BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/01/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
Ngày
/
Tháng
00 13       1     1               1 1 1         1 1     1           1     1 2                                             1 00
01 9     1       1               1     1         1             1                                   2 1                     01
02 9                     1           1             1 1       1     2                       1                           1   02
03 7                         1       1             1     1     1             1                     1                       03
04 6     1                                                                   1       1     1 1                 1           04
05 11   1 1   1     1       1                                 1               1   1       1     1             1             05
06 13                 2       1       1           1     1       1       1     1   1         1         1                   1 06
07 10   2                 1                     1                 2           1       1             1   1                   07
08 18   2             2 2           1         1     2     1                   2       1                 1 1   2             08
09 12   1           1       1                 1   1             1 1                 1           1     1         1         1 09
10 12       1               1     1 1           1                     2 1 2               1               1                 10
11 5                               1         1     1       1                                     1                         11
12 13 1           1                         2     1                   1 1 1 1         1           1 1               1       12
13 9 1         1 1   1               1                   1       1           1                                         1   13
14 14           1                       1     1     1   1           1           1   1 1       1             1       1   2   14
15 11     2         1         1         1   1         1   1                 1                                       1   1   15
16 6           1           1 1         1 1                                                                         1       16
17 11 1   1         1           1                 1       1     1           1     1                         1     1         17
18 14     1 1 2   1           1 1   1 1     1     1                   1                               1           1         18
19 12             1       1   1   2         1                       2       1                     1         1             1 19
20 5               1                         1                                 1               1   1                       20
21 13   1   1 1     1   1                     1     1       1 1   2                 1       1                               21
22 13     2 1   1                                                 2     1     1           1 1     1   1           1         22
23 8 1 1                 1     1         1 1                         1                                       1             23
24 7                 1 1               1                                     1                               2     1       24
25 12             1 1               1   1     1 2       1     1       1     1                                   1           25
26 15                   1                                 1         1   1 1     1 1 1   1         1   1 1 3                 26
27 7       1               1 1                   1   1     1                                                         1     27
28 17         1 2   1   1       1   2           1 1               2         1       1                     1         1 1     28
29 7               1       1                   1     1                                       2                 1           29
30 12     1               1       1       1                     1         1     2   1 1 1                     1             30
31 11     1 1                             1     1   1 1                 1         1       1       1     1                   31
32 11       1                 1           1               1           1         1           1     1     1   1   1           32
33 6               1             1               1         1 1                                                           1 33
34 8                                         1 1           1 1       1             1                 1             1       34
35 9 1 1                                     1 1   1       1                         1     1                 1             35
36 8   1                 1                         1       1   1                               1   1         1             36
37 10                               1         1             1   1 1               2   1           1           1             37
38 14         1   1     1 1         1       1                         1         1 1 1     1           1               1 1   38
39 9           1           1               1                                     1       2 1 1                         1   39
40 14 1     1   1     1 1 1                 1 1     1           1 1 1                           1         1                 40
41 15                     1 1   1   1 1                                 1 1     1             2   1         1         1   2 41
42 9           1                       1         1                           1           1   1 1       1 1                 42
43 11 1     1               1 1     1     1                             1   1                     1 1       1               43
44 8                 1   1     1                   1                         1                 1                   1   1   44
45 12         1         1                   1   1         1         1 1                 1               1     1       1   1 45
46 8           1   1         1                       1         1                   1                       1   1           46
47 4                                                               1                 1                     1         1     47
48 7                       1           1                 1                                     1             1 1         1 48
49 13       1 1     1     1               1     1         1   1           1                     2     1             1       49
50 12 1           1                               1   1 2           1               1                     2 1         1     50
51 12     1                 1 1                 1                               1 1         1 1   1             1   1 1     51
52 7                                           1           1             1                         1       2       1       52
53 8 1   1 1                           1 1           1                 1 1                                                 53
54 14           2         2 1             1             1                 1       1         1     2             1         1 54
55 12                           2       2                                 1             2 1   1                   2     1   55
56 9       1 1               1       1                               1                               1           2   1     56
57 11                                 1     2 1     1             1     1 1               1                 1         1     57
58 16     1       1               4   1   1             1 1                 1   2   1         1                           1 58
59 4                             2   1                                                                       1             59
60 11 1           1   1 2   1                 1                 1                         1       1     1                   60
61 10     1                   1             1     1       1                                       1   1 1       1 1         61
62 10 1             1   1     1                           1     1           1       1       1                           1   62
63 9   1                       1                       1         1         2         1               1           1         63
64 8                 1             1                         1           1 1       1         1           1                 64
65 12       1     1                     1   1     1         1         1   1           1 1             1                   1 65
66 9       1       1     1       1     1                   1                     1                   1                 1   66
67 13             1     1           1                 1       1 1 1           1         1 1     1     1                 1   67
68 16 1       1             1   1           1         1       1                             1     1       1     2 3 1       68
69 5           1       1               1         1             1                                                           69
70 13 1       1       1         1     1                                                 1   1   2             1   1 2       70
71 8 1   1                       1 1   1 1         1   1                                                                   71
72 12                                               1     1   2     1 1   1                 1     1 1       1     1         72
73 17   1         1   1         1   1                           1       1         2 1   1     1 1         1       1   1   1 73
74 19         1 1     1           1       1           1       1 1 1 1           1       1               1 2     1       1 2 74
75 8                   1   1               1     1                   1         1         1                     1           75
76 13   1   1           1                             1 1   1           1       1       1 1 1       1       1               76
77 9 1                     1                           1     1 1         1 1                       1               1       77
78 11 1     1                             1       1     1                             1                 1 2   1       1     78
79 15           1           1           1 1   1         1   1 1                       1 1           1   1     1   1     1   79
80 8     1         1     1   1                             1 1                         1                       1           80
81 14         1       1     1   1 1   1                             1     1   1   1 1   1     1       1                     81
82 3     1             1                 1                                                                                 82
83 8 1                             1           1   1                 1     1                                 1       1     83
84 12           2               1         1           1     1 2         2             2                                     84
85 11         2                       1 1       1     1   1 1                               1   1                   1       85
86 17   1     1       1                     1 1       1             1   3         1       1             2 1         1   1   86
87 9         1         1 1           1                         1   1           1   1   1                                   87
88 13 1 1     1 1 1           1                             1       1         1               1 1   1             1         88
89 12             2           2         1 1   1       1                                   1     1       1   1               89
90 8   1                         1       1           1                 1                           1           1     1     90
91 8             1 1     1                               1                   1     1               1       1               91
92 15                 1             1 2                     1               1     1   2 1 1 1         2                   1 92
93 11   1                       1                   1                 1     1 1         1               1       1     1 1   93
94 9               1 1         1               1                   1                         1         1         1   1     94
95 10   1                       1             1                   1   1         1   1                   1   1           1   95
96 10       1                         1                 1                       2 1     1                   1 1 1           96
97 13               1           1           1         1 2 1                                 1 1 1                   1 2     97
98 12                                             1 1   1 1       1           1           1   1   1 2                     1 98
99 8                 1   1                   1 1                     1               1                                 1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
Ngày
/
Tháng