BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
Ngày
/
Tháng
00 7       1   1                                     1       1                       1                               1   1 00
01 9                       1                                 1 1         1           2       1     1                 1     01
02 12 1                   1                   1           1       1   1                 2       1     1           1   1     02
03 10             1           1                       1                   1           1                       1 2 1       1 03
04 15       1 1 1           1   1                                   1         1 1 1   1           1   1       1     1 1     04
05 8   1       1                                       1                     1     1                 1                 1 1 05
06 12     1       1 1       1             2   1         1           1       1     1                     1                   06
07 7 1     1     1                   1             1             1                                     1                   07
08 9             1 1                             1   1                 2   1                         1       1             08
09 14 1   1           1             1                     1     1       1                   1 1     1 1       1       1 1   09
10 12 1             1                                           1     1       1                   1   3             1   1 1 10
11 8                                       2                     1   1         1                 1             1         1 11
12 12                   2               1   1                 1                     1       1   1 1 1               1   1   12
13 10   1     2                       1   1         1   1                 1             1                         1         13
14 11 1   2           1 1                   1 1                             1               1       1 1                     14
15 15     1                                   1       1 1 1   1           1 1 1   1       1 1     1     1       1           15
16 11         1 1     1     1 1         1       1                                   1   1     1                   1         16
17 11       2                                     1 1 1 2                 1                     2                       1   17
18 10                 1       1         1 1                   1 1   2                           1         1                 18
19 4           1                   1                                     1                       1                         19
20 10       1             1     1   1   1                           1             1       1           1             1       20
21 3             1                 1                                 1                                                     21
22 8     1                                         1     1 1                       1     1     1                   1       22
23 9                                 1       1   1                       2   1                           1   1         1   23
24 4                       1           1                         1                                               1         24
25 17   1                 1         1 1 1     1 1                   1     1     2         1   1     1     1 2               25
26 10                           1   1   1   1         1                         1       1         1                   1   1 26
27 8       1   1                     1             1         1                   1                 1 1                     27
28 13 1 1   1                                   2 1         1     1         1               1     1                 2       28
29 11       1             1       1     1               1   1                   1     1   2                   1             29
30 9   1         1             1           1     1   1               1 1                   1                               30
31 10             1 1 1         1   1                 1         1             1                                 1   1       31
32 12                             1     1             1     1                 1               1         2     1 1 1     1   32
33 8                     1 1     2             1       1                         1                         1               33
34 9 1   1                                               1                     1 1 1     1                       1       1 34
35 10       1       1         1     1       1   1         1         1                               1     1                 35
36 9 1         1         1       1               1   1                     1                                 1 1           36
37 11         1     1         1                       1           1         1     1     1             1         1     1     37
38 10         1             1     1       1   1         1             1                     1 1                           1 38
39 9               1 1       1                                             1             1     1     1 1 1                 39
40 12                 1         1 1                   1 1         1 1 1       1                                       1   2 40
41 12 1             1                       1     1                             2   2   1 1                   1         1   41
42 15   1   1       1   1       1     1               1 1 2                             1 1                 1     1       1 42
43 7     1       1           1           1       1                                 1                               1       43
44 9   1                       1         1         1 1               1 1 1   1                                             44
45 10                                       1 1       1         1           2                           1 1     1       1   45
46 8                 1       1       1     2           1   1                                               1               46
47 9               1   1                       1           1                                 1             1 1       1 1   47
48 12   1 1 1                             1                     1   1 1   1       1         1             1         1       48
49 10                           1         1                     1 1                   2 1                   2         1     49
50 16     1                 1 1                 2 1           1               2     1   1 1           1 1 1     1           50
51 17   1       1   1 1                       2 1           1 2   1             1           2       1               1 1     51
52 9         1             2                                 2       1                       1 1               1           52
53 7                   1 1             1                               1                         1 1   1                   53
54 16                   1     1     1                           2       1           1 1         1 1 2     2   2             54
55 14     1               1       1 1       2       1               1       1       1           1     1       1       1     55
56 7                   1           1   1           1                   1               1 1                                 56
57 14 1           1               1       1     1   1                 1           1   2       1 1 1 1                       57
58 5                               1                                               1                     1     1   1       58
59 10         1         2               1                                 1     1     1           1                       2 59
60 13           1             2         1       1                             1   1     1   2         1             1   1   60
61 10     1           1       1           1                                             1               3   1           1   61
62 14         1 1   1   1       1 1                 1           1         1     1   1       1   1                 1         62
63 13           1   1   1       1       1                 1 1 1     1         1       1   1         1                       63
64 15     1     1 1                 1 1         1 1         1     1               1       1   1   1               1 1       64
65 6   1         1       1                             1           1                                             1         65
66 9                 1 1                   1                       1               1 2   1                       1         66
67 12       1     1 1         2           1   1     1     2                                       1           1             67
68 19       1 1 2 1     1 1 1   1   1           1 1             1           1 1   1         1     2                         68
69 13               1           1     1                 1 1 1   1         1   1                             1   1 1     1   69
70 11   1     1     1   1   2   1         1                     1     1                                       1             70
71 15 1         1 1           1           1   2           1 1           1     1               1       1 1           1       71
72 16   1   2   1   1     1                 1 1   1               1   1                 1 1   1   1     1                   72
73 6         1                                     1       1             1 1                   1                           73
74 8     1             1                 1       1           1   1         1             1                                 74
75 10     1       1   2           1   1                                     1   1                         1 1               75
76 7         1                               1 1             1                 1 1                                       1 76
77 12   1   1         1   1       1 1                                       1           1                 1     2     1     77
78 11                 1                             1   1     1   1 1                         1             2     1   1     78
79 21 2   1   1   2   1   2                     1     1                           1 1           1         2 2     2     1   79
80 6 1                         1   1                                                 2                 1                   80
81 12 1 1                   1 1                                   1     2     1               1 1         1           1     81
82 13       1       1   1                     1   1 1 1 1       1                       1     1                     1     1 82
83 15                             1   2           1 1     2               1     1         1         1 1 1               2   83
84 2                                                                                                         1   1         84
85 11   1                   2             1 1       1       1         1                                 1       1   1       85
86 12 1                   1       1               1 1                           2       1         1     1 1             1   86
87 7         1                               1           1         1       1     1                                   1     87
88 9 1                     1                               1   1     1 1                           2       1               88
89 16                         1   1   1 1     1           1 1   1 1   1   2       1 1               1                     1 89
90 15     1   1                 1 1         1               1     1   1 2             1         1                 1   2     90
91 11                               1   1 1             1         1     1               1     1     1         1 1           91
92 7   1                             2     1                   1     1                         1                           92
93 11 1 1                           1           1           1 1             1     1           1           1     1           93
94 14     1                     1 1   1 1       1   1       1           1       1           2                       1   1   94
95 14           1     1   1           1 1 1       1           1     2   2                   2                               95
96 6                   1         1               1     1                           1           1                           96
97 9         1   1       1     1                     1   1       1 1               1                                       97
98 8                 1     1         1                       1                               1             2 1             98
99 7   1     1 1         1                                                   1                                           2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
Ngày
/
Tháng