BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN Ngày 10/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
Ngày
/
Tháng
00 10   1   1             1   1     1     1           1                   1               1               1                 00
01 14       1       1 1   1         1             1       2   2 1               1                     1     1               01
02 14             1           2       1 2                       2           2       2 1                       1             02
03 14   1     1               1       1           1                     1                     2       1     2 1 1     1     03
04 11   1   1     1       1               1   1                         1         1                     1       2           04
05 11               1                   1               2     1                 1 1                 1           1   1 1     05
06 14               1       1 1                                       1     1 1 1       1   1           1   1       1 1   1 06
07 11 1   1                           2                         1       2               1       1               1       1   07
08 15                   2 1                 1   2                 2   1     1 1 1 1   1                                   1 08
09 15   2             1           1       1   1   2         1       1     1       1                             1     1 1   09
10 13               1 1   2                         1   1         1                     1 1 1                 1     1     1 10
11 6             1 1         1             1                             1                     1                           11
12 10           1 1                               1     1             1 1   1                           2 1                 12
13 11     2                           1   1     1           1       1 1   1       1                                 1       13
14 7                                         1         1     1   1                     1 1                     1           14
15 13   1         1               1     1     1     1 1           1           1   1 1   1                                 1 15
16 6                     1     1 1                               1             1   1                                       16
17 18         2 1               1     1   1 1   1         1         1   1                       2         1   2   1       1 17
18 10   1         1                                         1                 1           1 1     1     2             1     18
19 14     1                       1 1           2   2         1 2               1                     2 1                   19
20 12 1           1   1         2   1                 1         1   1                   1             1 1                   20
21 9                             2                       1 1           1                   1 1   2                         21
22 9 1       1               1                 1   1                                 1                 1             1 1   22
23 6       1               2                                                                     1   1         1           23
24 9                                             1     1     2   1                         1 2           1                 24
25 12       1             1 1       1     1   1       1                     2 1                                         1 1 25
26 12           2 1     1                     2           1                 1   1 1                       1             1   26
27 12       1           1             1     2         1                     1               1   1     2               1     27
28 4 1           1                           1   1                                                                         28
29 13   1 1             1     1       1                         1     1             1         1                 1 1     1 1 29
30 12     1   1       1   1     1   1               2 1       1           1         1                                       30
31 6   1       1           1                                     1                   1                       1             31
32 13                                   2     1 1 1     1         2       1                             1 1       1     1   32
33 17         1             1   2 1                       1   1 1       1   1 1 1                 1     1   2         1     33
34 16     1         1       1               1       1   1       1     1 2             1 1 2   1                 1           34
35 11                       1                   1     1       1           1 1 1   2 1         1                             35
36 5                                                       1     1                                     1                 2 36
37 5                                               1   1                 1                 1                 1             37
38 14       1   1   1 1         1         1       1   1 1                                         1             2 1 1       38
39 8                               1                   1                         1 1                     1 2           1   39
40 7   1                               2                           1           1       1                     1             40
41 10             1 1   1     1   2                     1 1 1                         1                                     41
42 8   1                 1                 1         1   2   1                                               1             42
43 10           1     1 1                 1         1                       2 1   1                 1                       43
44 12 1 1             1             1   1               1                     1                 1         1 1 1     1       44
45 15                       1   1               2                     1   1         1   1 1       1 1       1 2         1   45
46 11     1     1           1       1 1           1             1               1       1     1     1                       46
47 9         1 1                           1       1                 1       1         1                   1   1           47
48 11       1 1       1                                   1       2 1   1                     1 1     1                     48
49 8           1                     1               1   1                       1                 1         1   1         49
50 11       1       1     1   1               1 1                 1                   1           1       1           1     50
51 6                                           1                                     2             1     1           1     51
52 6                                         1             1               1           1 1 1                               52
53 5                   1 1     1                   1                         1                                             53
54 7                                                     1     1           1                               1       1 1   1 54
55 12       1           1       1                         1 1                                     1 1   1       1   2 1     55
56 8                                 1   1       1             2 1                       1           1                     56
57 10 1 1             2               1                   1                     1           1       1       1               57
58 11     1     1     1                       1             1 1     1 1               1 1                         1         58
59 6         1         1       1         2                                                     1                           59
60 16 2         1         1 1     1 1             1           1   1                             1 2 1         1         1   60
61 13 1   1   1   1               1   1           1     2           1 1                   1   1                             61
62 13       1   1       1 1   1                 2                               1                 1 1           2       1   62
63 7 1                       1       1                         1               1   2                                       63
64 8         1   1                                 1                   1             1   1           1     1               64
65 13                         1     1     1         1   1     1           1                 2     1 1 1                   1 65
66 9                           1 1     2 1     1                                     1     1                           1   66
67 14 1 1         1                 1         2   1 1                         1 1   2         1                   1         67
68 15     1 1       1       1   1               1   1         1   1           2     1         1 1     1                     68
69 9                       1             1 2 1                     1       1                                     1       1 69
70 12     1                             1             1 1               2         1   1   1 1   1         1                 70
71 13           1   1 1             1                           1 1 1             1       1       1 1               1     1 71
72 12       1         1 2   1   1       1     1             1 1                     1             1                         72
73 13       1           1                     1                 1                   1   1     1 1   1   1 1         1   1   73
74 10     1               2         1   1             1                 1       1     1                     1               74
75 17     1   1       1         1     1 1   1           1     1                               1   2     1   1       1 1   1 75
76 12 1                           1         1             1         2         1     1           1   1             2         76
77 14     1       1         2       1       1       1                                 1       1               1 1 1 1 1     77
78 13   1 1 1 2                               1   1                 1 1           1       1 1                         1     78
79 10   1 1     1       1                 1                 1       1                                     1         2       79
80 12 1     1 1   1     1 1                               1           1       1                 1       1   1               80
81 7                         1         1           1               1           1 1                                     1   81
82 8 1     1         1               1           2                                                                   1   1 82
83 4 1                             1                                                 1                               1     83
84 9                         1   1 1     1 1         2                                               1                 1   84
85 20             1           2   1       1 1         1     1       1                             1   2 1   1     1 2 1 1 1 85
86 15       1       3             1   1               1                   1 1   2 1             1                 1       1 86
87 7                       1 1                           1                           1   1           1   1                 87
88 11   1 1   1                             1   1           1 1       1   1                           1       1             88
89 4                                                       1       1                               1         1             89
90 4             1 1               1                                                                     1                 90
91 8 1                         1                     1   1                             2   1                     1         91
92 13           1               1 1     1                   1           2 1             2 1 1                       1       92
93 12 1             1 1               1     1                         1   1   1           1                       3         93
94 6                     1       1                                     1                     1                   1     1   94
95 12 1       1   1   1     1                     1   1         1     1       1             1             1                 95
96 11               1   1                                   1       1 2           1       1 1           1               1   96
97 9   1           1                   1                   1             2           1       1                 1           97
98 13           2                         1 1               1         1             1           2   2     1               1 98
99 9         1         1                                                 2 1                   1   1     1   1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
Ngày
/
Tháng