BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
Ngày
/
Tháng
00 15         1 1                 1     1         1   1     2   1     1 1                     2   1                 1       00
01 12   1               1 2                 1     1                           1 1   1   1                             1   1 01
02 11                 1           1   1   2           1   1                               1                   1 1         1 02
03 8                                                 1         1       1     1   1     1       1 1                         03
04 15       1       2     1     1   1 1     1                 1 2     1         1                       1           1       04
05 8                   2       1               1         1                       1   1                         1           05
06 12 1   1   1   1       1   2   1           1     1 1                   1                                                 06
07 19   1             2     1   1 1       1 1 1     1       2 1       1                 1     2                   1     1   07
08 12       2                           1   2           1     1         1 2                       1               1         08
09 10                                 1       1 1         1               1         1           1     1   1   1             09
10 11           2                 1 1     1               1             1                             1         1 1 1       10
11 15                                 1   1                       2 1                 1   2   1 2 1         1 1         1   11
12 13                           1   1 1         1   1 1   1                   1                 1 1 1     1               1 12
13 15   1           2         2       2           1             1           1       1 1 1 1         1                       13
14 14 1   1     1 1       1         1                       1                       1       1       1 1     1           1 1 14
15 8 1   1   1 1     1                   1                                           1                       1             15
16 5                                                   1 1           1                               1       1             16
17 11                     1               1   1     1                       1                     1   1   1 1 1   1         17
18 13                   1                 1               1             2   1   1     1     1       1             2   1     18
19 6                     1                           1         1     1   1   1                                             19
20 11         1 1                   1         1                           3               1   2     1                       20
21 12                     1 1         1         2 1 1       1               1                                       1 1   1 21
22 9     1         1         1                 1   1     1                                     1     1           1         22
23 12                   2   1               1 1         1             1           1           1                 1   2       23
24 14 1                         1   1 1         1   1     2               1 1                     2         1 1             24
25 14   1         1   2                               1               1         2 1 1                       1     1     1 1 25
26 9                                       1   1       1       1   1       1                     1         1         1     26
27 18   1         1 2                 1                       3             1 2         2     1     1   1       1   1       27
28 8                   1             1                         1   1 1         1 1               1                         28
29 6     1                                         1       1       1                           1                     1     29
30 9     1                             1     1     1             1             1 1                         1         1     30
31 5                   1                                                                 1     1                 1       1 31
32 11 1       1   1     1                   1         1     1                         2         1       1                   32
33 7       2                                                                 1           1             1       1     1     33
34 15 1       1             1           1               1           1 1 1 1 1 1         1                   1           1 1 34
35 7           1                             2   1   1                                               1             1       35
36 7         2     1 1                                                                                 1 1           1     36
37 11       1 1           2       1                                           2           1           1 1                 1 37
38 12                 1         1       1   1               1 1                   1                 1 1       1 1   1       38
39 13         1             1                   1       1         2           1     2         1                 1       1 1 39
40 8             1   1         1       1 1         1                                       1     1                         40
41 9 1         1         1       1   1               1                   1             1                         1         41
42 6 1         1                   1                                                               1   1         1         42
43 17 1 2 3     1       1                 1                       2   1       1   1                       1           2     43
44 9         1 1                           1           1 1         1                     1 1                           1   44
45 23   1 1 1   1 1       1     1   1           1   1 2 1   1     1             2   1       1     1     1                 2 45
46 8                             1       1 1     1             1                         1                       1     1   46
47 9     1 1 1       1       1   1                                                 1         1     1                       47
48 11     1 1     1 1         1             1             1 1             1                           1 1                   48
49 10                   1                     1   1                 1 1     1 1         1                   2               49
50 13                     1     1               2               1           1   1               1             2 1 1 1       50
51 18             1         1         1 1 1       1           1 1 2 1 1   1 1                       1 1   2                 51
52 15 2     2         1 1 1 1                   1             1         2         1                               1       1 52
53 11                   1 1             1   1                     1   1             1                       1     1       2 53
54 10           1             1   2                                                       1     1 1 1     1             1   54
55 5                                                                           1           1 1         1   1               55
56 9                               1   2                               1           2       1                       1   1   56
57 9                                 1                       1               1 1   1   1         1       2                 57
58 9               1 1                                     1       1             1       1           2   1                 58
59 6     1                 1                             1                                 1   1 1                         59
60 10                 1                             1       1   1         1     1     1           1     1     1             60
61 8                       1   1               1                                 1             1         1           1 1   61
62 8           1                   1 1                         1           1     1     1             1                     62
63 12   1       1                                 1 1       1                               1           1         1 1 2 1   63
64 5               1                 1           1   1           1                                                         64
65 11         1             1           1           1                                 2 2               1               1 1 65
66 8         1   1         1                   1   1   1                             2                                     66
67 11                                                 1       1     1                 1       1       1 1 1   1 1     1     67
68 12   1   1                       1   1       1           1 1       1                 1   1               1             1 68
69 8       1             1                       1                                 1   1               2       1           69
70 11                 1 1   1                 1               1         1                   1     1 1         1 1           70
71 8 1           1                 1                   1 1             1 1                                             1   71
72 13     1       1                     1   1       1   1     2         1                         1         1 1           1 72
73 12   1   2                             1             1                   1 1   1 1       1   1         1                 73
74 11                     1   1           1   1   1     1 1     1                             1 1                     1     74
75 8                       1 1 1                                 1                       1                 1       1   1   75
76 10             1           1               1 1       1         1                           1           1     1   1       76
77 9 2             1                                               1                     1 1         1               1 1   77
78 15         1     1             1     1 1   1   1   1   1       1       1             1 1         1             1         78
79 11       1   1           1 1     1                                       1   2     1               1     1               79
80 7 1           1                 1                   1       1                               1   1                       80
81 6 1             1                                 1             1               1                         1             81
82 13   2     1     1   1             1           1     1           1   1           1                               2       82
83 7                 1                 1 1 1                           1         1           1                             83
84 8   1       1       1       1       1     1                                         1           1                       84
85 10   1           1         2 2                                               1                               2   1       85
86 16 1       2   1               1 1   1 1           1     1     1 1 1     1                                 1       1     86
87 5     1                                               1       2                   1                                     87
88 12   1           1                                   1           1       2 2 1               1   1     1                 88
89 11   1                         1 1   1         1           2 1                 1       1                     1           89
90 10     1                 1                 1     1                       1               1         1       1 1 1         90
91 11 1                     2     1                           1     1           1           1       1           1       1   91
92 7       1                     1 1 1                                 2                   1                               92
93 13     1                   1 1 1 1       1               1       1 3 1 1                                                 93
94 10             2   1         1                         1         1             1   1     1               1               94
95 17     1 1     1   1 1     1 1                 1 1 1     1                 1     1 1             1     1   1             95
96 12               1   1                 1 1   1               2                           1   1       2 1                 96
97 8                 1     1               1 1   1                       1       2                                         97
98 9   1       1         1   2 1                                                                           1       1   1   98
99 11                             1           1   1     1                             1 1 2   2                       1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
Ngày
/
Tháng