BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
Ngày
/
Tháng
00 9               1                                                   1 1   1           1   1       2   1                 00
01 12                         1           1 3         1     1             1 1                           1           1     1 01
02 18 2 1 1       1           1         1     1 1       1           1     1   1           1 1                 1 1     1     02
03 14   2   1   1     1                 1             1         1     1         1                 1         1     1     1   03
04 7                     1 1   1             1           1                       1                               1         04
05 11       1 1   1           1 1       1             2           1       1                                 1               05
06 14               1   1   1             1                     1               1   1 1 2       1               1 1   1     06
07 16 1   1   1   1         1   1 1     1         1             1 1         2           1               1         1         07
08 9 1                   1           1             1                         1 1     1         1                     1     08
09 14   1         1 1     1   2     1           1       1   1   1                               1       1             1     09
10 11         1             1     1         2     1   1           1                                 1                   1 1 10
11 9           1                 2               1     1               1         1                               1   1     11
12 11       1                     1       1 1                     2                                     2   1   1         1 12
13 10   1             1                 1 1     1                 1 1       1     1                   1                     13
14 11 1           1   1     1                     1                           1               2       1   1       1         14
15 10         2           1       1                       1 1                             1         1         1         1   15
16 13       1 1   1       1 1           1 1                                         1 1     1     1       1             1   16
17 5                     1                 1         1     1                               1                               17
18 11             1 3                 1             1         1                   1                     1     2             18
19 10                                       1                 1     1         1 1 1               1 1               1     1 19
20 11 3             1             1   1             1                             1       1     1                   1       20
21 8   1   1                                   1               1   1                             1                 1   1   21
22 7                                       1               1     1                   1   2                               1 22
23 13   1       1     1 2 1   1     1           1 1     1                               1                 1                 23
24 12                   1     1         1 1     1       1 1     1           1 1     1 1                                     24
25 15             1   1               1     1   1       1 1 1 1   1       1                 1 1             1   1           25
26 15         2       1     1     1 1             1     1                     1               1   1     2           1   1   26
27 14 1 1     1                     1 1     1 1                 1       1         1 1                         2   1         27
28 11   1                   1 1   1                       1           1       1         1 1             1   1               28
29 13         1   1           1                 1 1                               1   2   1 2                   1         1 29
30 13                     1 1                 1   2           2   1         1               1 1 1     1                     30
31 7                       1                       1                   1   1             1                     1       1   31
32 12               1         1   1 1                       1   1 1   1   1       1                   1     1               32
33 11           1       1   1   1                       2               1       1 1         1       1                       33
34 7           1                             1                 1           1         1             1   1                   34
35 11       1             1           1       2       1     1             2         1     1                                 35
36 11       1         1   1           1                   1     1                   2   1                       1 1         36
37 13       1   1 1     1                       1                   1 1     1         1 1                 1           1 1   37
38 14   1   2       1           1   1               1 1                             1                     1 1     1     1 1 38
39 15       2       1 1               1         1   1         1         1                   1   1 1               1 2       39
40 13         1                                             1 1   1   1   1       1   1   1   1       1     1             1 40
41 15   1 1                     1     1 1         1 1     1 1         1 1                 2     1       1                   41
42 8             1                                   1       1                                 1   1     1 1       1       42
43 6                                         1 1   1         1         1                         1                         43
44 11                         2         1 1           1                   1       1                   1     1         1 1   44
45 15               1         1             1     1           1     1   2   1     1     2     1   1             1           45
46 11               3       1                                         1       1 1     1         1 1   1                     46
47 9         1 1       1                     1           1   1     1                                     1           1     47
48 7                                                               1       1       1         1           1 1 1             48
49 8                   1 1             1   1                 2     1                                               1       49
50 5 1                           2   1                                                                       1             50
51 6   1           1 1                                                                       1                 1         1 51
52 11         1   1         1               1   1       1       1               1               1       1         1         52
53 12   2 1 1   1     2 1               1               1                   1                                             1 53
54 14   1 1           1       1                                     1 1 2   1       1             1           1     1 1     54
55 13       1         1 1 1     1   1       1         1                                     1 1   1               1 1       55
56 6           1                         1           1                                 1           1           1           56
57 9         1                                         1       1       1       1   1 1                       1 1           57
58 8                 1 1                                 1           1             1   1         1         1               58
59 8                         1     2     1                                         1   1           1       1               59
60 13       1                 1       1                             1     2     1       1   1 1     1     1           1     60
61 8 1                 1   1                               2     1               1         1                               61
62 11 1   1       1     1                   1             1             1               1                       1     1   1 62
63 11           1                             1     1 1     1           1       1             1           1         1   1   63
64 12         1     1                   1       1 1             1                   1                     4   1             64
65 5                   1       1                                                                       1 1           1     65
66 9           1 1         1       1     1                       1                             1   1       1               66
67 8     1       1                 1   1 1             1           1                               1                       67
68 7                           1   1                             1       1     2                                         1 68
69 4                           1   1                     1                                 1                               69
70 11     1               1     1     1   1         1 1                           1     1         1                     1   70
71 9 1   1                     1                                     1   1   1       1           1 1                       71
72 17       1         2   1 1     2   1           1 1     1           1         1     1               1 1         1         72
73 5                                         1                                               1         1       1     1     73
74 10       1           1     1                   1               1       1         1     1 1                             1 74
75 11     2     1         2               2       1         1                                           1         1         75
76 10                                 1             1 1 1     1       1   1       1               1       1                 76
77 12     1                     1   1 1               1     1         1 2   1   1                       1                   77
78 14                             1           1 1     1         2   1               1       1 2         1               1 1 78
79 8                                                     1                 1         2         1 1                   1   1 79
80 11 1                 1           1         1                     2 1                         1   1           1     1     80
81 11   1                               1                         1     1     1   1       1   1       2       1             81
82 11 1 1                   1             1     1   1                     1                 1     1         1 1             82
83 8     1       1 1             1                                             1               1           1   1           83
84 6   1                         1 1               1                                                 1       1             84
85 10           1       1                             1     1         1                         1             1   1 1   1   85
86 14                 1       1 1   1       1 1   1             1     1   1 1 1                               1   1         86
87 15     1     1               1     2   1   1               1   1             1 1 1               1               1   1   87
88 7           1       1 1                             1 1         1                                                 1     88
89 13     1   1 1         1                   1   1 1     2           1                     1               1             1 89
90 13       1   1                 1     1                   1                                     1 1 2     1   1 1   1     90
91 11     1                               1   1         1                     1 1     1 1                       1 1 1       91
92 14 2                             1   1 1         1         1 2   1 1                         1                     1 1   92
93 12 1   1   1   1         1   1     1     1               1                 1       1                       1             93
94 9     1                             1       2       1                   1           1       1                         1 94
95 9                                   1     1 1                                       1 1           3                 1   95
96 5                                               1     1   1                             1   1                           96
97 11         1 1 1   1                                                       2           1   1                 1   1   1   97
98 13               1           1                 1     1 1   1   1 1           1         1         1         1     1       98
99 11                           1                   1                       1 2     1               2     1         1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
Ngày
/
Tháng