BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
Ngày
/
Tháng
00 9               1                         1         1                 1     1     1                 1   1             1 00
01 7             1                     1                 1                             1   1                     2         01
02 12   1   1               1   1             1           1             1           1     1       1 1       1               02
03 15   1                   1     1   1             1         1       1               1 1       1 1   1               2   1 03
04 5         1       1                                         1                               1     1                     04
05 16 1 1 1       2     1         1         1       1 2   1       1               1           1   1                         05
06 17       1     1     1 1 1 1                     1   1                   2 1         1   1 1             1 1       1     06
07 7   1       1                           1   1             1 1                                   1                       07
08 10       1       1                             1               1 1                           1         1       2       1 08
09 9         1         1     1 1 1   1                     1       1                                                   1   09
10 6                               1         2 1                               1                       1                   10
11 10                     1   1               1       1     2     1                           1     1       1               11
12 9                     1             1             1           1             1           1     1           1     1       12
13 12       1     1           1                   1                   2   1                   1     1             2 1       13
14 3               1                       1       1                                                                       14
15 11 2   1                                           1   1       1             1     1       1         1         1         15
16 13                     2         1               2   1 1                   1   1         1 1   1     1                   16
17 6     1                                   1       1         1 1         1                                               17
18 7                 1               1     1                                                           1 1 1   1           18
19 15         1           1   1 1 1 1   1 1     1       1               1                       1         1   2             19
20 10                                     2 1           1                 3       1       1                     1           20
21 11       1         1 1               1         1                             2   1               1         1         1   21
22 7   1                   1             1               1     1                 1                 1                       22
23 5                 1         1                           1                                   1         1                 23
24 10                       1         1       1   1     1         1 1   1     1     1                                       24
25 14 1     1         1     1         1 1                                   1     1   1             1               1 2 1   25
26 8                                               1       2 1     1                 1       1       1                     26
27 14     1   3 1                 1     1       1               1       1             1               1   1             1   27
28 12       1     1 1           1             1   1     1                 1       1                           1       1   1 28
29 11               1           1 1 1   1                   1                                         1   1         2     1 29
30 16   1       1     1       1     2   1           1     1 1 1                                   1         1 1     1     1 30
31 12             1                               1       1               1     1   1       1 1     1   1 1     1           31
32 9 1   2 1                   1                                     1               2                           1         32
33 13           1 1 1   1                         2 1                 1     1           1         1 1           1           33
34 15         1 1 1   1 1   1       1             1         1         1           1 1               1         1 1           34
35 10                     1                                         1   2     1 2 1                           1     1       35
36 13   1                   1             2                     1     1   1   1                 1 1   1   1             1   36
37 10       1           1 1                               1         1       1   2                       1 1                 37
38 14 2         1                     1   1   1 1                       1           2         1         1         1       1 38
39 9   1     1                       2     1   1       1                 1                                       1         39
40 8           1             2                 1               1     1                     1                     1         40
41 6                   1 1               1 1                   1                                                         1 41
42 8                 2                           1       1                         1                     1         2       42
43 17 1 1     2               1           1                             1           1   2   1   1   1     1 1   2           43
44 5                   1                                   1           1             1                     1               44
45 6                                               1     1       1         1 1         1                                   45
46 11   1             1       1           1                   1     2               1         1 1                 1         46
47 9             1     1 1     1               1                   1                                             1 1   1   47
48 9               1   1                                   1   1 1                         1               1   1       1   48
49 10   1   1 1 1               1                                         1     1       1               1             1     49
50 6                                     1         1                 1                   1       1                     1   50
51 14 1         1 1 1 1                           1         1               1             2 1             1   1       1     51
52 11   1     1               1             1   1       1           1         1     1                     1           1     52
53 11           1     1             1   1                         1               1             1 1 1           1       1   53
54 11 1   1     1               1     1                           1         1             1       1           1       1     54
55 14             1   1 1           2     1             1     1       1 1         1         1           1             1     55
56 12   1 1       1               1   1   1         1 1                                             1   1       1       1   56
57 9 1   1                                     1               1         1                         1   1     1 1           57
58 16       1         1   1       1     1     2   1           3           1         1   1         1   1                     58
59 11                 1       1     1     1           1       1 1           1             1             1   1               59
60 7           1         1 1       1     1           1                                       1                             60
61 13     1                 1 2       1       1             2             1   2                         1 1                 61
62 11   1                   1   1                 1       1 1       1         1     1                           1     1     62
63 10       1                           1       1   1 1                 1     1       1                   1 1               63
64 9         1                     2             1                 1   1       1 1                   1                     64
65 15 1             1     1   1       1     1         1           1       1               1     1 1 1     1 1               65
66 11             1 1               1                 1               1           1       1 1         1             1     1 66
67 15       2                 1 1       1   1 1     1           1 1                         1 1     1     1           1     67
68 7                     1               1 1   1           1 1                       1                                     68
69 12 1           1     2         1               1     1         1           1   1                                     1 1 69
70 10     1       1               1         2         1               1     1                                           1 1 70
71 9     1                     1                                   1       1             1 1                   1   2       71
72 15 1       1     1     1       1   1                       1     1       1 1         1         1   1                   2 72
73 7           1                                   1     1     1     1                               2                     73
74 12     1                 1                                     1 1   1         1           1 2 1         1         1     74
75 11           2   1               1       1                           1         1       1     1 1     1                   75
76 9                 1                   1             1                 1                   1   1               1   1   1 76
77 16 2   1             1       1 1     1             1             1                 1                     1 1 2     1   1 77
78 15               1       1         1       1 1       1       1 1         1         1   1   1             1       1   1   78
79 7               1                                             1         1       1   1 1                             1   79
80 6                       1                             1   1         1             2                                     80
81 8 1 1   1                           1                   1                                     1           1           1 81
82 9   1                                 1           1 1 1           1             1                 1         1           82
83 12       1     1               1             1                             2     1 1     2         1 1                   83
84 7                         1   1   1                             1       1     1       1                                 84
85 7     1                       1                           1                                 1           1         1 1   85
86 17       1             1     1 2     1   1                           1     2     1 1 1             1     1   1 1         86
87 5                           1                 1     1           1                                                   1   87
88 15           1   1 1 1           2   1     1               1                     1   2     1               1 1           88
89 8           1             1 1             1         1             1                                             1   1   89
90 11     1   1                   1   1                   1                     1         1     1   1       1       1       90
91 12         2           1     1                   1 2       1         1 1     1                     1                     91
92 16   1         1   1 1             1         1           1   1             1 2           1 2     1               1       92
93 11               2     1 1           2           1   1                               1 1                       1         93
94 10 1 1                   1                                   1               1                       1     1   2       1 94
95 7         1                             1     1     1                               1       1                   1       95
96 7     1                           1               1   1           1                 1                     1             96
97 15           1           1               1   1   1         1       1   2             1 1 1   2                         1 97
98 16     1 1           1   1                   1 1             1 1         2     1         1           1     1       1 1   98
99 16               1                       1 2 1         1   1 1     1 1         1   1   1           2   1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
Ngày
/
Tháng