BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
Ngày
/
Tháng
00 8                 1       1 1   1                   1                               1               1     1             00
01 11   1   1 1                       1   1       1 1     2             1                 1                                 01
02 11     1       1     1       1           1             1       1                               1         1         1 1   02
03 11       1   1   1     1 1           1                                   2       1             1                   1     03
04 9             1     1             1         1                             2             1       1       1               04
05 8       1               1 1                 1                   1             1         1             1                 05
06 11   1     1                   1                     1 1                                   3       1           1   1     06
07 14 1   1   1         1                 1 1               1 1       1   2 1                   1           1               07
08 11   1                                     1 2                       1           1       1 1   1 1     1                 08
09 13     1                   1     1     1 1 1       1         1                 1       1           1   2                 09
10 11 1                           2                                     1     1           1   1   1           1       1 1   10
11 9   1     1                               1                     1                       1     1     1         1 1       11
12 4                                                 1       1             1                     1                         12
13 7                 1             1     1             1             1       1       1                                     13
14 9   1   1 1     1           1             1     1       1     1                                                         14
15 16         1 2     1     1     1     1     1 1         1 1       2   1               1                                 1 15
16 10 1     1     1                                   1   1         1           1                           1 1     1       16
17 10   1         1               1         1       1               1 1           1   2                                     17
18 7                         1   2     1                                                 1                       1       1 18
19 11           1   1                       1                         1 1   1                           1       1 1   1 1   19
20 10               1       1         1   2                           1   1               1   2                             20
21 5                 1   1                         1 1                                             1                       21
22 9                       1             1 1       1       1     1     1   1                                 1             22
23 5                             1 1                   1                   1   1                                           23
24 11 2       1   1     1         1                   1   1           1                   1           1                     24
25 19           1               1 1 1   1   1         1               1 1   1 1         3           1 1 1       1   1       25
26 12 1         1           1           1                 1 1     1     1       1               1 1       1                 26
27 11                       1 1                 1 2   1       1                 1       1                       2           27
28 11       1       1           1                             1         1                       1   1 1 1               2   28
29 17     1 1                 2 1         1                         1 1     1 1 2       1       1             1     1     1 29
30 4                                                   1     1                                       1         1           30
31 10       1                   1                                 1   1         1 1       1     2         1                 31
32 10           1       1       1                 1           1                     1     1             1   1             1 32
33 11     1 1           1               1   1           1         2               1                         1             1 33
34 6                       1   1                                 1               1             1   1                       34
35 12     1             1         1             1           1   1 1                 1     1 1                         1   1 35
36 9     1       1                 1     1                   1   1                 1   1         1                         36
37 13       1   1   1 1                 1   1 1                 1                                   1             3       1 37
38 12       1 1             1         1                         1         1     1             1   1       1     1     1     38
39 10                   1     1       1       1           1       1                   1     1               1     1         39
40 11               1                                                       1                   1       1 1   1   2   1 1 1 40
41 10                           1               1                 1   1               2     2         1                 1   41
42 12 1         1   1                               1                               1     2   2         1       1       1   42
43 11             1   1     1         1     1                               1 1                         2   1 1             43
44 12 2               1             1     2         1   1           1             1                   1               1     44
45 14   1 1 1       1                             1           1     1                 1 1   1 1 1                 1     1   45
46 10     1     1                         1                   1 1   2     1           1                       1             46
47 10           2                               1           1             2                   1               1 1       1   47
48 13     1         1     1 1   1   1 1             1                       1     1           1       1           1         48
49 21 1       1 1       1   1 1   1         1 1                 2   1     1   1         1   1                 1 1   1     2 49
50 9         2                 1               1 1       1           1 1   1                                               50
51 6                       1 1 1                                                 1         1               1               51
52 9     1             1                                 1 1       1                         1         1   1   1           52
53 11           1                   1         1               1 1   1 2       1                         1               1   53
54 12       1       1       1 1       1         1               1                                   1   1           1     2 54
55 8                     1     1     2               1                       1                     1                   1   55
56 8       1       1     1             1 1   1                     1                               1                       56
57 6                                                         1 1                     1       1                     1     1 57
58 13     1           1               2       1     1     1   1 2     1                             1     1                 58
59 9           1       1                 1       1   1               1     2   1                                           59
60 10             1                   1         2           1   1       1         1               1                       1 60
61 15             1   1   1     1     1                 1 1     1             1         1           1 1     1 1       1     61
62 7                                         1                           1       1   1 3                                   62
63 8   1 1                             1                         1       1   1                             1             1 63
64 17 1 1   1 1       1 1 2                             2                 1     2     1             1           1         1 64
65 8                     1 1                             1 1                             2   1     1                       65
66 9   2         1         1       1                   1                     1       1                   1                 66
67 12                     1                         1   1         1   1       1     1           1 1   1             1   1   67
68 17 1                       1 1       2           1 1     2     1     1           1     1           1       1     1 1     68
69 8             1                     1                     1   1                 1 1                       1       1     69
70 13 1     1           1         1               1         1     1                 1 1           1         1   1       1   70
71 12       1   1                   1   1         1     1     1                   1 1       2   1                           71
72 8                   1                 1                         1           1                 1       1 1         1     72
73 12             1       1       1                   2 1                 1 1         1             1             1   1     73
74 8     1                                 1           1     1                 1           1   1                   1       74
75 15             1   1   1                   1       1     1   1     1             1   1                     2   1 1     1 75
76 9         1         1             1       1     1     1   1                                       1   1                 76
77 13   1     1   1           1       1 1     1   2               1       1                           1           1         77
78 13       1 1   1   1   1       1                   1         1                         1           1         1   1 1     78
79 10                               3   1             1 1     1           1 1                                           1   79
80 9                     1           1   1 1 1 1           1           1         1                                         80
81 12 1 1 1                   1             1     1                     1 1   1                 1         1   1             81
82 14 2                                         1                       1 1   1     1         1   1     1 1 1     1 1       82
83 16   1           2 2 1                           1   1               1           1     1             1     1 1     1 1   83
84 14                   1     2     1             1             1     1 1 1   1                         1     1     1 1     84
85 13         1     1 2         1         1   1     2     1   1                                           1     1           85
86 13 1       1   1           1     1   1         1   1 1                       1               1 1       1                 86
87 10                     1     1 1         1     1                                 1       1         1             2       87
88 11   1 1         1   1               1         1                               1   1 1     1         1                   88
89 10 1         1         1                         1       1       1     1                 1           1       1           89
90 7             2                       1       1                         1             1       1                         90
91 10                             1 1       1             1 1                   1 1   1         2                           91
92 8   1                 1       1                                                 1       1   1 1             1           92
93 9   1                   1       1           1     1     1                         1             1                   1   93
94 5               1                               1                           1                 1                 1       94
95 8     2                                   1           1                       2     1   1                               95
96 10                                           2                       1     1           1           1   1     1 1   1     96
97 9         1 1   1       1 1         1             1                             1               1                       97
98 14                 1   1           1           1 1           1   1           2 1                         1     1 1   1   98
99 13   1             1                     2                                       1   1       1   1 1   1 2             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
Ngày
/
Tháng