BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN Ngày 06/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
Ngày
/
Tháng
00 11                         1       1                     1         1 1           1 1               1             1 2     00
01 11         1           1 1                           1           2               1     1       1     1         1         01
02 15         1 1 1       1             1                 1               1     1     1             1 1     1     1   1   1 02
03 16         1 1   1       1   1                 1   1     1         1 1       1   1 1 1                   1         1     03
04 12       1                 1     1   1         1                   1 1                 1 1   2               1           04
05 6     1       1 1     1                             1                                       1                           05
06 5                               1                     1       1       1         1                                       06
07 11                       1               1 1                     1                 3     2                       1     1 07
08 10                 1               2   1     1         1 1   1                           1                 1             08
09 10 1   1       1         1   1               1   1 1 1                                                     1             09
10 8       1   1       1 1                   1   1                                           1         1                   10
11 14       1   1     2 1 3                   1                 1               2     1               1                     11
12 6           1                                                 1     1       1             1             1               12
13 8           1                               1 1       1                             1       1     1           1         13
14 13                 1   1   1     1     1 1                   1       1 1   2 1                                   1       14
15 16   1         1         1       1       1           1     1     1                     1     2     1         1   1 1 1   15
16 9 1 1             1         1   1                       1       1                                           1 1         16
17 8               1                       1             1                       1     1 1         1           1           17
18 10     2                               1                                         2         1 1   1   1 1                 18
19 7       1                     1                     2         1 1                           1                           19
20 11   2                             1           1     1         1 1                       1       1       1 1             20
21 8                                   1             2 1             1           1 1                             1         21
22 12           1                           1                   1       1       1 1           1         1 2 2               22
23 9             1     1             1           1   2             1 1                                                 1   23
24 8                       2                       1                         1                     1   1     1           1 24
25 14       1     1 1         1     1           1                   1 1         1         2                         1     2 25
26 14 1   2                   2       1         1           1     1                 2                     1           1 1   26
27 12   1     2       1     1                     1                     2           1     1                   1 1           27
28 7   1                         1                 1 1                       1                 1           1               28
29 12 1         1       1         1       1                                                   2     1     1       1 1     1 29
30 18             1         2   1   1       1                         1 1 1     1 1         1     2   1 1     1           1 30
31 10       1               1       1       1                                           1         2     1               1 1 31
32 9 2               1                       1                                   1 1                   1     1       1     32
33 14     1     2               1               1 1     1 1 1   1     2                   1         1                       33
34 11       1                           1 1           1         1   1         1     1   1                             1   1 34
35 8         1                                 1   1 1       1 1                                     1     1               35
36 8                   1       1 1                 1   2         1                                                     1   36
37 13       1     1                                   1         1         1 2       1   1       1 1     1         1         37
38 12             2         2     1         1                 2           1               1           1         1           38
39 11     1     1   2             1   1         1   1                                             1   1                   1 39
40 15   1 1 1                 2                     1 1   1             1     2             2                   1   1       40
41 14             1 1     1                           1       2   1 1             2   2       1     1                       41
42 14               1       1         1       1               1           1       1 1   2 1                       1 1 1     42
43 10                         1           1               1   1                 1                 1 1 1                 1 1 43
44 11         1 1     1                           1         1 1           1   1         1           1 1                     44
45 10       1     1 1 1         1             1   1         1             1                 1                               45
46 11                                             1           1 1 1               1       1   1 1         1     1       1   46
47 7           1       1                                 1 1                                                 1       1   1 47
48 7 1                   1 1                                                   1             1   1       1                 48
49 13     1 1     1 1     1                               1                       1               1 3                   1 1 49
50 16 1       1         3 1   1 1 1           1 1                         1           1         1 1                     1   50
51 9   1         1 1                 1     1 1   1                 1                             1                         51
52 14       1         2                               1 1               1       1             1         1 1   1   1 1 1     52
53 8 1         1   1                     1                                 2                   1                         1 53
54 8         1       1                           1   1       1         1                   1 1                             54
55 13 1 1             1                         1 1 1     1                 1 1   1   1                     1       1       55
56 9                           2       1                             1       1                         1   2     1         56
57 7             1         2                 1                                         1   1                           1   57
58 9                   1     1       1   1             1                 1             1               1         1         58
59 12 1       1               1   1 1   1   1               1       1         1           1                   1             59
60 6                           1   2       1                                               1                     1         60
61 6               1         1                                       2     2                                               61
62 10   1                     1       1 1                   1                       1           1   1     1     1           62
63 6   1                                                           1 1       1         1             1                     63
64 9   1 1     1         1                                         1       1         1                     1 1             64
65 9                           1 1             1                 3                                     1         1     1   65
66 10                             1 2   1       2               1             1                           2                 66
67 13                     1                         1 1   1       2                       1       1       2     1       1 1 67
68 11     1     1                       1                                     1                     1   1 1   1       2 1   68
69 16                             1 1   1   1   1           1 1       1     2     1       1               2         1     1 69
70 9 1               1 1     1       1             1     2                                       1                         70
71 8                 1                             1                     1   1                           1 1     1 1       71
72 6               1                         1         1         1         1                         1                     72
73 7     1                                                 1             1             1 1       2                         73
74 10       1             1       1       1                                 1         1   1         1     1             1   74
75 11 1           1                           1     1 1                 2 1 1 1                                 1           75
76 12   1 2                       1     2                   1     1           1                         2           1       76
77 14 1           1 1   1             1                       1 2 1         2               1 1                       1     77
78 13         1       1       1     1   1 2                             1   1     1 1     1                     1           78
79 10               1             1             1 1         1                     2     1     1                 1           79
80 15   2                             2     2                 1     1     1   1           1             1     1   1   1     80
81 12   1 1 1                                   1 1 1       1       1           1                                   2   1   81
82 13   1                 1             1 1 1         1     1 1 1       1         1             1             1             82
83 15 1     1 1                           1         2     1 1                   2     1       2 1     1                     83
84 9                   1 1                 1                         1                     3   1     1                     84
85 11         1         1                               1     1 1               1   1       1     1         1   1           85
86 11 1                   1       1                 1   1                             1     1                 1 1     1 1   86
87 8               1             1           2           1       1         1                 1                             87
88 14       1 1   1     1       2     1   1   1                       1   1                                       2 1       88
89 6                 1                               1               1                               2                   1 89
90 9         1             1 1 1                       1         1                   1                     2               90
91 14 1                           1     2 1 1       1     1   1                       1                 1   1         1 1   91
92 9 1               1                   1 1 1                 1               1 1                 1                       92
93 7   1                           1         1 2         1                                     1                           93
94 9     1   1         1           1 1           1             1       1                                     1             94
95 14     1   1 1                   1   2 1                   1           1                       1   1         1 1 1       95
96 16       1           1       2 1       1         1   1       1                 1     3                       2     1     96
97 11         1         1     1               1                 1   1   1           1 1       1               1             97
98 6               1                             1                   1   1 1                                 1             98
99 13       1   1               1     1       1                                 1       1     1     1       1       1   1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
Ngày
/
Tháng