BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11           1         1     1                 1             1   1             1   1     1     1           1             00
01 15             1       1               1 1                       1       1 1   1         1             1       2   2 1   01
02 12           1                         1       1   1                   1           2       1 2                       2   02
03 9                   1           1 1                   1     1     1               1       1           1                 03
04 18   1 1       1           1 1 1   1 1     1       1   1 1   1   1     1       1               1   1                     04
05 9         1                       1     1               1               1                   1               2     1     05
06 8               1         2 1             1                             1       1 1                                     06
07 17     1     1     1   1     2       1   1 1 1     1 1     1   1                           2                         1   07
08 11                                     1   1   1                             2 1                 1   2                 2 08
09 19         1 1   1 1 1     1       1               1 1 1     2             1           1       1   1   2         1       09
10 12             1     1     1     1                   1                   1 1   2                         1   1         1 10
11 10         1 2                       1         2                       1 1         1             1                       11
12 7   1       1                     1                                 1 1                               1     1           12
13 12             1           1 1                         1 2     2                           1   1     1           1       13
14 8               1 1         1 1                                                                   1         1     1   1 14
15 11     1                   1               1                 1         1               1     1     1     1 1           1 15
16 13 2 1 1           1         1 1   1       1                                   1     1 1                               1 16
17 16       1   1       1           1     1 1 1                       2 1               1     1   1 1   1         1         17
18 6   1   1               1                                   1         1                                         1       18
19 15 1             1       1   1               1                 1                       1 1           2   2         1 2   19
20 14         1         1   1         2                   1   1           1   1         2   1                 1         1   20
21 7                                     1 1       1                                     2                       1 1       21
22 5                                                         1       1               1                 1   1               22
23 6       1         1         1                                   1               2                                       23
24 11         1       1   1       1     1               1                                                 1     1     2   1 24
25 14 1     1       1 1                         2         1         1             1 1       1     1   1       1             25
26 14   1 1 1           1         1   1                 1               2 1     1                     2           1         26
27 15   2 1             1         1     1   1     1   1             1           1             1     2         1             27
28 7 1     1                           1                     1           1                           1   1                 28
29 9           1           1                       1           1 1             1     1       1                         1   29
30 14               1       1           1                   1     1   1       1   1     1   1               2 1       1     30
31 8                       1               1         2         1       1           1                                     1 31
32 12       1         1     1     1                                                             2     1 1 1     1         2 32
33 12             1   1         1                   1                 1             1   2 1                       1   1 1   33
34 17 2   1 1 1     1   1 2                     1                 1         1       1               1       1   1       1   34
35 11       1   1   1 1                   2       1                                 1                   1     1       1     35
36 9     1                       1 1           1     1     2                                                       1     1 36
37 8               1         1       1   1         1   1                                                   1   1           37
38 15               1 1 2   1                           1           1   1   1 1         1         1       1   1 1           38
39 6 1               1                               1 1                                   1                   1           39
40 8 1                 1         1         1           1       1                               2                           40
41 12                       1 1   1                                       1 1   1     1   2                     1 1 1       41
42 8                                                   1       1                 1                 1         1   2   1     42
43 8                       1   1               1                       1     1 1                 1         1               43
44 12         1                     1         1   1     1 1   1 1             1             1   1               1           44
45 9     1           1           1                       1 1                       1   1               2                   45
46 12 1                   1         1             1         1     1     1           1       1 1           1             1   46
47 12       2 1       1       1         1         1       1           1 1                           1       1               47
48 10               1       1                 1     1               1 1       1                                   1       2 48
49 7   1       1                                 1                     1                     1               1   1         49
50 10                 1               1                   1         1       1     1   1               1 1                 1 50
51 3                   1           1                                                                   1                   51
52 5                         1           2                                                           1             1       52
53 10   2       1 1   1                   1                                     1 1     1                   1               53
54 10         2             1 1           1   1     1 1                                                           1     1   54
55 11       2               1                   1   1 1             1           1       1                         1 1       55
56 9     1                     1     1                                                       1   1       1             2 1 56
57 9                               1   1                 1   1 1             2               1                   1         57
58 10                 1           1           1 1                 1     1     1                       1             1 1     58
59 11                   1 1   1   1                 1 1               1         1       1         2                         59
60 19     2   2 1   1     1               1                 1 2         1         1 1     1 1             1           1   1 60
61 16 1                       1         2 1 1             1   1   1   1   1               1   1           1     2           61
62 14 1           2 1   1                               1   1       1   1       1 1   1                 2                   62
63 8               1   1         1           1               1                       1       1                         1   63
64 9   1   1     2     1                           1                 1   1                                 1               64
65 18         1 1           2 1   1   1 1     2     1 1                               1     1     1         1   1     1     65
66 11                                   1   1         1 1   1                           1 1     2 1     1                   66
67 11   1                               1       1             1 1         1                 1         2   1 1               67
68 13               1     1                       1         1     1 1       1       1   1               1   1         1   1 68
69 11   1 1                                       2 1 1                             1             1 2 1                     69
70 8 1                   2     1                                 1                             1             1 1           70
71 12 1   1 1                             1 1           1               1   1 1             1                           1 1 71
72 14         1                             1     1 1               1         1 2   1   1       1     1             1 1     72
73 11             1       1         1           1   1     1 1       1           1                     1                 1   73
74 11             1         1   1     1                   1       1               2         1   1             1             74
75 15   1                           1         1   1 1   1         1   1       1         1     1 1   1           1     1     75
76 10 1           1         1       1               1     1   1                           1         1             1         76
77 9           2                                                 1       1         2       1       1       1               77
78 9     1                             1                       1 1 1 2                               1   1                 78
79 12   2         1                 1             1 1           1 1     1       1                 1                 1       79
80 10                                       1     1 1         1     1 1   1     1 1                               1         80
81 8           1 1     1                             2                               1         1           1               81
82 15     1   2                     1 1     2               2 1     1         1               1           2                 82
83 2                                                         1                             1                               83
84 12           1     1                   2 1                                         1   1 1     1 1         2             84
85 18     1       1           1     1   1 1             1 2 1             1           2   1       1 1         1     1       85
86 10                   1 1           1                             1       3             1   1               1             86
87 7   1   1                       1                       1                       1 1                           1         87
88 16             1           2 1 1           1 1       1 1     1 1   1                             1   1           1 1     88
89 5 1                                 1   1   1                                                                   1       89
90 7                       1   1               2                         1 1               1                               90
91 7               2             1                           1                         1                     1   1         91
92 11         1           2                 1 1 1                       1               1 1     1                   1       92
93 5                                                         1             1 1               1     1                       93
94 4                                 1 1                                         1       1                                 94
95 12       1 1           1                         1         1       1   1   1     1                     1   1         1   95
96 6                             1             1       1                   1   1                                   1       96
97 10 1 1 1                           1       1 1               1           1                   1                   1       97
98 10 1           1 1     1     1                                       2                         1 1               1       98
99 7       1                       3                 1               1         1                                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
Ngày
/
Tháng