BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN Ngày 07/10/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng
00 4         1                                                 1                         1                           1     00
01 10               1           1   1 1             1                           1     1         1 1                 1       01
02 11   1           1   1                                   1     1         1           1 1 1               1       1       02
03 7               1                                                         1                       1       2     1     1 03
04 8                   1     1                           1                             1   1   1 1           1             04
05 8                 1             1           1               1             1     1 1               1                     05
06 14       1   1                     1   1               2                   1                       2       1 2 1     1   06
07 11   1       1 1             1         1                                           1         1   1   2       1           07
08 15 1     1     1 1       2           1 1 1   1                     1 1         1             1                     1     08
09 17     2   1               1         1 1     1                 1 1   1       2       1     1                 2     1     09
10 13 1             1 1           1   1                   1 1       2 1               1 1                     1             10
11 10   1           1           1         1   1                 1               1 1         1               1               11
12 4                       1                 1                                           1         1                       12
13 6           1               1     1                       1         1                   1                               13
14 11               2         1     2   1     1           1             1               1               1                   14
15 8                 1   1                             1                 1   1     1                       1       1       15
16 18         1       1           1 1       1   1     1 1     1         1 1           1     1 2         1     1       1     16
17 17     1                         1               1   2 1   1   1         1 1               1 1       2         1 1 1     17
18 9   1               1               1               1   1   1 1                               1         1               18
19 9               1 1       2     1 1                           1               1                                   1     19
20 8           1                 1         1     1   1                         1                         1 1               20
21 12             1           1   2     1                           1         1                     1 1 1   1   1           21
22 15                   1 1         1 1         2       2         1 1               1       1   1   1       1               22
23 10 1                         1                             1   1             1 1             1     1   1 1               23
24 7         1 1               1   1               1                                         1   1                         24
25 15     1           1   1 1   1                 1                 1     1             1   2 1           1               2 25
26 12   1   1                                 1 1 1         1         1           1               1   1 2                   26
27 11       2 1 1                   1                     1                   1                     1     2           1     27
28 8       1                                       1         1                     1   2           1                     1 28
29 16         1   1       1   1         1             1 1   1   1       1       1   1     2   1     1                       29
30 11               2                     1   1   1                 1                 1     1         1     1           1   30
31 10     2   1       1     1                     1                           1   1       1                     1           31
32 11     2       1     1 2 1     1                                     1               1                               1   32
33 16                                       1     1   1         1   1 1   1       1               1 1   1 1       1 1   1 1 33
34 13   1 1                               1       1   1       1                     1     1 1 1   1       1 1               34
35 18 1           1       1     1   1     2     1     1 1       1         1     1         1 1     1           1     1       35
36 7   1               1                   1             1         1                                           1         1 36
37 10               1   1                 1                     1     1                               1         1   1 1   1 37
38 13         1 1                 1     1     1       1   1     1   1 1   1 1                                         1     38
39 9           1                 2             1     1         1     1           1 1                                       39
40 9       1         1                           2                     1 1   1                   1                 1       40
41 9   1 1 1                                       1       1         2           1                                   1     41
42 10 1         1                                           1       1   1             1                         1 2 1       42
43 18                 1     1   1       2                       1 1     1 1 1   1         1   1       1           1 1 1 1   43
44 8 1                 1                           1                               1   1 1         1                   1   44
45 9     1           1                       1       1 1             1 1     1                     1                       45
46 9   1     1         1               1           1           2               1   1                                       46
47 10 1   1       1               2                                           1     1             1                   1   1 47
48 10             1     1   1               1             1       1                 1             1     1   1               48
49 15     1   1           1           1       1   1                   2   1 1 1             1                 1 1     1     49
50 7 1     1                               1   1       1                             1                                   1 50
51 10         1   1       1                     2     1                           1 1 1                                 1   51
52 12                           1       1             2       1         1                           2 1   1             1 1 52
53 9           1           1               1         1       2   1                                     1               1   53
54 12 1         2                           1                 2           2       1                   1         1 1         54
55 6                   1       1 1                         1                                             1         1       55
56 6           1   1                           1                             1             1           1                   56
57 10 1     1                 1                       1           1         1     1                   1       1           1 57
58 6                       1     1   1       1       1                                             1                       58
59 10   1 1     1 1         1             1     1                         1           1   1                                 59
60 10   1     1                                                             1     1                 1     2 1   1     1     60
61 11       1     1               1                 1 1                   1             1                         3       1 61
62 9             1     1 1                 1     1                   1       1                           1         1       62
63 9                         1       1     1 1         1 1 1     1                   1                                     63
64 15   1   1 2 1                         1                       1 1                     1       2 1     2       1         64
65 12                     1       1 1 1   1       1         1           1   1                         1               1   1 65
66 8                                           1       1   2               1                 1   1         1               66
67 14 1     1                 1               1   1         1 1       1     1             1 1 1               1 1           67
68 9 1               1 1                           1     1       1   1       1 1                                           68
69 14     1         1         1           1     1         1                           1   2     1         1     1     1   1 69
70 19                 3               1   1   1             1           1   1   1           1 2       1 1     1       1   2 70
71 10 1                 1     1               1               1                                 1   1     1       1     1   71
72 11               1     1         1         1   1 2 1             1       1                     1                         72
73 9         1                     1   2                           1                               1     1 1           1   73
74 14     1 1   1 1 1         1 1     1     1                               1                     1     1     1 1           74
75 9             2             1                   1 1       2                 1                                 1         75
76 10       1                           1         1       3     1           1           1                     1             76
77 10   2                         1           1                 1 1         1       1           1                         1 77
78 11             1       1           1             1               2 1                     1   1   1         1             78
79 13                       1         1     1       1     1   2   1               1             1 1     1               1   79
80 3 1                   1                                                                           1                     80
81 4                                   1       1 1                       1                                                 81
82 7                     1         1                           1                               1 1               1 1       82
83 13 1   1   1   1                       1 1 1         1         1             1     1 1                               1   83
84 5                             1                                 1   1                   1 1                             84
85 10       1 1               1       1                 1                           1 1 1                       1   1       85
86 11   1                 1 1 1     1                                   1     1         1 1     1                   1       86
87 12     1         1 1     1                                         1     1       1                 1     3     1         87
88 10               1       1       1 1                       1           1 1     1                     1           1       88
89 15 1                 1                 1 1     1         1             1     1     1 1     1 1       1 1   1             89
90 8 1                 1     1         1               1       1                     1 1                                   90
91 11         1                                 1   3                   2               1 1   1               1             91
92 7   1       1                 1   1                                         1                     1                 1   92
93 17                 2 1   1 1 2       1   1           1   1                 1   1             2           1     1         93
94 7 1                             1       1 1                                               1                   1     1   94
95 13   1   1               1   2                   1       1                       1         1               1         2 1 95
96 12   1       1       1 1   1 1                       1           1         1   1 1 1                                     96
97 9                     1 1           1 1   1             1               1   1                                   1       97
98 13       1     1                                       1     1 1       1     1 1       1     1             1 1       1   98
99 11                 1               1     1     1                   1   1         1 1     1                     1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng