BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
Ngày
/
Tháng
00 13           1     1         1   1     2   1     1 1                     2   1                 1                         00
01 14 1 2                 1     1                           1 1   1   1                             1   1 1     1       1   01
02 10           1   1   2           1   1                               1                   1 1         1                   02
03 9                               1         1       1     1   1     1       1 1                                   1       03
04 14   1     1   1 1     1                 1 2     1         1                       1           1               1   1     04
05 9 2       1               1         1                       1   1                         1                       1     05
06 11   1   2   1           1     1 1                   1                                                       1       2   06
07 16     1   1 1       1 1 1     1       2 1       1                 1     2                   1     1                     07
08 11                 1   2           1     1         1 2                       1               1                     1     08
09 13               1       1 1         1               1         1           1     1   1   1                 1 1         1 09
10 11           1 1     1               1             1                             1         1 1 1         1         1     10
11 17               1   1                       2 1                 1   2   1 2 1         1 1         1         2           11
12 15         1   1 1         1   1 1   1                   1                 1 1 1     1               1           1     1 12
13 13       2       2           1             1           1       1 1 1 1         1                       1                 13
14 11   1         1                       1                       1       1       1 1     1           1 1         1         14
15 3                   1                                           1                       1                               15
16 10                                 1 1           1                               1       1                 1 1 1     1 1 16
17 11   1               1   1     1                       1                     1   1   1 1 1   1                           17
18 13 1                 1               1             2   1   1     1     1       1             2   1                       18
19 8   1                           1         1     1   1   1                                             1               1 19
20 9             1         1                           3               1   2     1                                         20
21 13   1 1         1         2 1 1       1               1                                       1 1   1               1   21
22 10       1                 1   1     1                                     1     1           1           1     1     1   22
23 12 2   1               1 1         1             1           1           1                 1   2                         23
24 16         1   1 1         1   1     2               1 1                     2         1 1                 1       1   1 24
25 10                               1               1         2 1 1                       1     1     1 1                   25
26 10                     1   1       1       1   1       1                     1         1         1         1             26
27 17               1                       3             1 2         2     1     1   1       1   1       1 1       1       27
28 10 1             1                         1   1 1         1 1               1                             1     1       28
29 8                             1       1       1                           1                     1     1 1 1             29
30 10                 1     1     1             1             1 1                         1         1             1   1     30
31 8 1                                                                 1     1                 1       1 1       1 1       31
32 10 1                   1         1     1                         2         1       1                   2                 32
33 6                                                       1           1             1       1     1               1       33
34 16     1           1               1           1 1 1 1 1 1         1                   1           1 1         1     1 1 34
35 6                       2   1   1                                               1             1                         35
36 4                                                                                 1 1           1       1               36
37 11   2       1                                           2           1           1 1                 1               1 1 37
38 12         1       1   1               1 1                   1                 1 1       1 1   1                       1 38
39 16     1                   1       1         2           1     2         1                 1       1 1 2               2 39
40 8         1       1 1         1                                       1     1                         1           1     40
41 8   1       1   1               1                   1             1                         1         1                 41
42 7             1                                                               1   1         1         1 1             1 42
43 10 1                 1                       2   1       1   1                       1           2                       43
44 9                     1           1 1         1                     1 1                           1       1           1 44
45 19   1     1   1           1   1 2 1   1     1             2   1       1     1     1                 2               1   45
46 9           1       1 1     1             1                         1                       1     1             1       46
47 6       1   1                                                 1         1     1                                       1 47
48 8       1             1             1 1             1                           1 1                               1     48
49 14 1                     1   1                 1 1     1 1         1                   2               1   1 1       1   49
50 14   1     1               2               1           1   1               1             2 1 1 1                       1 50
51 20     1         1 1 1       1           1 1 2 1 1   1 1                       1 1   2                     1     2       51
52 14 1 1 1                   1             1         2         1                               1       1     1 1 1     1   52
53 14 1 1             1   1                     1   1             1                       1     1       2   1       2       53
54 10       1   2                                                       1     1 1 1     1             1         1           54
55 5                                                         1           1 1         1   1                                 55
56 9             1   2                               1           2       1                       1   1                     56
57 12               1                       1               1 1   1   1         1       2                 2           1     57
58 9                                     1       1             1       1           2   1                         1       1 58
59 6     1                             1                                 1   1 1                         1                 59
60 11                             1       1   1         1     1     1           1     1     1                 1         1   60
61 8     1   1               1                                 1             1         1           1 1                     61
62 9             1 1                         1           1     1     1             1                         1   1         62
63 11                           1 1       1                               1           1         1 1 2 1       1             63
64 6               1           1   1           1                                                           1           1   64
65 11     1           1           1                                 2 2               1               1 1     1             65
66 6     1                   1   1   1                             2                                                       66
67 13                               1       1     1                 1       1       1 1 1   1 1     1       1         1     67
68 13             1   1       1           1 1       1                 1   1               1             1   1 1 1           68
69 7   1                       1                                 1   1               2       1                             69
70 11 1   1                 1               1         1                   1     1 1         1 1                 1           70
71 11             1                   1 1             1 1                                             1     1 1 1   1 1     71
72 12                 1   1       1   1     2         1                         1         1 1           1       1           72
73 11                   1             1                   1 1   1 1       1   1         1                       1 1         73
74 11   1   1           1   1   1     1 1     1                             1 1                     1                       74
75 10     1 1 1                                 1                       1                 1       1   1                   2 75
76 11       1               1 1       1         1                           1           1     1   1         2               76
77 8                                             1                     1 1         1               1 1             1   1   77
78 14           1     1 1   1   1   1   1       1       1             1 1         1             1                   1       78
79 12     1 1     1                                       1   2     1               1     1                     1   1   1   79
80 7             1                   1       1                               1   1                         2               80
81 6                               1             1               1                         1               1     1         81
82 9 1             1           1     1           1   1           1                               2                         82
83 7                 1 1 1                           1         1           1                                         1     83
84 8 1       1       1     1                                         1           1                               1   1     84
85 11       2 2                                               1                               2   1         1         2     85
86 13           1 1   1 1           1     1     1 1 1     1                                 1       1             1         86
87 4                                   1       2                   1                                                       87
88 12                                 1           1       2 2 1               1   1     1                         1     1   88
89 13           1 1   1         1           2 1                 1       1                     1               1   1   1     89
90 12     1                 1     1                       1               1         1       1 1 1                     1 2   90
91 10     2     1                           1     1           1           1       1           1       1                     91
92 8           1 1 1                                 2                   1                                 1         1     92
93 13       1 1 1 1       1               1       1 3 1 1                                                           1       93
94 8         1                         1         1             1   1     1               1                     1           94
95 14 1     1 1                 1 1 1     1                 1     1 1             1     1   1                   1           95
96 12 1                 1 1   1               2                           1   1       2 1                           1       96
97 9     1               1 1   1                       1       2                                         1         1       97
98 10   1   2 1                                                                           1       1   1         1 2         98
99 13           1           1   1     1                             1 1 2   2                       1         1           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
Ngày
/
Tháng