BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng
00 11                       1                         1         1     1 1         1     1 1 1         1                 1   00
01 12                 1 1         1 1                 1         1 1                                     1       2   2       01
02 12                                 1 1 1                   1 1     1 1 1                     1     1     1   1           02
03 11   1         1                               1               1   1       1 2       1 1                           1     03
04 8       1                                                 1         2     1               1     1     1                 04
05 13 1 2             1                             1       1         1   1         1             1 1       1       1       05
06 7                 2         1             1             1                                       1         1             06
07 12 1       1                   1 1                       1             1           3   1         1                   1   07
08 12 1                   1 1   1   1           1 1           1         1                       1             1         1   08
09 8                 1       1                     1   1                         1       1                     1     1     09
10 5       1         1 1                                         1                                                   1     10
11 11                     1 1       2         2 1   1 1   1                                         1                       11
12 7             1             1 1                                                                 1         1     1 1     12
13 9 1     1             1                 1     1               1                 1 1                   1                 13
14 11                                       1     2             1     2         1 1       1           1 1                   14
15 10     1     1                   2                 1                 1     1             1     1               1         15
16 3               1                                           1                                             1             16
17 17         1     1 1 1     1                   1   2           1           1 1                 1     2     1       1 1   17
18 16     1       1         1       1 1 1     1                         1   1   1   1     1     1           1         2     18
19 10   1               1               1   1   1       1   1                           1     2                             19
20 13   3 1                       1 2                   2 1                                         1   1     1             20
21 8                     1                                               1           1 1         1   1 1           1       21
22 18         1 1       1   1         1 1 1       1 1 1 1         1             1   1       1       1       1       1       22
23 9                             1                   1   1         1                   1 1   1   1               1         23
24 15       1             1                   1           1           1     2             1 1 1 1   1     1     2           24
25 9 1       1                           1                         1       1     1                         2           1   25
26 15         1 1         1                 1 1           1   2 3                 1   1 1                       1           26
27 11       1                                   1 1     1   1           1   1                 1   1       1           1     27
28 12 1                 1             2   1             1 1                               1 1       1         1   1         28
29 13 2           1 1                                           1     1         1     1 1 1                         2     1 29
30 14                           1         1 2       1         1           1       2 1               1   1   1   1           30
31 6         1                                                             1                         1   1       1       1 31
32 14   1             1     1       1               1                     2 1   1       1       1   1         1   1         32
33 12 1                           1       1             1       1                 1     1         1           1   1   1   1 33
34 7 1         1                         1                               1         1               1           1           34
35 14           1   1       2 1             1 1   1 1                       1         1     1     1                     1   35
36 12                     1         1 2   1                                 1                 1       2 2         1         36
37 7             1       1                           1 1         1       1                       1                         37
38 17 1 1   1       1         1 2 1     1     1           2   1                           1   1                   1     1   38
39 8     1         2         1                   1       1   1                                                 1           39
40 11     1     1 1   1   1           1                 1           1 1             1                               1       40
41 14         1 2   1   1   1               1                                 1     1       1 1           1     2           41
42 10                           1   1         1         1   1                       1         1 1 1                       1 42
43 10             1   1     1                           1     1     2         1   1                                     1   43
44 6             2               1                       1                         1         1                             44
45 11           1           1 1           1 1                       1                     1 1     2   1                     45
46 14         1         1     1         1                       1   1         2         1     1       1 2           1       46
47 10         1 1                       1                 1                     1             1 1     1     1             1 47
48 8     1         1                                       1 1                 1 2         1                               48
49 8                                                             2       1                       1   2     1       1       49
50 7       1             1     1                                         1           1                 2                   50
51 10 1                                       1   1     1                     2 1   1             1         1               51
52 6                     1                 1       1                               1             1 1                       52
53 15 1 1         1 3     1                     1                         1 1               1   1       1           1 1     53
54 7     1   1                                                                                             2 1       1   1 54
55 7     1                     1                             1                         1   1                           2   55
56 7       1     1 1                           1   1           1                                         1                 56
57 10     1           1                             1     1               1 1   1                     1     1           1   57
58 4                 1           1                         1   1                                                           58
59 7                   1         1           1     1                 1 1                                 1                 59
60 8                     1   1               1 1                                               1 1       1             1   60
61 8                 1     2           1                 1                           1                   1         1       61
62 13     1             1   1                             1       1 1           1     1   1   1   1   1         1           62
63 8               1   1     1           1           1 1 1                                                               1 63
64 11                         2                         1     1                   1 1 1         1       1             1   1 64
65 11       1       1   1                                                 1   1   1         1   1         1     1         1 65
66 11       1     1                     1   1     1                 1   1   1                   1             1         1   66
67 15                     1   1   3   1 1       1   1     2   1     1                                       1       1       67
68 11 1       1           1     1         1       1                                             1       1 1       1 1       68
69 16 1         1 1         1 1   1           2                         1   1     1             1     1   2       1         69
70 12 1     1     1     1               1 1   2                                 1       1                   1     1         70
71 9   1       1     1             1   2                                       1                             1         1   71
72 13       1                 1         1             2         1             1               1         1             1 2 1 72
73 14   1 1 1   1 1             2 1     1       2   1                         1       1                                     73
74 6     1                         1               1                   1                 1         1                       74
75 10             1             1 1                                 1 1 1       1       1                           1     1 75
76 9               1                 1                     1 1                 2 1             1   1                       76
77 10     1 1                               1 1 1 1                                   1               1         1 1         77
78 12     1               1         1 1                                 1 1       1                         2 1   1     1   78
79 17         1 1 1     2     1   1   1   2                       1                     1 1 1             1             1 1 79
80 11         1           1   1                   2 1                               1 1     1 1                           1 80
81 15     2     1 1             1       1                   1 1   2   1 1                       1         1     1           81
82 6                       1         2                         1           1     1                                         82
83 6       1                                   1                     1 1                 1         1                       83
84 11         2             1   1         1         1       1                                               1 1 1         1 84
85 8                   1                       1       1 1                           1                 1     1     1       85
86 9   1               1                       2     1     1               1                             1           1     86
87 10         1       1               1   1 2   1                   1         1     1                                       87
88 9     1             1         1 1                       1     1   1                                           1       1 88
89 9       1                 1                     2         1 1         1       1                               1         89
90 9 1 1                 1     1         1                         1 1     1                                             1 90
91 16   1       1           1 1 1     1   1           1     2   1 1           1         1       1             1             91
92 12         2 1                               1                 1     1     2     1         1                 1 1         92
93 12   1                           1 1           1           2     1     1   1             1       1                 1     93
94 9       1                   1           2                         1     1           1             1       1             94
95 18               1 2                 1   1     1   3 1   1       1 1     1       1 1   1                       1         95
96 10       1                                 1 1                   1   1                 1 1                 1           2 96
97 13 1 1       1                     1               1 1       1   1               1           1     1           1 1       97
98 7   1                                                                 1           1 1   1                         2     98
99 17     1         1 1                 1   1               2     2 1 1                 1   1 1   1       1           1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng