BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8                   1                   1   1 1               1                               1     1 1                 00
01 14   1                       1       1             1 1       1   1           1     1   1 2             1 1               01
02 8                             1 1         1             1     2                             1             1             02
03 9               2                                                                     1 1                 3     1   1   03
04 10                                   2           1         1                         2 2               1         1       04
05 9         1           1       1                   1       1     1               1 1               1                     05
06 8       1                       1     1 1             1   1                           1                       1         06
07 13       1     1         2   1 1   1 1                               1         2             1                     1     07
08 12         1   2               1                 1     1       1   1         1             1                 1       1   08
09 14   1         1             2       1     2     1         1                     2       1                   1         1 09
10 11           1                                         1     3               2       1             1       1         1   10
11 10     1 1         1                     1                   1       1     1                           1       1 1       11
12 8         1         1                 2               2       1                                     1                   12
13 8           1       1                                           1   1                       1     1     1       1       13
14 9                   1 1                       1   1     1                                       1       1   1         1 14
15 12               1 1         1 1     1       2           1       1             1             1       1                   15
16 11     1 1                     1           1         1 1       2                         1 1                         1   16
17 9                   1   1           1                             1         1   1         1                         1 1 17
18 6                               1                     1               2     1                                     1     18
19 15         1           1     1         1     1                     3     1 2     1               1 1                   1 19
20 13           1       2           1   1                         1 2     1           2                                   2 20
21 11 1   1                     1     2         1     1               1           1 1               1                       21
22 12               1     1                       1                       1   1       1 1 1             1   1 1     1       22
23 13         1 2 2           1     1                 1                 1   1                               2         1     23
24 11           1           1               1             1                                   1 1   1 1   1     1 1         24
25 6   1 1                                 1                         1                   1                     1           25
26 4                                             1                                     1                         1   1     26
27 9                           1                         1               1   1 2                 1               1       1 27
28 11                     1       1   1                         1                 2 1               1       1 1 1           28
29 16         1     1                 1             1             1   1   1 1 1 1   1   1   1       1     1         1       29
30 9             1   1             1                                   1           1                 1 1       1 1         30
31 11 1     1   1             1       2           1 1               1                 1                   1                 31
32 7         1   1                       1         1           1                             1                       1     32
33 7                     2                       1         1     1                 1                   1                   33
34 15 1 1       1     1   1 1                   1 1   2                 2         1                     1             1     34
35 9               1                                       1     1     1 1   1 1     1                   1                 35
36 13               1     1                     2   1         1                 1   1             3 1                 1     36
37 10       1               1           1       1             2 1                               1           1         1     37
38 12   1             1       1 1                 1               1         2                 1 1     1   1                 38
39 11     1                   1     1         1   1     1     1               1               1                         1 1 39
40 9       1         1 1     1       1                                           2           1                       1     40
41 14     1     1           1           1         1     1     1                         1     1         1 1     2       1   41
42 17 2         1 1           3 1 1                                     1       1   1     1               1   1         1 1 42
43 12       1   1     1 1                             1   2                                   1 1       1         2         43
44 13   2       1 1   1           1               1   1       1               1                 1                       1 1 44
45 9   1 1           1                                                     1         1 1                           1 1   1 45
46 12                 1         1       1                               1             1               1   1       2   1 2   46
47 10                       1                                 1           1             1       1 1 1   1   1       1       47
48 14       2     1   1             2 1       1         1                   1       1             1     1   1               48
49 10               1               1               1           1           1           1         1 1       1             1 49
50 10                 1                 1               1       1           1         1 1   1       1               1       50
51 5                               1                             1                       1       1               1         51
52 15             1 1   1   1     1         1           1       1     1           1 1       1                 1   1     1   52
53 10   1     1                                   1   1                     1                   1     1     1     1 1       53
54 17 1   2   1       1             1     1 1                     1           1                       2 2 2           1     54
55 12 1 2     1           1       1           1                         1   1 1   1                                     1   55
56 13     1                                 1         1         1   1   1     1 1               1   1               1 2     56
57 10                   1             1     1                         1 1   1               1   1   1 1                     57
58 4               1                     1               1                     1                                           58
59 8                   1             1       1       1                 1                 1   1                   1         59
60 7         1     1     1                                                 1     2         1                               60
61 9                           1                   1       1         1     1     1           1     1             1         61
62 12   1                                     1     1   2                 1     1       1   2                 1           1 62
63 8 1       1 1                       1                     1 1         1                       1                         63
64 2                                                   1                                                                 1 64
65 17 1   1 2   2   1       2             1     1       1   1                   1                     1   1   1             65
66 14 1   1         1     1         1     1 1       1                     1           1 1     1                 1       1   66
67 9                     1                                     1 1 1       1       1                   1   1         1     67
68 11                           1   1   1 2             1   1           1         1   1                           1         68
69 11                 1     1 2                             1     1   1   1                 1       1             1         69
70 8 1       1                   1   1 1                           2                                                     1 70
71 12               1           1 1                   1             1         1   1       1         1         1     2       71
72 8 1                       1                             1                 2       1           1       1                 72
73 8                     1     1     1   1   1                                 1       1     1                             73
74 7         1           1                     1   1         1   1                                   1                     74
75 5       1           1         1                                 1                                   1                   75
76 17 1 1 1   1 1       2         1 1         1 1     1       1 1         1         1               1                       76
77 7 1                                                 2                 1                           1     1         1     77
78 14 1 1 1         1     1               2   1         1 1           1                       1 1                         1 78
79 12 1           1                 1     1 1       1     1       1                   1   1 1           1                   79
80 17   1         1         1     1         1   1       1                 1       1   1 1       1     1       1     1 1   1 80
81 11 1   1 1             1       1                 1     1   1               1         1               1                   81
82 8       2               1                                 2     1                 1           1                         82
83 14         1                           1 1 1 1 1           1         1 1   1     1               1       1       1       83
84 6                       1 1 1                       1           1                     1                                 84
85 9                   1                                               1   1             1 1             1     2       1   85
86 12       1         1                 1   1 3           1         1 1                           1           1             86
87 15     1                 2 3 1               1   1 1         2                               1       1       1           87
88 13         1 1 1                   1 1             1     2         1 1                 1       1       1                 88
89 12                             1                 1     1 1               1         1 1 1   2                     1   1   89
90 8   1   1                 1     1                 1                         1                     1     1               90
91 10           1                   1         1 1 1                       1                       1             1       1 1 91
92 11   1             1                         1           2                       1 1           1 1         1     1       92
93 7                                 1   1               1 1       1         1                   1                         93
94 8   1         2                     1   1                                                   1           1   1           94
95 16     1       1           1 1           1     2   1               2   1 1           1   2   1                           95
96 16         1         1             2             2       1       1 1                   2   1   1           1 1     1     96
97 9                 1 1 1               1       1         1                               1                 1     1       97
98 13 1   1           1       1       1     1 1 1 1     1                                             1       1 1           98
99 11               3       1               1                   1                 1                         1   1 1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng