BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
Ngày
/
Tháng
00 7                                   1       1 1   1                   1                               1               1 00
01 13           1 1       1   1 1                       1   1       1 1     2             1                 1               01
02 8                       1       1     1       1           1             1       1                               1       02
03 11     1                   1   1   1     1 1           1                                   2       1             1       03
04 11     1   1   1                 1     1             1         1                             2             1       1     04
05 11   1       1 2           1               1 1                 1                   1             1         1             05
06 11       2             1     1                   1                     1 1                                   3       1   06
07 16           1 1   1 1   1   1         1                 1 1               1 1       1   2 1                   1         07
08 10                     1                                     1 2                       1           1       1 1   1 1     08
09 12               1       1                   1     1     1 1 1       1         1                 1       1           1   09
10 10       1         1 1                           2                                     1     1           1   1   1       10
11 8           1         1     1                               1                     1                       1     1     1 11
12 5     1                                                             1       1             1                     1       12
13 8       1                           1             1     1             1             1       1       1                   13
14 11 1               1   1   1 1     1           1             1     1       1     1                                       14
15 18 1   1 1                   1 2     1     1     1     1     1 1         1 1       2   1               1                 15
16 11       1     1 1 1 1     1     1                                   1   1         1           1                         16
17 13 2   1               1         1               1         1       1               1 1           1   2                   17
18 8   1     1     1                           1   2     1                                                 1               18
19 7                             1   1                       1                         1 1   1                           1 19
20 13           1   1 1               1       1         1   2                           1   1               1   2           20
21 7           1     1                 1   1                         1 1                                             1     21
22 10       1   1                             1             1 1       1       1     1     1   1                             22
23 8 1         1 1                                 1 1                   1                   1   1                         23
24 12                 1 2       1   1     1         1                   1   1           1                   1           1   24
25 18     1                       1               1 1 1   1   1         1               1 1   1 1         3           1 1 1 25
26 12             1     1         1           1           1                 1 1     1     1       1               1 1       26
27 9                                         1 1                 1 2   1       1                 1       1                 27
28 13     1     1 1   1       1       1           1                             1         1                       1   1 1 1 28
29 14                       1 1                 2 1         1                         1 1     1 1 2       1       1         29
30 5         1     1                                                     1     1                                       1   30
31 9                         1                   1                                 1   1         1 1       1     2         31
32 8                             1       1       1                 1           1                     1     1             1 32
33 11               2       1 1           1               1   1           1         2               1                       33
34 7           1                             1   1                                 1               1             1   1     34
35 13   1             2     1             1         1             1           1   1 1                 1     1 1             35
36 12       1   2           1       1                 1     1                   1   1                 1   1         1       36
37 10     1                   1   1   1 1                 1   1 1                 1                                   1     37
38 10             1           1 1             1         1                         1         1     1             1   1       38
39 9 1                                   1     1       1       1           1       1                   1     1             39
40 4                                 1                                                       1                   1       1 40
41 9                                             1               1                 1   1               2     2         1   41
42 10                   1         1   1                               1                               1     2   2         1 42
43 9                               1   1     1         1     1                               1 1                         2 43
44 12             1     2               1             1     2         1   1           1             1                   1   44
45 12                     1 1 1       1                             1           1     1                 1 1   1 1 1         45
46 9                       1     1                         1                   1 1   2     1           1                   46
47 9           1   1             2                               1           1             2                   1           47
48 15   1           1 1     1         1     1 1   1   1 1             1                       1     1           1       1   48
49 18 1       1         1       1 1       1   1 1   1         1 1                 2   1     1   1         1   1             49
50 10 1                         2                 1               1 1       1           1 1   1                             50
51 10 2       1     1 1                       1 1 1                                                 1         1             51
52 10     1     1   1       1             1                                 1 1       1                         1         1 52
53 11     1                       1                   1         1               1 1   1 2       1                         1 53
54 10     1                   1       1       1 1       1         1               1                                   1   1 54
55 9   1         1                         1     1     2               1                       1                     1     55
56 10     1       1           1       1     1             1 1   1                     1                               1     56
57 6   1     1                                                                 1 1                     1       1           57
58 14   2                   1           1               2       1     1     1   1 2     1                             1     58
59 11   1 1                       1       1                 1       1   1               1     2   1                         59
60 9                               1                   1         2           1   1       1         1               1       60
61 12                               1   1   1     1     1                 1 1     1             1         1           1 1   61
62 9       1       1                                           1                           1       1   1 3                 62
63 8   1     1           1 1                             1                         1       1   1                           63
64 20 2   1 1 1         1 1   1 1       1 1 2                             2                 1     2     1             1     64
65 9               1                       1 1                             1 1                             2   1     1     65
66 10     1 1             2         1         1       1                   1                     1       1                   66
67 13         1 1   1                       1                         1   1         1   1       1     1           1 1   1   67
68 16             1   1 1                       1 1       2           1 1     2     1     1           1     1           1   68
69 8       1   1                   1                     1                     1   1                 1 1                   69
70 13 1 1   1           1     1           1         1               1         1     1                 1 1           1       70
71 13         1               1   1                   1   1         1     1     1                   1 1       2   1         71
72 6     1                               1                 1                         1           1                 1       72
73 13 1     1 1                     1       1       1                   2 1                 1 1         1             1     73
74 9   1     1             1                                 1           1     1                 1           1   1         74
75 10                               1   1   1                   1       1     1   1     1             1   1                 75
76 8                           1         1             1       1     1     1   1                                       1   76
77 16       1 2     1     1     1   1           1       1 1     1   2               1       1                           1   77
78 11             1           1 1   1   1   1       1                   1         1                         1           1   78
79 11     1           1                               3   1             1 1     1           1 1                             79
80 12   2       1                           1           1   1 1 1 1           1           1         1                       80
81 11             1     1 1 1                   1             1     1                     1 1   1                 1         81
82 11       1           2                                         1                       1 1   1     1         1   1     1 82
83 14   1 1               1           2 2 1                           1   1               1           1     1             1 83
84 12 1                                   1     2     1             1             1     1 1 1   1                         1 84
85 12                 1         1     1 2         1         1   1     2     1   1                                           85
86 14   1           1   1       1   1           1     1   1         1   1 1                       1               1 1       86
87 10 1               1                     1     1 1         1     1                                 1       1         1   87
88 13         1       1   1 1         1   1               1         1                               1   1 1     1         1 88
89 11             1 1   1         1         1                         1       1       1     1                 1           1 89
90 7                               2                       1       1                         1             1       1       90
91 11   1                                           1 1       1             1 1                   1 1   1         2         91
92 7                     1                 1       1                                                 1       1   1 1       92
93 9                 1   1                   1       1           1     1     1                         1             1     93
94 6   1     1                       1                               1                           1                 1       94
95 8                       2                                   1           1                       2     1   1             95
96 8         1 1                                                 2                       1     1           1           1   96
97 10       1                   1 1   1       1 1         1             1                             1               1     97
98 13 2       1                         1   1           1           1 1           1   1           2 1                       98
99 12       1     1 1     1             1                     2                                       1   1       1   1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
Ngày
/
Tháng