BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8 2                   1               1       1                     1   1                             1                 00
01 10           1       1 1             1     1                 2   1                     1                         1       01
02 19   1 1 1         1 2                   1   1 1   1         1       1                 1 2 1 1       1           1       02
03 14                       1         1 1     1                 1 1 1   1                 1   2   1   1     1               03
04 6                               1                     1                   1                                 1 1   1     04
05 16                         3     1       1           1 1           1         1         2       1 1   1           1 1     05
06 8               1 1                   1           1                           1                       1   1   1         06
07 16       1         1 1       1 1             1         1     1               1           1   1   1   1         1   1 1   07
08 10             1         2 1         1       1 1     1                                   1                   1           08
09 14             1       1                   1             1             1         1     1   1         1 1     1   2     1 09
10 8   1 1                                                 1   1       1                           1             1     1   10
11 9   1   1                         1                                       1 1       1             1                 2   11
12 15 2                 1   1   1 1                   1               1           1 1 1 2         1                     1   12
13 7   1                                     1         1 1             1                     1             1               13
14 14     1       2                                   1   1             2       1       1 1 1           1   1     1         14
15 15     1   1 1 1           1   1         1           1   1 1                     1               2           1       1   15
16 8 1         1                                                             1                   1 1   1       1 1         16
17 10           1 1 1                     1   1         1 1             1               1                       1           17
18 15       1       1 1 1   1     1   1     1 1                       1         1                       1 3                 18
19 10   1 1 1   2               2   1                       1                           1                                   19
20 17                 1   1           2           2         1   2                 1       2 3             1             1   20
21 8       1 1             1                 1       1                       1               1   1                         21
22 6   1           1         1   1                           1                       1                                     22
23 19         1       1           1     1   1 1               1                 1 2   1       1       1     1 2 1   1     1 23
24 8       1                 2               1     1                       1                                 1     1       24
25 8 1                                             1       1     1               1     1               1   1               25
26 16                     1 1     1 1                   1 2       1     1           1               2       1     1     1 1 26
27 11 2   1                               1         1         2                             1 1     1                     1 27
28 9             1 1               1     1                                           1       1                   1 1   1   28
29 12   1     1                                       1 1   1       2         1         1           1   1           1       29
30 9           1     1                   1       1 1                                 1 1                       1 1         30
31 11   1   1 1         1       1     1           1 1                 1             1                             1         31
32 10     1     1         1                   1           1         1                                     1         1   1 1 32
33 14 1     1             1   1 1   1             1                         1     1     1             1       1   1   1     33
34 7                                   1                   1   1         1 1 1                       1                     34
35 7                                                               1       2         1   1       1             1           35
36 8 1                           1                           1                   1       1       1         1   1           36
37 13 1     1                     1         1   1 1       1     1     1                           1   1 1     1             37
38 11         1             2                 1       1                                       1   2       1           1   1 38
39 8           1                           1 1                             1                     2       1 1               39
40 6                                       1                     1   1   1           1             1                       40
41 9   1 1         2                 1                                   1                   1 1                     1     41
42 5                                               1   1   1                         1                 1                   42
43 8             1       1       2           1                             1     1   1                                     43
44 10           1       1   1 1 1   1           1                       1                                           2       44
45 9                   1                 1 1     1 1                     1         1                     1         1       45
46 8           1                       1               1                     1                           3       1         46
47 9   1   1   1                                                               1 1       1         1 1       1             47
48 8         1           1         1     1   1               1             1           1                                   48
49 6           1     1         1         1                                                                   1 1           49
50 14       1                       1 1   1               1 1       1 1         2     1     1                           2   50
51 8                           1 1                           1   1                 1         1           1 1               51
52 12         1                       1       1           1     1   1 1   1         1               1   1         1         52
53 18 1     1           1     1 1 1               1             1             1     1         2 1 1   1     2 1             53
54 12               1 1             1               2         2                           1   1 1           1       1       54
55 15 1                   1                 1                     1 1 1 1       1       1         1         1 1 1     1   1 55
56 13     1   1             2 1             1   1 1                         1   1 1     1             1                     56
57 10                 2         1             1 1 2 1               1                               1                       57
58 12     1 1     2                 1 1 1                         1     1 1                                 1 1             58
59 11     1             1                   1       1   1                       1 1   1                             1     2 59
60 9   1         1                         1         1       1       1                 1         1                 1       60
61 13     1     1       1       1         1                           2 1 1         1       1                 1   1         61
62 10   1             1                               1       1   1             1           1   1       1     1             62
63 6                               1 1                 1             1                 1             1                     63
64 8                     2                             2           1                 1             1     1                 64
65 14 1     1 1                         1 1         2 2           1       1   1                               1       1     65
66 14 1     1   1                         1 1       1 1 1   1             1                           1 1         1       1 66
67 12   1         2 1   1                                 1 1   1         1                     1       1                 1 67
68 7         1                                 2           1               1                                         1   1 68
69 9     1 1     1       1           1                                       1   1                                   1   1 69
70 8   1                           1 1         1                           1                   1               1     1     70
71 9         1     1   1                                     1       1       1             1   1                     1     71
72 10                           1               1                                 1               1         2   1 1     2   72
73 6                                                 2       2     1         1                                             73
74 13                         3     1               1 1   1         1     1         1             1           1     1       74
75 10                     1   1       1               1           1                             2     1         2           75
76 7 1                                 1   1     1           1   1                   1                                     76
77 12                   1   1     1     1 1 1       1     1         1                           1                     1   1 77
78 12 2 1 1         1       1         1         1             1 2                                                       1   78
79 8                 2               1 1       1         1                   2                                             79
80 13     1             1 1               1                 2     1 1         1 1           1                 1           1 80
81 9               2                 1   1             1   1       1                 1       1                             81
82 20   1 1       1   1         1       1     1     1   1 2                   1 1 1 2 1     1 1                   1         82
83 11   1                 1 1     1             1   1                           1               1       1 1             1   83
84 11               1             1     1                         2       1       1       1   1                         1 1 84
85 17         1                 2 1     1   1     1   1                 2 1   1     1 1 1             1       1             85
86 13           1     1     1           1 1                       1   1   1 1                               1       1 1   1 86
87 10                       1         1                         1           1   1 1     1       1     1               1     87
88 11         1 1                   1           1           1       1 1                   1           1       1 1           88
89 9               1               1                                     1               2     1   1 1         1           89
90 7           1       1   1                                                           1         1   1                 1   90
91 10         2       1           1 2                                 1         1   1           1                           91
92 12     1       1 1     1             1     1         2       1                           2                             1 92
93 15             1           1 1           1         1                 2   1     1         1   1   1   1         1   1     93
94 10   1 1                             1       1               1   1         1     2           1                           94
95 5         1   1                             1 1                   1                                                     95
96 11               1                             1           1   1     1 1 2       1 1   1                                 96
97 12                 1         1               1           1     2       1 1                       1 1 1   1               97
98 5         1     1                   1                                                                 1           1     98
99 7       1           1 1   1           1                                           1                               1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng