BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9             2 1           1                             1               1           1                     1         1 00
01 14       1   1               2                   1     1                             1 1 1 1   1             1     1 1   01
02 9 1               2             1 1                             1   1                           1               1       02
03 6   1                                                   1           1             1                   1     1           03
04 3             1                                                                                                 1 1     04
05 7                           2           1                 1                   1                 1                     1 05
06 12   1           1     1 1     1           1   1                         1             1 1           1               1   06
07 11   2   2           1                           1     2                                         1 1                   1 07
08 17         1 1             1   1             1 1 1       2   1           1       1 1 1                       1   1 1     08
09 9                   1                       1 1             1 1                       1 1 1                           1 09
10 10                             1 2               1             1 1 1         1       1                             1     10
11 11               1     1           1                           2     1     1   1             2                   1       11
12 7                     1           1     1 1                         1                 1                 1               12
13 16                       1   1         1                   1     1       1         1       1     1   1 1   2 2     1     13
14 5                         1                                         1                               1     1 1           14
15 11           1     2         1         1                             1 1             1       1                   1     1 15
16 9                                     1 1             1                         1           1   1           1     1 1   16
17 7               1             1                                             1   1                 1     1     1         17
18 13 1 2         2               1 1         1                                 1           2   1 1                         18
19 13   1 1   1           1     1           1   1                 1 1       1     1                   1                   1 19
20 9   1                   1               1     1             1   1   1                             1                 1   20
21 8               1             1           1                 1                             2     1             1         21
22 13       1         1                   1   1 1       1         1         1   1     1   1           1 1                   22
23 15   1       1 1     1   1           1   1   1                         1         1         1   4                         23
24 10       2                                           1     1                     1 1             1               1 2     24
25 13             1 1     1 1           1   1           1   1   1     1               1             1             1         25
26 10       1       1 1                   1         1     1           1                         2                         1 26
27 9                     1         1           1         1   1                         1   1                     1     1   27
28 15 1             1       1       1         1 1 2 1               1     1                   1           1 1 1             28
29 13           1             1           2     1 1                   1   1         1           1   1   1   1               29
30 19   1   1   1           1     2   1     1                         1   2 1           1   1             1 1   1 1 1       30
31 13         1           1   1       1   1 1                             1     1         1           1   2             1   31
32 18 1         2       2 1     1     1 1   1               1       1     1 1       1                         1     2       32
33 10     1       1         1                 1         1             1               1               1             1   1   33
34 10       1           1       1                     2 1   1             1                               1     1           34
35 11                 1 1   2       1         1       1       1       1               1                                   1 35
36 7         1                                           1                         1 1   1           1               1     36
37 11             1           1   1   1   1 1             1                                               2           1 1   37
38 8 1   1     1                       1                 1                             1             1   1                 38
39 8                 1       1                             1                     1             1         1 1             1 39
40 6               1                         1   1                   1         1                   1                       40
41 10         1               1                 1     1                           1   1     1     2                     1   41
42 10 1                                                 1     1             1 1 1       1     1             1       1       42
43 11     2                                   1         2   1   2   1   1                             1                     43
44 8         1       1 1     1                                                   2                     1   1               44
45 7     1                                                       1         1           1           1         1     1       45
46 12 1 2   1         1         1     1                     1         1 1 1                                             1   46
47 8 2                 1                                   1                   1     1   1                   1             47
48 13     1 1 1             1         2       1       1   1           1   1     1                       1                   48
49 9 1   1       1         1   1   1                             1           1                       1                     49
50 19 1   1 1           1   1             1   1     1                             2 1 1   1 1     1   1     1 1         1   50
51 9                             1 1     1                   1                       1       1 1 2                         51
52 7                     1 1                   1 1       1 1                             1                                 52
53 13   1   1 1             1   2           1                       1       1       1           1       1               1   53
54 8   1             1   1       1                 1                                       1                 1         1   54
55 9     1                                               1     1         1 1           1           1 1     1               55
56 9                         1                   2     1       2               1             1     1                       56
57 9                             1     2                               1   1 1 1 2                                         57
58 14 1   1   1                 1           1       1 2     1   1 1                         1 1 1                           58
59 12                         1       1                   1       2               1   1   1   1 1   1           1           59
60 11   1   1                                   1             1         1       1   1     1     1   1             1         60
61 9     1             1 1   1             1                                                     1               1   1 1   61
62 20 1         1   1       1     1   2 1     1                 1             1     1         1     1 1 1 1 1   1   1       62
63 9                   1                                   1         1       1 1 1               1           1   1         63
64 12     1     1 1 2                                 1             1     1                     1 1           1   1         64
65 7           1     1 1     1   1                                                                       1 1               65
66 10                         1   1                       1         1       1       1       1         1         1         1 66
67 8                                     1       1                 1     1 1     1 1       1                               67
68 14         1   1                 2         1 3   1   1     1                       1                 1     1             68
69 9                     1             1     1     1                 1                 1                         2   1     69
70 11       1       1     1       1 1   1                           1         2 1               1                           70
71 14                                   1     2     2   1       2   1 1 1   1           1                         1         71
72 13         1 1                   1                 1       1     1       1 1             2 1   1             1           72
73 11     1             1             1 1       1               2                         1   1         1               1   73
74 9 1         1             1                                               1   1       1   1   1                       1 74
75 9   1   1 1                                 1     1             1         1                   1         1               75
76 8       1                           1   1                 1     1         1   1                                     1   76
77 16         1       1                 1       1             2       2     1 1   1         1           1   1     2         77
78 6         1                           1             1   1                 1                                           1 78
79 16 1               1               1 1                 1         1   2 1     1                   1   1 2   1     1       79
80 11       1   1 2                               1           1 1                     1                 2     1             80
81 7         1     1   1 1                                       1                 1                   1                   81
82 12                       1     1 1                                     1     1         1           1     1   3   1       82
83 12           1                     1   1         1 1 1         1   1 1                         1       1           1     83
84 4               1                     1                                             1 1                                 84
85 14           1   1   1     1     1       1   1 1   2     1     1               1                                       1 85
86 12     1       2   1                 1 1                       1   1         1               2                     1     86
87 13                                 1 1     1   1 1 1     1 1           1           1                   1     1   1       87
88 8               1       1                       1       1 1                           1                       1 1       88
89 14         1                 1   1             2       1             1     1         1             1 1     1         1 1 89
90 11 1   1                               1                 1     1         1 1 1       1                   1             1 90
91 15 1 1     1   1     1 1   1                       1 2                     1         1   1                 1       1     91
92 14     1           1                     1       1   2         1       1         1       1 2                           2 92
93 12 1                         1     1     1       1             1   1                 2           1   1   1               93
94 11             1 1     2                           1       1                     2                                 2   1 94
95 10         1         1           1   1 1       1     1 1             1                                         1         95
96 8   1                               1             1   1     1                                     1     1     1         96
97 8           1     1       1   1                   1                 1             1                       1             97
98 7     1           1   1     1                                                                         1   1   1         98
99 5                         1     1                                                                               1 1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
Ngày
/
Tháng