BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
Ngày
/
Tháng
00 13 1               1               1                               2 1       1             1 1     1         1       1 1 00
01 5       1                     1     1                                             1                               1     01
02 10   2       2 1                       1                                     1             1   1 1                       02
03 17                     2       1     2 1 1     1               1     1             1     1 1   1 1       1 1             03
04 14         1                     1       2           1 1         1                       1 1             1     1   2   1 04
05 11       1 1                 1           1   1 1     1       1     1           1               1                         05
06 15   1 1 1       1   1           1   1       1 1   1         2         1               1                               1 06
07 9               1       1               1       1       1               1   1   1                     1                 07
08 11   1 1 1 1   1                                   1 2             1                       1             1               08
09 12 1       1                             1     1 1         1   1     1         1 1     1 1                               09
10 12               1 1 1                 1     1     1             1         2         1                 1             1   10
11 12 1                     1                             1   2   1                         1             1   1     1     2 11
12 11   1                           2 1                   1 1   1     1   1       1             1                           12
13 11 1       1                                 1                 1         1     1       1         1       1   1     1     13
14 6               1 1                     1                 1                           1                         1       14
15 10     1   1 1   1                                 1                 1                                   1       1   1 1 15
16 7       1   1                                               1                               1 1 2                       16
17 14                       2         1   2   1       1                           1   1             1 1 1         1 1       17
18 16     1           1 1     1     2             1                   1                 1   1     1   2   1   1           1 18
19 6       1                     2 1                                               1             1                         19
20 8               1             1 1                   1           1             1 1   1                                   20
21 8                   1 1   2                                                           1               1         1     1 21
22 8             1                 1             1 1         1                   1       1 1                               22
23 6                         1   1         1               1                         1                   1                 23
24 11                   1 2           1                         1     1 1       1   1                 1     1               24
25 15   2 1                                         1 1             2 1       1         1     1   2       1 1               25
26 11   1   1 1                       1             1                   1                           1 1         1   1 1     26
27 14   1               1   1     2               1     1 1       1     1                 1                   1 1     1     27
28 7                                                   1   1     1     1                 1 1                         1     28
29 12           1         1                 1 1     1 1                   1 1   1                 1     1   1               29
30 7 1         1                                               1       1     1     1                               1       30
31 9             1                       1                       1           2         1     1               1         1   31
32 11 1                             1 1       1     1       1         1       1       1                 1           1       32
33 15   1 1 1                 1     1   2         1     1           1   1               1 1         1         1             33
34 12             1 1 2   1                 1                 1 1 1       1         1                 1                     34
35 15 1 1 1   2 1         1                                           1     2         1 1   1         1     1               35
36 6                               1                 2                                     1             1         1       36
37 7 1                 1                 1                       1     1     1       1                                     37
38 9                         1             2 1 1             1     1                                           1       1   38
39 13         1 1                     1 2           1       1 1             1   1                   1   1         1         39
40 5       1       1                     1                                 1 1                                             40
41 7             1                                               1                 1   1                   1   1         1 41
42 8                                     1             1                               2     1               1     1     1 42
43 13   2 1   1                 1                       1 1                 1   1     2     1                   1           43
44 17     1                 1         1 1 1     1       2               1 1 1 1       1                     1 1     1   1   44
45 13 1         1   1 1       1 1       1 2         1                               1   1                         1         45
46 12       1       1     1     1                                       1     1   1   2               1       1         1   46
47 11     1         1                   1   1                 1     1 1     1     1 1       1                               47
48 11                     1 1     1                               1           1     1                     2       1     1 1 48
49 6         1                 1         1   1                                       1                               1     49
50 8             1           1       1           1       1                               1     1       1                   50
51 13             2             1     1           1       1 1             1             1 1 1     1   1                     51
52 10   1           1 1 1                                               1   1     1                     1             1 1   52
53 6     1                                                                                         2     1   1           1 53
54 11   1                               1       1 1   1       1                 2   1 1         1                           54
55 12                         1 1   1       1   2 1           1                       1         1                   1 1     55
56 11                 1           1                             1 2 1         1           1                     1     1   1 56
57 11       1           1       1       1               1                 1       1             1       2     1             57
58 10             1 1                         1           1   1           1                           1 1             1 1   58
59 10                       1                               2 1                       1 1         1               1     2   59
60 16                       1 2 1         1         1     1   1           2     2             2       1             1       60
61 6                 1   1                                         2                   1                       1           61
62 15       1                 1 1           2       1   1 1               2     1               1 1               1 1       62
63 12       1   2                                         2 2       1           1       1             1 1                   63
64 8             1   1           1     1                                         1     1       1                         1 64
65 13 1                 2     1 1 1                   1 1         1                                 1   1   1 1             65
66 5             1     1                           1           1                                       1                   66
67 18     1 1   2         1                   1             1 1     1           1 2       1               1 1   1 2         67
68 11     2     1         1 1     1                                   1                 1       1   1                     1 68
69 10   1                                     1       1 1                 1   1     1         2                       1     69
70 13         1   1   1 1   1         1                       1       1                             1         1   1   1   1 70
71 12         1       1       1 1               1     1         1 1   1 1                       1     1                     71
72 7           1             1                                                             1           1     2 1           72
73 17           1   1     1 1   1   1 1         1   1           1     2       1   1 1                           1 1         73
74 4       1     1                     1                                                     1                             74
75 13                     1   2     1   1       1 1   1           1                           1 1                   2       75
76 12     1     1           1   1             2             1       1                         1         1   1 1             76
77 13             1       1               1 1 1 1 1             1                   1 1                         2 1         77
78 10         1       1 1                         1         1     1               1               1         1 1             78
79 10                                 1         2                               1         1     1       1 1           1 1   79
80 12     1                 1       1   1                 2 1                             1       2 1                   1   80
81 11       1 1                                     1               1               1       1   1       1   1     1   1     81
82 7                                             1   1                         1     1         2     1                     82
83 5             1                               1           1                                     1             1         83
84 12                             1                 1           1   1 1 1   1           1   1   1 1               1         84
85 14                         1   2 1   1     1 2 1 1 1 1                                                               2   85
86 15 1 1   2 1             1                 1       1   1       1           1                     1       1   1 1         86
87 9             1   1           1   1                                     1               1 1           1     1           87
88 8 1                           1       1                                     1 1 1     1                       1         88
89 9                           1         1                 1           1     1             1   1         1           1     89
90 13                                 1                     2   1         1     1 1         1 1       2 1 1                 90
91 11               2   1                     1           1                   1               1     1               1   1 1 91
92 11 1             2 1 1                       1                         2         1                       1 1             92
93 11 1   1           1                       3               1             1             1       1               1         93
94 6                     1                   1     1     1         1       1                                               94
95 7     1             1             1                               1 1   1                                   1           95
96 11         1       1 1           1               1                       1                     1     1 1         1     1 96
97 6 2           1       1                 1                                                             1                 97
98 14           1           2   2     1               1 1 1     3         1               1                                 98
99 14 2 1                   1   1     1   1                         1     1 1                         1         1     1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
Ngày
/
Tháng