BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN Ngày 07/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9     1                     1 1               1                       2                   1               1       1     00
01 9             1       1       1                   1                             1       1 1             1     1         01
02 15                   1     1                 1           1   1           1 1 1         1 2                   1   1 1   1 02
03 8         2                                       1       1                                 1         1 1     1         03
04 6   1                               1 1   1         1                                               1                   04
05 11           1   1                   1   1 1                 1                                 3     1       1           05
06 8       1                     1                       1   1                         1 1                   1           1 06
07 10           1 1               1                       1                     1         1 1       1 1             1       07
08 10   1                               1       1                                     1         2 1         1       1 1     08
09 14                 1       1   1   1         1     2   2 1   1                     1       1                   1         09
10 7                   1   1   1   1 1                                     1 1                                             10
11 9                   1   1     1   1 1                             1     1   1                         1                 11
12 12 1   1                               1                 1           1 2                 1   1   1 1                   1 12
13 5         1     1           1                                           1                                     1         13
14 11   1   1           1 1                                 1       2         1       2                                   1 14
15 14           1 1       1 1                 1   1       1                   1   1 1 1           1   1         1           15
16 5                 1                                               2   1         1                                       16
17 10           1             1                 1   1           1                   1 1 1                     1   1         17
18 23           1     1 2   1   1 1           1     1 1       1 2       1       1       1 1 1   1     1   1     1 1         18
19 16   1     1 1                   1   1       1             1   1         1 1 1   2               2   1                   19
20 15 1                     1 1   1         1     1 1           1     1                   1   1           2           2     20
21 11                         1 1   1               1   1           1           1 1             1                 1       1 21
22 12   1 1       1   1   1               1                         1 1     1           1         1   1                     22
23 11   1           1               1 1         1                                 1       1           1     1   1 1         23
24 11                                         1   1     1   1       1   1       1                 2               1     1   24
25 8 1             1         1           2       1                       1                                             1   25
26 9     1     1                 2                               1                           1 1     1 1                   26
27 7                           1                                       1 2   1                               1         1   27
28 17 1     1 2                     1       1     1 2       1   2 1                   1 1               1     1             28
29 10       1       1     1         1               1     1           1     1     1                                       1 29
30 12 1       1   1                     1   1         1         1                   1     1                   1       1 1   30
31 12                   1                 1             1 1                 1   1 1         1       1     1           1 1   31
32 9 1     2                                                 1       1       1     1         1                   1         32
33 13     1 1     1   1               1   1                               1     1             1   1 1   1             1     33
34 5 1                   1                                   1         1                                   1               34
35 2                                               1           1                                                           35
36 11       1   1     1                       1   1 2           1   1     1                           1                     36
37 14             1       2 1           1               1       1       1 1     1                     1         1   1 1     37
38 12       1     1     1   1                 1 1                   1             1             2                 1       1 38
39 9     1     1     1         1 1                             1                   1                           1 1         39
40 7   1     1 1   1                                 1             1                                           1           40
41 15   1     1   1 1   1     1   1               2   1                     1 1         2                 1                 41
42 6 1                             1   1                           2                                                   1   42
43 7                           1   1                                                 1       1       2           1         43
44 13                     1                 1 1           1 1         1             1       1   1 1 1   1           1       44
45 10   1             1               1     1                       1                       1                 1 1     1 1   45
46 6     1         1                     1               1                         1                       1               46
47 6                     1 1 1                                             1   1   1                                       47
48 15                   3 1 1     1 1             1 1               1             1           1         1     1   1         48
49 7         1                 1     1                                             1     1         1         1             49
50 11 2                                       1   1               1   1 1       1                       1 1   1             50
51 9                       1   2         1                         1   2                           1 1                     51
52 9               1           1   1 1               1       1                   1                       1       1         52
53 13                         1     1               1       1     1   1   1     1           1     1 1 1               1     53
54 9                 1                 1                 1             1               1 1             1               2   54
55 8     1                                     1       1     1   1       1                   1                 1           55
56 16 1             1     1                     1 1 1 1     1                 1   1             2 1             1   1 1     56
57 12       1         1             1               1                                     2         1             1 1 2 1   57
58 12                 1                       1   1     1               1     1 1     2                 1 1 1               58
59 10   1       1     1   1               1                 1                 1             1                   1       1   59
60 11     1                         2     1                       1   2     1         1                         1         1 60
61 13   1                       1 1   2       1       1 1                     1     1       1       1         1             61
62 13   1 2                   1   1   1     2                 1       1     1             1                               1 62
63 7       1               1   1                     2                                                 1 1                 63
64 8         1         1                     1   1       1   1                               2                             64
65 15       1                   1     1     1           1         1       1     1 1                         1 1         2 2 65
66 13               1               1           1       1         2       1     1   1                         1 1       1 1 66
67 11     1         1     1 1   1                         1                 1         2 1   1                               67
68 11                 2               1   1     1   1   2                         1                                 2       68
69 6                                             1                           1 1     1       1           1                 69
70 8 1                                 1     1               1             1                           1 1         1       70
71 9         1                             3                   1 1               1     1   1                               71
72 9   1       2     1                                     1 1         1                           1               1       72
73 6       1     1                 1                                   1                                                 2 73
74 12       1     1 1   1                                   1         1                           3     1               1 1 74
75 13                   1 1 1         1     1     1       1 1     1                           1   1       1               1 75
76 13 1     1     1                       1 1   1 1 1   1                 1                                 1   1     1     76
77 14       1               1         1       1             1         1 1                   1   1     1     1 1 1       1   77
78 14   1             1                 1             2                 1 2 1 1         1       1         1         1       78
79 14     1 1   1 1           1       1                 1       1   1                     2               1 1       1       79
80 10   2                     1                       1       1         1     1             1 1               1             80
81 8             2                     1                     1                         2                 1   1             81
82 16 1                       2         1                 1 1     2         1 1       1   1         1       1     1     1   82
83 11 1   1                               1   1           1                 1                 1 1     1             1   1   83
84 8 1       1     1   1                                     1                         1             1     1               84
85 13 1               1                 1             1       1                   1                 2 1     1   1     1   1 85
86 11   1           1     1               1     1       1                           1     1     1           1 1             86
87 7               1                       1                       1 1 1                       1         1                 87
88 13 1           1         1 1     1       1                 1   1 1             1 1                   1           1       88
89 17     1   1 1 1   1     1 1   1       1 1             1 1       1 2                 1               1                   89
90 8         1                       1       1 1     1                             1       1   1                           90
91 10     1     1                             1             1                     2       1           1 2                   91
92 15             1       1 1 1 1 1           1     1   1                     1       1 1     1             1     1         92
93 14         1 1       2   1           1                     1 1       1             1           1 1           1         1 93
94 9               1                   1         1       1       1         1 1                             1       1       94
95 10   1                     1           1     1       1           1             1   1                             1 1     95
96 9     1               1         1     1 1             1       1                     1                             1     96
97 6       1   1                     1                                                   1         1               1       97
98 8         1     1           1 1     1                                         1     1                   1               98
99 16     1   1                         1       3   1   1   1   1 1             1           1 1   1           1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng