BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/03/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng
00 10                       1         1                 1     1     1                 1   1             1           1 1     00
01 8                 1                 1                             1   1                     2           1             1 01
02 14     1   1             1           1             1           1     1       1 1       1                   1   2   1     02
03 14     1     1   1             1         1       1               1 1       1 1   1               2   1                   03
04 3                                         1                               1     1                                       04
05 11 1         1         1       1 2   1       1               1           1   1                                           05
06 17 1 1 1 1                     1   1                   2 1         1   1 1             1 1       1             1   1     06
07 6                     1   1             1 1                                   1                       1                 07
08 8                           1               1 1                           1         1       2       1                   08
09 8 1     1 1 1   1                     1       1                                                   1                     09
10 7             1         2 1                               1                       1                     1               10
11 10   1   1               1       1     2     1                           1     1       1                                 11
12 11   1             1             1           1             1           1     1           1     1       1           1     12
13 12       1                   1                   2   1                   1     1             2 1         1       1       13
14 4                     1       1                                                                               1 1       14
15 8                               1   1       1             1     1       1         1         1                           15
16 14   2         1               2   1 1                   1   1         1 1   1     1                             1       16
17 7                       1       1         1 1         1                                               1               1 17
18 8               1     1                                                           1 1 1   1               1           1 18
19 16   1   1 1 1 1   1 1     1       1               1                       1         1   2                         1 1   19
20 13                   2 1           1                 3       1       1                     1               1         2   20
21 10 1               1         1                             2   1               1         1         1             1       21
22 9     1             1               1     1                 1                 1                                 1   1 1 22
23 7         1                           1                                   1         1                 1         1 1     23
24 15     1         1       1   1     1         1 1   1     1     1                                       1   1 1   1     1 24
25 12     1         1 1                                   1     1   1             1               1 2 1         1           25
26 9                             1       2 1     1                 1       1       1                                     1 26
27 9           1     1       1               1       1             1               1   1             1                     27
28 10         1             1   1     1                 1       1                           1       1   1         1         28
29 10         1 1 1   1                   1                                         1   1         2     1                   29
30 14       1     2   1           1     1 1 1                                   1         1 1     1     1             1     30
31 12                           1       1               1     1   1       1 1     1   1 1     1                   1         31
32 5         1                                     1               2                           1                           32
33 11 1                         2 1                 1     1           1         1 1           1               1             33
34 12 1   1       1             1         1         1           1 1               1         1 1                 1           34
35 10   1                                         1   2     1 2 1                           1     1                         35
36 14     1             2                     1     1   1   1                 1 1   1   1             1     2               36
37 10 1 1                               1         1       1   2                       1 1                         1         37
38 12               1   1   1 1                       1           2         1         1         1       1   1               38
39 7               2     1   1       1                 1                                       1                           39
40 8       2                 1               1     1                     1                     1                       1   40
41 9 1 1               1 1                   1                                                         1             1 1 1 41
42 7                           1       1                         1                     1         2               1         42
43 18       1           1                             1           1   2   1   1   1     1 1   2             1   2       1 1 43
44 5 1                                   1           1             1                     1                                 44
45 9                             1     1       1         1 1         1                                   1         1 1     45
46 11       1           1                   1     2               1         1 1                 1                   1     1 46
47 9 1 1     1               1                   1                                             1 1   1                 1   47
48 10 1                                   1   1 1                         1               1   1       1   1 1               48
49 10         1                                         1     1       1               1             1         1   1   2     49
50 9                   1         1                 1                   1       1                     1     1     1     1   50
51 9                           1         1               1             2 1             1   1       1                       51
52 12       1             1   1       1           1         1     1                     1           1       2           1   52
53 11             1   1                         1               1             1 1 1           1       1               2     53
54 10         1     1                           1         1             1       1           1       1               1   1   54
55 13 1           2     1             1     1       1 1         1         1           1             1     1                 55
56 13           1   1   1         1 1                                             1   1       1       1     1   1   1     1 56
57 7                         1               1         1                         1   1     1 1                             57
58 14   1       1     1     2   1           3           1         1   1         1   1                                       58
59 13       1     1     1           1       1 1           1             1             1   1                   1   1       1 59
60 8   1 1       1     1           1                                       1                                   1     1     60
61 17     1 2       1       1             2             1   2                         1 1                   2   1 2         61
62 10     1   1                 1       1 1       1         1     1                           1     1                       62
63 11                 1       1   1 1                 1     1       1                   1 1                     1   1       63
64 9             2             1                 1   1       1 1                   1                         1             64
65 17   1   1       1     1         1           1       1               1     1 1 1     1 1               1   1   2         65
66 10             1                 1               1           1       1 1         1             1     1         1         66
67 14       1 1       1   1 1     1           1 1                         1 1     1     1           1         1             67
68 7   1               1 1   1           1 1                       1                                                       68
69 13 2         1               1     1         1           1   1                                     1 1 2         1       69
70 8           1         2         1               1     1                                           1 1                   70
71 10         1                                   1       1             1 1                   1   2           1 1           71
72 13   1       1   1                       1     1       1 1         1         1   1                   2                 1 72
73 6                             1     1     1     1                               2                                       73
74 12     1                                     1 1   1         1           1 2 1         1         1         1             74
75 10             1       1                           1         1       1     1 1     1                   1     1           75
76 10                   1             1                 1                   1   1               1   1   1       1         1 76
77 15 1       1 1     1             1             1                 1                     1 1 2     1   1               1 1 77
78 14     1         1       1 1       1       1 1         1         1   1   1             1       1   1                     78
79 9                                           1         1       1   1 1                             1     2   1           79
80 11     1                             1   1         1             2                                     1   1 1       2   80
81 8                 1                   1                                     1           1           1           1 2     81
82 10                   1           1 1 1           1             1                 1         1                 1     1     82
83 10           1             1                             2     1 1     2         1 1                                     83
84 9       1   1   1                             1       1     1       1                                 1         1       84
85 6           1                           1                                 1           1         1 1                     85
86 20   1     1 2     1   1                           1     2     1 1 1             1     1   1 1         1 1 1         1   86
87 9         1                 1     1           1                                                   1       2     1   1   87
88 12 1           2   1     1               1                     1   2     1               1 1                             88
89 7       1 1             1         1             1                                             1   1                     89
90 9           1   1                   1                     1         1     1   1       1       1                         90
91 12   1     1                   1 2       1         1 1     1                     1                           2           91
92 16 1             1         1           1   1             1 2           1 2     1               1       1   1   1         92
93 10   1 1           2           1   1                               1 1                       1         1                 93
94 11     1                                   1               1                       1     1   2       1           1     2 94
95 9                     1     1     1                               1       1                   1             1       1 1 95
96 8               1               1   1           1                 1                     1                           1 1 96
97 14     1               1   1   1         1       1   2             1 1 1   2                         1                   97
98 15 1   1                   1 1             1 1         2     1         1           1     1       1 1           1         98
99 19                     1 2 1         1   1 1     1 1         1   1   1           2   1                 1 1 1       1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng