BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
Ngày
/
Tháng
00 9   1             1                               1     1                     1       1 1                 1 1           00
01 14 1 1       1   1               2       1 1     1 1     1                   1                         1     1           01
02 11             1           2     1   1                         1   1   2                                   1         1   02
03 16         1       1                               1   1     1 1   2       1               1   1     1   1         1   2 03
04 13     2           1         1   1                 1           1 1         1 1   1           1               1           04
05 8 1                         1         1               1                 1       1                     1               1 05
06 11 1                         1   1   1 1                   1                           1       2                 2       06
07 15       1         1         1   1 1 1           2   1 1                             1   1             1   1           1 07
08 8         2                 1 1   1                                                                     2             1 08
09 7       1                         1                       1                                 1 1     1               1   09
10 12               1           2       1                       1             1       1           1   1   1     1         1 10
11 14                         1             1     1     1 1             1     1 1     1             2 1         1   1       11
12 9                                       1           1     1     1   1 1       1                   1               1     12
13 12           1             1       2   1           2 1                   1   1                                   1 1     13
14 9     1                               1       1     2                               1                 3                 14
15 16     1     1   1                                   1 1             1   1                     1   1   1 1       1 2 1 1 15
16 10   2                       1           1                       1                   1           1 1             1 1     16
17 10 2     1                           1                                         1     1     1   1     1             1     17
18 12 1             1     1         1         2                     1             1   1 1 1   1                             18
19 16   1               1               1 2     1   1       1   1 3             1               1           1       1       19
20 6   1                 1                                                   2                                       1   1 20
21 7       1   1                                             1                     1                   1 1     1           21
22 11     1 1     1 1                 1       1                   1     1             1                 1         1         22
23 10                       1 1                     1           1                 1   1 1             1 2                   23
24 8   1                       1         1   1                     1                               1       1           1   24
25 16     1                         1         2             1   2       1       1 1 1     1       1 1               1   1   25
26 11                   1 1       1     1                   1   1 1           2             1         1                     26
27 13             1 1     1                           1       1 1   1 1                 1     1 1                       1 1 27
28 8   1     1       1               1         1         1                     1                         1                 28
29 14         1         1   1             1       1         3           1                           1       2 1 1           29
30 10             1               1   1                       1 1     1   1                 1           1       1           30
31 11                                     1   1   2                             1   2 1     1 1 1                           31
32 8                             1                           1   1         3   1                                         1 32
33 11 1   1             1                         1   1       1   1                 1   2         1                         33
34 7         1       1                           1                       1                       1         1           1   34
35 12       1               1                         1   1       1             1               1 1   1 1   1         1     35
36 11                   1         1           1                             1     1       1       1   1         2     1     36
37 11                           1 1           2       1                                   2             1 1       1   1     37
38 12 2                 1   1 1                             1             1                   2             1   1 1         38
39 11     1       1 1                                           1     1                     1   1     1     1 1           1 39
40 12               1     1 1         1           2       1             1 1 1 1                 1                           40
41 8     1     1           1       1                                                         1 1     1             1       41
42 13 1             1         1 1         1     1                                       1   1         1   1       1     1 1 42
43 13 1   1           1       1 1               1                         1 1 1                         1   1     1   1     43
44 9               2 1           1                           1           1         1       1                       1       44
45 12         2 1   1   1                   1                     1   1       1                   1 1         1             45
46 15       1               1   1       1     1         1 1       1             1       1 1     2           2               46
47 15                         1   1   1   1       2     1 2               2       1           1       1             1       47
48 12             1     1           1       1                 1             1                 1 1               1 3         48
49 5 1           1         1                                                                 1               1             49
50 11           2         1 1             1     1         2                             1   1                       1       50
51 10           1                   1   1                     1       1               1       2       1                   1 51
52 7     1       1           1                     1 1                                       1             1               52
53 6         1       1                       1                                 1       1 1                                 53
54 12           1         1 1               1 1         1 1                 1         1                       1 1     1     54
55 11             3 1                 1               1   1     1                         1                       1     1   55
56 11 1                                 2 1                     1         1       1   2   1         1                       56
57 8           1         2                   1 1   1                 1                     1                               57
58 10         1           1 1                     1   1 1     1 1                                       1         1         58
59 13   1   1     1       1                     1   1                       1         2           1 1       1             1 59
60 3                             1                                                                     1     1             60
61 7   1       1       1                       1                         1           1                   1                 61
62 8               1   1                           2                     1                         1           1     1     62
63 7                                                       1 1     1               1 1     1                     1         63
64 10                 1 1       1   1                     1 1               1       1               1             1         64
65 11           1             1     1           1           1 2           1             1   1                           1   65
66 8 1 1                       1     1   1             1           1                                                 1     66
67 11       1     1 1     1           1   1     1     1               1                                         1       1   67
68 8   1                 1       1     1                           1                     1       1     1                   68
69 9     1                             1         1                         1                           1     3         1   69
70 6 2             1 1                                                                       1     1                       70
71 14   2           1               1                   2                   1 1   1 1     1   1 2                           71
72 12     1             1       1 1                 1   1           2   1                   1         1       1             72
73 12   1                   1 1     1   2         1   1             1       1             2                                 73
74 14     1 1   1           1 1             1 1     1   1       1       1         1                       1         1       74
75 14     1             1       2 1       1 1 1                 1             1                     2                   1 1 75
76 10   1   1                     1                 1           1             1         1     1                   1 1       76
77 9 1         2     2                     1                       1                             1       1                 77
78 6       1             1                                             1           1               1                 1     78
79 9         1             1                 1 1           1         1             1   1             1                     79
80 12                     1   1     1       1                         1       1             2       1         1   1 1       80
81 11       1 1       1   1         1           1                     1   1       1     1                                 1 81
82 15             2 1 1               1 1 1     1 1   1                       1 1 1                     1               1   82
83 13 1       1   1           1                     1 1             1               1         1               1 1 1   1     83
84 7       1 1                   2                         1               1                     1                         84
85 14       1 2               1           1 2   1                     1               1     2           1         1         85
86 14       1           1 1       3             1                   1 1         1                     1   1           1   1 86
87 13       1           1     1       2         1 2     1   1           1   1     1                                         87
88 9                 1     1       1                 1     1     2               1             1                           88
89 9                       1                       1       1 1         1     1                 1       1         1         89
90 13     1   1                                                 1     2 1       1     1   2     1                   1   1   90
91 7             1     1                   1                     1                             1 1       1                 91
92 13     1 1 1       1               1         1             1     1     1         1 1             1           1           92
93 8   1                               1                                 1       1     1             1       1         1   93
94 7                                               1           1   1   1       1 1                                       1 94
95 8                   1   1         1           1                     1     1           1                   1             95
96 13   1       1     1 1   1           1                   1                   1 1 1                               2   1   96
97 13                                       1       2   1 2         1   2             1             1           1       1   97
98 14     1     1 1       1   1             1   1             1       1 1           2       1                 1             98
99 8                                       2                     2             1                         1 1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
Ngày
/
Tháng