BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN Ngày 17/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng
00 6               1   1                             1                                                   1 1   1           00
01 13       2   1                     1                         1           1 3         1     1             1 1             01
02 16       1       1                 1 2 1 1       1           1         1     1 1       1           1     1   1           02
03 15       1 1 1   1                 1   2   1   1     1                 1             1         1     1         1         03
04 8 1                   1                                 1 1   1             1           1                       1       04
05 15 1           1         1         2       1 1   1           1 1       1             2           1       1               05
06 11                         1                       1   1   1             1                     1               1   1 1 2 06
07 17 1     1               1           1   1   1   1         1   1 1     1         1             1 1         2           1 07
08 7                                   1                   1           1             1                         1 1     1   08
09 15   1             1         1     1   1         1 1     1   2     1           1       1   1   1                         09
10 11   1   1       1                           1             1     1         2     1   1           1                       10
11 10                     1 1       1             1                 2               1     1               1         1       11
12 12             1           1 1 1 2         1                     1       1 1                     2                       12
13 11 1             1                     1             1                 1 1     1                 1 1       1     1       13
14 12 1             2       1       1 1 1           1   1     1                     1                           1           14
15 9   1 1                     1               2           1       1                       1 1                             15
16 10                     1                   1 1   1       1 1           1 1                                         1 1   16
17 7 1             1               1                       1                 1         1     1                             17
18 10             1         1                       1 3                 1             1         1                   1       18
19 8   1                           1                                         1                 1     1         1 1 1       19
20 14   1   2                 1       2 3             1             1   1             1                             1       20
21 6                     1               1   1                                   1               1   1                     21
22 6     1                       1                                           1               1     1                   1   22
23 17     1                 1 2   1       1       1     1 2 1   1     1           1 1     1                               1 23
24 13                   1                                 1     1         1 1     1       1 1     1           1 1     1 1   24
25 15   1     1               1     1               1   1               1     1   1       1 1 1 1   1       1               25
26 14 2       1     1           1               2       1     1     1 1             1     1                     1           26
27 13     2                             1 1     1                     1 1     1 1                 1       1         1 1     27
28 9                             1       1                   1 1   1                       1           1       1         1 28
29 13   1       2         1         1           1   1           1                 1 1                               1   2   29
30 11                             1 1                       1 1                 1   2           2   1         1             30
31 6             1             1                             1                       1                   1   1             31
32 12 1         1                                     1         1   1 1                       1   1 1   1   1       1       32
33 12                   1     1     1             1       1   1   1                       2               1       1 1       33
34 10   1   1         1 1 1                       1                             1                 1           1         1   34
35 15           1       2         1   1       1             1           1       2       1     1             2         1     35
36 12     1                   1       1       1         1   1           1                   1     1                   2   1 36
37 13 1     1     1                           1   1 1     1                       1                   1 1     1         1 1 37
38 9                                     1   2       1           1   1               1 1                             1     38
39 10                   1                     2       1 1               1         1   1         1         1                 39
40 12         1   1   1           1             1                                             1 1   1   1   1       1   1   40
41 12                 1                   1 1                     1     1 1         1 1     1 1         1 1                 41
42 5   1                         1                 1                                   1       1                           42
43 8                   1     1   1                                             1 1   1         1         1                 43
44 8               1                                           2         1 1           1                   1       1       44
45 14                 1         1                     1         1             1     1           1     1   2   1     1     2 45
46 9                     1                           3       1                                         1       1 1     1   46
47 10                       1 1       1         1 1       1                     1           1   1     1                     47
48 6     1             1           1                                                                 1       1       1     48
49 7                                                     1 1             1   1                 2     1                     49
50 11 1 1       1 1         2     1     1                           2   1                                                   50
51 6     1   1                 1         1           1 1                                                                   51
52 14 1     1   1 1   1         1               1   1         1               1   1       1       1               1         52
53 14       1             1     1         2 1 1   1     2 1               1               1                   1             53
54 13     2                           1   1 1           1       1                                     1 1 2   1       1     54
55 14         1 1 1 1       1       1         1         1 1 1     1   1       1         1                                   55
56 8                   1   1 1     1             1                         1           1                                 1 56
57 8           1                               1                                         1       1       1       1   1 1   57
58 9         1     1 1                                 1 1                                 1           1             1   1 58
59 9                       1 1   1                             1     2     1                                         1   1 59
60 11     1       1                 1         1                 1       1                             1     2     1       1 60
61 12             2 1 1         1       1                 1   1                               2     1               1       61
62 11     1   1             1           1   1       1     1                   1             1             1               1 62
63 9             1                 1             1                             1     1 1     1           1       1         63
64 9           1                 1             1     1                   1       1 1             1                   1     64
65 5         1       1   1                               1       1                                                         65
66 8   1             1                           1 1         1       1     1                       1                       66
67 11 1 1   1         1                     1       1                 1   1 1             1           1                     67
68 8   1               1                                         1   1                             1       1     2         68
69 5                     1   1                                   1   1                     1                               69
70 10                   1                   1               1     1     1   1         1 1                           1     1 70
71 10     1       1       1             1   1                     1                                     1   1   1       1   71
72 15                         1               1         2   1 1     2   1           1 1     1           1         1     1   72
73 5     2     1         1                                                     1                                           73
74 11 1         1     1         1             1           1     1                   1               1       1         1     74
75 10         1                             2     1         2               2       1         1                             75
76 11     1   1                   1                                     1             1 1 1     1       1   1       1       76
77 13 1         1                           1                     1   1 1               1     1         1 2   1   1         77
78 11     1 2                                                       1           1 1     1         2   1               1     78
79 7 1                   2                                                                 1                 1         2   79
80 13   2     1 1         1 1           1                 1           1         1                     2 1                   80
81 9   1       1                 1       1                               1                         1     1     1   1       81
82 15 2                   1 1 1 2 1     1 1                   1             1     1   1                     1               82
83 6                       1               1       1 1             1                                             1         83
84 9         2       1       1       1   1                         1 1               1                                     84
85 12               2 1   1     1 1 1             1       1                             1     1         1                   85
86 16         1   1   1 1                               1       1 1   1       1 1   1             1     1   1 1 1           86
87 17       1           1   1 1     1       1     1               1     2   1   1               1   1             1 1 1     87
88 10   1       1 1                   1           1       1 1                             1 1         1                     88
89 13                 1               2     1   1 1         1                   1   1 1     2           1                   89
90 6                               1         1   1                 1     1                   1                             90
91 11             1         1   1           1                               1   1         1                     1 1     1 1 91
92 12       1                           2                             1   1 1         1         1 2   1 1                   92
93 15               2   1     1         1   1   1   1         1   1     1     1               1                 1       1   93
94 12       1   1         1     2           1                             1       2       1                   1           1 94
95 5             1                                                       1     1 1                                       1 95
96 12     1   1     1 1 2       1 1   1                                               1     1   1                           96
97 11   1     2       1 1                       1 1 1   1                                                       2           97
98 9                                                 1           1                 1     1 1   1   1 1           1         98
99 7                             1                               1                   1                       1 2     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng