BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
Ngày
/
Tháng
00 4                                     1                               1     1                       1                   00
01 16     1         2   1 1         1       1         1   1       1 1           1 1     1                       1       1   01
02 9         1             2             1                       1       1         1                             1 1       02
03 12               1           1       1   1     1       1 1         1 1           1               2                       03
04 10   1                   1       1 1       1             1     1 1                                                   2   04
05 16           1         1 2         2   1 1         1       1   2             1             1           1       1         05
06 7   1                               1       1             1                             1                       1     1 06
07 16                 1 1                       1 1   1         1             2             1     1         2   1 1   1 1   07
08 12     1                       1         1             2   1           1         1         1   2               1         08
09 9       1         1                                 1 1                             1         1             2       1   09
10 7                   1                 1   1   1   1   1                                     1                           10
11 10     1                         1           1   1         1             1 1           1 1         1                     11
12 8                         1   1     1                               1                     1         1                 2 12
13 12 1 1     1       1 1             1                   1     1   1   1                       1       1                   13
14 8     1   1 1                       1           1                           1                       1 1                 14
15 12                                   1     1         1 1 1               2                       1 1         1 1     1   15
16 7         1                 1                               1           1             1 1                     1         16
17 9       1                               1                         2       1 1                       1   1           1   17
18 7           1           1       1           1       1           1                                               1       18
19 14   1         1   2 2 1         1     1                     1                             1           1     1         1 19
20 16                       1 1   1 1     1     1               1         1 1 1   1             1       2           1   1   20
21 8     1                             1                               1             1   1                     1     2     21
22 17   1   1   1   1         2         1 1   1   2     1   2 1                                     1     1                 22
23 17 1     1   1       1 2           1               1             1 1                       1 2 2           1     1       23
24 10     1               1       2             1       1               1           1           1           1               24
25 9   1     1     1         1                     1         1   1                     1 1                                 25
26 5   2                     1           1 1                                                                               26
27 8         1                     1               1       1 2     1                                           1           27
28 11     1       1     1                         1     1       1 1   1                                   1       1   1     28
29 15       1 1     1       1   1         1 1   1 1     1             1       1               1     1                 1     29
30 7         1                                             1   1           1                     1   1             1       30
31 9                     1                                     1             1       1     1   1             1       2     31
32 10                                 1   2           1 1       1   1                         1   1                       1 32
33 11                     1   2 1       1     1               1 1 1                                       2                 33
34 13     1   1       1           1                       1       1             1     1 1       1     1   1 1               34
35 8                 1           1   1             1                 1 1   1                       1                       35
36 10                 1               1     1 1     1       1       1   1                           1     1                 36
37 14       1               1     1             2 1   1     1           1     1   1         1               1           1   37
38 11 1         1                           1 1                     1           1   1   1             1       1 1           38
39 8 1           1         1         1     1                                             1                   1     1       39
40 9   1                     1 1                   1                                       1         1 1     1       1     40
41 12           1       1       1   1                 1             1 1         1         1     1           1           1   41
42 16   1     1   1   1     1                                 1           1           2         1 1           3 1 1         42
43 6                                       1               1                               1   1     1 1                   43
44 17       1       1       1       1 3                 1   1     1           1         2       1 1   1           1         44
45 14 1   1         1             1           1       1 2   1                   1   1   1 1           1                     45
46 10                                   1           1 1                         1 1 2                 1         1       1   46
47 8 1           1         1       1     1                             1     1                             1               47
48 20               1         1     1         1   1     1                 1 1 1 2 1 1       2     1   1             2 1     48
49 9     1               1     1   1               1       1                       1               1               1       49
50 7               1           1 1                                     1   1                         1                 1   50
51 9 1         1         1 1                 1             1                     1 1                               1       51
52 12   1   1   2                   1                     1         1                             1 1   1   1     1         52
53 11                       1     1       1     1                 1       1 1 1     1   1     1                             53
54 12                     1     1                         1               1       1   1   2   1       1             1     1 54
55 15         1           1                 1       1   1 1   1           1   1       1 2     1           1       1         55
56 8 1           1   1                               1                 1       1   1     1                                 56
57 12       1   1   1                   1     1     1     1     2     1                                 1             1     57
58 6 1 1                                       1                                   1               1                     1 58
59 16 1   2     1 1           1   1       1     2         1       1             1 1                     1             1     59
60 11           1     1       1 1                 1         1         1   1                   1     1     1                 60
61 9               1   1               1     1 1           1                     2                             1           61
62 7       1         1   1                                     2               1       1                                   62
63 11   1   1     1 1                   1   1                     1                   1       1 1                       1   63
64 8   1   1 1         1         1         1             1                   1                                             64
65 18   1       1 1             1                 1   1 1     1                       1   1 2   2   1       2             1 65
66 11 1   1                                       1                     1 1           1   1         1     1         1     1 66
67 14   2         3             2                 1 1 1               1   1   1                           1                 67
68 14       1         1       1       1             1                 1       1   1 1                           1   1   1 2 68
69 6                                                   1                 1                           1     1 2             69
70 8                               1       1       1                                 1       1                   1   1 1   70
71 8         1                                           1                 1   1 1                 1           1 1         71
72 7 1         1               1               1                 1                   1                       1             72
73 12     1       2               1             1                 1   1         1                         1     1     1   1 73
74 9         1           1           1       1   1 1                             1           1           1                 74
75 8                           1     1                   1   1         1                   1           1         1         75
76 13             1                               1               1   1               1 1 1   1 1       2         1 1       76
77 6 2                                     1                             1       1   1                                     77
78 13 2             1                       1 1             1                         1 1 1         1     1               2 78
79 15             3   1           1     2               1           1   1   1         1           1                 1     1 79
80 14                     1   1         2 1   1           1               1 1 1         1         1         1     1         80
81 12         1       1   1   1                               1       1     1         1   1 1             1       1         81
82 8     1                 1                           1           1     1                 2               1               82
83 12       1                         1   2         1 2               1     1     1           1                           1 83
84 8                 1 1                                   1     1 1                                       1 1 1           84
85 7                               1   1         1                 1 1             1                   1                   85
86 11     1         1                     1       1 1 1       1             1               1         1                 1   86
87 16   1   1 1 2               1 1                 1                               1     1                 2 3 1           87
88 13 1               1 1 1                   1 1             1 1                             1 1 1                   1 1   88
89 11         1         2         1   1               1 1     1       1 1                                         1         89
90 12               1           1 1 1         1       1             1     1             1   1                 1     1       90
91 8     1         2                   1                               1         1             1                   1       91
92 5                   1   1         1                                                 1             1                     92
93 10       2         1 1                         1             1           1     1                                   1   1 93
94 12     1     1               1                               2       1   1     1     1         2                     1   94
95 7                       1 1                                                 1         1       1           1 1           95
96 8                               1       1                       1     1                   1         1             2     96
97 8         1               1               1 1                                                     1 1 1               1 97
98 11       1             1         1                             1     1     1       1   1           1       1       1     98
99 10 1                 1     1                               1     1               1               3       1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
Ngày
/
Tháng