BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/07/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng
00 3         1 1                                 1                                                                         00
01 8 2   1                                                                   1 1                   1       1             1 01
02 9   1             2             1 1                                         1 1       1                   1             02
03 11     1       1 1                 1           1 1 1           1                   1 1                   1               03
04 14     1             1 1                 1                     2           1     1 1     2   1                 1       1 04
05 9 1 1               1                     2                         1           1         2                             05
06 10   1   1                 1                                   1       1 1   1     1                 1       1           06
07 11     1                       2   1             1 1         1     1                           1       1   1             07
08 8                     1 1 1                     1       1   1                           1                     1         08
09 15                 1     1 1         1       1       1   1       1                       1     1 1               3 1     09
10 10 1                 1               2           1     1               1                     1                 1     1   10
11 9     1                           1               1         1                               1   1                 1 2   11
12 9                                 2 1                       1         1           1   1       1           1             12
13 7               1     1                         1     1                       1                 1       1               13
14 10     1           1             1                       1               1                     1     2         1     1   14
15 9   1             1   1   1       1               1 1               1                                               1   15
16 15     1 1   1 1       1               1     1           1         1           1       2     1     1             1       16
17 11   1                               1                 1       1 1       1   1                       1       1   2       17
18 9       1           1             1             1       1         1               1 1                     1             18
19 17 1   1 1                     1               1   1 1   1   1   1     1 1     1                           2   1 1       19
20 10                   1   1       1           1                                     1   1   1 1           1   1           20
21 11 1                               1     1     1               1         1                 1     1 1 1                 1 21
22 13 1                     1                 1   1     1     1 2         2             1         2                         22
23 5             1               1     1                                           1                       1               23
24 13       1       1   1           1                 1       1 1   1     1 1                       1   1                 1 24
25 12                             1         2     2         1   1                     1       1 1 1         1               25
26 16         1   1       1             1   1 1   1             1           2   1   1   1         1 1   1                   26
27 15                   1       1                             2               1 1     1     1             1 1 1 2 1   1     27
28 6   1                   1                       1           1       1                         1                         28
29 12           1                           1           1             2     1   1   1 1   1   1                           1 29
30 16 1         1                               1   1 1   1 2       1 1               1 1     1               1     1     1 30
31 11         1             1     1               1               1 1     1         1                       2 1             31
32 13 1     1 1     1             1     1 1           1     1                 1                             1   1       1   32
33 10     2     1               1                 1         1                             1                 1       1 1     33
34 12       1           1     1   1       1     1       1             1                           1 1   1               1   34
35 9                         1 3             1           1       1                                                   1 1   35
36 8                                     1                   1 1             1   1               1                   1   1 36
37 8                 1   1                   1       1                     1                 1     1   1                   37
38 13           1   1               1           1       1 1           1                 1   1   1     1 1 1                 38
39 13                   1       1                   1         1               1   1           1   1 1 1 1           1 1     39
40 15       1   1     1                 1   1     1       1             2                 2           2     1           1   40
41 4     1                           1                                           1                               1         41
42 7                 1             1                           1           1                       1 1         1           42
43 7         1     1                       1     1                     2                           1                       43
44 8                       1         1                         1             1 1         2     1                           44
45 8       1         1                           1                 2     1                               2                 45
46 14           1           1 1             1   1       1 1   2             1                   1         1         1 1     46
47 5             1                           1             1                                       1                 1     47
48 8     1         1 2                         1       1               1                               1                   48
49 7     1                   1 1   1               1                       1                                         1     49
50 15 1                     1             2   1 2   1     1 1             1             1   1             1         1       50
51 14         3     1         1   1   1                             1 1   1               1               1   1   1         51
52 15       1 1         1                     1           1                   1   2     1             1     1         1   3 52
53 10 1               1   1               1   1           1                       1         1   1       1                   53
54 20   2           1 1         1   1           2   1 1             1             1 1 1         1     1   1   1   2         54
55 17           1           1 1       1       1           1       2   1     1 1 1     1 1       1 1           1             55
56 12       2   2         1 2     1                                                   1                 1       1         1 56
57 14         2     1           1   2     1         1         1           1 1                     1       1     1           57
58 5   1                                                                 1             2               1                   58
59 10                     1           1 1 1                         1                 1     1                 1         1 1 59
60 7 1                       1                       1                                     1                     2 1       60
61 10             2 1       1               1   1                     1     1                                       1   1   61
62 9                                 1       1         2     1         1     1         1     1                             62
63 13                     1     1 1             1         1     2     1         1 1                         1 1 1           63
64 12           1   1   1         1       1       1                   1                     1 1             1       1 1     64
65 9 1                         1           1           1                                             1       1       1   2 65
66 16         1 1 1 1             1 1   1   1               1             1   2     1                 1   1   1             66
67 21   1     1   2 1                       1 1     1 1                 1           1 1 1             2 1 1 1   2       1   67
68 9         1   1         1 1     1 1   1     1                                                         1                 68
69 7 1             1               1   1                                             1   1                               1 69
70 16 1 1   1         1   2     1                                       1           1 1 1       1         1   1 1     1     70
71 10     1   2           1       1     1                           1           1             1           1                 71
72 14   1     1   1     2 1             1 2           1               1           1           1                       1     72
73 12       1                   1   1 1   1             1     1   1 1                                     1 1       1       73
74 8   1                     1                 1 1                   1                     1 1                 1           74
75 4                                               1                           1               1 1                         75
76 11       1               1 2         2       1                               1     1                           1       1 76
77 10                     1                                 1 2     1               1       1                   2 1         77
78 9                                         1   1     1           1         1         1         1     1               1   78
79 10   1   1       1       1                                   1           1 1               2                         1   79
80 8                                   2 1               1       1                       1 1   1                           80
81 13     1                   1 1         1   1                   1         1             2 1     1   1           1         81
82 14             2                       1 1       1 2                           1 1           1 1 1                 1 1   82
83 12     1       1     1         1                           1 1 1       1     1   1     1                         1       83
84 5                       1             1   1   1                                                               1         84
85 10       1     1                                         1     1     2 1         1                           1   1       85
86 14     1       1 1 2         1   1       1   1                       1     1                     1 2                     86
87 6   1                                                 1   1                   1           1       1                     87
88 9 1   1               1                               1       2     1       1                     1                     88
89 6               1           1                     1   1                               1               1                 89
90 12                   1     1     1                 1 1 1 1     1       1   1                 1                     1     90
91 11           2               1 1         1       1                   2           1   1           1                       91
92 10 1 1                         1 1               1 1     1                   1                                 1     1   92
93 13 1 1       1 1       1                                   1                 1   1               1   1 1 1     1         93
94 6                   1         1           1   1                                                 1                   1   94
95 9                 1 2       1             1         1           1             1 1                                       95
96 8         1                             1                       1         1   1     2       1                           96
97 9       1                         1                 1     1     1 1       1             1                 1             97
98 13   1       2           1 1                         1             1   1       1 1       1                           1 1 98
99 12                 1             1       1                 1       1 1       1           1 1                 1     1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng