BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/11/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8                                                 1 1   1           1   1       2   1                                   00
01 14       1           1 3         1     1             1 1                           1           1     1             2     01
02 13       1         1     1 1       1           1     1   1           1 1                 1 1     1                       02
03 11                 1             1         1     1         1                 1         1     1     1       1         1   03
04 8   1 1   1             1           1                       1                               1                         1 04
05 11       1 1       1             2           1       1                                 1                 1       2       05
06 15 1   1             1                     1               1   1 1 2       1               1 1   1               1   1   06
07 14     1   1 1     1         1             1 1         2           1               1         1         1 1               07
08 10   1           1             1                         1 1     1         1                     1         1           1 08
09 13   1   2     1           1       1   1   1                               1       1             1             1       1 09
10 10     1     1         2     1   1           1                                 1                   1 1                   10
11 9           2               1     1               1         1                               1   1       1               11
12 11           1       1 1                     2                                     2   1   1         1   1               12
13 8                 1 1     1                 1 1       1     1                   1                                       13
14 11     1                     1                           1               2       1   1       1               1 1       1 14
15 9   1       1                       1 1                             1         1         1         1         1           15
16 10   1 1           1 1                                         1 1     1     1       1             1                     16
17 6   1                 1         1     1                               1                                             1   17
18 10               1             1         1                   1                     1     2               1   1 1         18
19 10                     1                 1     1         1 1 1               1 1               1     1                   19
20 8           1   1             1                             1       1     1                   1         1               20
21 8                         1               1   1                             1                 1   1       1     1       21
22 8                     1               1     1                   1   2                               1 1                 22
23 11 2 1   1     1           1 1     1                               1                 1                                 1 23
24 15 1     1         1 1     1       1 1     1           1 1     1 1                                               1 2     24
25 14               1     1   1       1 1 1 1   1       1                 1 1             1   1                         1   25
26 13     1     1 1             1     1                     1               1   1     2           1   1             1       26
27 13             1 1     1 1                 1       1         1 1                         2   1                 2         27
28 11     1 1   1                       1           1       1         1 1             1   1                 1               28
29 15       1                 1 1                               1   2   1 2                   1         1 2 1         1     29
30 13   1 1                 1   2           2   1         1               1 1 1     1                                       30
31 8     1                       1                   1   1             1                     1       1         1           31
32 11       1   1 1                       1   1 1   1   1       1                   1     1                                 32
33 15 1   1   1                       2               1       1 1         1       1                       2     1     1   1 33
34 6                       1                 1           1         1             1   1                                     34
35 11   1           1       2       1     1             2         1     1                                           1       35
36 9   1           1                   1     1                   2   1                       1 1                           36
37 13 1                       1                   1 1     1         1 1                 1           1 1   1 1     1         37
38 11         1   1               1 1                             1                     1 1     1     1 1               1   38
39 13               1         1   1         1         1                   1   1 1               1 2             1 1         39
40 17                                     1 1   1   1   1       1   1   1   1       1     1             1   1 1     1 1 1   40
41 13         1     1 1         1 1     1 1         1 1                 2     1       1                                     41
42 9                               1       1                                 1   1     1 1       1               1     1   42
43 7                       1 1   1         1         1                         1                             1             43
44 13       2         1 1           1                   1       1                   1     1         1 1     1   1           44
45 16       1             1     1           1     1   2   1     1     2     1   1             1                 1 1         45
46 10     1                                         1       1 1     1         1 1   1                     1     1           46
47 8 1                     1           1   1     1                                     1           1     1                 47
48 13                                             1       1       1         1           1 1 1             1 2     1 1   1   48
49 10 1 1             1   1                 2     1                                               1       1   1             49
50 9           2   1                                                                       1             1     1 1 2       50
51 4                                                                       1                 1         1 1                 51
52 10     1               1   1       1       1               1               1       1         1                       1   52
53 11 1               1               1                   1                                             1     1     1 1 2 1 53
54 14       1                                     1 1 2   1       1             1           1     1 1         1   1 1       54
55 12 1 1     1   1       1         1                                     1 1   1               1 1                 1       55
56 5                   1           1                                 1           1           1                             56
57 10                                 1       1       1       1   1 1                       1 1           1   1             57
58 8 1                                 1           1             1   1         1         1                     1           58
59 11       1     2     1                                         1   1           1       1                 1 1 1           59
60 14       1       1                             1     2     1       1   1 1     1     1           1           2           60
61 10 1   1                               2     1               1         1                                           1 1 1 61
62 8 1                   1             1             1               1                       1     1   1                   62
63 11                       1     1 1     1           1       1             1           1         1   1                 1   63
64 11                 1       1 1             1                   1                     4   1                     1         64
65 6 1       1                                                                       1 1           1     1                 65
66 8     1       1     1                       1                             1   1       1                             1   66
67 8             1   1 1             1           1                               1                         1       1       67
68 9         1   1                             1       1     2                                         1       1         1 68
69 5         1   1                     1                                 1                                 1               69
70 13   1     1     1   1         1 1                           1     1         1                     1               1   2 70
71 8         1                                     1   1   1       1           1 1                               1         71
72 14   1 1     2   1           1 1     1           1         1     1               1 1         1                           72
73 6                       1                                               1         1       1     1       1               73
74 11 1     1                   1               1       1         1     1 1                             1             2     74
75 10   2               2       1         1                                           1         1               1     1     75
76 10               1             1 1 1     1       1   1       1               1       1                                   76
77 12         1   1 1               1     1         1 2   1   1                       1                               1     77
78 15           1           1 1     1         2   1               1       1 2         1               1 1     1             78
79 9                                   1                 1         2         1 1                   1   1       1           79
80 10 1           1         1                     2 1                         1   1           1     1                       80
81 12                 1                         1     1     1   1       1   1       2       1                     1       1 81
82 15     1             1     1   1                     1                 1     1         1 1             1   1 1   1 1 1   82
83 10           1                                             1               1           1   1               2   1   1   1 83
84 6           1 1               1                                                 1       1                       1       84
85 9 1                             1     1         1                         1             1   1 1   1                     85
86 14       1 1   1       1 1   1             1     1   1 1 1                               1   1                       1   86
87 15         1     2   1   1               1   1             1 1 1               1               1   1       1           1 87
88 6 1 1                             1 1         1                                                 1                       88
89 11   1                   1   1 1     2           1                     1               1             1             1     89
90 12           1     1                   1                                     1 1 2     1   1 1   1       1               90
91 10                   1   1         1                     1 1     1 1                       1 1 1                         91
92 13             1   1 1         1         1 2   1 1                         1                     1 1             1       92
93 10     1   1     1     1               1                 1       1                       1                 1         1   93
94 15                 1       2       1                   1           1       1                         1 2           1 1 3 94
95 9                 1     1 1                                       1 1           3                 1                     95
96 8                             1     1   1                             1   1                               1   2         96
97 8                                                       2           1   1                 1   1   1                   1 97
98 12         1                 1     1 1   1   1 1           1         1         1         1     1                         98
99 12         1                   1                       1 2     1               2     1         1     1     1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng