BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN Ngày 01/12/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
Ngày
/
Tháng
00 14                 1 2                                         1   1       1   2       1 2                       1 1 1   00
01 11         1                               1                     1       1         2     1       1 1 1 1                 01
02 9                 1 1                 1                   1           1             2 1                               1 02
03 13             1 1           1   1   1 2                                     1                           1   2 1     1   03
04 13                       1                   1   1                         1     1     2 1     1   3     1               04
05 10     1           1         1     1 1                 1               1 1           1     1                             05
06 14       1   1                   2 1     1       1         1   1     1                         1 1             1       1 06
07 7           1   1                                       1     1                     1                       1       1   07
08 7     1                                   1         1     2                                             1         1     08
09 13             1           1       2               2         1   1   1                         1 1           2           09
10 7             2                       1                             1                   1       1                     1 10
11 6 1 1     1                                           1                         1       1                               11
12 13       1             1 1                 1 1   1           1                               1   1     1 1 2             12
13 12         1                   1                         1 1       1 1   2               1   1                 1     1   13
14 11                         1   1                       1 1     1         1       1 1       1   1                   1     14
15 9                       1 1     1                   1   1 1                             1                       1 1     15
16 14 1   1 1 1   1   1   2                       1                         1                         1 1         1 1       16
17 7           1     1             1     1   1                     2                                                       17
18 13   1               1 1           1       1     1             1       1   1         1     1                       1 1   18
19 13           1 1         1           1         1 1     1   1                         1 1     1       1                 1 19
20 9   2           1       1       1       1 1                             1                           1                   20
21 17     1         1       1         1 1           1         1   2             1   2     1     1                   1 1 1   21
22 9                                                   1 1 1       2   1                           1       1       1       22
23 15         1                         1 1       1 2 1       1 1             1                         1   3           1   23
24 6   1         1     1                   1                               1                     1                         24
25 8                         1           1           1   1       1                   1                   1   1             25
26 6                 1           1   2                             1               1                                       26
27 14 1     1 1                 1   1     1       1       1   1   1 1                 1                             2       27
28 9   1           1   1       1               2                             1           1                         1       28
29 13     1 1         1   1         1   1     1                     1     1                         1         2         1   29
30 14     1 1 1                           1 1           1       1   1     1                 1       1   1 1             1   30
31 13 1                   1 1 1 1 1     1         1       1                     1             1             1         1     31
32 9     2     1           1           1                             1       1                             1         1     32
33 8           1   1     1 2     1                               1                                           1             33
34 10   1   2                     1 1               1                             2                           1 1           34
35 12           1       1       1     1     1               2       1 1                 1     1 1                           35
36 9     1         1   1     1         1                 1                   1                   1             1           36
37 10 1                     1   1         1         1 1     1             1         1                     1                 37
38 12 1               1 2 1     1 1                         1           1       1 1                                     1   38
39 11 1 2       1                 1                   1             1                             1           2       1     39
40 14   1 1         1             1     1     1 1 3     1                           1                       1     1         40
41 14         1           1     1   1                   1               1       1       1 1           1 1 1       2         41
42 12       1             2           1     1             1               1                 1     1                     2 1 42
43 11                                   1 1                 1   1     2     1   1                                 1 2       43
44 12                   1 1   1     1 1         1                   1     1                   1 1 1   1                     44
45 12                           1                   1   2       1 1             1 2     1                               1 1 45
46 8                                 1     1     1             1           1                           1 1         1       46
47 4                   1   1             1                             1                                                   47
48 7                   1               1                                           1     1             1 1 1               48
49 15       1   2 1 1           1   1                     1                     1             1   1     2 1               1 49
50 16         1       1       1   1             1               1   1     1 1       1   1   1 1       1       1       1     50
51 7                                   1                             1   1     1     1         1             1             51
52 10   1       2         1                 2             1     1             1     1                                       52
53 11 1             1           1 1                   1     1       1     1               1 1             1                 53
54 11                           1 1 1   1         1                 1           1       1       1   1                 1     54
55 11     1                   1       1                 1     1           1   1 1   1             1                     1   55
56 14                               1 1     1   1 2 1               1   1 1                   1           1       1   1     56
57 13 1               1   1   1       1                     1 1         3     1           1                               1 57
58 16       1 1     1                   1 1 1 2           1                           2     1       1 1               1 1   58
59 8   1     2                                         1                         1                               2       1 59
60 9               1                           1   1           1       1     1     2                                 1     60
61 9                 1         1   1       1           1 1             1             1                       1             61
62 9   1       1             1                       1                                 1                       1 1 2       62
63 4                                                   1   1                                   1                     1     63
64 3 1                     1                                         1                                                     64
65 9                       1           1             1     1         1       1   1               1           1             65
66 14 1       1                   2                 1         1             1     2   1   2       1       1                 66
67 12       1     1     1   1 1                 1     1 1               1             1           1     1                   67
68 10   1     1                             1 1               1 3 1                                                     1   68
69 10 1               1                       1   2                         1 1       1                     1   1           69
70 14         1                                 1           1         1       1 1     1       1       2   1 1   1         1 70
71 10 1         1   1             1         1                                               1 2 1                         1 71
72 11     2     1                         1     1 1     1             1         1       1                             1     72
73 7             1           1             1           1                           1   1                       1           73
74 7     2                       1                     1       1     1                                 1                   74
75 9                                                     1     1       1           1                 1   1       1     1 1 75
76 6         1                                           1                     1     1             1               1       76
77 8       1       1                     1   1                         1     1               1     1                       77
78 11 1   1         1                                       1                               1     1     1       1 1 2       78
79 16   1         1   1       1                     1           1           1           1 1         1 1   2       2 1       79
80 11                 1                         1       1     1 1 1   1                   1     1             1       1     80
81 8         1 1       1               1             2                       1                                           1 81
82 5 1                                     1                         1                             1           1           82
83 7   1   1                                                     1         1 1                 1         1                 83
84 7                         1               1 1     1           1     1 1                                                 84
85 15             1   1 1 2     1     1         1         1                       1   1     1       1 2                     85
86 13                               1                   1     1                 2 1         1     1   1 1     1         1 1 86
87 15             1   1       1       1         1                 1   1           2           2 1   1           1   1       87
88 11     2     1   1                           1     2     1                                                   3           88
89 18 1     1 1   1 1           1     1   2   1 1                 1           1   1     1         1     1                 1 89
90 11                               1       1         1                     1       1     1   1         1   1   1         1 90
91 10 1                 1 1                         1                           1     1   1 1                 1   1         91
92 10                   1   1     1               1                 1     1           1   1                   1           1 92
93 10       1                   1                 1 1 2       1           1                       1 1                       93
94 7   1         1                           1                                               1 1             1           1 94
95 16       1     1       1   1     1       1     1 1         1       2           1             2     2                     95
96 11           1 1 1 1           1       1                                 1                       1   1   1     1         96
97 11                       2                 1                 1 1       1           1 1     1 1                     1     97
98 10 1     1     1                                       1           1         1   1           1         1 1               98
99 12   1             1       1 1       1     1             1             1 1     1     1                   1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
Ngày
/
Tháng