BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN Ngày 02/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
Ngày
/
Tháng
00 18         1 2         1         1 1                 1     1         1   1     2   1     1 1                     2   1   00
01 10                         1               1 2                 1     1                           1 1   1   1             01
02 9 1                                     1           1   1   2           1   1                               1           02
03 10           1       1                                                   1         1       1     1   1     1       1 1   03
04 14                     1       1       2     1     1   1 1     1                 1 2     1         1                     04
05 10               1   1 1                   2       1               1         1                       1   1               05
06 13   1                   1   1   1   1       1   2   1           1     1 1                   1                           06
07 18                 1       1             2     1   1 1       1 1 1     1       2 1       1                 1     2       07
08 15     1       1     1 1       2                           1   2           1     1         1 2                       1   08
09 8           1                                           1       1 1         1               1         1           1     09
10 10   1         1       1           2                 1 1     1               1             1                             10
11 14             1 1                                       1   1                       2 1                 1   2   1 2 1   11
12 12             1                                   1   1 1         1   1 1   1                   1                 1 1 1 12
13 17       2                 1           2         2       2           1             1           1       1 1 1 1         1 13
14 11                 1     1   1     1 1       1         1                       1                       1       1       1 14
15 10 1 1     1             1   1   1 1     1                   1                                           1               15
16 6 1     2                                                                 1 1           1                               16
17 9             2     1                       1               1   1     1                       1                     1   17
18 11   1                                     1                 1               1             2   1   1     1     1       1 18
19 10 2   1     1                               1                           1         1     1   1   1                       19
20 15   1 1     1 1                 1 1                   1         1                           3               1   2     1 20
21 12     1     1         1                     1 1         1         2 1 1       1               1                         21
22 9 1                 1       1         1         1                 1   1     1                                     1     22
23 9                                         2   1               1 1         1             1           1           1       23
24 13                 1     1                         1   1 1         1   1     2               1 1                     2   24
25 16       1 2     1   2     1         1   2                               1               1         2 1 1                 25
26 9         2                                                   1   1       1       1   1       1                     1   26
27 16           1             1         1 2                 1                       3             1 2         2     1     1 27
28 8                                         1             1                         1   1 1         1 1               1   28
29 8 1 1     1                 1                                         1       1       1                           1     29
30 10     1         1     1     1                             1     1     1             1             1 1                   30
31 5                 1 1                     1                                                                 1     1     31
32 10                       1       1   1     1                   1         1     1                         2         1     32
33 6         1       1           2                                                                 1           1           33
34 16   1     1   1       1 1       1             1           1               1           1 1 1 1 1 1         1             34
35 6         1                       1                             2   1   1                                               35
36 6                   1 1         2     1 1                                                                               36
37 8                             1 1           2       1                                           2           1           37
38 11           1   1   1                   1         1       1   1               1 1                   1                 1 38
39 12       1         1             1             1                   1       1         2           1     2         1       39
40 9                 1                 1   1         1       1 1         1                                       1     1   40
41 9   1                   1         1         1       1   1               1                   1             1             41
42 5                   1   1         1                   1                                                               1 42
43 19 2     1     1       1 1 2 3     1       1                 1                       2   1       1   1                   43
44 9               1               1 1                           1           1 1         1                     1 1         44
45 20                         1 1 1   1 1       1     1   1           1   1 2 1   1     1             2   1       1     1   45
46 8               1 1                                 1       1 1     1             1                         1           46
47 10     1                     1 1 1       1       1   1                                                 1         1     1 47
48 10             1             1 1     1 1         1             1             1 1             1                           48
49 9                 1                       1                     1   1                 1 1     1 1         1             49
50 11           2 1                             1     1               2               1           1   1               1     50
51 18 1     1           1               1         1         1 1 1       1           1 1 2 1 1   1 1                       1 51
52 16     1           1 1   2     2         1 1 1 1                   1             1         2         1                   52
53 8     1                                   1 1             1   1                     1   1             1                 53
54 10             1   1               1             1   2                                                       1     1 1 1 54
55 4   1                                                                                             1           1 1       55
56 10         1       1   1                               1   2                               1           2       1         56
57 10   1   1       1                                       1                       1               1 1   1   1         1   57
58 6                                     1 1                                     1       1             1       1           58
59 10   2         1 1           1                 1                             1                                 1   1 1   59
60 9     1                                 1                             1       1   1         1     1     1           1   60
61 6           1                                 1   1               1                                 1             1     61
62 10     1 1       1                 1                   1 1                         1           1     1     1             62
63 9     2     1             1       1                                 1 1       1                               1         63
64 7     2                               1                 1           1   1           1                                   64
65 12 1       1   1     1           1             1           1           1                                 2 2             65
66 9           1                   1   1         1                   1   1   1                             2               66
67 7 1     1                                                               1       1     1                 1       1       67
68 13   1   1       1         1   1                       1   1       1           1 1       1                 1   1         68
69 7   1           1             1             1                       1                                 1   1             69
70 10           1                           1 1   1                 1               1         1                   1     1 1 70
71 8       1               1           1                 1                   1 1             1 1                           71
72 12 1     1                   1       1                     1   1       1   1     2         1                         1   72
73 16 1       1   1 1   1     1   2                             1             1                   1 1   1 1       1   1     73
74 13   1 1             1                       1   1           1   1   1     1 1     1                             1 1     74
75 5                                             1 1 1                                 1                       1           75
76 10       1 1   1                     1           1               1 1       1         1                           1       76
77 8           1     1     2             1                                               1                     1 1         77
78 17 1     1         1             1     1             1     1 1   1   1   1   1       1       1             1 1         1 78
79 11 1                   1       1   1           1 1     1                                       1   2     1               79
80 8       1               1           1                 1                   1       1                               1   1 80
81 7   1                 1 1             1                                 1             1               1                 81
82 11                         2     1     1   1             1           1     1           1   1           1                 82
83 7                                       1                 1 1 1                           1         1           1       83
84 11     2     1             1       1       1       1       1     1                                         1           1 84
85 9         1     1         1           1         2 2                                               1                     85
86 16   1           1       1       2   1               1 1   1 1           1     1     1 1 1     1                         86
87 6         1                 1                                               1       2                   1               87
88 11                         1           1                                   1           1       2 2 1               1   1 88
89 14 1   1           1   1   1                         1 1   1         1           2 1                 1       1           89
90 10 1 1         1       1     1                 1                 1     1                       1               1         90
91 10                     1 1                     2     1                           1     1           1           1       1 91
92 8                 1           1                     1 1 1                                 2                   1         92
93 14               1           1                   1 1 1 1       1               1       1 3 1 1                           93
94 13           1 1   1   1             2   1         1                         1         1             1   1     1         94
95 17         1         1       1 1     1   1 1     1 1                 1 1 1     1                 1     1 1             1 95
96 10                   1                 1   1                 1 1   1               2                           1   1     96
97 10               1 1                     1     1               1 1   1                       1       2                   97
98 9       1 1           1   1       1         1   2 1                                                                     98
99 11               1                                   1           1   1     1                             1 1 2   2       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
Ngày
/
Tháng