BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
Ngày
/
Tháng
00 8   1                               1     1                       1                   1   1 1               1           00
01 14     1         1   1       1 1           1 1     1                       1       1             1 1       1   1         01
02 10   1                       1       1         1                             1 1         1             1     2           02
03 10 1   1     1       1 1         1 1           1               2                                                         03
04 8       1             1     1 1                                                   2           1         1               04
05 13   1 1         1       1   2             1             1           1       1                   1       1     1         05
06 9 1       1             1                             1                       1     1 1             1   1               06
07 15         1 1   1         1             2             1     1         2   1 1   1 1                               1     07
08 14     1             2   1           1         1         1   2               1                 1     1       1   1       08
09 11                 1 1                             1         1             2       1     2     1         1               09
10 10   1   1   1   1   1                                     1                                         1     3             10
11 11         1   1         1             1 1           1 1         1                     1                   1       1     11
12 9 1                               1                     1         1                 2               2       1           12
13 8                   1     1   1   1                       1       1                                           1   1     13
14 8 1           1                           1                       1 1                       1   1     1                 14
15 16 1     1         1 1 1               2                       1 1         1 1     1       2           1       1         15
16 10                         1           1             1 1                     1           1         1 1       2           16
17 9     1                         2       1 1                       1   1           1                             1       17
18 7         1       1           1                                               1                     1               2   18
19 11   1                     1                             1           1     1         1     1                     3     1 19
20 16   1     1               1         1 1 1   1             1       2           1   1                         1 2     1   20
21 10 1                               1             1   1                     1     2         1     1               1       21
22 13 1 1   1   2     1   2 1                                     1     1                       1                       1   22
23 13               1             1 1                       1 2 2           1     1                 1                 1   1 23
24 8         1       1               1           1           1           1               1             1                   24
25 7             1         1   1                     1 1                                 1                         1       25
26 3   1 1                                                                                     1                           26
27 8             1       1 2     1                                           1                         1               1   27
28 9           1     1       1 1   1                                   1       1   1                         1             28
29 15   1 1   1 1     1             1       1               1     1                 1             1             1   1   1 1 29
30 7                     1   1           1                     1   1             1                                   1     30
31 11                         1             1       1     1   1             1       2           1 1               1         31
32 11   2           1 1       1   1                         1   1                       1         1           1             32
33 10 1     1               1 1 1                                       2                       1         1     1           33
34 15                   1       1             1     1 1       1     1   1 1                   1 1   2                 2     34
35 9             1                 1 1   1                       1                                       1     1     1 1   35
36 12     1 1     1       1       1   1                           1     1                     2   1         1               36
37 15         2 1   1     1           1     1   1         1               1           1       1             2 1             37
38 13     1 1                     1           1   1   1             1       1 1                 1               1         2 38
39 8     1                                             1                   1     1         1   1     1     1               39
40 6             1                                       1         1 1     1       1                                       40
41 11               1             1 1         1         1     1           1           1         1     1     1               41
42 12                       1           1           2         1 1           3 1 1                                     1     42
43 9     1               1                               1   1     1 1                             1   2                   43
44 13                 1   1     1           1         2       1 1   1           1               1   1       1               44
45 11       1       1 2   1                   1   1   1 1           1                                                     1 45
46 11 1           1 1                         1 1 2                 1         1       1                               1     46
47 6   1                             1     1                             1                                 1           1   47
48 20       1   1     1                 1 1 1 2 1 1       2     1   1             2 1       1         1                   1 48
49 8             1       1                       1               1               1               1           1           1 49
50 7                                 1   1                         1                 1               1       1           1 50
51 6       1             1                     1 1                               1                             1           51
52 11                   1         1                             1 1   1   1     1         1           1       1     1       52
53 12   1     1                 1       1 1 1     1   1     1                                   1   1                     1 53
54 12                   1               1       1   1   2   1       1             1     1 1                     1           54
55 16     1       1   1 1   1           1   1       1 2     1           1       1           1                         1   1 55
56 10               1                 1       1   1     1                                 1         1         1   1   1     56
57 13 1     1     1     1     2     1                                 1             1     1                         1 1   1 57
58 5         1                                   1               1                     1               1                   58
59 12   1     2         1       1             1 1                     1             1       1       1                 1     59
60 8           1         1         1   1                   1     1     1                                                 1 60
61 11 1     1 1           1                     2                             1                   1       1         1     1 61
62 9                         2               1       1                                     1     1   2                 1   62
63 10 1   1                     1                   1       1 1                       1                     1 1         1   63
64 4     1             1                   1                                                         1                     64
65 17           1   1 1     1                       1   1 2   2   1       2             1     1       1   1                 65
66 12           1                     1 1           1   1         1     1         1     1 1       1                     1   66
67 11           1 1 1               1   1   1                           1                                     1 1 1       1 67
68 13             1                 1       1   1 1                           1   1   1 2             1   1           1     68
69 10                 1                 1                           1     1 2                             1     1   1   1   69
70 9     1       1                                 1       1                   1   1 1                           2         70
71 9                   1                 1   1 1                 1           1 1                   1             1         71
72 5         1                 1                   1                       1                             1                 72
73 9         1                 1   1         1                         1     1     1   1   1                               73
74 10       1   1 1                             1           1           1                     1   1         1   1           74
75 7                   1   1         1                   1           1         1                                 1         75
76 18           1               1   1               1 1 1   1 1       2         1 1         1 1     1       1 1         1   76
77 7     1                             1       1   1                                                 2                 1   77
78 14     1 1             1                         1 1 1         1     1               2   1         1 1           1       78
79 14 2               1           1   1   1         1           1                 1     1 1       1     1       1           79
80 16 2 1   1           1               1 1 1         1         1         1     1         1   1       1                 1   80
81 11                       1       1     1         1   1 1             1       1                 1     1   1               81
82 9                 1           1     1                 2               1                                 2     1         82
83 17   2         1 2               1     1     1           1                           1 1 1 1 1           1         1 1   83
84 8                     1     1 1                                       1 1 1                       1           1         84
85 8 1         1                 1 1             1                   1                                               1   1 85
86 16   1       1 1 1       1             1               1         1                 1   1 3           1         1 1       86
87 14             1                               1     1                 2 3 1               1   1 1         2             87
88 14       1 1             1 1                             1 1 1                   1 1             1     2         1 1     88
89 10               1 1     1       1 1                                         1                 1     1 1               1 89
90 9       1       1             1     1             1   1                 1     1                 1                       90
91 9 1                               1         1             1                   1         1 1 1                       1   91
92 5                                                 1             1                         1           2                 92
93 9           1             1           1     1                                   1   1               1 1       1         93
94 10                         2       1   1     1     1         2                     1   1                                 94
95 13                                         1         1       1           1 1           1     2   1               2   1 1 95
96 12     1                       1     1                   1         1             2             2       1       1 1       96
97 8       1 1                                                     1 1 1               1       1         1                 97
98 13                           1     1     1       1   1           1       1       1     1 1 1 1     1                     98
99 9                       1     1               1               3       1               1                   1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
Ngày
/
Tháng