 1                                 51
52 7             2                                     1             1 1   1                                       1       52
53 14         1                   3   1                             1 1   1                       1 1   1 1         1 1     53
54 6   1                                 1     1   1                                           1 1                         54
55 10 1                   1               1             1       1               2 1                                 1   1   55
56 17 1           1       1             1   1           1 2 1     1                 1         1     2       1       1     1 56
57 16           1     1         1   1 1       1               1   1   1 1             1   1     2     1                 1   57
58 8                 1   1                                 1   1                     1                     2             1 58
59 15     1 1               2             1     1   2                     1   1   1               1     2 1                 59
60 9     1                       1     1     1         1             1                                 1       1   1       60
61 8                   1           1                   1           1         1         1 1                       1         61
62 8 1 2               1     1                                       1                           1             1           62
63 9                     1                             1 1       1   1     1       1                       1     1         63
64 10 1           2           1               1                 1                   1                             1   1   1 64
65 9               1                                               1   1               1                 1   1   2   1     65
66 12   1   1     1                   1             1         1       1     1 1             1 1                         1   66
67 12                     1       1       1               2 1 1             1     1           1         1               1   67
68 9                 1   1         1         1       1     1     1                             1                         1 68
69 8                   1 1   1                     2                             1                 1           1           69
70 9         1         1                           1           1 1         1                         1 1               1   70
71 14     1                     1 1 1 1               2 1                   1   2   1     1 1                               71
72 6           1     1                     1         1                                                       1 1           72
73 10   1       1 1           1   1 1   1   1           1                     1                                             73
74 13     1   1 1       1         2       1         2       1               1               1 1                             74
75 8             1                       1                               1 1                 1 1                 1   1     75
76 11   1       1             1                     1   1 1                       1       1       1 1             1         76
77 17                     1         2 1               1     1 1           1 1           1                 2   1 1     1   2 77
78 8                       1     1       1 1         1                         1                             1   1         78
79 13                       1 1       1     1         1       1         1             2             1     1 1     1         79
80 9 1     1                   1   1     1         1                         1         1                   1               80
81 5             1                                         1       1 1     1                                               81
82 10     1   2 1                           1   2     1                     1                 1                             82
83 10     1       1     1         1           2         1             1                 1             1                     83
84 11         1     1               1                       1           1         1 1             1   2       1             84
85 10         1   1               1     1         1                               1               1 1   1   1               85
86 12 1       1     1   2                                   1 1             1   1             1     1                 1     86
87 13         1                         1     2     1         1         1                         1   1             1 2   1 87
88 4   1                   1           1                                           1                                       88
89 8     1 1         1                 1   2   1                                                           1               89
90 13   1 1               1     1       1               1   1                       1 1   1     1         1               1 90
91 11       1     1                                   1         1 2 1                   1   1     1               1         91
92 12     1     1     1                     1 1   1                   1         1       1 1     1   1                       92
93 11 3         2                                             1                     1         1 1     1   1                 93
94 12           1               1 1                               1                   2             1   1   1       2     1 94
95 12   1 1 1         1       1     2                       1                     1                 1     1         1       95
96 14         1     1                     1                     1 1 2             2 1       1     1               1 1       96
97 12     1           1   1   1           1 1                   1               1     1   1           1                 1   97
98 7                       1   1   1   1         1                 1                           1                           98
99 7       1         1     1                 1                     1                                           1       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
11
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
Ngày
/
Tháng