BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN Ngày 17/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
Ngày
/
Tháng
00 8                     1                                   2 1             2           1                     1           00
01 7                                       1 1                 1     1               1                       1         1   01
02 11     1                 1         1   1             1                     1           1 1 1                 1   1       02
03 9   1 1                       1                   1                         1       1     1     1         1             03
04 10                     1 1   1 1                 1   1       1                     1             1       1               04
05 15         1                 1             2 1     2 1     1         1                   2             2           1     05
06 11   1                           1     1           1   1                                   1                 1 1 1 1 1   06
07 8 1     1                                           1 1       1                                     1 1               1 07
08 11             2   1         1   1               1                   1                                   1 1       1   1 08
09 10                                     3                         1     1 1       1   1 1                           1     09
10 11       1       2 1 1                                       1         1                 2     1                   1     10
11 11                   1               1                         1                   2     1 1                 2 1     1   11
12 16         1 1 1 1               2         1 1   1 1     2               1         1   1     1                           12
13 13 1                 1     1   1       1 1                         1     1 1                 1     1 1   1               13
14 10 1 1 1                                 1                   1   1                     1   1         1           1       14
15 15   1   1       1           1           1 1           1 1                   1   1           1     1   1 1             1 15
16 10     1       1             1     1 1       1                           1           1   1           1                   16
17 17 1 2   1                       1             1         2       2     1   1                             1 1   2     1   17
18 15 2 1       1     1 1       1                         1           1                       1             1   1   2     1 18
19 9           1                       1     1                       1                         1 1 2                   1   19
20 11 2     1 1 1         1                   1               1                     1           1     1                     20
21 12 1     1                         1 1                   1                     2           2   1           2             21
22 14     1 1   1   1             1         1         1               1       1                 2 2               1         22
23 17     1 1   1       1         1   1     1 2 1     1   1                 1     1           1   1               1         23
24 8               1           1     1         1         1               2   1                                             24
25 12         1 1                 1             1         1           1                   1           1 1         1     1 1 25
26 11                   1       1 1                   1                 2       1                         1   1 1     1     26
27 15           1         1                         1   1   1       1 1     1 1         1     1     2           1 1         27
28 11           1         1                     1   1 1         1               1                       1 1             2   28
29 6 1       1         1                                           1                                                   1 1 29
30 13     1       1             1   1                   2       1       1                   1   1   1                 1   1 30
31 10         2       1                                   1                       1           1 1           1 1 1           31
32 9       1       1                           1           1 1               1               1           1       1         32
33 7           1             1           1       1 1                         1                               1             33
34 13 1 1         1     1       1   1                   1   1   1     1                     1   1           1               34
35 14               1 1           1     2     1 1   1         1     1                         1 1   1                     1 35
36 15   1 1     1           1             1     1 2 1       1                   1 1 1   1             1                     36
37 9           1 1           1                 1         1                 1                           1   1       1       37
38 11             1         1   1               1           1 1 1 1             1                 1       1                 38
39 10                     1   1     1 1             1           1 1     2                                               1   39
40 9 1     1             2 1                                   1                 1 1     1                                 40
41 8               1 1           2       1           1                             1                               1       41
42 11                       1     1   1         1                             1 1     1 1       1   1         1             42
43 3                         1               1                                                         1                   43
44 10                 1   1 1         1     1                               2             1           1                   1 44
45 12       1           1                     2           1 1     1 1           1   1               1         1             45
46 5           1             1     1                                           1                             1             46
47 7                                       1                         1 1                         1     1       1         1 47
48 8             2             1         2               1               1         1                                       48
49 8         1                             1             1                         1             1 1 1     1               49
50 8     2                                                             1               1           1         1 1         1 50
51 4                               1 1   1                                                               1                 51
52 13 1                       1                     1           1 1   1 1 2     1 1   1                                   1 52
53 13   2         1       1         1             2   1             1 1     1                     1       1                 53
54 12             2       1           1                 1   1                   1   1     1                     1     2     54
55 8     1   1         1                               1                         2   1                                   1 55
56 11 1     2         1         1       2               1                   1               1                       1       56
57 9 1 1     1     1                 1                               1     1         1                                 1   57
58 11   1                                 1           1       1           1       1 2                       1             2 58
59 7                                       1                                 1                   1 1 1         1     1     59
60 6                         1 1           1           1           1                                   1                   60
61 8                             1   1         1               1           1       1             1                   1     61
62 10                       1                 1               1   2   1                               1     1   1   1       62
63 15   1     1       2     1 1             1       1                                     2           1 2 1   1             63
64 12     1 1 1                               1           1           1                     1     3 1               1       64
65 14                       1     1 1                     1       2                 1         1       1         1 1 2 1     65
66 10     1               1                           1   1 1             1       1 1   1                               1   66
67 8             1             1                 1                       1               1 1   1         1                 67
68 10           1     1       1             1       1                                   1             1 1 1     1           68
69 22     2     1       2             1 1 1   1               1     1   1       1 1   1 1             1 2     1   1 1       69
70 10 1             1                                     1         1                 1   2     1             1   1         70
71 11                 1 1   1       1                 1 1       1           1         1                   1       1         71
72 11                       1         1     1               1     1     1           1     1 1       1           1           72
73 10                     1 1           2         1                           1     1                       2     1         73
74 6                                   1                       1   1         1                 1 1                         74
75 14   1           1     1   1         1 1                             2   1 1         1           1 1             1       75
76 11                   1         1               2   1                 1 1           1   1               1 1               76
77 9               1   1 1           1           1                       1       1                         1           1   77
78 10         1   1           1                     1                     1 1     1                         1         1 1   78
79 6           1         1 1                         1             1                                                 1     79
80 8         1   1   1       1   1   1             1               1                                                       80
81 12                                                   1     3       1         1     1     1       1 1           2         81
82 12             1                               1           1           1 1   1 1   1       2       1 1                   82
83 14   1 1   1       1   1   2   1 1                             1                   1     1         1                 1   83
84 10                       2     1                   1 1                         2         1                     1 1       84
85 18   1         1   1             1 1 1   1       1       2 2 1 1                     1       1                   1 1     85
86 12     1 1         1               1   1   1         1 1   1                                 1         1     1           86
87 12     1   1             1 1                   1 1   1       1 1           1                                       1 1   87
88 10       1 1     1 1                   1       1 1               1                                         1   1         88
89 11               1   1       2                                 1   1             1   1             1     1             1 89
90 15 1         1   1 1         1                 1                 2           2 1     1   1 1                         1   90
91 6           1                   1   1       1                 1     1                                                   91
92 11       1       1                             1 1 1     1     2     1 1                                             1   92
93 15   1     1           1         1   1       1                     1 1               1 1               1   1       2   1 93
94 13       1       1   1     1           1 1 1   1                           1       1     1 1     1                       94
95 10                                   1       1 1                   1   2 1           2         1                         95
96 4                                   1                                                       1       2                   96
97 7 1                           1 1                         1 1                                 1       1                 97
98 9                   1   1                           1 1                     1     1 1                           1     1 98
99 8                         1             2   1                             1 1         1                         1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
Ngày
/
Tháng