BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
Ngày
/
Tháng
00 11   1     1                 1             1   1             1   1     1     1           1                   1           00
01 15   1               1 1                       1       1 1   1         1             1       2   2 1               1     01
02 15                   1       1   1                   1           2       1 2                       2           2       2 02
03 10 1           1 1                   1     1     1               1       1           1                     1             03
04 17       1 1 1   1 1     1       1   1 1   1   1     1       1               1   1                         1         1   04
05 10               1     1               1               1                   1               2     1                 1 1   05
06 11       2 1             1                             1       1 1                                       1     1 1 1     06
07 16   1     2       1   1 1 1     1 1     1   1                           2                         1       2             07
08 16                   1   1   1                             2 1                 1   2                 2   1     1 1 1 1   08
09 18 1     1       1               1 1 1     2             1           1       1   1   2         1       1     1       1   09
10 11 1     1     1                   1                   1 1   2                         1   1         1                   10
11 8                 1         2                       1 1         1             1                             1           11
12 8               1                                 1 1                               1     1             1 1   1         12
13 15       1 1                         1 2     2                           1   1     1           1       1 1   1       1   13
14 6         1 1                                                                   1         1     1   1                   14
15 13       1               1                 1         1               1     1     1     1 1           1           1   1 1 15
16 10         1 1   1       1                                   1     1 1                               1             1   1 16
17 16 1           1     1 1 1                       2 1               1     1   1 1   1         1         1   1             17
18 5     1                                   1         1                                         1                 1       18
19 14     1   1               1                 1                       1 1           2   2         1 2               1     19
20 14 1   1         2                   1   1           1   1         2   1                 1         1   1                 20
21 8                   1 1       1                                     2                       1 1           1             21
22 5                                       1       1               1                 1   1                                 22
23 4         1                                   1               2                                                         23
24 9   1       1     1               1                                                 1     1     2   1                   24
25 13                         2         1         1             1 1       1     1   1       1                     2 1       25
26 14 1         1   1                 1               2 1     1                     2           1                 1   1 1   26
27 13 1         1     1   1     1   1             1           1             1     2         1                     1         27
28 5                 1                     1           1                           1   1                                   28
29 10     1                       1           1 1             1     1       1                         1     1             1 29
30 15     1           1                   1     1   1       1   1     1   1               2 1       1           1         1 30
31 8     1               1         2         1       1           1                                     1                   31
32 11     1     1                                                             2     1 1 1     1         2       1           32
33 14         1                   1                 1             1   2 1                       1   1 1       1   1 1 1     33
34 14 1 2                     1                 1         1       1               1       1   1       1     1 2             34
35 13                   2       1                                 1                   1     1       1           1 1 1   2 1 35
36 8           1 1           1     1     2                                                       1     1                   36
37 8       1       1   1         1   1                                                   1   1                 1           37
38 13 2   1                           1           1   1   1 1         1         1       1   1 1                             38
39 6                               1 1                                   1                   1                         1 1 39
40 9 1         1         1           1       1                               2                           1           1     40
41 12     1 1   1                                       1 1   1     1   2                     1 1 1                         41
42 8                                 1       1                 1                 1         1   2   1                       42
43 12     1   1               1                       1     1 1                 1         1                       2 1   1   43
44 12             1         1   1     1 1   1 1             1             1   1               1                     1       44
45 10           1                       1 1                       1   1               2                     1   1         1 45
46 12   1         1             1         1     1     1           1       1 1           1             1               1     46
47 10       1         1         1       1           1 1                           1       1                 1       1       47
48 11     1                 1     1               1 1       1                                   1       2 1   1             48
49 6                           1                     1                     1               1   1                       1   49
50 9               1                   1         1       1     1   1               1 1                 1                   50
51 3 1           1                                                                   1                                     51
52 6       1           2                                                           1             1               1         52
53 6                   1                                     1 1     1                   1                         1       53
54 9     1 1           1   1     1 1                                                           1     1           1         54
55 9     1                   1   1 1             1           1       1                         1 1                         55
56 8         1     1                                                       1   1       1             2 1                   56
57 10             1   1                 1   1 1             2               1                   1                     1     57
58 11           1           1 1                 1     1     1                       1             1 1     1 1               58
59 11 1 1   1   1                 1 1               1         1       1         2                                           59
60 13   1               1                 1 2         1         1 1     1 1             1           1   1                   60
61 17       1         2 1 1             1   1   1   1   1               1   1           1     2           1 1               61
62 11 1                               1   1       1   1       1 1   1                 2                               1     62
63 10 1         1           1               1                       1       1                         1               1   2 63
64 6 1                           1                 1   1                                 1                   1             64
65 17     2 1   1   1 1     2     1 1                               1     1     1         1   1     1           1           65
66 11                 1   1         1 1   1                           1 1     2 1     1                                     66
67 14                 1       1             1 1         1                 1         2   1 1                         1 1   2 67
68 15   1                       1         1     1 1       1       1   1               1   1         1   1           2     1 68
69 11                           2 1 1                             1             1 2 1                     1       1         69
70 10   2     1                                 1                             1             1 1               2         1   70
71 11                   1 1           1               1   1 1             1                           1 1 1             1   71
72 14                     1     1 1               1         1 2   1   1       1     1             1 1                     1 72
73 11   1         1           1   1     1 1       1           1                     1                 1                   1 73
74 12     1   1     1                   1       1               2         1   1             1                 1       1     74
75 14             1         1   1 1   1         1   1       1         1     1 1   1           1     1                       75
76 12     1       1               1     1   1                           1         1             1         2         1     1 76
77 7                                           1       1         2       1       1       1                                 77
78 11                 1                       1 1 1 2                               1   1                 1 1           1   78
79 10             1             1 1           1 1     1       1                 1                 1       1                 79
80 12                     1     1 1         1     1 1   1     1 1                               1           1       1       80
81 9 1                             2                               1         1           1               1           1 1   81
82 12             1 1     2               2 1     1         1               1           2                                   82
83 2                                       1                             1                                                 83
84 10                   2 1                                         1   1 1     1 1         2                               84
85 17       1     1   1 1             1 2 1             1           2   1       1 1         1     1       1                 85
86 15 1 1           1                             1       3             1   1               1                   1 1   2 1   86
87 5             1                       1                       1 1                           1                           87
88 17       2 1 1           1 1       1 1     1 1   1                             1   1           1 1       1   1           88
89 5                 1   1   1                                                                   1       1                 89
90 7     1   1               2                         1 1               1                                                 90
91 5           1                           1                         1                     1   1                           91
92 13   2                 1 1 1                       1               1 1     1                   1           2 1           92
93 8                                       1             1 1               1     1                         1   1   1       93
94 5               1 1                                         1       1                                     1             94
95 12   1                         1         1       1   1   1     1                     1   1         1     1       1       95
96 10           1             1       1                   1   1                                   1       1 2           1   96
97 9               1       1 1               1           1                   1                   1             2           97
98 9   1     1                                       2                         1 1               1         1             1 98
99 9             3                 1               1         1                                                 2 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
Ngày
/
Tháng