BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN Ngày 06/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
Ngày
/
Tháng
00 7   1               1                                       1       1 1   1                   1                         00
01 13           1                       1 1       1   1 1                       1   1       1 1     2             1         01
02 8             1                                 1       1     1       1           1             1       1               02
03 10           1                 1                   1   1   1     1 1           1                                   2     03
04 12   1                 1 1     1   1   1                 1     1             1         1                             2   04
05 11 1                 1       1       1 2           1               1 1                 1                   1             05
06 12   1     1       1   1 1       2             1     1                   1                     1 1                       06
07 17             1       1             1 1   1 1   1   1         1                 1 1               1 1       1   2 1     07
08 7               1       1                     1                                     1 2                       1         08
09 10       1                               1       1                   1     1     1 1 1       1         1                 09
10 12     2 1       1     1         1         1 1                           2                                     1     1   10
11 10     1 1   1   1       1           1         1     1                               1                     1             11
12 5             1               1                                                             1       1             1     12
13 11   1       1   1   1           1                           1             1     1             1             1       1   13
14 13         1       1       1               1   1   1 1     1           1             1     1       1     1               14
15 20   1     2               1   1 1                   1 2     1     1     1     1     1 1         1 1       2   1         15
16 14 1   1             1           1     1 1 1 1     1     1                                   1   1         1           1 16
17 12           1 1           2   1               1         1               1         1       1               1 1           17
18 8   1                       1     1     1                           1   2     1                                         18
19 7 1                                                   1   1                       1                         1 1   1     19
20 12               1 1                 1   1 1               1       1         1   2                           1   1       20
21 7         1                         1     1                 1   1                         1 1                           21
22 12                   1 1         1   1                             1             1 1       1       1     1     1   1     22
23 13 1       1 1     1 1     1         1 1                                 1 1                   1                   1   1 23
24 15 1 1   1             1 1                 1 2       1   1     1         1                   1   1           1           24
25 15   1             1   1       1                       1               1 1 1   1   1         1               1 1   1 1   25
26 13   1   1 1                           1     1         1           1           1                 1 1     1     1       1 26
27 8                                                                 1 1                 1 2   1       1                 1 27
28 10                 1           1     1 1   1       1       1           1                             1         1         28
29 13       1                                       1 1                 2 1         1                         1 1     1 1 2 29
30 6     1           1               1     1                                                     1     1                   30
31 6               1                                 1                   1                                 1   1         1 31
32 7 1             1                                     1       1       1                 1           1                   32
33 11                   1                   2       1 1           1               1   1           1         2               33
34 6             1       1             1                             1   1                                 1               34
35 12 1         1               1             2     1             1         1             1           1   1 1               35
36 9                               1   2           1       1                 1     1                   1   1               36
37 11   1           1             1                   1   1   1 1                 1   1 1                 1                 37
38 9                   1                 1           1 1             1         1                         1         1     1 38
39 9                   1   1 1                                   1     1       1       1           1       1               39
40 3                     1                                   1                                                       1     40
41 6             2                                                       1               1                 1   1           41
42 7       1 1         1                       1         1   1                               1                             42
43 9       1     1                                         1   1     1         1     1                               1 1   43
44 13       1 1             1             1     2               1             1     2         1   1           1             44
45 8                 1                           1 1 1       1                             1           1     1             45
46 9           1                                   1     1                         1                   1 1   2     1       46
47 9                 1                 1   1             2                               1           1             2       47
48 14     1       1             1           1 1     1         1     1 1   1   1 1             1                       1     48
49 18             1   1       1       1         1       1 1       1   1 1   1         1 1                 2   1     1   1   49
50 12   1   1                 1                         2                 1               1 1       1           1 1   1     50
51 8                         2       1     1 1                       1 1 1                                                 51
52 12 1   1     1   1             1     1   1       1             1                                 1 1       1             52
53 13   1     1       1           1                       1                   1         1               1 1   1 2       1   53
54 9           1                 1                   1       1       1 1       1         1               1                 54
55 10         1     1           1         1                         1     1     2               1                       1   55
56 11           1         1       1       1           1       1     1             1 1   1                     1             56
57 9     1 1             1 2   1     1                                                                 1 1                 57
58 15         1             1   2                   1           1               2       1     1     1   1 2     1           58
59 15 1       2     1           1 1                       1       1                 1       1   1               1     2   1 59
60 8           1                                           1                   1         2           1   1       1         60
61 11   1   1                                               1   1   1     1     1                 1 1     1             1   61
62 8 1 1   1       1               1       1                                           1                           1       62
63 9 1                         1     1           1 1                             1                         1       1   1   63
64 19                 1       2   1 1 1         1 1   1 1       1 1 2                             2                 1     2 64
65 5                                       1                       1 1                             1 1                     65
66 12     1   1     1             1 1             2         1         1       1                   1                     1   66
67 10 1                               1 1   1                       1                         1   1         1   1       1   67
68 16     1 1             1               1   1 1                       1 1       2           1 1     2     1     1         68
69 10     1       1   1   1         1   1                   1                     1                     1   1               69
70 13   1 1         1         1 1   1           1     1           1         1               1         1     1               70
71 10           1     1               1               1   1                   1   1         1     1     1                   71
72 9     1         1 1     1     1                               1                 1                         1           1 72
73 13   1               1     1     1 1                     1       1       1                   2 1                 1 1     73
74 10     1 1 1                 1     1             1                                 1           1     1                 1 74
75 12     1             1 1 1                               1   1   1                   1       1     1   1     1           75
76 7                                                   1         1             1       1     1     1   1                   76
77 18         1           1 1       1 2     1     1     1   1           1       1 1     1   2               1       1       77
78 10     1                               1           1 1   1   1   1       1                   1         1                 78
79 12           1                 1           1                               3   1             1 1     1           1 1     79
80 11                           2       1                           1           1   1 1 1 1           1           1         80
81 10                                     1     1 1 1                   1             1     1                     1 1   1   81
82 9                 1 1           1           2                                         1                       1 1   1   82
83 11                           1 1               1           2 2 1                           1   1               1         83
84 12         1               1                                   1     2     1             1             1     1 1 1   1   84
85 14   1           1                         1         1     1 2         1         1   1     2     1   1                   85
86 15           1 1       1     1           1   1       1   1           1     1   1         1   1 1                       1 86
87 10 1     1           1     1               1                     1     1 1         1     1                               87
88 10       1     1                   1       1   1 1         1   1               1         1                               88
89 13   1                 1 2             1 1   1         1         1                         1       1       1     1       89
90 13       1   1 3   1     2                               2                       1       1                         1     90
91 10 2           1             1                                           1 1       1             1 1                   1 91
92 3                                             1                 1       1                                               92
93 8           1                             1   1                   1       1           1     1     1                     93
94 8 1               1     1   1     1                       1                               1                           1 94
95 7             1 1   1                           2                                   1           1                       95
96 9 1   1             1             1 1                                                 2                       1     1   96
97 12     1     1       2           1                   1 1   1       1 1         1             1                           97
98 13                     1   2       1                         1   1           1           1 1           1   1           2 98
99 9 1             1               1     1 1     1             1                     2                                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
Ngày
/
Tháng