BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN Ngày 13/08/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11               2               1   1 1                 1       1                                   1   1         1 1   00
01 6                             2 1                   1                                                     1     1       01
02 9         1 1                   1 1               1 1   1                     1                                   1     02
03 12 2     1       1           1   1             1   1             1                               1   1       1           03
04 16             1     1         2 1           1     1                     1   1 1 1         1     1 1   1     1           04
05 7                                       1       2         1               1     1                                     1 05
06 8   1                             1                           1       1         1                           2         1 06
07 17     1 1 2                   1       2   1 1         1   1             1       1                 1         2         1 07
08 9 1 1     1                     1   1 1                               1           1                     1               08
09 11   1         1             1 1   1       1             1         1           2                               1         09
10 10                         1                 1         1 1     1                 1 2                             1   1   10
11 15                   1   1     1           1 1     1       1     1 1                                     1   2 1 1     1 11
12 17   1 1   1         2         1   1       1     1                 1   1 1   1       1   2 1                             12
13 19     1       2         1               1     1         1 1         1         1 1       3 1 1   1           1 1         13
14 16       1               2                     1 2   1 1   1             1   1 1                 1     1 1   1           14
15 13     1       1         2                         1             1 1       1         1 2 1                   1           15
16 7         1 1           1                                                         1         1   1               1       16
17 7         1         1       1     1             1   1                             1                                     17
18 12 2     1         1             1   1 1               1       1                   1             1                     1 18
19 11                 1                           2     1           1 1 1 1 1                                         1 1   19
20 15                   2 1 1     1         1       1     1     1           1       1 1 1                             1 1   20
21 5                             1     1                               1 1                   1                             21
22 12   1                 1 1       1           1           1                                   4       1             1     22
23 9                                     1             1 2       1     1 1   1 1                                           23
24 10     1                       2       1       1                           1     1 1 1                 1                 24
25 13           1 1             1         2           1         1               1         1             1 2               1 25
26 10   2       1       1           1   1       1                                                   1             1 1       26
27 10       1 1 1                 1 1           1       1                                                   1       1   1   27
28 13         1       1   1 1 1         1       1               1       1       2                                   1 1     28
29 8       1     1                                                 2         1                 1   1               1       29
30 14     1         1           2     1 1 1         1                           1 1   1 1                   1             1 30
31 12             2       1               1         1       1         1                         1                 1 1 1 1   31
32 11 1 1                                       1             1         1   1 1         1                 1       2         32
33 11             1             1                 1 1           1         1       1               1       1   1         1   33
34 11               1   1     1             1 1                   1               1     1   1       1             1         34
35 13                 2                                 1                 1       1       2 1 1       1 1 1   1             35
36 10                 1   1                             1         1 1         1                           1   1 1     1     36
37 9                                     1 1       1           1                                 1   1 1 1           1     37
38 10 1   1   1           1                       1               1         1           1 1   1                             38
39 15       1     1                           1 1 1           1           1           1     1       1   1 1     1 1       1 39
40 10                         1                   1     1             1 1                 1   1     1 1     1               40
41 18 1 2                   1 1     1         1               1         1     1         1   1       1 1   2     1   1       41
42 14   1 2 1         1                   1                         1                 1       3             2   1           42
43 10                             1 1       2 1           1           1       1                   1                     1   43
44 7 1                               1       1                                                       1 1           1 1     44
45 10                                   2   1   2                 1     1     1                 1 1                         45
46 14                                   1 1               1 1   2         1     1 2 1 1               1   1                 46
47 3                                                         1   1                     1                                   47
48 10             1                                                     1               1 1       1 1             1 2   1   48
49 10                 1             1 1 1       2         1         1 1                                                   1 49
50 10                 1       1   1               1       1     1                       1 1                   1         1   50
51 10     1             1         1         1                                       1       1 1   1     1   1               51
52 12 1     1     1       1   1 2                   1 1                 2                                                 1 52
53 10 1             1           1     1               1     1             1                 2                 1             53
54 8       1           1                     1                 1         1                   1   1                       1 54
55 8                           1 1                         1   1         1         1           1                       1   55
56 11                   1                         1   1   1     1         1       1           1             1           1 1 56
57 6     1 1       1                         1                         2                                                   57
58 8   1               1 1         1                                   1   1                                 1       1     58
59 10           1                                 1 1       1                                 1       3           1     1   59
60 12 1                       1                               1     1       1 1 1         1   1 2       1                   60
61 11 1 1   1   1                     1           1                 2                         1 1               1           61
62 14             2   1         1 1                                   2           1 2       1   1                     1 1   62
63 10                       1               2                       1                       2       1         1   1   1     63
64 14 1   1 1         1                               1   1   1   1         1   1     1 1                   1         1     64
65 7                 1                 1     1               1                           1                 1 1             65
66 8                         2       1                                                   1     1 1 1         1             66
67 11 1               1         1                           1   1   1       1 1           1                         1   1   67
68 10           1       1     2                         1       1 1 1                             1                       1 68
69 9     1     1           1 1                             1   1                             1       1                 1   69
70 16   1         1   1   1             1           1       1 1   1       1     2                   1   1   1   1           70
71 11   1                                               1       1 1 1             1     1         1       1 1           1   71
72 14               2         1         1                   1         1   1   1                           1   1       2 1 1 72
73 9                               1 1       1 1                             1       1             1         1   1         73
74 5                   1           1                   2     1                                                             74
75 11 1                   1 1       1       1   2                                         1       1   1                   1 75
76 7   1                               1   1       1                                   1         1               1         76
77 16   1   1 1     2     3                 1             1                 1     1   2         1           1               77
78 6     1     1               1             1             1                               1                               78
79 9         1         1     1 1                                 1   1             1                           1   1       79
80 11       1 1 1   1       1         1     1                                   1         1               1   1             80
81 10     2         1     1           1                       1       1           1                     1 1                 81
82 10           1   1     1                             1             1       1           1 1           1         1         82
83 10                                               1       2 1       1     1         1                       1     1     1 83
84 8           1             1                                 1 3             1                 1                         84
85 9                   1                     1                 1     1         1             1       1 1     1             85
86 10   1                                 1                             1     1 1   1           1 1           2             86
87 9     1                     1             1 1       1 2                                         1                     1 87
88 9         2                             1         1   1                   1           1           1           1         88
89 8       2   1                       1             1             1           1 1                                         89
90 6               1     1                         1 1         1                                           1               90
91 11     1       1     1   1             1           2 1     1       1   1                                                 91
92 13               1 1                 1     2   1   1   1       1                   1           1     1             1     92
93 4                                 1               1                                   1     1                           93
94 6               1       1         1           2                         1                                               94
95 10             1   1   2 1 1     1                   1                                         1               1         95
96 11                 1               1   1           1                     2                           1   1       1 1   1 96
97 15 1       1 1                       1   1                                 1     2   2         1   1 2         1         97
98 15         1 2   1 1         2     1     1                           1 1         1             1   2                     98
99 14 1     1 1 1             1           1       1 1         1         1   1           1                     1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
Ngày
/
Tháng