BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN Ngày 27/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
Ngày
/
Tháng
00 10       1               1   1                         1                   1   2       1           1           1         00
01 9                                           1 1 1 1                         1               2     1   1                 01
02 9             1 1           1     1               2                             1   1         1                         02
03 13       1 1 1         1                       1               1   1 1           1         1   1       1     1           03
04 11           1                                 1         2 1 1         1             1 1   1               1             04
05 8               1                                         1   2 1               1       1               1               05
06 9               1           1                           1       1                   1         1   1     1     1         06
07 17             2   1             1                   1       1     2   1     1   1           2                 1 1 1   1 07
08 11 2                   1     1 1         1                                             1             1 1       2         08
09 16 1         2 1               1     1       1 1 1       1 1     1       1         1       1     1                       09
10 14   1 1     1       1   1     1                 1 1 1                               1                     1   1   1   1 10
11 13                 1   1         1       1 1             1                   1       1 1         1   1           1   1   11
12 8 1           1                                             1 2     1         1                       1                 12
13 8                         1                                       1                         1 1 1 1       1         1   13
14 16 1 1   1     1                   1   1     1     1     1           1                       1 1 1           1     2     14
15 9                     1                                       1 1     1             1                     1   1   1   1 15
16 11         1   1     1   1 1                 1   1                         1                               1       1 1   16
17 13     1   2               1               1         1       1   1   1         1                         1           2   17
18 14                         1       1       1   1   1 1         1       1         1 1           1   1             1   1   18
19 11   1               1   1 1     1                             1         1             1                 1         1 1   19
20 10                     1                 1             1 1                   1                 1     1         1     1 1 20
21 8                                       1                               1                 2       1     1 1           1 21
22 14     1   1             1     1 1       1 1 1             1                     1 1         1                 1     1   22
23 13     1     1     1 1         1   1             1     1                           1 1 1     1                 1         23
24 10   1                   1       1 1       1                                       1   1           1     1   1           24
25 4                 1                     1     1                         1                                               25
26 10             1     1                 1   3   1   1                         1                                     1     26
27 14     1       1   1 1         1                     1 1 2           1     1   1       1                           1     27
28 13 1 1         1     2 1     1                       1   1             1                         1       1 1             28
29 12           1   1     1       1                   1       1 1             1             2                 1       1     29
30 7                                     1                             1             1 1                 1 1             1 30
31 10                                               1     1 2               1   1   1 1               1                   1 31
32 17             1 1           1       1 1       1                   1         2     1 1                   2   1       3   32
33 6                 1                         1     2                             1       1                               33
34 10 1                   1       1         1       1         1       1                   1                           1   1 34
35 11       1             1             1 1 1             1 1         1                 1           1     1                 35
36 10   1             1   1   2                         2       1                               1               1           36
37 10         1 1   1               1                               2     1     1         1         1                       37
38 8 1                                                 2             1 1           2                   1                   38
39 13       1                                 1 2                             2   1       1   1       1 1   1             1 39
40 8     1             1       1   1                               1 2                 1                                   40
41 8         1       1       1 1                           1                         1             1             1         41
42 8 1                         1     1                                 1 1 1                         1                 1   42
43 8               1   1           1                                 1           1       1 1   1                           43
44 9     1         1   1   1                           1                   2     1                                   1     44
45 11 1 1                               1                                                     1 1 1 2         1   1 1       45
46 11           1               1   1   1               2         1       1     1   1           1                           46
47 8     1                                     2     1           1                 1 1                       1             47
48 7             1                             1   1     1       1                         1                       1       48
49 7                                               1     1                                   2     1             1 1       49
50 11       1 1       1       2         1 1   1                                   1               1               1         50
51 13           1               2                   1                     1           2   1           2         1   2       51
52 10     1   1             1         1       1                 1   1     1                 1                         1     52
53 15   1   1             1         1   2   2           1           1                     1 1       1   1 1                 53
54 8                       1 1   1             1                   2     1 1                                               54
55 7         1             1     1               1                         1     1                                 1       55
56 17   1   1                         1   1 2   1 1                           1 2 1             1         1 1   2           56
57 17               1         1       1   1 1       1   1 1     1               1 1             1   1 1   1           1 1   57
58 9       1                   1   1   1                 1     1                               1           1 1             58
59 8     1 1                                   1             1 1             1   1                   1                     59
60 13   2                               1             2       1 3         1 1                           1     1             60
61 11     1                             1       1           1 1   1 2         1             1                         1     61
62 15     1 1 1 1           1       1 1   1       1             1                           1 1   1             2           62
63 13               1                   1           1     1           1 1   1     1     1         1     1       1     1     63
64 9 1                   2 1             1           1 1     1                                   1                         64
65 9           1     1                           1       1   1   1                     1   1             1                 65
66 12       1 1     1       1     1 1     1   1             1     1                               1                     1   66
67 15     1                 1 1   1       1     1   1 1                   1         1         1         1 1         1     1 67
68 17 1       2   1   2 1             1 1     1             1               1 1               1     1       2               68
69 10 1                             1   1           1                 2       1             1     1                       1 69
70 15                 2       2   1         1           1       1       1                     1       1 1 1   1 1           70
71 7 1                               1   1               1   1                               1                     1       71
72 12 1     1                   1         1     1   1     1   1 1       1         1                                     1   72
73 9   1       1           1       1         1     1                   1           2                                       73
74 11   1   1       1     1           1 1         1                             1                       1     1 1           74
75 6                           1       1         1           1             1                               1               75
76 11   1   1     1                           1       1               1     1                       1           1 1       1 76
77 11   1   1                   1                           1       1                   1       1 1       1       1       1 77
78 16                   1         2   1   1 1       1   1     1         1               1       1   1 1         1 1         78
79 11                   1 1                                   1     1     1                   1           1 1   1   2       79
80 9 1                         1             1                             1 2       1           1   1                     80
81 8   1       2         1             1         1                               1                 1                       81
82 10     1       1                         1 1   1           1           1         1                   2                   82
83 5               1   1 1                                           1                     1                               83
84 16     1       1 3 2       1                 1                                     1 1   1 1           1   1           1 84
85 16                   1             2   1   1           2           2       1     2   1   1           2                   85
86 12 1               1 1 1             1                                 1 1     1                     1 1     1       1   86
87 3                                                                                   1 1             1                   87
88 16 1       1 1                 1         1             1   1   1       2   1 1           1   1 1           1             88
89 5   1           1 1                                         1 1                                                         89
90 11     1                               1       1                     3             1   1               1         1 1     90
91 9             1         1 1                   1                           1 1             1               1       1     91
92 12         2                       1                   1       1           1 2     2   1               1                 92
93 10     2                       1 1       1                           1                                       1   1     2 93
94 5         1             1       1                           1                                                       1   94
95 9           1                   1                 1             1   1   1               1                             2 95
96 8   1                                 1                       1           1             1               1 1   1         96
97 9       1   1 1               1   1                                                   1           1             2       97
98 11       1       1   1       1                   1 1                               1       1   1 1   1                   98
99 5                       1 1                                     1             1                                 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
Ngày
/
Tháng