BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/11/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng
00 6               1     1               1             1               1                                         1         00
01 10         1       1 1             1               1   1             1     1                             1   1           01
02 7                                         1                                             1 1       1       1         1 1 02
03 12 1 1 1         1       1       1                                     1     1 1               1     1               1   03
04 11     1       1           1       1                           1               1           1               2     2       04
05 8   1               1                           1             1       1                               1   1       1     05
06 10       1                                   1     1         1           1   1                 1   2           1         06
07 10                   1             1               1                               1       1   1 2                 1   1 07
08 10     1 1         1 1           1     2       1                                       1                           1     08
09 10     1               1   1   1                       1                             1                 1           1 1 1 09
10 10   1                       1                   1                 1         2                 1       1   1           1 10
11 6                     1               1               1       1         1                               1               11
12 15                   1 1       1   1         1   1                       1     2 1     1         1         1     1     1 12
13 23 1           1           1 1           2         2 1   1 1     1   1     1 1     1   1   1 1 2   2                     13
14 4   1           1                         1                                                             1               14
15 10   1   1               1       1               1                             1   2       1               1             15
16 11         1 2                   1           2               1       1             1                                 1 1 16
17 9               1   1   1                   1     1         1     1                             1               1       17
18 10   1                     1           1       1           1 1       1         1       1               1                 18
19 9                                 1 1                       1 1         1           1                 1 1           1   19
20 9                     1             1                 1 1     1       1             1           1               1       20
21 13           1 1             1           2       1             1                 2 1           2       1                 21
22 10           1         2 1   1                                       1                     1         1     1 1           22
23 17 1             1         1 1     1                       2     1   1         1 2 2         1   1             1         23
24 10                                 1     1   1 1       1 1   1     1                   1                     1           24
25 10 1                     2     1 1 2     1                         1                       1                             25
26 11 1   1             1     1 1 1                       1               1             2   1                               26
27 11 1       1                   1 1         1       1 1     1         1         1                                 1       27
28 10 1 1         1 1                       1                         1 1 1                           1           1         28
29 10           1 1             1       1   1     1                                 1 1             1                   1   29
30 9               1         1             1     1                     1     1                 1       1                 1 30
31 5           1                                               1           1       1       1                               31
32 17   1     2       1                       1         1       1 1   1     1   1       1   1       1             1 1   1   32
33 15     1                       1   1 2       1         1   1 1 1       1                 1           1             1 1   33
34 12   1 1                           1   1 1               2       1       1         2 1                                   34
35 10       1   1 1             1 1                                       1   1         1                             1 1   35
36 9                                   1           1   1 1   1                   1     1 1     1                           36
37 15         1   1       1     1               1       1   1                 2           1 2       1       1   1           37
38 11 1       1     1               2   1                   1       1   2   1                                               38
39 8                 1       1         1         1                                       1                   2 1           39
40 12     1   1           1 2       1                                                   1             1 1       2     1     40
41 11       1       1           1               1     2     1     1             1                                 1 1       41
42 10     1   1       1             1         1                 1       1 1       1                               1         42
43 9             2 1           1                                   1                     1             1     2             43
44 11                             1           1   2     1     1                   1             1 1         1       1       44
45 7                 1                   1                                                               1     1 1     2   45
46 10   1     1         1                   1           1       1     1   1     1 1                                         46
47 12                     1       3                               1         1   1           2     1   1 1                   47
48 12         1 1                       1     1 1                     1       1   1   1         1       1           1       48
49 10   2       1                 1                         1   1 1                                       1     1     1     49
50 8     1               1               1                         1                   1   1                           1 1 50
51 8           1 1 1                       1                                         1       1       1             1       51
52 12                       1     1             2         1   1                 1                     1     1 1   1       1 52
53 6                         1                       1             2                                   1       1           53
54 12       1 1   2                                         1 1                             1 1 1 1 1     1                 54
55 16       1     1           1         1       1 1 1   1           1         1   1             1   2         1       1     55
56 4       1                                                         1                                     1     1         56
57 8     1 1       1                     1                                       1     1   1     1                         57
58 18           2             1           1       1     1         1 1     1         1           1   1     1 2 1 1 1         58
59 14 1     2       1   1           1     1 1 1     1   1 1                                   1         1                   59
60 15               1       1         1         2   1   1             1     1 1               1                 1   1 1   1 60
61 9                   1           1   1   1 1         1             1           1                     1                   61
62 13   1   1             1               1         1           2                   1                   1 1   1 1 1         62
63 12                             1   1       1     1             1   1                 1   2 1   1                   1     63
64 6 1                 1                 1                           1             1                 1                     64
65 10       1                     1                     1     1         1                   1 1 1       1 1                 65
66 16     3           1         1                 1     1   1 1     1         1 2                   1     2                 66
67 13 1   1                   1           1             1 1             1             1   2         1           1 1         67
68 14       1 1                   1     1       2 1   1     1                     1             2       1         1         68
69 15       1         1     2         2   1 1                       1       1         1       1             1           1 1 69
70 12 1       1       1                     1       1                     2   1 1               1                 1       1 70
71 10       1                         1               1       1         1   1         1 1             1               1     71
72 12         1                     1       1     1 1     1         1       1         1 1       1   1                       72
73 11       1 1   2             1                     1                   2   1                         1 1                 73
74 13               1   1                 1                   1   1     1       2         1           1   1             1 1 74
75 9   1                       1 1 1   1     1   1                       1         1                                       75
76 12     1               1             1                 1   1 1 1       1   1                   1   1                 1   76
77 12               1         2 2     1       1             1                       1   1   1                     1         77
78 9 1 1 1           1                                                             1     1             1   1     1         78
79 11     1             1 1 1           1         1               1                       1           1             1   1   79
80 9                           1             1           1           1                       1   1   1     1   1           80
81 9                     1   1                               1       1                 1 1           1         1       1   81
82 12 1         1     2               1       1 1                   1         2                             1   1           82
83 14   1             1 1 1             1     1       1   1     1       1   1             1         1               1       83
84 9   1         1           1           1   1                             1   1   1       1                               84
85 11             1   1 1 1   1                     1                     1               1     1     1       1             85
86 10   1       1                   1               1   1             2                       1 1                         1 86
87 8 1       1                                                   1       1   1 1                       1           1       87
88 13               1 1   1   1                     1         1             1       1     1   1 1 1                     1   88
89 9                 1                   1   1     1               1         1   1                                       2 89
90 9 1                     1                               1       1               1   1                       1 1   1     90
91 6                 1     1                               1       1                                               2       91
92 14                   1               1           1 2   1 1 1                 1   1           1           1 1       1     92
93 13 1         1 1         2                 1   2                         1 1               1             1         1     93
94 9         1 1     1 1           2             1                                               1                   1     94
95 10                                   1             1   1     1     1             1 1           1     1 1                 95
96 8                       1               1                                                       1       2       1 1   1 96
97 11 1         2               1                         1 1   1 1                         1                         1   1 97
98 4               1               1                 1                     1                                               98
99 7       1           1         1                     1   1       1                                     1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng