BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN Ngày 24/03/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng
00 7                         1     1                       1                   1   1 1               1                     00
01 15     1   1       1 1           1 1     1                       1       1             1 1       1   1           1     1 01
02 9                 1       1         1                             1 1         1             1     2                     02
03 8 1       1 1         1 1           1               2                                                                   03
04 7           1     1 1                                                   2           1         1                         04
05 13     1       1   2             1             1           1       1                   1       1     1               1 1 05
06 7             1                             1                       1     1 1             1   1                         06
07 16 1   1         1             2             1     1         2   1 1   1 1                               1         2     07
08 14         2   1           1         1         1   2               1                 1     1       1   1         1       08
09 13       1 1                             1         1             2       1     2     1         1                     2   09
10 10 1   1   1                                     1                                         1     3               2       10
11 11   1         1             1 1           1 1         1                     1                   1       1     1         11
12 8                       1                     1         1                 2               2       1                     12
13 8         1     1   1   1                       1       1                                           1   1               13
14 7   1                           1                       1 1                       1   1     1                           14
15 15       1 1 1               2                       1 1         1 1     1       2           1       1             1     15
16 10               1           1             1 1                     1           1         1 1       2                     16
17 10                     2       1 1                       1   1           1                             1         1   1   17
18 7       1           1                                               1                     1               2     1       18
19 13               1                             1           1     1         1     1                     3     1 2     1   19
20 16               1         1 1 1   1             1       2           1   1                         1 2     1           2 20
21 11                       1             1   1                     1     2         1     1               1           1 1   21
22 12 2     1   2 1                                     1     1                       1                       1   1       1 22
23 13     1             1 1                       1 2 2           1     1                 1                 1   1           23
24 7       1               1           1           1           1               1             1                             24
25 7   1         1   1                     1 1                                 1                         1                 25
26 1                                                                                 1                                     26
27 11   1       1 2     1                                           1                         1               1   1 2       27
28 12 1     1       1 1   1                                   1       1   1                         1                 2 1   28
29 15 1     1             1       1               1     1                 1             1             1   1   1 1 1 1   1   29
30 8           1   1           1                     1   1             1                                   1           1   30
31 12               1             1       1     1   1             1       2           1 1               1                 1 31
32 9     1 1       1   1                         1   1                       1         1           1                       32
33 9             1 1 1                                       2                       1         1     1                 1   33
34 16         1       1             1     1 1       1     1   1 1                   1 1   2                 2         1     34
35 12   1                 1 1   1                       1                                       1     1     1 1   1 1     1 35
36 12   1       1       1   1                           1     1                     2   1         1                 1   1   36
37 13 1   1     1           1     1   1         1               1           1       1             2 1                       37
38 11                   1           1   1   1             1       1 1                 1               1         2           38
39 8                                         1                   1     1         1   1     1     1               1         39
40 8   1                                       1         1 1     1       1                                           2     40
41 11     1             1 1         1         1     1           1           1         1     1     1                         41
42 14             1           1           2         1 1           3 1 1                                     1       1   1   42
43 8           1                               1   1     1 1                             1   2                             43
44 14       1   1     1           1         2       1 1   1           1               1   1       1               1         44
45 11     1 2   1                   1   1   1 1           1                                                     1         1 45
46 11   1 1                         1 1 2                 1         1       1                               1             1 46
47 5                       1     1                             1                                 1           1             47
48 20 1     1                 1 1 1 2 1 1       2     1   1             2 1       1         1                   1       1   48
49 8   1       1                       1               1               1               1           1           1           49
50 8                       1   1                         1                 1               1       1           1         1 50
51 5           1                     1 1                               1                             1                     51
52 13         1         1                             1 1   1   1     1         1           1       1     1           1 1   52
53 10                 1       1 1 1     1   1     1                                   1   1                     1           53
54 13         1               1       1   1   2   1       1             1     1 1                     1           1         54
55 17   1   1 1   1           1   1       1 2     1           1       1           1                         1   1 1   1     55
56 12     1                 1       1   1     1                                 1         1         1   1   1     1 1       56
57 11   1     1     2     1                                 1             1     1                         1 1   1           57
58 5                                   1               1                     1               1                     1       58
59 9         1       1             1 1                     1             1       1       1                 1               59
60 10 1         1         1   1                   1     1     1                                                 1     2     60
61 9           1                     2                             1                   1       1         1     1     1     61
62 10               2               1       1                                     1     1   2                 1     1       62
63 8                 1                   1       1 1                       1                     1 1         1             63
64 3         1                   1                                                         1                               64
65 18 1   1 1     1                       1   1 2   2   1       2             1     1       1   1                   1       65
66 13 1                     1 1           1   1         1     1         1     1 1       1                     1           1 66
67 12 1 1 1               1   1   1                           1                                     1 1 1       1       1   67
68 15   1                 1       1   1 1                           1   1   1 2             1   1           1         1   1 68
69 10       1                 1                           1     1 2                             1     1   1   1             69
70 8   1                                 1       1                   1   1 1                           2                   70
71 11         1                 1   1 1                 1           1 1                   1             1         1   1     71
72 7                 1                   1                       1                             1                 2       1 72
73 9                 1   1         1                         1     1     1   1   1                                 1       73
74 9 1 1                             1           1           1                     1   1         1   1                     74
75 7         1   1         1                   1           1         1                                 1                   75
76 19 1               1   1               1 1 1   1 1       2         1 1         1 1     1       1 1         1         1   76
77 6                         1       1   1                                                 2                 1             77
78 12           1                         1 1 1         1     1               2   1         1 1           1                 78
79 13       1           1   1   1         1           1                 1     1 1       1     1       1                   1 79
80 14         1               1 1 1         1         1         1     1         1   1       1                 1       1   1 80
81 12             1       1     1         1   1 1             1       1                 1     1   1               1         81
82 10       1           1     1                 2               1                                 2     1                 1 82
83 17   1 2               1     1     1           1                           1 1 1 1 1           1         1 1   1     1   83
84 8           1     1 1                                       1 1 1                       1           1                   84
85 7 1                 1 1             1                   1                                               1   1           85
86 15 1 1 1       1             1               1         1                 1   1 3           1         1 1                 86
87 14   1                               1     1                 2 3 1               1   1 1         2                       87
88 12             1 1                             1 1 1                   1 1             1     2         1 1               88
89 11     1 1     1       1 1                                         1                 1     1 1               1         1 89
90 9     1             1     1             1   1                 1     1                 1                         1       90
91 8                       1         1             1                   1         1 1 1                       1             91
92 7                                       1             1                         1           2                       1 1 92
93 10 1             1           1     1                                   1   1               1 1       1         1         93
94 10               2       1   1     1     1         2                     1   1                                           94
95 13                               1         1       1           1 1           1     2   1               2   1 1           95
96 11                   1     1                   1         1             2             2       1       1 1                 96
97 6                                                     1 1 1               1       1         1                           97
98 13                 1     1     1       1   1           1       1       1     1 1 1 1     1                               98
99 10             1     1               1               3       1               1                   1                 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng