BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10         1 1                                 1                                 1     1               1         1 2 1   00
01 8   1       1       1                           1                                             1           1   1     1   01
02 9       1                 1     1 1             1       1           1                                     1 1           02
03 11                   1 1     1                       1         1                     1         1   2   1       1         03
04 10               1                   2   1                 2                     1                             1 2       04
05 7 1                       1     1                     1 1                             1         1                       05
06 11             1   1     1 1                 1     1 1                     1                 1 1         1               06
07 11 1   1             1     1                                 1       1         1       1   1   1       1                 07
08 7   1                   1             1 1               1                                 1               1             08
09 8       1 1                                           1                 3               1                           1   09
10 9     2                       1         1       1                     1       1             1                     1     10
11 12           1   1                               1 1       1 1 1                   1               1   1         1     1 11
12 6   1                           1                                                           1 1     1     1             12
13 14         1           1           1       1 1         1               1 1   1 1                           2 1   1       13
14 10                                               1               1         1       1     1 1   1     1     1         1   14
15 10                 1       1   1   1 1                       1           1     1           1                         1   15
16 14             1           1           1 1     1                 1   1       1           1       1         1 1       2   16
17 10           2 1       2 1       1                                                                 1 1       1           17
18 9             1                   1 1 1   1     1   1                                                       1         1 18
19 13         1   1 1       1         1   1 1   1       1         1                       1           1 1                   19
20 15 1       2           3               1           1           1     1           2       1       1                 1     20
21 4                                         1     1                                               1             1         21
22 5                 1                 1           1               1         1                                             22
23 10           1   1   1                                 1       1           1         1         1               1   1     23
24 4                           1               1                 1                                               1         24
25 8 1                         1 1     2                                               1                         1       1 25
26 14     1 1     1                       1 1     2                       1         1               1     1         1 1   1 26
27 12     1 1             1       1           1           1 1         1             1                   3                   27
28 13     1     1   1 1             2               1           1               1       1       1     1                   1 28
29 7     1     1 1                                             1                               1 1       1                 29
30 17       1 1 1   2   1       1     1   2 1   1   1       1                         1           2                         30
31 19                             1           1   1 1 1       1   1 1 2 1 1             1       1         1 1       2   1   31
32 13                           1       1     1   1 1       2   1         2     1                                     1 1   32
33 7                         1                                           1     1   1             1         1         1     33
34 6               1                       1                           1     1           1         1                       34
35 8                             1             1     1               1           1             1     1   1                 35
36 15                   1       1           1         1   1             1   1   1     1 1     2             1 1           1 36
37 12         1               1                           1     1       1   1     1   2         1           1   1           37
38 10                 1                       1   1   1             1                     1                 1 1 1 1         38
39 12   1                     1 1               1         1               1       1             1   1           2     1     39
40 19 1     1 1           1               1 1     1   1           1     1   1               1       1 1   1 1     2       1 40
41 12     1 1                   1 1 1       1   1               1                 1     1         1                     1   41
42 9                   1   1   1                         1 1     1                 1 1               1                     42
43 6 1                 1 2                   1                           1                                                 43
44 12                                         1             1 1     2 1                   2     2 1   1                     44
45 11   1       1   1   1     1 1                         1         1 1         1             1                             45
46 8     1 1                               1                                                 1 1     1     1     1         46
47 10                                 1             1 1                 1 1       1   1                 1   1           1   47
48 8                         1       1               1               1                   1             1     1   1         48
49 10   1                                           1 1   1     1           1                   1       1 1     1           49
50 15   1                 1                 1   1 1       4           1                   2         2                     1 50
51 10     1                 2                                 1       1   1     1     1   1 1                               51
52 10                               1 1         1       1       1                   2                             1 2       52
53 9 1               2       1 1       1                   1             1                                     1           53
54 6                     1       1         1 1             1                                                       1       54
55 8 1   1           1             1     1                                                 1             1             1   55
56 6       1         1                               1                       1                                       1   1 56
57 11 1                 1   1           1               1     1   1                                 1   1   1   1           57
58 9 1                           1   1         1       1               1             1 1                         1         58
59 13   1           1       2                   2           1   1         1         1 1               1 1                   59
60 12 1             1             1           1   1             1   1 1             1   1             1           1         60
61 11               1     1       1                         1           1     2       1 1                   1         1     61
62 7     1               1 1                 1 1                                     1                                 1   62
63 13 1 1     1                 1         1             1   1   1             1       1             1         1         1   63
64 11         1                     2   2                                             1 2       1 1 1                       64
65 13     2 1       1                 2                 1         1 1       1       1                         1         1   65
66 7                         1   1           1         1                   1               1                         1     66
67 10           1   1       1             1           1                 1                     1                 1         2 67
68 9             1 1               1             1                               1           1       1       1   1         68
69 8             1     1 1           2                                         1                       1 1                 69
70 13 1       1       1 1     2                   1         1 1                   1           1 1                     1     70
71 12   1         1           1   1   1   2   1               1                               1             2               71
72 7           1                   1 1       1           1           1 1                                                   72
73 8   1       1     1   1       1     1                     1                             1                               73
74 13 1 1 1     1 1     1                                                                 2       1   1 1           1 1     74
75 11       1 1                     1     1           1   1                   2           1               1             1   75
76 16                             1             1 1 1         1 1   3   1       1 2                     1             2     76
77 12       1 1                   1   1                             1 1   1 1     2                   1 1                   77
78 14                 1 1     1             2         1 2               1               1   1                   1 2         78
79 15       2         1             1                         1 1 1             1                   2 1     1   1         2 79
80 14     1           1                       1   1     1       1 1 1 1 1 1             1         1         1               80
81 11       1 1   2                                         2                 1 1     1                               1   1 81
82 14         1   1                     1           1         1   1 1   1   1   2         1 1               1               82
83 14 1         1       1   1     1         1 1     1     1                                   1     1   1     1           1 83
84 18   1   1   1       1   1   1 1                     1         1       1   4             1                   1   2       84
85 8             1 1         1                               1       1         1       1           1                       85
86 10                           1                                     1     1   1       1       2 1       1         1       86
87 9   1 1                     1   1     1       1   1                     1                                       1       87
88 13               1           1       1           1 1 1     2 1 1                           3                             88
89 5   1                                         1                                     1                 1         1       89
90 13 1   1       1 1     1               2 1           1           1               1     1           1                     90
91 13             1   1             1   1       1       1     1     1     1   1 1                 1             1           91
92 11 1     1 1         1                                       1     1     1               1               2 1             92
93 9   1               1                         1               1               2   1     1             1                 93
94 13   1       1               1   1 1 1                   1         1           1           1                 1   1   1   94
95 11           1                               2 1     1     1                       1     1       1     1           1     95
96 10 1                     1                                                       2   1 1 1 1               1           1 96
97 9         1       1     1           1                                   2   1   1                                   1   97
98 10   1         1   2                               1           1       1   1                         1                 1 98
99 13       1               2   1             1                       1             1       2   1         1   1           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng