BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9     1           1                   1               1               1                               2 1       1       00
01 10             1       2   2 1               1                     1     1                                             1 01
02 12 1 2                       2           2       2 1                       1                                     1       02
03 14 1           1                     1                     2       1     2 1 1     1               1     1             1 03
04 10     1   1                         1         1                     1       2           1 1         1                   04
05 14   1               2     1                 1 1                 1           1   1 1     1       1     1           1     05
06 14                                 1     1 1 1       1   1           1   1       1 1   1         2         1             06
07 13 2                         1       2               1       1               1       1       1               1   1   1   07
08 15       1   2                 2   1     1 1 1 1   1                                   1 2             1                 08
09 16     1   1   2         1       1     1       1                             1     1 1         1   1     1         1 1   09
10 12               1   1         1                     1 1 1                 1     1     1             1         2         10
11 7       1                             1                     1                             1   2   1                     11
12 14             1     1             1 1   1                           2 1                   1 1   1     1   1       1     12
13 12 1   1     1           1       1 1   1       1                                 1                 1         1     1     13
14 8         1         1     1   1                     1 1                     1                 1                         14
15 11   1     1     1 1           1           1   1 1   1                                 1                 1               15
16 4                             1             1   1                                               1                       16
17 16 1   1 1   1         1         1   1                       2         1   2   1       1                           1   1 17
18 9                       1                 1           1 1     1     2             1                   1                 18
19 12           2   2         1 2               1                     2 1                                               1   19
20 10                 1         1   1                   1             1 1                   1           1             1 1   20
21 7                     1 1           1                   1 1   2                                                         21
22 8           1   1                                 1                 1             1 1         1                   1     22
23 5                                                             1   1         1               1                         1 23
24 14             1     1     2   1                         1 2           1                         1     1 1       1   1   24
25 12     1   1       1                     2 1                                         1 1             2 1       1         25
26 9         2           1                 1   1 1                       1             1                   1               26
27 14 1     2         1                     1               1   1     2               1     1 1       1     1               27
28 6         1   1                                                                         1   1     1     1               28
29 12 1                         1     1             1         1                 1 1     1 1                   1 1   1       29
30 10               2 1       1           1         1                                               1       1     1     1   30
31 6                             1                   1                       1                       1           2         31
32 17   2     1 1 1     1         2       1                             1 1       1     1       1         1       1       1 32
33 15                     1   1 1       1   1 1 1                 1     1   2         1     1           1   1               33
34 18       1       1   1       1     1 2             1 1 2   1                 1                 1 1 1       1         1   34
35 14           1     1       1           1 1 1   2 1         1                                           1     2         1 35
36 5                       1     1                                     1                 2                                 36
37 9               1   1                 1                 1                 1                       1     1     1       1 37
38 11     1       1   1 1                                         1             2 1 1             1     1                   38
39 11                   1                         1 1                     1 2           1       1 1             1   1       39
40 8   2                           1           1       1                     1                                 1 1         40
41 6                   1 1 1                         1                                               1                 1   41
42 7       1         1   2   1                                               1             1                               42
43 13     1         1                       2 1   1                 1                       1 1                 1   1     2 43
44 15   1               1                     1                 1         1 1 1     1       2               1 1 1 1       1 44
45 14           2                     1   1         1   1 1       1 1       1 2         1                               1   45
46 12 1           1             1               1       1     1     1                                       1     1   1   2 46
47 13       1       1                 1       1         1                   1   1                 1     1 1     1     1 1   47
48 11                     1       2 1   1                     1 1     1                               1           1     1   48
49 8 1               1   1                       1                 1         1   1                                       1 49
50 8         1 1                 1                   1           1       1           1       1                             50
51 9           1                                     2             1     1           1       1 1             1             51
52 9         1             1               1           1 1 1                                               1   1     1     52
53 2               1                         1                                                                             53
54 12                     1     1           1                               1       1 1   1       1                 2   1 1 54
55 11                     1 1                                     1 1   1       1   2 1           1                       1 55
56 13 1   1       1             2 1                       1           1                             1 2 1         1         56
57 9 1                   1                     1           1       1       1               1                 1       1     57
58 11         1             1 1     1 1               1 1                         1           1   1           1             58
59 7     2                                                     1                               2 1                       1 59
60 15             1           1   1                             1 2 1         1         1     1   1           2     2       60
61 10 1           1     2           1 1                   1   1                                         2                   61
62 13           2                               1                 1 1           2       1   1 1               2     1       62
63 11 1                         1               1   2                                         2 2       1           1       63
64 7               1                   1             1   1           1     1                                         1     64
65 13     1         1   1     1           1                 2     1 1 1                   1 1         1                     65
66 8   2 1     1                                     1     1                           1           1                       66
67 16         2   1 1                         1 1   2         1                   1             1 1     1           1 2     67
68 11           1   1         1   1           2     1         1 1     1                                   1                 68
69 12     1 2 1                     1       1                                     1       1 1                 1   1     1   69
70 13   1             1 1               2         1   1   1 1   1         1                       1       1                 70
71 13                           1 1 1             1       1       1 1               1     1         1 1   1 1               71
72 6   1     1             1 1                     1             1                                                         72
73 17         1                 1                   1   1     1 1   1   1 1         1   1           1     2       1   1 1   73
74 6   1             1                 1       1     1                     1                                               74
75 14 1 1   1           1     1                               1   2     1   1       1 1   1           1                     75
76 12       1             1         2         1     1           1   1             2             1       1                   76
77 12       1       1                                 1       1               1 1 1 1 1             1                   1 1 77
78 11         1   1                 1 1           1       1 1                         1         1     1               1     78
79 7     1                 1       1                                     1         2                               1       79
80 9                     1           1       1                 1       1   1                 2 1                           80
81 8   1           1               1           1 1                                     1               1               1   81
82 7 1           2                                                                   1   1                         1     1 82
83 3                                                 1                               1           1                         83
84 11     1 1         2                                               1                 1           1   1 1 1   1           84
85 17     1 1         1     1       1                             1   2 1   1     1 2 1 1 1 1                               85
86 13 1               1                   1 1   2 1             1                 1       1   1       1           1         86
87 6                     1                           1   1           1   1                                     1           87
88 11       1   1           1 1       1   1                           1       1                                     1 1 1   88
89 7                       1       1                               1         1                 1           1     1         89
90 7                                                                     1                     2   1         1     1 1     90
91 8                 1   1                             2   1                     1           1                   1         91
92 13   1                   1           2 1             2 1 1                       1                         2         1   92
93 11 1     1                         1   1   1           1                       3               1             1           93
94 7                                   1                     1                   1     1     1         1       1           94
95 10             1   1         1     1       1             1             1                               1 1   1           95
96 10                       1       1 2           1       1 1           1               1                       1           96
97 7   1                   1             2           1       1                 1                                           97
98 17     1 1               1         1             1           2   2     1               1 1 1     3         1             98
99 10                                     2 1                   1   1     1   1                         1     1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng