BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN Ngày 09/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
Ngày
/
Tháng
00 12                   1   1         2   1                             1           1             1   1   1 1         1     00
01 10                                     1             1   1       1         1     1   1                           1   1 1 01
02 8                                 1         1       1     1   1     1                 1                 1               02
03 13       1     1     1                     1     1   1         1 1                     1         1   1         1       1 03
04 11       1         1                 1         1 1               2   1       1     1             1                       04
05 14         1 1                       1   1                           1               1   1       1 1     1 1     1   2   05
06 12           1 1       1                             1 1               2           2                   1 1           1   06
07 10   1     1   1             1 1                   1                 2                             1   1                 07
08 6     1                             1                     1         1   1       1                                       08
09 15             1       1 2   1       1             1           1                             1     1         2 1   2     09
10 8                 1           1                         1   1           1   1                       1               1   10
11 11                           1 1     1     1 1       1 1                   1 2                                     1     11
12 7                                                                       1   1   1     1           1             1 1     12
13 10 1   1               1     1   1                       1           1         1   1                         1           13
14 9         1       1                           1 1       1           1     1               1                         1   14
15 11   1   1 1                           1           1                     2 1                                   1 1 1     15
16 9         1                   1         1   1   1                 1           1                   1   1                 16
17 12             1   1 3           1             1 1                                     1       1             2           17
18 8                   1   1             1                                       1   1         1               1         1 18
19 9   1   1         1         1   1 1       1                                         1                     1             19
20 10               1     1                     1       1   1                 1                                   2   2     20
21 10                         1       1                         1 1                   1       1                 1 1   1   1 21
22 9         1                             1 1   1                         1                 1       1     1         1     22
23 7     1             1           1                     1       1       1                       1                         23
24 8                               1                   1       1                         1 1 1               1   1         24
25 7     1                 1         2                   1                                           1 1                   25
26 13   1                   1           1   1 1     1     1       1         1 2                   1         1               26
27 10             1         1                       1           1                       2 1 1                         1   1 27
28 9       1       1                     1 1                                 1       1         1           1 1             28
29 9 2           1 1           1                                             1           1 1       1                       29
30 6                             1             1         1               1                   1                         1   30
31 10 2 1                                             1         1 1                       1       1                 1 1     31
32 13       1       1     1   1               1                                   1 1   1           1   1   1   1         1 32
33 11     1 1     1         1       1                           2               1     1 1                               1   33
34 10 1         1     1 1                         1     2                     1 1                     1                     34
35 12 1   1         2   1 1                                   1                         1     1         1         1       1 35
36 9                       1 1 1                                     2 1     1                                         2   36
37 9   1           2                   1 1     1             1                                     1     1                 37
38 4                                           1                     1                       1                 1           38
39 13     1           1     1   1 1         1                         2         1 1           1     1                     1 39
40 7                                     1 1           1   1                                 1               1         1   40
41 10 1   1                 1     1       1           1           1     1                 1                             1   41
42 13 1           1           1         1           1 1   1     1   1                   1                 1 1     1         42
43 11         1   1 1   1                               1         1                           1     1 1   1             1   43
44 10       1       1 1                           1 1         1   1         1                         1               1     44
45 13   1   1         1   1           1                     1             1       1         1   1                 2     1   45
46 9   1                   1         1 1     1     1           1                               1             1             46
47 6 1                                                                         1       1         1             1   1       47
48 11           2         1     1             1           1                   1     1   1       1 1                         48
49 12               1                 1   1 1 1             1       2                     1                   1       1   1 49
50 12       1                   1 1 1           1       1 1         2             2                       1                 50
51 17 1 1     1     1     1   1     1             1       1   1                         1     1 1       1   2   1           51
52 9   1 1   1             1           1                                       1 1   1             1                       52
53 5                                                         1     1       1                     1         1               53
54 8                               1                 1           1     1     1   1 1                               1       54
55 10                     1                       1   1                 1           1               2             1 2       55
56 11       1   2   1 1                   1                         1     1                     2         1                 56
57 13                   1     1 1 1               1               1       1   1         1 1     2                 1         57
58 7 1                       1                   1                 1               1         1               1             58
59 19 1             1   1                 1 2 1       1 1     1           1 2 1   1                       2 1             1 59
60 13                 1 2 1 1                   1           1 1 2                           1   1         1                 60
61 10   1         1   1       1   1                               1     1               1     1       1                     61
62 6                         1           1                                 1                 1       1       1             62
63 19                       2       2       1 1       1   1           1 1 1 1   1                 1 1   2 1 1               63
64 10           1 1             1 1       1     1                                           1                 1 1       1   64
65 13       1     1       1                       1 1         1                 1             1   1         1 1     1 1     65
66 14                             1         1   1 1   1 1   1       1             1 1   1 1                         1 1     66
67 5           1                 1     1       1                     1                                                     67
68 10   1               1               1                       1     1       1           1   1     1               1       68
69 8                               1               1 1         1               1 1 1     1                                 69
70 10             1       2             1     1 1   1       1                   1   1                                       70
71 14   1                   1             1       1         2                               1           3   1 2         1   71
72 10     1       1                   1         1   1   1                           1       1   1                     1     72
73 26     3   1   1 2 1       1   1       2           1         1     3   1 1               2 1 1     1 1 1                 73
74 11       1 1             1     1     1   1                               1     1         1     1 1                       74
75 12   1     1                       1         1   1                     1                 2     1       1   1 1           75
76 15     1     3   1         1   1 1 2                       1                 1                           1   1         1 76
77 11       1 1                             1               1 2               1     1       1     1           1             77
78 6                 1                 1     1           1                                             1                 1 78
79 16     1   1                             1   1   2                 1   1   1       1     1   1 2       1 1               79
80 6             1                 1                             1       1     1           1                               80
81 10                         1 1       1 1                 1           1                           1 1         1   1       81
82 15     1             1     1   1   1 1       1       1 1       1 1           1               1             1     1       82
83 8             1     1               1     1           1             1         1   1                                     83
84 14                 1 1       1     1           1   1 1   1 1                     1               1   1       1 1         84
85 8       1   1             1 1                                   1               1 1                       1             85
86 11           1     1                   1           1 1     1     1                   1 1                       1       1 86
87 16 2 1 1           1             1 1     1 1   1 1                 1   1     1   1 1                                     87
88 14       1   1     1                           1   1   1     1     1     1           1         1     1           1     1 88
89 9       1       1                                 1         1   1     1               2                           1     89
90 9     1 1 1           1                                 1                                           1     1     1     1 90
91 11         1 1             1                                       1               2         1 1 1   1           1       91
92 11 2         1               1   1 1       1 1                                         1           1         1           92
93 9                     1     1                     1       1 1         1                 1                     1       1 93
94 14 1       1           1                   1   1                     1   1       1 1         1       1 1       1       1 94
95 10   1     1               1             1     1             1 1         1           1                         1         95
96 7                         2                           1   1       1                             1               1       96
97 9                             1 1                     2               1           1           1       1             1   97
98 16           1         1     1   1         1             1         1   1       2   1       1       2                 1 1 98
99 9   2                                   1                 1   2 1             1                             1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
Ngày
/
Tháng