BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN Ngày 07/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13       1 2             1       1     2   1   1                   1   1                         1               1       00
01 9     1                                   1                 1               1 1 1         1   1             1           01
02 11     1   1   1 1       1         1     1 1     1               1 1                                                     02
03 13         1               1                   1       1 1               2   1             1     2           2           03
04 12   1                   1   1     1         1               1             2   1 1                                   1 1 04
05 4                                         1         1                 1 1                                               05
06 7                   2         1                     1     1         1                     1                             06
07 8       1     1   1     1       1     1                 1                                                       1       07
08 13 1                           2 1 1       2   1                             1   1   1 1             1                   08
09 5 1                               1                                                           1       1         1       09
10 11                                 1   1     1             1             2   1             1   1       1           1     10
11 15               1 2   1                         1 1       1     1       1                                 1     1 1   3 11
12 10                       1               1     1 1 1                           1               1   1   2                 12
13 8     1                 1                               1       1 1     1     1           1                             13
14 12       1       1                       1             1     1                       1 1 1       1   1           1   1   14
15 13   1   1 1 1                                             1         1 1     2       1         1   1       1             15
16 8   1 1         1                             2       1         1               1                                       16
17 9   1                               1         1       1       1 1                     1   1         1                   17
18 6                                           1                 1   1                     2                     1         18
19 3                                                                                                               1   1 1 19
20 8 1                                 1                           1       1                   2     1     1               20
21 7     1                           1                                     1         1       1       1 1                   21
22 1                                   1                                                                                   22
23 16           1             1               1 1   1   1         2       2   1   1     1     1     1       1               23
24 16 1           1       1 1               1   1           2       1   1   1           1                         2       2 24
25 10       1     2                         1           1               1                     1 1           1       1       25
26 8         1 1                 1                             1                   1   1       1       1                   26
27 9 1 1                                 1       1     1                           1   1   1                         1     27
28 5                             1                           1         1 1                         1                       28
29 12     1 1     1   1 1                   1   2               1                   1                             1   1     29
30 13 1           1   1                             2                       2 1     1                       2   1 1         30
31 12           1 1 1       2     1             1     1                                     1 1           1             1   31
32 8 1       1                                                               1           2     1       1   1               32
33 6               1                       1                 1                                 1           1     1         33
34 13         1   1             1       2               1       1 1   1                       1   1         1       1       34
35 9                     1 1         1             1           1                         1         1         1         1   35
36 14           1   1 1     1   1         1           1 1         1               1   1                       1   1     1   36
37 7     1         1                 1         1           1                                       1           1           37
38 11   1                                         1     1 1   1 1   1           1                               2   1       38
39 13             1             1     1   1           1     1 1         1                       2             1   1   1     39
40 11   1   1               2                     1       1 1               1             2                     1           40
41 6               1               1                   1     1                 1                                 1         41
42 18     1 1 1           1   2             1         1   1     1 1   1                       1         2 1 1           1   42
43 18           1 1     1       1           1               1         1 1 1           1     1   1       2           1 3     43
44 10                   2           1       1             1         1 1     1                       1                     1 44
45 6                   1     1 1                         1                     1                             1             45
46 8   1       1   1             1             1                                                             1   1   1     46
47 17 1       1   1   1   1   1       1 2 1                 1 1             1     1       1         1   1                   47
48 14                           2     1 2     1   1   1 1                             1 1   1           1 1                 48
49 16           1 1         1                     1 1           1       1       1   1   1       1   1 1       2     1       49
50 14           1   1         1     1                             2 1 1     1 1               1 1                       1 1 50
51 10                   2         1                         1         1                   1           1 1 1 1               51
52 13 1   1 1 1           1                               2                     1     1           2         1       1       52
53 11             1       2         1         1     1 1   1               1             1         1                         53
54 19                   3             1     1   1     1   1   1   1 1 1               1   1         1         1           3 54
55 10       1         1       1     1                 2                       2             1         1                     55
56 13     1         1                   1 1               1   1   2     1             1 1       1         1                 56
57 14           1         1       1 1               1       1   2   1     2           2     1                               57
58 10     1                                   1                 1       1   1         1     1                 1       1 1   58
59 7 1             1   1 1       1                                                               1           1             59
60 16     1               1 1 3   1   1 1                         1           1         2                 1   1     1       60
61 12                           1 1 1           1 1           1       1     1                         2       1 1           61
62 9   1                     1   1   2     1                     1                                             1   1       62
63 14                   1 1   1 2       1   2               1         1                           1 1         1           1 63
64 10 1                       1 3                                       1     1     1   1     1                             64
65 17     1     1     1   1     1   1       1       1           1                   2 1   1 2 1       1                     65
66 10               1 1               1   1   1 1                                                     1   1     1   1       66
67 19   1       1 1   1               1   1             2     1           2       1 2               1 1         1 1     1   67
68 16 1       2 1         1                             1     1         1         1   1           1   1           1 1 1 1   68
69 9       1     1     1                     1             1   1                           1                     1       1 69
70 13               1         1     1                                   1       1 2 3                 1     1         1     70
71 13     1 1           1 1 1     1         1       1               1                 1       1   1       1                 71
72 5                                                                                                   1   1           2 1 72
73 14               1               1         2   1           1         1 1   1       2                       1     1   1   73
74 9           1           1                 1       2             1     1                           1     1               74
75 12   1                   1                   2   1         1                   1           1         1       1   1     1 75
76 19       1                     1 1           2   1 1 1   1 1       2 1 1                     1         1     1 1   1     76
77 6         1                                                     1 2                           1 1                       77
78 7   1           1                     1                                     1   1                     1 1               78
79 10   1             1 1 1                               1                       1       1         1   1     1             79
80 8 1   1   1                           1               1             1     1                                         1   80
81 13       2   1                   1         1                               1 1               2         2           2     81
82 11 1                       2   1     1                                     1   2     1   1                             1 82
83 8                                   2 1         1                             2     1 1                                 83
84 8                 1   1   1             1 1             1                     1                         1               84
85 6   1                                               1                                 1   1       1               1     85
86 11 1 1     1 1                     1         1         2                                     1     1         1           86
87 9                 2 1       1 1     1         1                                       1                       1         87
88 10     2 1                     1                             1 1                       1 1     1           1             88
89 16             1       1         2     1         1 1           1 1 1                   1 2   1         1     1           89
90 6                 1                               1 1   1                                     1       1                 90
91 11         1 1                                 1               1     1       1                   2           1 2         91
92 12                                   1 2         1 1 1   1     1           1       1     1   1                           92
93 3               1 1                               1                                                                     93
94 11 1                             1       1                                 1       1 2         1               1   2     94
95 6   1 1 1                             1                             1                                               1   95
96 11   2     1       1         1       1         1 1   1                 1   1                                             96
97 6 1                                       1                 1                                       1   1           1   97
98 9 1                         1                                   1         1 1                     1 1   1             1 98
99 14       1   1 1                               1             1   1     2     2     1           1             1       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng