BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN Ngày 12/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
Ngày
/
Tháng
00 10       1             1   1             1   1     1     1           1                   1               1               00
01 14 1                       1       1 1   1         1             1       2   2 1               1                     1   01
02 15       1   1                   1           2       1 2                       2           2       2 1                   02
03 10               1     1     1               1       1           1                     1                     2       1   03
04 13   1       1   1 1   1   1     1       1               1   1                         1         1                     1 04
05 10 1               1               1                   1               2     1                 1 1                 1     05
06 11   1                             1       1 1                                       1     1 1 1       1   1           1 06
07 14 1 1 1     1 1     1   1                           2                         1       2               1       1         07
08 16   1   1                             2 1                 1   2                 2   1     1 1 1 1   1                   08
09 15           1 1 1     2             1           1       1   1   2         1       1     1       1                       09
10 11             1                   1 1   2                         1   1         1                     1 1 1             10
11 8       2                       1 1         1             1                             1                     1         11
12 9                             1 1                               1     1             1 1   1                           2 12
13 13               1 2     2                           1   1     1           1       1 1   1       1                       13
14 6                                                           1         1     1   1                     1 1               14
15 13   1                 1         1               1     1     1     1 1           1           1   1 1   1                 15
16 7   1                                   1     1 1                               1             1   1                     16
17 15 1 1                       2 1               1     1   1 1   1         1         1   1                       2         17
18 9                     1         1                                         1                 1           1 1     1     2 18
19 15     1                 1                       1 1           2   2         1 2               1                     2 1 19
20 13               1   1           1   1         2   1                 1         1   1                   1             1 1 20
21 11 1       1                                     2                       1 1           1                   1 1   2       21
22 7                   1       1               1                 1   1                                 1                 1 22
23 5                         1               2                                                                     1   1   23
24 9             1                                                 1     1     2   1                         1 2           24
25 13     2         1         1             1 1       1     1   1       1                     2 1                           25
26 11             1               2 1     1                     2           1                 1   1 1                       26
27 14 1     1   1             1           1             1     2         1                     1               1   1     2   27
28 4                   1           1                           1   1                                                       28
29 10         1           1 1             1     1       1                         1     1             1         1           29
30 13                 1     1   1       1   1     1   1               2 1       1           1         1                     30
31 8 1         2         1       1           1                                     1                   1                   31
32 10                                                     2     1 1 1     1         2       1                             1 32
33 15         1                 1             1   2 1                       1   1 1       1   1 1 1                 1     1 33
34 16     1                 1         1       1               1       1   1       1     1 2             1 1 2   1           34
35 12       1                                 1                   1     1       1           1 1 1   2 1         1           35
36 7     1     1     2                                                       1     1                                     1 36
37 6         1   1                                                   1   1                 1                 1             37
38 11             1           1   1   1 1         1         1       1   1 1                                         1       38
39 6           1 1                                   1                   1                         1 1                     39
40 8 1           1       1                               2                           1           1       1                 40
41 10                               1 1   1     1   2                     1 1 1                         1                   41
42 8             1       1                 1                 1         1   2   1                                           42
43 11     1                       1     1 1                 1         1                       2 1   1                 1     43
44 12   1   1     1 1   1 1             1             1   1               1                     1                 1         44
45 13               1 1                       1   1               2                     1   1         1   1 1       1 1     45
46 13       1         1     1     1           1       1 1           1             1               1       1     1     1     46
47 9       1       1           1 1                           1       1                 1       1         1                 47
48 13   1     1               1 1       1                                   1       2 1   1                     1 1     1   48
49 7       1                     1                     1               1   1                       1                 1     49
50 10               1         1       1     1   1               1 1                 1                   1           1       50
51 4                                                             1                                     2             1     51
52 6                                                           1             1               1           1 1 1             52
53 5                                     1 1     1                   1                         1                           53
54 6   1     1 1                                                           1     1           1                             54
55 11     1   1 1             1           1       1                         1 1                                     1 1   1 55
56 8                                                   1   1       1             2 1                       1           1   56
57 10               1   1 1             2               1                   1                     1           1       1     57
58 12   1 1                 1     1     1                       1             1 1     1 1               1 1                 58
59 8         1 1               1         1       1         2                                                     1         59
60 15                 1 2         1         1 1     1 1             1           1   1                             1 2 1     60
61 15 1             1   1   1   1   1               1   1           1     2           1 1                   1   1           61
62 12             1   1       1   1       1 1   1                 2                               1                 1 1     62
63 8   1               1                       1       1                         1               1   2                     63
64 8         1                 1   1                                 1                   1             1   1           1   64
65 16   2     1 1                               1     1     1         1   1     1           1                 2     1 1 1   65
66 12 1         1 1   1                           1 1     2 1     1                                     1     1             66
67 14     1             1 1         1                 1         2   1 1                         1 1   2         1           67
68 17       1         1     1 1       1       1   1               1   1         1   1           2     1         1 1     1   68
69 11       2 1 1                             1             1 2 1                     1       1                             69
70 11                       1                             1             1 1               2         1   1   1 1   1         70
71 13 1           1               1   1 1             1                           1 1 1             1       1       1 1     71
72 15 1     1 1               1         1 2   1   1       1     1             1 1                     1             1       72
73 14     1   1     1 1       1           1                     1                 1                   1   1     1 1   1   1 73
74 10               1       1               2         1   1             1                 1       1     1                   74
75 17   1   1 1   1         1   1       1         1     1 1   1           1     1                               1   2     1 75
76 12         1     1   1                           1         1             1         2         1     1           1   1     76
77 9                       1       1         2       1       1       1                                 1       1           77
78 12                     1 1 1 2                               1   1                 1 1           1       1 1             78
79 9       1 1           1 1     1       1                 1                 1       1                                     79
80 14 1     1 1         1     1 1   1     1 1                               1           1       1                 1       1 80
81 8           2                               1         1           1               1           1 1                       81
82 10 2               2 1     1         1               1           2                                                       82
83 3                   1                             1                                                 1                   83
84 9 1                                         1   1 1     1 1         2                                               1   84
85 17             1 2 1             1           2   1       1 1         1     1       1                             1   2 1 85
86 13                         1       3             1   1               1                   1 1   2 1             1         86
87 7                 1                       1 1                           1                           1   1           1   87
88 14   1 1       1 1     1 1   1                             1   1           1 1       1   1                           1   88
89 5 1   1                                                                   1       1                               1     89
90 5     2                         1 1               1                                                                     90
91 7                   1                         1                     1   1                             2   1             91
92 15 1 1 1                       1               1 1     1                   1           2 1             2 1 1             92
93 9                   1             1 1               1     1                         1   1   1           1               93
94 4                                       1       1                                     1                     1           94
95 12         1         1       1   1   1     1                     1   1         1     1       1             1             95
96 12     1       1                   1   1                                   1       1 2           1       1 1           1 96
97 10   1 1               1           1                   1                   1             2           1       1           97
98 11                             2                         1 1               1         1             1           2   2     98
99 8           1               1         1                                                 2 1                   1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
Ngày
/
Tháng