BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
Ngày
/
Tháng
00 5 1       1     1                                                                     1               1                 00
01 8         1             1           2     1                                   1               1                       1 01
02 10   1   1 1               1 1   1     1             1                 1                         1                       02
03 6                                                     1 1             1       1               1                 1       03
04 10                         1     1       1               1         1                   1                 1 1     1   1   04
05 11             1       1       1             1 1     1         1                     1                 1       1       1 05
06 12 1                               1     1       1               1                     1     1       1   1 1       2     06
07 13       1                                 1 2         1     1         1       1 1 1             1       1             1 07
08 10     1     1               1       1   1   1                           1       1                 1       1             08
09 9   1                                               1 1   1         1     1   1   1       1                             09
10 18   1                     1 1                   2 1   2     1     1 1         1         2 1       1     1         1     10
11 10               1   1           1                       1                               1 1   1   1       1           1 11
12 16 2       1   1 1 1       1 1       1   1             1   1               1   1                 1               1       12
13 15             1     1     1               1                         1     1 1 1 1 1   1       1   1   1           1     13
14 10       1 2               1   1     1             1                                         1       1       1           14
15 8                                                 1   1                               1     2               1   1 1     15
16 12                     1 1         1     1 1     1           1         1             1   1             1           1     16
17 9             1     1                                               1         1               1 1           2   1       17
18 8               2     1                         1                           1         1                       1     1   18
19 13   1         1                     1 1     1   1 1       1     1 1     1       1   1                                   19
20 12                 1   1 1     1                     1 1   1 2                                     1 1                 1 20
21 8                           1 1             1       1               1       1               1                         1 21
22 9     1                     1                 1       1           1                                   1 1         1   1 22
23 14               1 1                 1     1       1   2                             1       1 1     1 1     1         1 23
24 16   1         1 1   1 1   1                     1       1             1     1     1 1 1   1             1 1             24
25 13       1   1 1   1     1             1 1 1                       1                   1             1   1       1       25
26 5         1                                 1                                         1   1 1                           26
27 4 1               1     1                                     1                                                         27
28 7     1   1 1                     1                                                                 1           1     1 28
29 5         1 1           1   1                                                             1                             29
30 9 1         1             1                 1     1       1                             1           1               1   30
31 9   1   1             1                         1         1             1 1       1               1                     31
32 10 1   1                         1 2           1     1                 1             1             1                     32
33 14       1   2 1             1     1           2   1   1           1 1             1                   1                 33
34 9       1       1               2     1                   1                                     1       1             1 34
35 9           1             2 1     1                                             1   1         1               1         35
36 11                     2     1           1                 1       1           1   1                               1   2 36
37 11                         1   1 1                           1 1                 2 1   1           1             1       37
38 9   1                       1                 1         1       1       2         1                   1                 38
39 13           1           1           1   1     2 1       1   1       1                                 1   1 1           39
40 11   2       1 1                                     1   1 1   1       1 1                               1               40
41 9 1 1                                       2 2                                 1               2                       41
42 10     1       1 1             1               1   1 1                                     1 1         1                 42
43 13     1       1   1   1 1         2             1           1       1 1                   1     1                       43
44 12     2               1   1                         2   2                 1               1 1             1             44
45 14         1     2     1   1             1     1         1 1       1       1 1   1                   1                   45
46 7             1               1   1                 1               1     1                   1                         46
47 12 1 1 1 1   1   1     1                                       1             1 1                     1                 1 47
48 9       1       1 1           1   1                             1                       1       1             1         48
49 19         1 1 1           1 1     2   1         1 1       1     1   1 1           1             1   1       1       1   49
50 13                         1 1             1     1 1     1       1   1     2           1   1                 1           50
51 18     1     2                 1     3 2       1 1                       1 1 2                               2       1   51
52 10     1             1               1 1                                             1   1     1   1             1     1 52
53 16   1         1   1       1 1       1   1                           1   1     2   1   1     1       1           1       53
54 6               1 1 1       1                                                                 1                 1       54
55 10         2           1               1     1                             1     1           1     1           1         55
56 10 1         1       1           1                             1   1         1                 1         1       1       56
57 13   1   1                                           1             1   1     1           1 1             1 2   1     1   57
58 10                   1   1       1                           1   1       1                   1             1   2         58
59 9                   1                             1                     1           1       2     1           1 1       59
60 8 1               1                     1                         1   1   1 1                 1                         60
61 13 2     1           1   1       1   1 1 1   1                                   1     1   1                             61
62 12                   1       1 1                 1           1 1                 1   1 1   1       1               1     62
63 10     1                       1             1         1   1     1         1         1                         1     1   63
64 11                                                 1           1           1     1 1                 1       2   1 1 1   64
65 6     1                 1             1       1             1       1                                                   65
66 12       1         1               1     1   1             1 1                           1   1     1             1 1     66
67 11 2     1                                                 1       1 1       1     1 1                               1 1 67
68 9     1       1   1     1                                     1 1                       1 1             1               68
69 14   1                                           1   1       1   1 1     1       1       1       1   1   1         1   1 69
70 16                   1 1       1             1     1     1       1 1   2               1 1         1         1 1   1     70
71 9                                         1       1   1   1     1       1                     1     1               1   71
72 13                   1               1   1                         1   1 1   1 1         1         1 1     1     1       72
73 10                 1     1     1     1                       1                         1               1     1     1 1   73
74 11               1 1     1                               2                         1     1 1 1                 1     1   74
75 19       1 2 1       2     1   1         2 2                     1       1 1             1             1 1 1             75
76 7               1             1 1               1     2         1                                                       76
77 13     1 1             1                   1                   1 1     1                     1           1 1       1 2   77
78 9         1                       1       1         1             1     1 1     1       1                               78
79 7     1 1                     1                   1         1                                 1                 1       79
80 8             1   1                                             1   1 1                                       2       1 80
81 7               1       1             1   1         1 1     1                                                           81
82 9       1 1                                               1       1           1   1                 1 1           1     82
83 10                                 1           1     1     1   1 1           1     1                           1 1       83
84 9           1         1           1   1           1 1                             1         1               1           84
85 10     1                       1 1   1     1             1     1         1             1           1                     85
86 9   1                           1               1               1             1               1 1       1     1         86
87 16 1 1         1               1 3           1                             1 1 2     1     1           1     1           87
88 12 1           1                       1 2 1                         2   1                 1     1                   1   88
89 13       1               1       1     1   1               1   1             1   1     1                 1 2             89
90 12         1         1                         1                             1             1   1 3   1     2             90
91 9                     1             1         1               1     1               2           1             1         91
92 10 1   1         1 1     1                 2                 2               1                                           92
93 10                           1         1     1 1   1     1     1         1 1                   1                         93
94 11                 2 1   1                         1           1                     1               1     1   1     1   94
95 6                                 1                                   1         1               1 1   1                 95
96 15   2       1       1                 2               1 1                     1 1   1   1             1             1 1 96
97 11                     1     1               1                 1   1   1                 1     1       2           1     97
98 7                                               1   1   1                                               1   2       1   98
99 7                         1     1                             1                   1 1             1               1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
Ngày
/
Tháng