BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN Ngày 29/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
Ngày
/
Tháng
00 12 1   1                     1               1             1           1   1         1       1   1             1       1 00
01 12           1       1     1             1         1                       1             1     1         1           1 2 01
02 12                     1     1         1                 1                           1     2   1     2 1           1     02
03 14   1   1               1           2 1             1                   1 1 1   1     2                               1 03
04 9                 1                 1           1     1                         1                       1       1 1   1 04
05 11         1 1 1 1         1                                       1                   1 2                 1     1       05
06 10       2                                         1           1               1 2       1       1                   1   06
07 4                                 1                       1       1   1                                                 07
08 7 1     2                                                                       1                 2     1               08
09 10   1       1                             1   1           1             1       1                 1               1   1 09
10 9 1           1           1   1         1   1       1                                     1           1                 10
11 7           1             1             1                                   1 1                     1 1                 11
12 7                                   1         1                         1                 1       1     2               12
13 15             1                         2 1         1 1   1             1   1     1   1   1       1 1     1             13
14 16                     1   1   1   2 2           1   1             1     1 1 1                       1         1     1   14
15 10                           1     1         1     1   1         1 1                   1         2                       15
16 11       1       2   2         1   1           1           1       1         1                                           16
17 14 1           1 1     1   2 1 1             1     1                 1       1     1 1                                   17
18 9 1                             1     1   1                                         1         1         2       1       18
19 9 1                     1 1                           1 1                         1           1             1     1     19
20 10           1 1                         1               1           1       1 1                 1           1   1       20
21 15     1                     1                   1 1       1 2 1         1   1                     1   1     1   1   1   21
22 8           1             1           1                           1         1 1           1                           1 22
23 10             2 1                         1           1                       1           1     1   1               1   23
24 18 1           1     1 1     1 2   1 1 2 1                           3     1                 1   1                       24
25 8   1               1                           1   1   1             1                       1           1             25
26 14                     1 3             1 1     1       1       1       1   1                     1               1     1 26
27 11   1                   1   1           1               1           1                               2         1   2     27
28 8 1                   1                               1               2   1         1                           1       28
29 5                     1                           1                     1                   1               1           29
30 9                           1                                   1   1                       1     2 1         1       1 30
31 11 1             2 1                   2         1     2                     1     1                                     31
32 13   1               1         2                   1   2           1     1   1         1           1               1     32
33 13         1 1       1     1             1 1             1     1 1       2 1                                 1           33
34 11     1         1     1         1           1   1 1                           1   1         1       1                   34
35 14 1                   1 1                 1       1       1   1   1           1                 1           2     1   1 35
36 10   1       2                             1     1               1   1             2                       1             36
37 9                                 1                   1                         1   1   1               1 2   1         37
38 8       2                         1         1                                               1             2 1           38
39 9         2   2                                                                       1 2         1           1         39
40 11           1     1                           1 1       1                       1 1     1 1           1     1           40
41 9                 2                     1                         1 1 1                 1 1           1                 41
42 14 2 1   1               1 1         1 1     1               1 1         1               1   1                           42
43 8     1                         1                                             1           1 1       1   1     1         43
44 9           1                           1           1                   1 1   1                       1     1     1     44
45 11               1   2 2           1   1                       1                           1   1       1                 45
46 11       1                   1         1   1       1               1               2   1   1             1               46
47 12       1           1     1                           1   2       1   1           1           2                     1   47
48 8         2                           1   1                                         2                       1 1         48
49 7                 1                                             1   1         1               1   1   1                 49
50 8   1   1 1   1                                                                             1   1         1       1     50
51 18     1 1     1           1 1 1 1   2       1         2   1 1         2   1       1                                     51
52 15         1 1     1                       1   1   1                 1   1             1     1         1   1     1   1 1 52
53 18     1     1   1       1     1   1   1                 1 1 2       2           1     1 1     1       1                 53
54 10                                   1       1                       1           1   1             1 1   1         1 1   54
55 10                         1 2             1     1         1                               1   1   1                 1   55
56 12         1       1                       1   2 1 1         1                 1   1                   1         1       56
57 7                               1   1             1             1 1           1                                     1   57
58 7   1     1                                 2   1                                                               1     1 58
59 8                           1   1                         1     1 1                 1         1               1         59
60 11                                     1                     1 2         1   1       1       1   1               1     1 60
61 13 1 1 1         2         1       1     1           1         1                             1             1 1           61
62 12           1     1   1                 1               1       1         1           1 1 1   1 1                       62
63 15   1           2 1 1           1   1       1               1 1     1       1 1 1                               1       63
64 12     1           1     1     1 1 1                     1             1         1 1   1             1                   64
65 10                                 1                 1   1   1 1                   1                       2     2       65
66 11                         2               1 1 1 1   1                   1   1                     1       1             66
67 14   1                         1         1 1             1     2           1             1 1             1   1   1   1   67
68 11 1                           1                 1   1     1             1                               1 1 1 1   1     68
69 6                     1                             1                       1 1 1           1                           69
70 11       1 1                 1 1                                   1                 1       1 1           1 1 1         70
71 13 1       2         1       1       1     1                     1           1 1               1       1       1         71
72 11       1 1   1       1                 1     1                                 1           1       1               1 1 72
73 17   1   2   1     1         1 1               1         1       1 1                 1 1         1   1         1       1 73
74 14           1       1           1         1       1         1         1 1 1     1             1     1           1 1     74
75 10   1           2             1               1 1               2             1         1                               75
76 8     1             1   1           1                       1         1                 1     1                         76
77 10 1 1               1                       1       1     1                     1         1 2                           77
78 15     2       1   1   1           1   1       1                                 1   3                 1           1 1   78
79 9     1   1           1         1                       1             1                         1     2                 79
80 8   1     1                     1   1               1                       1       1                   1               80
81 12       1           1   1       1       1     1     2           1     1                         1             1         81
82 10     1       1         1   1               1                     1         1   1     1                             1   82
83 7 1                                             1   1     1     1                                           1 1         83
84 9                       1     1 1               1       1       1                 1       1                   1         84
85 6                         1         1             1                       1                             1           1   85
86 7 1   1                                       1         1     1                                   1   1                 86
87 14     1         1 1 1   1       1 1         1             1                                             1     1   1 2   87
88 12               1       1                                   1   1                 1 1       1     1 1   1   1         1 88
89 11                       1                 2     1                     1                         1 1         1   1 1 1   89
90 14   1     2   1   1     1       1 1   1                     1       1                   1                 1       1     90
91 11           1               1                 1             2 2 1         1           1                               1 91
92 12   1             1 1         1 1   1               1               1 1       1           1               1             92
93 12     2       1                             1     1   2     1           1                           1   1         1     93
94 8                                           1 1   1                       1   1       1         1 1                     94
95 12                 1                             1     1     1 1   1 1                 2 1       1             1         95
96 13     1     1                     1     1           1     1           1   2       1           1                 1     1 96
97 3                                             1   1     1                                                               97
98 5                     1         1                       1         1                     1                               98
99 8             1   1   1         1 1   1                         1                                     1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
Ngày
/
Tháng