BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
Ngày
/
Tháng
00 13     1 1                     2   1                 1                         1         1 1 1           1     1     1   00
01 14             1 1   1   1                             1   1 1     1       1         1             1     1   1 1         01
02 11                         1                   1 1         1                             2   1 1             1 1 1       02
03 7       1     1   1     1       1 1                                   1                                                 03
04 9     1         1                       1           1               1   1               1             1       1         04
05 4                 1   1                         1                       1                                               05
06 8         1                                                       1       2     1         1   1                   1     06
07 12     1                 1     2                   1     1                           1     1             1 1       1 1   07
08 8       1 2                       1               1                     1                   1                         1 08
09 11         1         1           1     1   1   1                 1 1         1 1                     1                   09
10 10       1                             1         1 1 1         1         1                     1             1       1   10
11 18 2 1                 1   2   1 2 1         1 1         1         2           1         1       1                       11
12 16             1                 1 1 1     1               1           1     1                   1   1 1 1   1   1 1 1   12
13 10           1       1 1 1 1         1                       1                       1 1 1                               13
14 13                   1       1       1 1     1           1 1         1               1     1 1 1         1               14
15 2                     1                       1                                                                         15
16 11     1                               1       1                 1 1 1     1 1         1               1         1       16
17 10           1                     1   1   1 1 1   1                             1               1             1         17
18 13       2   1   1     1     1       1             2   1                       1                               2         18
19 8     1   1   1                                             1               1                       1     1       1     19
20 11         3               1   2     1                                         1   1     1                   1           20
21 7           1                                       1 1   1               1     1                             1         21
22 12                               1     1           1           1     1     1   1               1 1       2             1 22
23 12     1           1           1                 1   2                         1 1     1                   1   1 1       23
24 13         1 1                     2         1 1                 1       1   1         1 1     1     1                   24
25 17     1         2 1 1                       1     1     1 1                         2 1   1   2           1 1           25
26 8   1       1                     1         1         1         1                           1                   1       26
27 18           1 2         2     1     1   1       1   1       1 1       1       1                             1     1   2 27
28 11   1 1         1 1               1                             1     1       1     1                 1       1         28
29 11   1                           1                     1     1 1 1                 1         1 1 1     1                 29
30 10 1             1 1                         1         1             1   1         1         1   1                       30
31 12                         1     1                 1       1 1       1 1         1 1         1                     1 1   31
32 8                     2         1       1                   2                             1     1                       32
33 9             1           1             1       1     1               1             1     1                 1           33
34 16   1 1 1 1 1 1         1                   1           1 1         1     1 1             1 1           1               34
35 5                                     1             1                         1                 1       1               35
36 10                                       1 1           1       1                 1 1         2           1   1           36
37 11             2           1           1 1                 1               1 1       1         1                     1   37
38 13                 1                 1 1       1 1   1                       1 1 1     1             1     2             38
39 17 2           1     2         1                 1       1 1 2               2     1     1         1             1       39
40 6                           1     1                         1           1       1         1                             40
41 9         1             1                         1         1                     1   2         1     1                 41
42 11                                   1   1         1         1 1             1     1                   1 1   1   1       42
43 14 2   1       1   1                       1           2                         1     1 1     1   1       1             43
44 11   1                     1 1                           1       1           1     1             2         1 1           44
45 12 1             2   1       1     1     1                 2               1               1       1                     45
46 5                         1                       1     1             1           1                                     46
47 6                   1         1     1                                       1                 1                     1   47
48 8         1                           1 1                               1         1 1         1         1               48
49 14   1 1     1 1         1                   2               1   1 1       1                         1         1   1     49
50 14           1   1               1             2 1 1 1                       1     1       1                       1 1 1 50
51 18 2 1 1   1 1                       1 1   2                     1     2                         1 1       1     1   1   51
52 15       2         1                               1       1     1 1 1     1         1         1   1 1 1             1   52
53 14 1   1             1                       1     1       2   1       2       1                   2           1         53
54 9                         1     1 1 1     1             1         1                               1     1               54
55 7               1           1 1         1   1                                   1                               1       55
56 11       1           2       1                       1   1                             1         1           1   2       56
57 12             1 1   1   1         1       2                 2           1                           1     1             57
58 10   1             1       1           2   1                         1       1             1                     1       58
59 6                           1   1 1                         1                   1   1                                   59
60 10         1     1     1           1     1     1                 1         1                                 1   1       60
61 9                 1             1         1           1 1                               1 1           1             1   61
62 11           1     1     1             1                         1   1         1   1                         1   1 1     62
63 9                           1           1         1 1 2 1       1                                                 1     63
64 6 1                                                           1           1   1   1                                   1 64
65 13                     2 2               1               1 1     1             1         1             1           2     65
66 5                     2                                                         1                             2         66
67 14   1                 1       1       1 1 1   1 1     1       1         1             1 1                             1 67
68 10     1                 1   1               1             1   1 1 1                                                   2 68
69 8                   1   1               2       1                                     2                               1 69
70 13       1                   1     1 1         1 1                 1             1   1     1         1     1     1       70
71 12       1 1                                             1     1 1 1   1 1       1       1   1                       1   71
72 9       1                         1         1 1           1       1                                 1 1           1     72
73 11           1 1   1 1       1   1         1                       1 1                                 1             1   73
74 8                             1 1                     1                               1     1 1             1       1   74
75 13 1                       1                 1       1   1                   2     1               1     1       1   1 1 75
76 12 1                           1           1     1   1         2                   1             1 1               1   1 76
77 11   1                     1 1         1               1 1             1   1                           1   1         1   77
78 15 1       1             1 1         1             1                   1         1   2   1     1           1       1 1   78
79 16           1   2     1               1     1                     1   1   1   1   1             1 1 1         1   1     79
80 10                               1   1                         2                       1           2 1 1           1     80
81 6   1               1                         1               1     1                               1                   81
82 6   1   1           1                               2                                                 1                 82
83 10       1         1           1                                         1     1             1           2   1   1       83
84 6                       1           1                               1   1       1                 1                     84
85 9               1                               2   1         1         2           1                     1             85
86 12 1 1 1     1                                 1       1             1           1     1             1     1   1         86
87 9 2                   1                                                                   1     1 1       2 1           87
88 16   1       2 2 1               1   1     1                         1     1     1   1           1                     2 88
89 7                 1       1                     1               1   1   1                                   1           89
90 14           1               1         1       1 1 1                     1 2             1 1         1             1   1 90
91 8   1           1           1       1           1       1                               1     1                         91
92 12       2                   1                                 1         1         1           1     1 1   1   1 1       92
93 13   1 3 1 1                                                           1               1 1 1       2   1                 93
94 11   1             1   1     1               1                     1                 1 1   1 1                       1   94
95 11             1     1 1             1     1   1                   1           1             1       1                 1 95
96 9                           1   1       2 1                           1                     1       1                 1 96
97 10         1       2                                         1         1                         1       2     1       1 97
98 7                                           1       1   1         1 2                       1                           98
99 10                     1 1 2   2                       1         1           1                         1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
Ngày
/
Tháng