BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
23
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
Ngày
/
Tháng
00 7                         2 1             2           1                     1                                           00
01 7       1 1                 1     1               1                       1         1                                   01
02 11 1   1             1                     1           1 1 1                 1   1                       1             1 02
03 9                 1                         1       1     1     1         1             1 1             1               03
04 7               1   1       1                     1             1       1                         1                     04
05 20         2 1     2 1     1         1                   2             2           1     1   1   1 1         1 1     1   05
06 11     1           1   1                                   1                 1 1 1 1 1           1               1       06
07 8                   1 1       1                                     1 1               1                           1   1 07
08 8               1                   1                                   1 1       1   1                 1             1 08
09 14     3                         1     1 1       1   1 1                           1       1     1             1     1   09
10 10                           1         1                 2     1                   1               1     1   1         1 10
11 13   1                         1                   2     1 1                 2 1     1     1   1               1         11
12 11         1 1   1 1     2               1         1   1     1                               1                           12
13 11     1 1                         1     1 1                 1     1 1   1                   1                   1       13
14 11       1                   1   1                     1   1         1           1       1 1             1       1       14
15 17       1 1           1 1                   1   1           1     1   1 1             1   1                 1 3     1   15
16 9 1 1       1                           1           1   1           1                             1             1       16
17 12             1         2       2     1   1                             1 1   2     1                                   17
18 15                     1           1                       1             1   1   2     1 1       1 1   2 1     1         18
19 11   1     1                       1                         1 1 2                   1             1           1     1   19
20 9         1               1                     1           1     1                         1   1 1                   1 20
21 12 1 1                   1                     2           2   1           2                     1               1       21
22 11       1         1               1       1                 2 2               1                           1       1     22
23 20 1     1 2 1     1   1                 1     1           1   1               1         1     1 1   1     1 2     1     23
24 8 1         1         1               2   1                                                   1             1           24
25 12           1         1           1                   1           1 1         1     1 1         1   1                 1 25
26 11                 1                 2       1                         1   1 1     1     1   1   1                       26
27 16               1   1   1       1 1     1 1         1     1     2           1 1                             1 1 1       27
28 12           1   1 1         1               1                       1 1             2                 1             2   28
29 4                               1                                                   1 1     1                           29
30 11                   2       1       1                   1   1   1                 1   1   1                       1     30
31 7                     1                       1           1 1           1 1 1                                           31
32 11           1           1 1               1               1           1       1                         1 1 1         1 32
33 8     1       1 1                         1                               1                       1       1   1         33
34 13                   1   1   1     1                     1   1           1                     1 1   2 1               1 34
35 16   2     1 1   1         1     1                         1 1   1                     1 1   1   1                   1 1 35
36 14     1     1 2 1       1                   1 1 1   1             1                         1               1         1 36
37 9           1         1                 1                           1   1       1       1                   1     1     37
38 11           1           1 1 1 1             1                 1       1                                   1         2   38
39 8 1             1           1 1     2                                               1                   1               39
40 7                           1                 1 1     1                                       1                   1 1   40
41 8     1           1                             1                               1         2       1               1     41
42 11 1         1                             1 1     1 1       1   1         1                               1   1         42
43 4         1                                                         1                   1                         1     43
44 9 1     1                               2             1           1                   1                     1 1         44
45 13         2           1 1     1 1           1   1               1         1                 1     1             1       45
46 5                                           1                             1                   1   1       1             46
47 11       1                         1 1                         1     1       1         1 1           1 1 1               47
48 5     2               1               1         1                                                                       48
49 12       1             1                         1             1 1 1     1                     1         1 1 1         1 49
50 10                                   1               1           1         1 1         1 1       1   1       1           50
51 6 1   1                                                               1                               1 1 1             51
52 16               1           1 1   1 1 2     1 1   1                                   1   1 1       1           1   1   52
53 11             2   1             1 1     1                     1       1                     2                     1     53
54 10 1                 1   1                   1   1     1                     1     2               1                     54
55 6                   1                         2   1                                   1                           1     55
56 8   2               1                   1               1                       1         1     1                       56
57 7 1                               1     1         1                                 1       1                     1     57
58 14     1           1       1           1       1 2                       1             2       2                 1     1 58
59 9       1                                 1                   1 1 1         1     1         1   1                       59
60 6       1           1           1                                   1                       1       1                   60
61 10 1         1               1           1       1             1                   1     1                     1       1 61
62 12         1               1   2   1                               1     1   1   1                             1 2       62
63 10       1       1                                     2           1 2 1   1                         1                   63
64 13         1           1           1                     1     3 1               1       1             2 1               64
65 14                     1       2                 1         1       1         1 1 2 1           1             1     1     65
66 12                 1   1 1             1       1 1   1                               1     1 1 1           1             66
67 8             1                       1               1 1   1         1                                       1     1   67
68 8       1       1                                   1             1 1 1     1           1                               68
69 20 1 1 1   1               1     1   1       1 1   1 1             1 2     1   1 1       1                 1   1         69
70 12                     1         1                 1   2     1             1   1               1         2           1   70
71 8                 1 1       1           1         1                   1       1               1                         71
72 11 1     1               1     1     1           1     1 1       1           1             1                             72
73 11   2         1                           1     1                       2     1                     1 1       1         73
74 10   1                       1   1         1                 1 1                               1   1   1               1 74
75 14   1 1                             2   1 1         1           1 1             1         1 2                     1     75
76 11             2   1                 1 1           1   1               1 1                               1   1           76
77 9 1           1                       1       1                         1           1           1   1 1                 77
78 12               1                     1 1     1                         1         1 1         1           1     2     1 78
79 7                 1             1                                                 1       1       1 1             1     79
80 7 1             1               1                                                       1           1       1   1       80
81 16                   1     3       1         1     1     1       1 1           2                   1 1 1   1             81
82 12             1           1           1 1   1 1   1       2       1 1                                   1               82
83 8                             1                   1     1         1                 1                   1     1     1   83
84 11                 1 1                         2         1                     1 1         2           1           1     84
85 15 1 1   1       1       2 2 1 1                     1       1                   1 1               1                     85
86 13 1   1   1         1 1   1                                 1         1     1                 1   1             1 1     86
87 10             1 1   1       1 1           1                                       1 1                     1 1           87
88 7     1       1 1               1                                         1   1               1                         88
89 13                             1   1             1   1             1     1             1   1   1   1 1 2                 89
90 13             1                 2           2 1     1   1 1                         1           1                 1 1   90
91 7   1       1                 1     1                                                               1       1     1     91
92 11             1 1 1     1     2     1 1                                             1               1           1       92
93 14   1       1                     1 1               1 1               1   1       2   1                   2         1   93
94 11     1 1 1   1                           1       1     1 1     1                                   1 1                 94
95 12   1       1 1                   1   2 1           2         1                                                     1 1 95
96 9   1                                                       1       2                           1       1       1   1 1 96
97 6                         1 1                                 1       1                                   1     1       97
98 10                   1 1                     1     1 1                           1     1 2       1                       98
99 12       2   1                             1 1         1                         1         1           2   1           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
23
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
Ngày
/
Tháng