BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN Ngày 03/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
Ngày
/
Tháng
00 15             1   1       1     1   1                 1 1   1 2 1               1                   2               1   00
01 8             1                   1     1                           1               1                             2 1   01
02 9         1   1     1                               1               1                         1 1                   1 1 02
03 19     1 2 1       1 1             2             1   2   1       1                     2     1       1           1   1   03
04 14     1     1 1               1             1             1       1   1             1             1     1         2 1   04
05 7               1 1                 1   1   2                               1                                           05
06 8                     1       1             1         1 1     1                         1                             1 06
07 16                           1                 1   1   1 1           1   2   2     1       1 1 2                   1     07
08 12     1             2   1                       1 2                     1             1 1     1                     1   08
09 13     1       1 1           1         1                               1     1     1     1         1             1 1   1 09
10 10           1   1 1             1           1   1       1 1                     1                             1         10
11 14       1         1         1       1               1 1       1 1     1       2                         1   1     1     11
12 12           1   1           1                                 1       1                 1 1   1         2         1   1 12
13 12         1         2 1 1             1 1                                         1       1       2         1           13
14 12                               1             2             1   1         1       2 1       1               2           14
15 8       1                           1         1                       1                   1       1         2           15
16 10         1                     1 1   1 1           1                             1           1 1           1           16
17 10               1                   1 1         1           1             1                   1         1       1     1 17
18 11 1                     1     1                     1             1     1             2     1         1             1   18
19 9                                       1 1 1 1           1     1           1     1                   1                 19
20 16           1         1             1 1   1   1       1 1 1               1   1                         2 1 1     1     20
21 5                           1                 1           1   1                                                   1     21
22 9           1       1 1                                     1       1                   1                 1 1       1   22
23 8 1   1         1           2     1 1                               1                                                   23
24 7         1                 1                                           1       1         1                       2     24
25 13 1 2                           1       1   1 1 1                             1 1               1 1             1       25
26 11             1   1   1 1   1                                 1                         2       1       1           1   26
27 8                                       1         1                         1               1 1 1                 1 1   27
28 13           2             1           1     1           1   1                     1           1       1   1 1 1         28
29 13     1                 1 2   1     1     1 1     1                       1         1       1     1                     29
30 14                         1             1             1         1     1   1 1     1 1     1         1           2     1 30
31 10       1   1           1     2                                               2                   2       1             31
32 10     1 1 1     1                       1                 1                   1     1 1 1                               32
33 9   1                   1     1                       1   1         1 1                           1             1       33
34 11         1       1     1 1               1 1         1                 1                           1   1     1         34
35 10 1                                     1 1 1       1           1     1   1                           2                 35
36 6     1 1           1     1                                                                           1   1             36
37 5       1     1       1 1               1                                                                               37
38 14                 1     1     1 1     1                       1       1 1 1       1   1   1   1           1             38
39 6 1                                           1           1                         1       1     1                     39
40 9             1   2         1                   1                 1       2                                   1         40
41 12     1         1                     1   1                 1                     1   1 2                   1 1     1   41
42 11   1     1       1             1                     1               1                 1 2 1         1                 42
43 11           1                 1       1     1 2   1   1       1                                                   1 1   43
44 12                       1 1   1 1 1 1           1                 1           1   1   1                               1 44
45 8 1     1       1         1               2   1     1                                                                   45
46 7   1                 1           2       1 1                                 1                                         46
47 9   1 1       1 1         1     1 1       1                 1                                                           47
48 8 1         1                 1     1       1         1                     1                     1                     48
49 11   2         1     2                             2                   1                               1             1 1 49
50 11 1     1                           1 1             1                     1   2                       1       1   1     50
51 13           1 1         1         1 1   1               2 1               1               1             1         1     51
52 13       1                                               2         1       2           1     1     1       1   1 2       52
53 13                     1   1       1     1       1       1         1             1 1   1             1           1     1 53
54 11 2   2                 1   1   1           1       1                                       1           1               54
55 9     1       1                               1   1   1     1                   1                               1 1     55
56 7                             1       1   1       1                 1       1                           1               56
57 5                         1                                                         1     1 1       1                   57
58 11 1     1   1           1                       1                               1 1     1               1 1         1   58
59 11                 2       1     1                   1             1 1 1 1   1                   1                       59
60 9           1   1             1   1                       1         1       1         1                       1         60
61 15   1           1   1 1         1                     1             1   1       2     1 1   1   1                     1 61
62 10         1                     1 1                         1                   1                 2   1         1 1     62
63 6                               1     1                         1           2                               1           63
64 11         1 1               1         1                         1           1       1 1   1 1         1                 64
65 6         1                   1       1           1               1                                   1                 65
66 9         1                           1                   1   1   1     1                                     2       1 66
67 12     1                       1     1                   1   1 1   1       1   1       1               1         1       67
68 16                               1     1         1   1 1 1 1     2     1 1           1           1       1     2         68
69 10   1   1 1     1       1                     1                                           1     1           1 1         69
70 10     1               1             1                         1 1 1                     1         1   1   1             70
71 4           1                                             1           1                 1                               71
72 10                   1 1           1                         2         1       1                     2         1         72
73 9                                                         1   1   2 1 1   1                                         1 1 73
74 4                   1                           1                                                       1           1   74
75 12 1 1                     1   1                   1               1 1           1     1                   1 1       1   75
76 6                 1                 1           1 1                 1                   1                               76
77 21 1     2     1           1                 1               2   1   2     1 1           1   1 1     2     3             77
78 14   2     1   1           1 1   1           1                 1   1             1         1     1               1       78
79 21 2 2     2     1   1 2           1 2     1                     1               1 1           1         1     1 1       79
80 12                     1                   1   2   1                                 1       1 1 1   1       1         1 80
81 14 1           1       1 1                               1     1         1   1 1           2         1     1           1 81
82 12           1     1   1 1 1         1           1               1           1                   1   1     1             82
83 9               2         1                     1   1         1               1 1 1                                     83
84 10     1   1                               1     1         1   1                 1   1           1             1         84
85 10       1   1       1 1     1                             1         1             2                     1               85
86 6 1             1   1                       1                     1                     1                               86
87 7             1               1                     1                 1 1                 1                     1       87
88 10   1                           1         1                     1   1 1             2         2                         88
89 14                 1     1   1           1       1   1 1 1                 1     2           2   1                       89
90 13         1   2             1     1   1   1   1           1             1           1               1     1             90
91 11     1 1                                       1     1     1             1         1     1       1     1   1           91
92 7                   1                         1   1             1       1                           1 1                 92
93 11 1     1           1 1       1                   1 1                   1       1   1                                 1 93
94 11           1   1           1         1   1       1     1 1                                         1       1         1 94
95 15                               1 1     3           1         1               1                   1   1   2 1 1     1   95
96 5                                                               1       1           1                 1               1 96
97 8                                       1       1   1             1     1             1       1 1                       97
98 17   2 1                                   1       1   1     2     1                           1 2   1 1         2     1 98
99 16                 2         1     1                   1 1   1       1       1 2       1     1 1 1             1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
Ngày
/
Tháng