BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN Ngày 30/11/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
Ngày
/
Tháng
00 14 1                 2         1                       1 1     1           2     2         1   1         1               00
01 8         1                     1 1       1             1                                         1   1           1     01
02 14           1       1       1   2 1                 1                   1         1   1 2       1   1                   02
03 7           1                                   1 1                               1         1 1                       1 03
04 13   1 1           1     1             1     1                 1       2       1     1 2                                 04
05 10             1         2                 1             1           1       1                         2       1         05
06 15     1   1   1             2     1                 1   1     1 2                 1                     1       1   1   06
07 14         1       1   2           1                                 1 1   2         1             1   1 1           1   07
08 9                         1       1                     1                   1 1 1         1         1         1         08
09 11       1       1   1           1 1   1                                 2                     1       1               1 09
10 10     1           1                   1   1               1                     1           1     1                   2 10
11 15 1 2     1                   1               1   1                         1           1           1   2 1 1     1     11
12 10       2 1         1       1       1         1                             1                           1       1       12
13 10   1         1                   1           1 1   1                             1       1           1           1     13
14 6   1         1                                             1         1                     1     1                     14
15 10   1 1 1   1             1         1                                 1     1       1                   1               15
16 13 1     1                                     1             1     1                           1   1 1     1   1 1 1   1 16
17 13         1         1             1     1         1               1             1   1     1 2   1                   1   17
18 7       1                       1               1                                       1         1 1       1           18
19 12   1   1                 1                 2                     1           1               1   1 1               1 1 19
20 12             1   1 1                       1     1   1         1               1                   1 1     2           20
21 6                     1           1   1     1                               1                                 1         21
22 7               1                           1   1   1                   1   1                     1                     22
23 16   1                       1   2         1   1 1     1         1   1 1 1   1       1           1                 1     23
24 10                 1 1         1                                   2   2   1                                 1         1 24
25 10         1 1             1               1       1   1   1       1 1             1                                     25
26 8                                 1       1     1       1               1         1         1       1                   26
27 9                                   1                   1 2   2                                           1     1 1     27
28 11     1     1           1       1         1                   1 1                 1     1   1               1           28
29 11 1       2     1                                               1                 1   1   1 1                 1 1       29
30 13               1 1     1           1                       1 2                                 2   1         1 1 1     30
31 5                                         1     1 1                                             1         1             31
32 11       1     1 1 1     1                     1 1                                       1                     2     1   32
33 11   1 1       1       1                       1   1 1                                   1 2                         1   33
34 19 1     1         1   1                   1   1     1     1   1 1       1 1 1           1         2         1   2       34
35 10     1         1           1         2       1           1   1                                 1                   1   35
36 10                                   1                 1             1   1               1 1   1       2       1         36
37 6                 1     1       1                                             1             1             1             37
38 13 2       1                                           1   1         1 1 1     1           1     1 1       1             38
39 14                         1             1             2         1 1     1       1   1       1             1 2       1   39
40 12           1       1 1               1     1 1     2 1       1                                             1 1         40
41 7             1 1       1 1                                                         1     1                       1     41
42 11   1                   2     1                             1   1   1   1               1               1       1       42
43 12 1             1                 1     1             1       1   1   1             1           1     1 1               43
44 6         1                                                 2       1                   2                               44
45 15           1         1       1     1     1     1   1       1               1 1               3   1   1                 45
46 11           1 1             1                           1   1                 2       1     1         2                 46
47 3 1   1                                                     1                                                           47
48 18     1     1   2     1   1 1       1 1     2 1 1                       1         1   1   1 1                           48
49 10                         1 1                     2                                               1     1       1   2 1 49
50 10                 1         1         1     1           1   1   1               1               1                 1     50
51 13                 1 1     1                 1           1     1   1 2   1   1   1           1                           51
52 13       1               1   2 1         2       1                         1     1                           1       2   52
53 10               1             1             1   1 1           1   1         1                 1           1             53
54 10                     1 2                 1                   1     1         1   1       1         1                   54
55 13 1       1           1             1 1                             1             1 2             2     1     1         55
56 9     1               1   1   1       1 1           1                   2                                               56
57 7   1             1                       1                     1   1 1                                   1             57
58 7                             1                                                 1 2                   1         1 1     58
59 15 1                               1                                   1   2 1 1   1 1 1       2             1     2     59
60 8   1                       2               1         1             1         1                         1               60
61 7     1             1               1   1 1                   1                         1                               61
62 13           1     1   2         1 1       1     1   1     1                                           1     1       1   62
63 10             1                                             2     1             1     1     1   1       2               63
64 12 2   1                               2         2 1       1     1                                   1     1             64
65 9       1                     1               1       3                     1       1               1                   65
66 9 1                 1                   1                         1                 1 1               1   1       1     66
67 14 1             1       1                 1         1   1 1         1 1   1         1 1                         1     1 67
68 11                     1             1                   1 1     1             1 2 1                         1     1     68
69 13   1     1 1   2     1   1       1         1             1     1         1                               1             69
70 15   2                       1       1 1   1       1             1     1     1     2   1     1                     1     70
71 11                             1     1   1       1     1             2 1                 1                 1         1   71
72 10             1                               1   1 1                         1                 1 1           2     1   72
73 12                   1   1 1       1     1     1             1         1   1               1   1                       1 73
74 8       1   1                   1           1                   1                   1                         2         74
75 8         1 1     1         1                     1       1   1                                     1                   75
76 7           1 1               1         1                         1                           1                   1     76
77 13     1 1       1                   1   1     1       1                 1 1         1   1           1           1       77
78 7       1                 1         1                     1     1                                         1   1         78
79 12                               1 2           1     1             2   1   1           1                     1         1 79
80 14     1                   1         1 2 1                 1               1   1       1       1     1 2                 80
81 10     1               1               1   1                 1             1   1 1                                 1 1   81
82 9   1             1           1                                         1             1   1     1       1 1             82
83 8 1                 1                   1                                           1       1 1             1   1       83
84 10           1   1 1       2 1                   1                 1           1           1                             84
85 7                         1               1       1                                       1 1   1                     1 85
86 12       1             1       1 1       1     1           1               1                   1     2   1               86
87 12     2 1     2   2           1             1     1                                           1                       1 87
88 11 1             1                       1               1   1     1             1                 1           2     1   88
89 18   1     1         1   1           2 1               1         1     1     1         1 1 1               1     1 1   1 89
90 8           1 1       1         1                     1           1               1   1                                 90
91 8       2                     1                     1   1           1                                   1 1             91
92 8                   1   1   1   1                       1                                 1     2                       92
93 14 1 1         1               1         1           1   1                   1 1       1 1         1     1       1       93
94 8         1   1                         1                                           1       1       1       1         1 94
95 7           2                                       2                                           1               1     1 95
96 17             1               1 3 1           1           1 2 1         1 1     1     1                             1 1 96
97 8         2         1   1                               1                     1 1       1                               97
98 11     1         1                   1       1           1 1 1               1                             1     1     1 98
99 8                   1     1                 1   1 2                                             1           1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
Ngày
/
Tháng