BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN Ngày 08/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
Ngày
/
Tháng
00 14           1   1         2   1                             1           1             1   1   1 1         1     1 1     00
01 12                             1             1   1       1         1     1   1                           1   1 1     1 1 01
02 8                         1         1       1     1   1     1                 1                 1                       02
03 12     1     1                     1     1   1         1 1                     1         1   1         1       1         03
04 10         1                 1         1 1               2   1       1     1             1                               04
05 14 1 1                       1   1                           1               1   1       1 1     1 1     1   2           05
06 12   1 1       1                             1 1               2           2                   1 1           1           06
07 10 1   1             1 1                   1                 2                             1   1                     1   07
08 7                           1                     1         1   1       1                                       1     1 08
09 16     1       1 2   1       1             1           1                             1     1         2 1   2     1       09
10 10         1           1                         1   1           1   1                       1               1     1 1   10
11 13                   1 1     1     1 1       1 1                   1 2                                     1         1 1 11
12 7                                                               1   1   1     1           1             1 1             12
13 9             1     1   1                       1           1         1   1                         1               1   13
14 9 1       1                           1 1       1           1     1               1                         1           14
15 9 1                           1           1                     2 1                                   1 1 1             15
16 9 1                   1         1   1   1                 1           1                   1   1                         16
17 14     1   1 3           1             1 1                                     1       1             2           1 1     17
18 8           1   1             1                                       1   1         1               1         1         18
19 8         1         1   1 1       1                                         1                     1             1       19
20 10       1     1                     1       1   1                 1                                   2   2             20
21 10                 1       1                         1 1                   1       1                 1 1   1   1         21
22 10 1                             1 1   1                         1                 1       1     1         1       1     22
23 6           1           1                     1       1       1                       1                                 23
24 9                       1                   1       1                         1 1 1               1   1             1   24
25 8               1         2                   1                                           1 1                     1   1 25
26 12               1           1   1 1     1     1       1         1 2                   1         1                       26
27 10     1         1                       1           1                       2 1 1                         1   1         27
28 9       1                     1 1                                 1       1         1           1 1             1       28
29 7     1 1           1                                             1           1 1       1                               29
30 7                     1             1         1               1                   1                         1         1 30
31 7                                         1         1 1                       1       1                 1 1             31
32 13       1     1   1               1                                   1 1   1           1   1   1   1         1       1 32
33 11     1         1       1                           2               1     1 1                               1   1 1     33
34 10   1     1 1                         1     2                     1 1                     1                     1       34
35 10       2   1 1                                   1                         1     1         1         1       1         35
36 9               1 1 1                                     2 1     1                                         2           36
37 8       2                   1 1     1             1                                     1     1                         37
38 4                                   1                     1                       1                 1                   38
39 12         1     1   1 1         1                         2         1 1           1     1                     1         39
40 8                             1 1           1   1                                 1               1         1       1   40
41 9               1     1       1           1           1     1                 1                             1     1     41
42 12     1           1         1           1 1   1     1   1                   1                 1 1     1                 42
43 12 1   1 1   1                               1         1                           1     1 1   1             1     1     43
44 9       1 1                           1 1         1   1         1                         1               1             44
45 11         1   1           1                     1             1       1         1   1                 2     1           45
46 8               1         1 1     1     1           1                               1             1                     46
47 5                                                                   1       1         1             1   1               47
48 11   2         1     1             1           1                   1     1   1       1 1                                 48
49 14       1                 1   1 1 1             1       2                     1                   1       1   1     2   49
50 11                   1 1 1           1       1 1         2             2                       1                         50
51 18 1     1     1   1     1             1       1   1                         1     1 1       1   2   1           1 1   1 51
52 8 1             1           1                                       1 1   1             1                         1     52
53 6                                                 1     1       1                     1         1               1       53
54 8                       1                 1           1     1     1   1 1                               1               54
55 11             1                       1   1                 1           1               2             1 2             1 55
56 11   2   1 1                   1                         1     1                     2         1                       1 56
57 13           1     1 1 1               1               1       1   1         1 1     2                 1                 57
58 7                 1                   1                 1               1         1               1             1       58
59 18       1   1                 1 2 1       1 1     1           1 2 1   1                       2 1             1         59
60 13         1 2 1 1                   1           1 1 2                           1   1         1                         60
61 10     1   1       1   1                               1     1               1     1       1                         1   61
62 7                 1           1                                 1                 1       1       1                 1   62
63 19               2       2       1 1       1   1           1 1 1 1   1                 1 1   2 1 1                       63
64 10   1 1             1 1       1     1                                           1                 1 1       1           64
65 14     1       1                       1 1         1                 1             1   1         1 1     1 1       1 1   65
66 14                     1         1   1 1   1 1   1       1             1 1   1 1                         1 1             66
67 5   1                 1     1       1                     1                                                             67
68 9           1               1                       1     1       1           1   1     1               1               68
69 8                       1               1 1         1               1 1 1     1                                         69
70 13     1       2             1     1 1   1       1                   1   1                                         1   2 70
71 13               1             1       1         2                               1           3   1 2         1           71
72 11     1                   1         1   1   1                           1       1   1                     1         1 1 72
73 28 1   1 2 1       1   1       2           1         1     3   1 1               2 1 1     1 1 1                 2 1   2 73
74 10 1             1     1     1   1                               1     1         1     1 1                               74
75 12 1                       1         1   1                     1                 2     1       1   1 1               1   75
76 14   3   1         1   1 1 2                       1                 1                           1   1         1         76
77 10 1                             1               1 2               1     1       1     1           1                     77
78 6         1                 1     1           1                                             1                 1         78
79 16 1                             1   1   2                 1   1   1       1     1   1 2       1 1               1       79
80 7     1                 1                             1       1     1           1                               1       80
81 12                 1 1       1 1                 1           1                           1 1         1   1         1   1 81
82 15           1     1   1   1 1       1       1 1       1 1           1               1             1     1           1   82
83 9     1     1               1     1           1             1         1   1                                           1 83
84 14         1 1       1     1           1   1 1   1 1                     1               1   1       1 1                 84
85 7   1             1 1                                   1               1 1                       1                     85
86 11   1     1                   1           1 1     1     1                   1 1                       1       1         86
87 14         1             1 1     1 1   1 1                 1   1     1   1 1                                       1 1   87
88 14   1     1                           1   1   1     1     1     1           1         1     1           1     1 1       88
89 9       1                                 1         1   1     1               2                           1           1 89
90 7 1           1                                 1                                           1     1     1     1         90
91 12 1 1             1                                       1               2         1 1 1   1           1         1     91
92 10   1               1   1 1       1 1                                         1           1         1           1       92
93 10             1     1                     1       1 1         1                 1                     1       1 1       93
94 14 1           1                   1   1                     1   1       1 1         1       1 1       1       1       1 94
95 10 1               1             1     1             1 1         1           1                         1             1   95
96 7                 2                           1   1       1                             1               1               96
97 10                     1 1                     2               1           1           1       1             1       1   97
98 18   1         1     1   1         1             1         1   1       2   1       1       2                 1 1   2     98
99 7                               1                 1   2 1             1                             1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
Ngày
/
Tháng