BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/05/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
21
/
05
18
/
05
14
/
05
11
/
05
07
/
05
04
/
05
30
/
04
27
/
04
23
/
04
20
/
04
16
/
04
13
/
04
09
/
04
06
/
04
02
/
04
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
09
/
03
05
/
03
02
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
15
/
12
11
/
12
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
24
/
11
20
/
11
17
/
11
13
/
11
10
/
11
06
/
11
03
/
11
Ngày
/
Tháng
00 11                               1       1         1   1       1     1     2 1               1                   1       00
01 13     1     1       1                                   1 1     1   1                 1     1     1   1     1         1 01
02 8                             1   1                 1 1     1               1     1                         1           02
03 18 2 1             1       1         1         1         1   1   1       2 1 2     1         1       1                   03
04 13     1       1 1 1 1                           1           1         1   1   1   1 1     1                             04
05 7                       1               1                 1 1 1                                     1       1           05
06 12               1                         1   1 1   1     1 1     1                             1     1 1 1             06
07 9   1               1           1               1                 1       1     1                               1 1     07
08 7           2 1                       1       2                         1                                               08
09 11                   1               1               1             1         2             2       1     1     1         09
10 9                       1           1 1     1                 1           1                         1 1               1 10
11 6                                 1               1             1         1                             1             1 11
12 10   1   1               1                           2                 1         1     1               1           1     12
13 8             1         1                         1                         1   1           1   1     1                 13
14 14         1     1                         1     1       1 1   2         1           1             1       1   1   1     14
15 8         1         1         1                 1 1                                 1                     2             15
16 10   1     1                   1                   2   1     1 1                               1               1         16
17 10       1                 1 1 1                     2                     1     1               1       1               17
18 14     1     2               1           3             1 1 1       1     1   1             1                             18
19 12         1 1                   1   1   1 1       1   1       1       1                     1                       1   19
20 8 2                   1                     1                             1             1   1                 1         20
21 11                             1 1   2       1                       1   2     1               1         1               21
22 9     1   1                         1                                     1     1             2   2                     22
23 6 1     1             1   1                                                         1     1                             23
24 7   1   1             1                                         1                   1                     1     1       24
25 9 1                   1               1             1           1 1   1   1                         1                   25
26 10 1 1                                 1                                       1           1                 1 1 1   2   26
27 9           1             1                     1     1             2 1     1             1                             27
28 14           1                 2 1               1 1 1               1   1                   1             1 1 1 1       28
29 10 1   1   1                                                 1 1 1                           1       1     1 1           29
30 10                 2   1                       1               1               1         1                   1 1       1 30
31 19     1   1       1   1 1     1           1   2     1                 1     1   1       1   1 1     2 1                 31
32 14           1 1             1     1   1               3       1       1                 1   2                 1         32
33 9               1       2                         1             1                 1   1           1         1           33
34 11                     1     1                     1                     1     1   1         1 1 1 1       1             34
35 13                   2   1     1     1     1 1     1       1               1             1                     2         35
36 5 1                           1             1                         1                                               1 36
37 7 1                                       1 1                                 1             1     1     1               37
38 4               1                 1                                 1           1                                       38
39 9                     1   1       1   1       1         1         1                   1                         1       39
40 9             1                         1 1     2                   1         1                 1               1       40
41 12     1       1           1         1       1                             1         1         1   1 1             1 1   41
42 13     1             1         1               1             2           1           1         1     1       1 1       1 42
43 12               1       1 1                       1                           1   1       1       1   2 1 1             43
44 13   3   1         1                 1                 1           1     1           1   1         1           1         44
45 9   1                           1 1                   1             1               1 1   1                     1       45
46 8         1                 1       1                   1                   1   1     2                                 46
47 7       1 1                                                         1             1           1             1         1 47
48 12 1                   1 1                     1   1 1 1 1     1                                         1       1 1     48
49 13 1   1   1   1             2         1 1                       1             1                 1               1 1     49
50 6                   1                     1       1                                         1   2                       50
51 11                     1         1           1 1   1                 1     1       2           1                 1       51
52 9   1                                   1   1   1 1 1               1                 1   1                             52
53 12         1           1 1         1           1                       1   1   1 1                   1 1               1 53
54 14 2 1   1           1 1       1     1       1 1     1                             1   1                       1         54
55 13     1   1 1 1                   1         1   1                   1 1         1       1               1             1 55
56 13     1 2     1           1 1 1                             1         1     1   1   1 1                                 56
57 10   1         2 1         2       1             1                                                       1       1       57
58 11     1     1         1                             1     1             1     1                 1                 1 1 1 58
59 11               2         1     1                       1       2   1                                     1       1 1   59
60 10         1           2                                             1 1       1   1     1           1               1   60
61 7                                 1       1           1     1                     1   1                         1       61
62 12               1   2     1                                 1 2                     1   1                 1         1 1 62
63 12   1               1     1           1       1               1   1           1                   1 2     1             63
64 10     1           1       1     1                                                 1     2 1         1             1     64
65 17 1       1             1   1 1       1   1 1                                   1   1           3     3             1   65
66 6   1                   1 1                                                                                 1     1   1 66
67 9   1           1   1               1     1               1                   1       1   1                             67
68 12           1         1                 1                       1     1     1       1   1                   1 1     1 1 68
69 12     1     2               1 1     1   1   1           1                   1               1             1             69
70 9     1 1                   1           1                   1                     1           1   1                   1 70
71 14 2                     2   1 1                     1   1       1         1   1                     1 1       1         71
72 9                 1             1         2                       1 1           1     1 1                               72
73 9           1                                         2 1                                       1     1     1       1 1 73
74 11             1   1 1 1 1       1           1           1   1                             1       1                     74
75 10             2         1 1                 1             1                       1           1         1       1       75
76 8                                   1                       1 1   1           1       1 1                         1     76
77 15       1       1   1   1   1                                   2 1         1                 1 1     1 1   1     1     77
78 9   1           2 1         1     1   1                 1   1                                                           78
79 15       1                         1   1           1           1 2 1   1         1   1   1         1               1 1   79
80 9           2 1                         1             1           1     1               1                   1           80
81 5                 1   1                     1                           1           1                                   81
82 13               1         1           2 1                       1 1               1           1     1     1   1       1 82
83 13                               1 1     1   1 1             1         1       1 1   1     1 1                   1       83
84 14   1     1       1       1           1             1       1 1   1 1   1                 1           1         1       84
85 11                                         1       1   1 1 1           1               1   1             2             1 85
86 12                             1         2       1         1                       1           2                 1 1 1 1 86
87 6                                   1     2                                               1               1   1         87
88 16     1         1 1 1       1     1         1   1                       1 1       1         1 1       1             2   88
89 10                                               1       2               1             1         1 1     1         1 1   89
90 12     1   1       1             1             1           1                     1       1         1   1             2   90
91 7       2     1                   1                                         1                               1     1     91
92 11                                   1           1   1     1       1   1             1           2                 2     92
93 18 1     1 1   1   1           1 2     1 1                 1     1         1         1           1       1 1     1       93
94 13       1     1                 1               1   1 1   1   1                       1     1       1   1 1             94
95 8       1 1                     1 1   1         1                     1                                     1           95
96 11               1                 1                               2 1           1     1   1         1   1 1             96
97 15     1     1     1 1       2   1   1 1   1   1         2 1                 1                                           97
98 12       1         2         1             1               1             1     1         1         1         1 1         98
99 8               1                 1   1       1           1                 1   1             1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
21
/
05
18
/
05
14
/
05
11
/
05
07
/
05
04
/
05
30
/
04
27
/
04
23
/
04
20
/
04
16
/
04
13
/
04
09
/
04
06
/
04
02
/
04
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
09
/
03
05
/
03
02
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
15
/
12
11
/
12
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
24
/
11
20
/
11
17
/
11
13
/
11
10
/
11
06
/
11
03
/
11
Ngày
/
Tháng