BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng
00 5   1       1                     1   1                             1                                                   00
01 13 1     1                 2   1                     1                         1           1 3         1     1           01
02 18     1   1 1   1         1       1                 1 2 1 1       1           1         1     1 1       1           1   02
03 16 1     1                 1 1 1   1                 1   2   1   1     1                 1             1         1     1 03
04 7                   1                   1                                 1 1   1             1           1             04
05 16     1           1 1           1         1         2       1 1   1           1 1       1             2           1     05
06 8   1           1                           1                       1   1   1             1                     1       06
07 15         1         1     1               1           1   1   1   1         1   1 1     1         1             1 1     07
08 8 1       1 1     1                                   1                   1           1             1                   08
09 16       1             1             1         1     1   1         1 1     1   2     1           1       1   1   1       09
10 11                     1   1       1                           1             1     1         2     1   1           1     10
11 8                                       1 1       1             1                 2               1     1               11
12 13               1               1           1 1 1 2         1                     1       1 1                     2     12
13 11       1         1 1             1                     1             1                 1 1     1                 1 1   13
14 12               1   1             2       1       1 1 1           1   1     1                     1                     14
15 11     1           1   1 1                     1               2           1       1                       1 1           15
16 8                                       1                   1 1   1       1 1           1 1                             16
17 10   1   1         1 1             1               1                       1                 1         1     1           17
18 11     1 1                       1         1                       1 3                 1             1         1         18
19 5                     1                           1                                         1                 1     1   19
20 15           2         1   2                 1       2 3             1             1   1             1                   20
21 8       1       1                       1               1   1                                   1               1   1   21
22 5                       1                       1                                           1               1     1     22
23 19 1   1 1               1                 1 2   1       1       1     1 2 1   1     1           1 1     1               23
24 11       1     1                       1                                 1     1         1 1     1       1 1     1       24
25 15             1       1     1               1     1               1   1               1     1   1       1 1 1 1   1     25
26 14                 1 2       1     1           1               2       1     1     1 1             1     1               26
27 12   1         1         2                             1 1     1                     1 1     1 1                 1       27
28 8   1                                           1       1                   1 1   1                       1           1 28
29 12               1 1   1       2         1         1           1   1           1                 1 1                     29
30 13   1       1 1                                 1 1                       1 1                 1   2           2   1     30
31 6           1 1                 1             1                             1                       1                   31
32 11       1           1         1                                     1         1   1 1                       1   1 1   1 32
33 10           1                         1     1     1             1       1   1   1                       2               33
34 9 1                   1   1         1 1 1                       1                             1                 1       34
35 12                             1       2         1   1       1             1           1       2       1     1           35
36 9                       1                   1       1       1         1   1           1                   1     1       36
37 13     1   1 1       1     1     1                           1   1 1     1                       1                   1 1 37
38 10       1       1                                       1   2       1           1   1               1 1                 38
39 11     1 1                             1                     2       1 1               1         1   1         1         39
40 10     1                     1   1   1           1             1                                             1 1   1   1 40
41 11                                   1                   1 1                     1     1 1         1 1     1 1         1 41
42 7             1   1   1                         1                 1                                   1       1         42
43 8       1                             1     1   1                                             1 1   1         1         43
44 7         1                       1                                           2         1 1           1                 44
45 12   1 1     1 1                     1         1                     1         1             1     1           1     1   45
46 8 1               1                     1                           3       1                                         1 46
47 10                                         1 1       1         1 1       1                     1           1   1     1   47
48 6   1   1               1             1           1                                                                 1   48
49 8   1                                                                   1 1             1   1                 2     1   49
50 12   1               1 1       1 1         2     1     1                           2   1                                 50
51 6                       1   1                 1         1           1 1                                                 51
52 14       1           1     1   1 1   1         1               1   1         1               1   1       1       1       52
53 14           1             1             1     1         2 1 1   1     2 1               1               1               53
54 11             2         2                           1   1 1           1       1                                     1 1 54
55 15     1                     1 1 1 1       1       1         1         1 1 1     1   1       1         1                 55
56 10     1   1 1                         1   1 1     1             1                         1           1                 56
57 9       1 1 2 1               1                               1                                         1       1       57
58 8 1                         1     1 1                                 1 1                                 1           1 58
59 10     1       1   1                       1 1   1                             1     2     1                             59
60 9     1         1       1       1                 1         1                 1       1                             1   60
61 12   1                           2 1 1         1       1                 1   1                               2     1     61
62 10               1       1   1             1           1   1       1     1                   1             1             62
63 8                 1             1                 1             1                             1     1 1     1           63
64 10                 2           1                 1             1     1                   1       1 1             1       64
65 11 1 1         2 2           1       1   1                               1       1                                       65
66 13   1 1       1 1 1   1             1                           1 1         1       1     1                       1     66
67 11                   1 1   1         1                     1       1                 1   1 1             1           1   67
68 7         2           1               1                                         1   1                             1     68
69 5                                       1   1                                   1   1                     1             69
70 9         1                           1                   1               1     1     1   1         1 1                 70
71 7                       1       1       1             1   1                     1                                     1 71
72 14         1                                 1               1         2   1 1     2   1           1 1     1           1 72
73 7               2       2     1         1                                                     1                         73
74 11             1 1   1         1     1         1             1           1     1                   1               1     74
75 11               1           1                             2     1         2               2       1         1           75
76 12 1   1     1           1   1                   1                                     1             1 1 1     1       1 76
77 13 1 1 1       1     1         1                           1                     1   1 1               1     1         1 77
78 11         1             1 2                                                       1           1 1     1         2   1   78
79 6 1       1         1                   2                                                                 1             79
80 14   1                 2     1 1         1 1           1                 1           1         1                     2 1 80
81 8   1             1   1       1                 1       1                               1                         1     81
82 18 1     1     1   1 2                   1 1 1 2 1     1 1                   1             1     1   1                   82
83 7         1   1                           1               1       1 1             1                                     83
84 10 1                         2       1       1       1   1                         1 1               1                   84
85 16 1   1     1   1                 2 1   1     1 1 1             1       1                             1     1         1 85
86 15 1 1                       1   1   1 1                               1       1 1   1       1 1   1             1     1 86
87 14                         1           1   1 1     1       1     1               1     2   1   1               1   1     87
88 11         1           1       1 1                   1           1       1 1                             1 1         1   88
89 13                                   1               2     1   1 1         1                   1   1 1     2           1 89
90 6                                                 1         1   1                 1     1                   1           90
91 7                               1         1   1           1                               1   1         1               91
92 16 1     1         2       1                           2                             1   1 1         1         1 2   1 1 92
93 15     1         1                 2   1     1         1   1   1   1         1   1     1     1               1           93
94 12 1       1               1   1         1     2           1                             1       2       1               94
95 6         1 1                   1                                                       1     1 1                       95
96 13           1           1   1     1 1 2       1 1   1                                               1     1   1         96
97 10         1           1     2       1 1                       1 1 1   1                                                 97
98 9 1                                                                 1           1                 1     1 1   1   1 1   98
99 4   1                                           1                               1                   1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng