BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN Ngày 12/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11   1       1           1                           2       1 1 1     1       1     1                                   00
01 9               1   1       1         1                                       1             1           2     1         01
02 13     1 1       1     1                             1 1                 1   1 1               1 1   1     1             02
03 7       2             1             1   1             1           1                                                     03
04 13                               1 1   3   2                   1 2                             1     1       1           04
05 7       1                                                     1                   1       1       1             1 1     05
06 10         1           1       1     1   1       1                     1                               1     1       1   06
07 7         1                         1                 1                     1                                 1 2       07
08 12                           1 1                       1     2   1         1     1               1       1   1   1       08
09 8     1                       1             1   1   1       1       1   1                                               09
10 9                                   1             1   1                 1                     1 1                   2 1 10
11 14 1                     1     1   1 1       1           1 1       1 2               1   1           1                   11
12 15 1           1               1         1               1             2       1   1 1 1       1 1       1   1           12
13 14 1 2       1               2 1             1                 1 1                 1     1     1               1         13
14 12                           1             1     1     1       1             1 2               1   1     1             1 14
15 11                     2 1 2             1 1       1               1 1                                                 1 15
16 14     1           3   1             1           1               1                         1 1         1     1 1     1   16
17 7         1 1               1 1                   1                               1     1                               17
18 13   1 1   1 1   1                         1     1     1           1                 2     1                         1   18
19 13         1     1 1     1           1   1                               1         1                     1 1     1   1 1 19
20 10         1                       1           2                   1 1                 1   1 1     1                     20
21 6                     1   1                                     1                               1 1             1       21
22 10   1                 1   1     1     1                   2               1                     1                 1     22
23 10     1           1   1               1                   1                         1 1                 1     1       1 23
24 15     1       1 1   1 1                                   1 2           1         1 1   1 1   1                     1   24
25 20 1               1     1       1 1 1       1 1   1   1 1         1         1   1 1   1     1             1 1 1         25
26 10                         1   1 1         1 2         1       1               1                                 1       26
27 6             1                                           1   1       1               1     1                           27
28 8       1 1             1                         1                       1   1 1                     1                 28
29 9     1     1                         1             1     1                   1 1           1   1                       29
30 10 2   1       1                                   1                   1         1             1                 1     1 30
31 6                               1             1                         1   1             1                         1   31
32 12           1         1                   2         2                 1   1                         1 2           1     32
33 17           1 1 1     1         1                   1 1   1                 1   2 1             1     1           2   1 33
34 7                         1                   1                             1       1               2     1             34
35 12   1   1   1 1                   1         1                   1               1             2 1     1                 35
36 11     2     1           1         1               1 1                                     2     1           1           36
37 8                 1 2                           1   1                                         1   1 1                   37
38 11                           1   1           1     1     1 1   2         1                       1                 1     38
39 12       1       1                 1 1                             1             1           1           1   1     2 1   39
40 17       1         1                 1 1         1 1 1   3       1 1 1   2       1 1                                     40
41 10 1                               1                 1           1     1 1                                       2 2     41
42 11       1               1       1                 1         1             1       1 1             1               1   1 42
43 12         1     1                     1           1                       1       1   1   1 1         2             1   43
44 10         1         1                       1 1 1     1                   2               1   1                         44
45 14           1 2               1             1     1         1                 1     2     1   1             1     1     45
46 10 1             1                       1   1 2                   1               1               1   1                 46
47 13     1       1           1       2               1                   1 1 1 1   1   1     1                             47
48 10     1                           1   1           1                 1       1       1 1           1   1                 48
49 15                   1           1 1           1         1                     1 1 1           1 1     2   1         1 1 49
50 10 1                           2                 1               1                             1 1             1     1 1 50
51 23   1             1   1   2               1 1   2       1   1 1           1     2                 1     3 2       1 1   51
52 9             1         1 1             1     1                           1             1               1 1             52
53 17 1               1 1       2   1       1   1   1       1               1         1   1       1 1       1   1           53
54 11   1     1       1       1 1               1                       1               1 1 1       1                       54
55 5                                                                             2           1               1     1       55
56 11               2   1                   1     1   1       1           1         1       1           1                   56
57 10 1       1     1   1 1 1                         1   1                 1   1                                           57
58 6                         1   1                               1                         1   1       1                   58
59 10                 1   1   1               1               1 2   1                       1                             1 59
60 6       1                           1               1                 1               1                     1           60
61 15                                 1       1     1             2       2     1           1   1       1   1 1 1   1       61
62 13                         1   1     1 1 1           1 1 1     1                         1       1 1                 1   62
63 12   2                             1 1     1 1             1       1 1     1                       1             1       63
64 4                                 1 1                         1                                                       1 64
65 10 1                     2 1     1               1                         1                 1             1       1     65
66 14                           1           1 1   1 1       1 1   1   1         1         1               1     1   1       66
67 14 1           1         1             1   2     2         1 1   1     2     1                                           67
68 10                           1   1   1         1   1                 1     1       1   1     1                           68
69 8       1 1             1                     1 1                 1     1                                           1   69
70 14 1 1 1     3     1           1     1                                                   1 1       1             1     1 70
71 2                                                                                                             1       1 71
72 8           1 1 1   1     1                                                             1               1   1           72
73 9       1         1                       1         1       1                         1     1     1     1               73
74 7       1             1               1                       1                     1 1     1                           74
75 16   1               1                                       1     1         1 2 1       2     1   1         2 2         75
76 9             1                   1         1           1         1                 1             1 1               1   76
77 15       2     1 1   1     1   1                             2     2       1 1             1                   1         77
78 10   1                   1   1 1 1         1                     1             1                       1       1         78
79 14         1       1         1         1     1 1         1     1 1   1     1 1                     1                   1 79
80 9 1                 2 1         1       1             1                           1   1                                 80
81 9 1                 1         1               1         1                           1       1             1   1         81
82 7       1         1   1         1       1                                   1 1                                         82
83 11     1     1   1   1   1             1                   2     1                                     1           1     83
84 12   1 1       1 1 1             1                                   1           1         1           1   1           1 84
85 10     1     1 1                       1                           1       1                       1 1   1     1         85
86 7                       1           1               1           1       1                           1               1   86
87 15     1             1           1       1           2       1         1 1         1               1 3           1       87
88 10       1 1                                       1         1         1           1                       1 2 1         88
89 9           1                           1                           2       1               1       1     1   1         89
90 7   1     1                                   1         1                     1         1                         1     90
91 15     1   1     1           1     1         1         3 1         1 1                     1             1         1     91
92 9   1                                                           1     1   1         1 1     1                 2         92
93 8 1                                     1                           1                           1         1     1 1   1 93
94 10                           1 1 1             1           1                           2 1   1                         1 94
95 7   1                   1 1       1   1                             1                                 1                 95
96 9             1                       1   1                             2       1       1                 2             96
97 8 1             1 1                                   1   1                               1     1               1       97
98 5       1     1             1                                       1                                               1   98
99 12   1     2 1       1       1       1   2               1                                     1     1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
Ngày
/
Tháng