BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN Ngày 06/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
Ngày
/
Tháng
00 11             1                               2 1       1             1 1     1         1       1 1                     00
01 9         1     1                                             1                               1           1     2 2     01
02 6                 1                                     1             1   1 1                                       1   02
03 17 2       1     2 1 1     1               1     1             1     1 1   1 1       1 1                                 03
04 18           1       2           1 1         1                       1 1             1     1   2   1       1   2   1   1 04
05 13       1           1   1 1     1       1     1           1               1                         1 1 1   1           05
06 11           1   1       1 1   1         2         1               1                               1 1                   06
07 10   1               1       1       1               1   1   1                     1                   1     1           07
08 7                             1 2             1                       1             1                           1       08
09 12                   1     1 1         1   1     1         1 1     1 1                                       1       1   09
10 10                 1     1     1             1         2         1                 1             1                 1     10
11 12   1                             1   2   1                         1             1   1     1     2   1                 11
12 11           2 1                   1 1   1     1   1       1             1                               1               12
13 10                       1                 1         1     1       1         1       1   1     1                   1     13
14 8                   1                 1                           1                         1             1         2 1 14
15 6                             1                 1                                   1       1   1 1                     15
16 9                                       1                               1 1 2                       1 1       1 1       16
17 16   2         1   2   1       1                           1   1             1 1 1         1 1       1         1         17
18 13     1     2             1                   1                 1   1     1   2   1   1           1                     18
19 5         2 1                                               1             1                                             19
20 8         1 1                   1           1             1 1   1                                                   1   20
21 8 1   2                                                           1               1         1     1                   1 21
22 8           1             1 1         1                   1       1 1                                 1                 22
23 7     1   1         1               1                         1                   1                                 1   23
24 11 2           1                         1     1 1       1   1                 1     1                                 1 24
25 16                           1 1             2 1       1         1     1   2       1 1               1   1   1   1       25
26 8             1             1                   1                           1 1         1   1 1                         26
27 16   1     2               1     1 1       1     1                 1                   1 1     1     1     1       1   1 27
28 9                               1   1     1     1                 1 1                         1               1       1 28
29 12 1                 1 1     1 1                   1 1   1                 1     1   1                 1                 29
30 7                                       1       1     1     1                               1                   1   1   30
31 9                 1                       1           2         1     1               1         1               1       31
32 11           1 1       1     1       1         1       1       1                 1           1       1                   32
33 14     1     1   2         1     1           1   1               1 1         1         1                       1     1   33
34 9 1                 1                 1 1 1       1         1                 1                           1             34
35 10 1                                           1     2         1 1   1         1     1                           1       35
36 10           1                 2                                     1             1         1             1   1 1 1     36
37 9                 1                       1     1     1       1                                       1   2   1         37
38 12     1             2 1 1             1     1                                           1       1               1 1   1 38
39 15             1 2           1       1 1             1   1                   1   1         1           2 2               39
40 7                 1                                 1 1                                             1 1 1           1   40
41 6                                         1                 1   1                   1   1         1                     41
42 10                 1             1                               2     1               1     1     1 1   1               42
43 13       1                       1 1                 1   1     2     1                   1               2           1 1 43
44 17   1         1 1 1     1       2               1 1 1 1       1                     1 1     1   1                 1     44
45 12     1 1       1 2         1                               1   1                         1               1       1   1 45
46 13 1     1                                       1     1   1   2               1       1         1       1 1           1 46
47 9               1   1                 1     1 1     1     1 1       1                                                   47
48 18 1 1     1                               1           1     1                     2       1     1 1 3         1 1   1 1 48
49 9       1         1   1                                       1                               1       1   1 1         1 49
50 13     1       1           1       1                               1     1       1                     2   1     2     1 50
51 12       1     1           1       1 1             1             1 1 1     1   1                                     1   51
52 7                                               1   1     1                     1             1 1   1                   52
53 7                                                                           2     1   1           1         1 1         53
54 13               1       1 1   1       1                 2   1 1         1                           1       1 1         54
55 12     1 1   1       1   2 1           1                       1         1                   1 1                         55
56 11         1                             1 2 1         1           1                     1     1   1             1       56
57 10       1       1               1                 1       1             1       2     1                             1   57
58 8                     1           1   1           1                           1 1             1 1                       58
59 12   1                               2 1                       1 1         1               1     2       1 1             59
60 21   1 2 1         1         1     1   1           2     2             2       1             1           2 1 2           60
61 9 1                                         2                   1                       1             1 1           1 1 61
62 15     1 1           2       1   1 1               2     1               1 1               1 1                     1     62
63 10                                 2 2       1           1       1             1 1                                 1     63
64 6         1     1                                         1     1       1                         1                     64
65 13     1 1 1                   1 1         1                                 1   1   1 1             1       1   1       65
66 5                           1           1                                       1                           1   1       66
67 15 1                   1             1 1     1           1 2       1               1 1   1 2                   1         67
68 10 1 1     1                                   1                 1       1   1                     1 1       1           68
69 11                     1       1 1                 1   1     1         2                       1       1           1     69
70 9   1         1                       1       1                             1         1   1   1   1                     70
71 10     1 1               1     1         1 1   1 1                       1     1                                         71
72 6     1                                                             1           1     2 1                               72
73 16 1 1   1   1 1         1   1           1     2       1   1 1                           1 1               1             73
74 3               1                                                     1                                               1 74
75 17 1   2     1   1       1 1   1           1                           1 1                   2           1 1 1 1         75
76 12   1   1             2             1       1                         1         1   1 1             1           1       76
77 12 1               1 1 1 1 1             1                   1 1                         2 1                             77
78 8                         1         1     1               1               1         1 1                   1             78
79 11             1         2                               1         1     1       1 1           1 1                   1   79
80 15   1       1   1                 2 1                             1       2 1                   1     1       1     1 1 80
81 10                           1               1               1       1   1       1   1     1   1       1                 81
82 8                         1   1                         1     1         2     1                             1           82
83 4                         1           1                                     1             1                             83
84 13         1                 1           1   1 1 1   1           1   1   1 1               1               1             84
85 15     1   2 1   1     1 2 1 1 1 1                                                               2                     1 85
86 12   1                 1       1   1       1           1                     1       1   1 1         1 1                 86
87 9         1   1                                     1               1 1           1     1                         1 1   87
88 12         1       1                                     1 1 1     1                       1             2   1 1   1     88
89 10       1         1                 1           1     1             1   1         1           1               1         89
90 14             1                     2   1         1     1 1         1 1       2 1 1                     1               90
91 12                     1           1                   1               1     1               1   1 1         2   1     1 91
92 7                       1                         2         1                       1 1                     1           92
93 9                     3               1             1             1       1               1                   1         93
94 7 1                   1     1     1         1       1                                                             1     94
95 5             1                               1 1   1                                   1                               95
96 9           1               1                       1                     1     1 1         1     1               1     96
97 3 1                 1                                                             1                                     97
98 15   2   2     1               1 1 1     3         1               1                                           1   1     98
99 12   1   1     1   1                         1     1 1                         1         1     1 1                   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
Ngày
/
Tháng