BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN Ngày 06/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
Ngày
/
Tháng
00 15 1 1         1     1 1 1         1                 1     1     1             1               1   1   1     1           00
01 13                                   1       2   2         1   1   1     1             1               1   1         1   01
02 13 1 1 1                     1     1     1   1                                 1     1 1     1     1 1                   02
03 12 1       1 2       1 1                           1         1                     2               1       1             03
04 13   2     1               1     1     1                             1     1 1       1   1         1                 1   04
05 14 1   1         1             1 1       1       1                   1 1 1             2     1     1                     05
06 7                               1         1                         1   1     2                       1                 06
07 12     1           3   1         1                   1   1         1       1     1 1                                     07
08 19   1                       1             1         1               1   1       1 1     1 1   1 1 1 2   1 1 1     1     08
09 8             1       1                     1     1           1     1       1         1                                 09
10 9                                                 1         1             1         1   1     1     1         1 1       10
11 10                               1                           1     1   1         1   1   2               2               11
12 11                               1         1     1 1     1     1     1               1 1     1         1                 12
13 11               1 1                   1                 1 1             1     1               1           1   1   1     13
14 13 2         1 1       1           1 1                                 1   1   1         1                     1       1 14
15 13   1     1             1     1               1         1       1         1                         1         1   1 2   15
16 5                                         1               1                                 1   1       1               16
17 15         1 1                 1     2     1       1 1                         1 1 1           1       1           2     17
18 17   1   1   1   1     1     1           1         2     1 1 1 1             1           1     1 1                       18
19 10                   1     2                                 1                   1 1     1 1       1     1               19
20 12                               1   1     1               1     1     1             1           1   1           2     1 20
21 8     1           1 1         1   1 1           1                                             1                         21
22 9           1   1       1       1       1       1                 1                 1                   1               22
23 13                   1 1   1   1               1                                 1 1 1 1           2     1         1     23
24 15 1     2             1 1 1 1   1     1     2           1         1                       2                             24
25 10       1     1                         2           1                 1 1   1           1         1                     25
26 12             1   1 1                       1           1 1   1             1   1 1       1                           1 26
27 14   1   1                 1   1       1           1         2   1         1                 1             1 1     1     27
28 9                     1 1       1         1   1               1                 1                   1           1       28
29 12 1         1     1 1 1                         2     1   1                   1           1                         1   29
30 14     1       2 1               1   1   1   1                   1 1     1       1                     1             1   30
31 12       1                         1   1       1       1       1       1                 1   1   1   1             1     31
32 14     2 1   1       1       1   1         1   1                                 1             1     1         1 1       32
33 17             1     1         1           1   1   1   1             1 1 1     1             1 1 1     1 1           1   33
34 8     1         1               1           1                 1                                       1 1       1       34
35 11       1         1     1     1                     1                 1           1           1           1     1 1     35
36 10       1                 1       2 2         1                     1           1   1                                   36
37 8     1                       1                             1   1   1                     1   1                       1 37
38 14                     1   1                   1     1   1                     1     1 1   1                   2 1 1   1 38
39 3                                           1                                   1                               1       39
40 7 1             1                               1       1                                 1 1                       1   40
41 12         1     1       1 1           1     2             1   1           1 1                             1             41
42 14               1         1 1 1                       1                   1 1         1 1     2         1     1       1 42
43 5         1   1                                     1           1                   1                                   43
44 7               1         1                                                               1             1 1   1       1 44
45 12                     1 1     2   1                           1 1     1 1                     1         1             1 45
46 15         2         1     1       1 2           1                   2                 1         1     1   1           1 46
47 9           1             1 1     1     1             1                           1     1                             1 47
48 7           1 2         1                                 1             1                 1                             48
49 12     1                       1   2     1       1       1           1                       1       1             1 1   49
50 11     1           1                 2                       1   1                               1   1       1 1     1   50
51 7         2 1   1             1         1                     1                                                         51
52 8               1             1 1                           1           1   1           1   1                           52
53 12     1 1               1   1       1           1 1         1               1       1                           1 1     53
54 9                                       2 1       1   1                 1                 1                         1 1 54
55 8                   1   1                           2   1                 1 1         1                                 55
56 7                                     1                                       1           1   1       1     1         1 56
57 14     1 1   1                     1     1           1   1 1 1         2     1       1             1                     57
58 3                                                             1     1                                           1       58
59 9 1 1                                 1                     1     1                                   1   1         1 1 59
60 9                           1 1       1             1     1   1                   1                       1     1       60
61 6                 1                   1         1                                 1             1             1         61
62 19           1     1   1   1   1   1         1             1 1             1     1     2           1     2 1   1   1     62
63 14                                                     1     1   2 1     1         1       1     3   2     1             63
64 12             1 1 1         1       1             1   1   1       1       1                               1   1         64
65 15     1   1   1         1   1         1     1         1       1 1 1         1                   1       1   1           65
66 8   1   1                   1             1         1   1             1   1                                             66
67 6                                       1       1                 1                 1                     1       1     67
68 9                           1       1 1       1 1               1               1       1                     1         68
69 14   1   1     1             1     1   2       1                       1     1                                 1 1   1 1 69
70 7           1       1                   1     1                                     1           1                 1     70
71 8           1                             1         1   1 1   1 1                                       1               71
72 13         1               1         1             1 2 1               1     1 2             1     1                     72
73 7         1       1                                         1                               1     1               1   1 73
74 4   1                 1         1                                           1                                           74
75 9 1 1       1       1                           1     1                 1                                   2           75
76 14           2 1             1   1                               2         1 1 2             1             1 1           76
77 8                 1               1         1 1                 1 1                         1               1           77
78 14   1 1       1                         2 1   1     1   1         1 1           1           1                       1   78
79 10                   1 1 1             1             1 1                           1       1                     2       79
80 10               1 1     1 1                           1                     1             1       1 1         1         80
81 13 1 1                       1         1     1                     2     1 1 1   1               1 1                     81
82 13       1     1                                           1   1 1     1                 2       1       1   2   1       82
83 12 1 1                 1         1                         1 2                         1       1             1 1       1 83
84 9                                       1 1 1         1             1                       1       1   1         1     84
85 6                 1                 1     1     1                               1                           1           85
86 9       1                             1           1                 1 1         1 1                 1       1           86
87 8         1     1                                                       1                 1     2   1         1         87
88 7 1                                           1       1       1     1             1 1                                   88
89 9     1       1                               1                   1           1                       2         1   1   89
90 10 1     1                                             1 1                 1         1 1 1 1                 1           90
91 11         1         1       1             1                                   1     1         1           1         1 2 91
92 11   1     2     1         1                 1 1           1                   1                     1               1   92
93 7     1   1             1       1                 1     1           1                                                   93
94 10 1     1           1             1       1                       1     1 1                               1 1           94
95 11 1     1       1 1   1                       1                       2           1     1             1                 95
96 10   1                 1 1                 1           2       1         1             1               1                 96
97 9               1           1     1           1 1                         1       1                   2                 97
98 14     1           1 1   1                         2     1                 1           2     1     1             1   1   98
99 14 1                 1   1 1   1       1           1               1                         1 1   1   1     1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
Ngày
/
Tháng