BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN Ngày 12/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
Ngày
/
Tháng
00 9     1   1                         1               1                       1             1   1                       2 00
01 11               1 1 1         1   1             1           1   1       1                   1                 1         01
02 7   1 1                                                           1           1                   1   1         1       02
03 12           2   1             1     2           2                         1 1   1                               1       03
04 11             2   1 1                                   1 1       1           1       1   1               1             04
05 6         1 1                                                                             1         1 1   1             05
06 7       1                     1                                 1           2                         1           1     06
07 4                                                   1           1             1           1                             07
08 8               1   1   1 1             1                                           1                 1 1               08
09 9                                 1       1         1                 1   1     2       1             1                 09
10 11           2   1             1   1       1           1                   1                                     1   1 1 10
11 11   1       1                                 1     1 1   3     1       1                                         1     11
12 7                 1               1   1   2                                 1                               1           12
13 9   1 1     1     1           1                             1                               1     1               1     13
14 13                       1 1 1       1   1           1   1                         2     1             1   1   1         14
15 13       1 1     2       1         1   1       1                         1 1     1                       2               15
16 8   1               1                                           1 1             1         1             1             1 16
17 12 1 1                     1   1         1                                   1 2   1         1       1 1                 17
18 12 1   1                     2                     1                 1             1   2 1               1   1           18
19 9                                                   1   1 1       2         1                             2       1     19
20 10   1       1                   2     1     1                 1                                 1 1     1               20
21 13           1         1       1       1 1                           1     2   1       1   1 1                   1       21
22 6                                                                             1   2             1       1       1       22
23 16 2       2   1   1     1     1     1       1                 1       1                     1   1 1                 1   23
24 13   1   1   1           1                         2       2     1           1                     1 1   1               24
25 12       1                     1 1           1       1                 1     1         1             1 1   1 1           25
26 6                   1   1       1       1                             1                                               1 26
27 10                   1   1   1                         1       1           1             1   1                   1     1 27
28 7       1 1                         1                                 1         1   1 1                                 28
29 10                   1                             1   1         1         1         1         1     1 1 1               29
30 12           2 1     1                       2   1 1                       1                           1   1     1       30
31 7                           1 1           1             1               1           2                                   31
32 10             1           2     1       1   1               1                                           1           2   32
33 13                               1           1     1         1   1         1 1     1           2   1           1       1 33
34 13 1   1                       1   1         1       1                 1       1             2           1   1     1     34
35 11                         1         1         1         1                         1 1     2               1   1       1 35
36 13 1               1   1                       1   1     1                 1   1 1           1         1         1 1     36
37 9                                   1           1             1 1       2                 1                 1 1         37
38 12   1           1                               2   1       1 1     1                   2           1 1                 38
39 14       1                       2             1   1   1       1                 1       2                 1       1 1 1 39
40 9           1             2                     1             1               1   1                               2     40
41 7               1                                 1         1   1       1       1                 1                     41
42 11 1   1                       1         2 1 1           1                               1       1         1             42
43 18     1 1 1           1     1   1       2           1 3             1                 1         1           1     1 1   43
44 11   1 1     1                       1                     1                     1                     1 1     1       2 44
45 5               1                             1                           1 1       1                                   45
46 7                                             1   1   1             1           1                       1 1             46
47 10           1     1       1         1   1                   1         1   1               1                     1       47
48 8                     1 1   1           1 1                           1                     1 1                         48
49 17       1       1   1   1       1   1 1       2     1             1                         1   1 1               2   1 49
50 14 2 1 1     1 1               1 1                       1 1                   1                   1             1 1     50
51 10     1                   1           1 1 1 1                 1         2               1                               51
52 11               1     1           2         1       1                               1 1     1     1                 1   52
53 7         1             1         1                         1 1       1                                             1   53
54 18 1 1 1               1   1         1         1           3         1         1       1 1     2 1   1                   54
55 8             2             1         1                         1 1                                         1 1         55
56 19 2     1             1 1       1         1                   1         1       1 1 1 1         1   2 1             1 1 56
57 11   1     2           2     1                                                     1     1 1   1             1           57
58 14       1   1         1     1                 1       1 1     1                 1                             1 1 2   1 58
59 4                                 1           1                   2                                                     59
60 14 1           1         2                 1   1     1             1   1             2                       2       1   60
61 11     1     1                         2       1 1                               1               1           1 1 1       61
62 9 1                                             1   1             1     1     1 1             1           1             62
63 10     1                           1 1         1           1 1                 1 2                           1           63
64 11       1     1     1   1     1                             1         1                           1       1     1   1   64
65 14                   2 1   1 2 1       1                                           1           1     1 1   1           1 65
66 15                                     1   1     1   1       2     1 1     1       1             1   1   1     1   1     66
67 16         2       1 2               1 1         1 1     1       1   1         1       1   1                       1     67
68 15       1         1   1           1   1           1 1 1 1   1         1                       1 1               1   1   68
69 8                           1                     1       1               1 1     1 1           1                       69
70 19       1       1 2 3                 1     1         1       1       1           2         1 1 1 1         1           70
71 8   1                 1       1   1       1                               1                           1       1         71
72 11                                       1   1           2 1                       1       1 1   1 1       1             72
73 10       1 1   1       2                       1     1   1               1                                     1         73
74 11   1     1                           1     1                   1 1                     1     1   1 1       1           74
75 11                 1           1         1       1   1     1                         1 1 1       1 1                     75
76 15     2 1 1                     1         1     1 1   1     1                       1   1 1 1             1             76
77 8   1 2                           1 1                           1   1 1                                                 77
78 9               1   1                     1 1                           1                     1               3         78
79 9                 1       1         1   1     1                   1                               1   1             1   79
80 7       1     1                                         1               1                     1         1 1             80
81 10             1 1               2         2           2         1                                               1       81
82 12             1   2     1   1                             1       1                     1     1     1       1       1   82
83 7                 2     1 1                                 1                     1                 1                   83
84 8                 1                         1                   1           2       1                       1         1 84
85 10                         1   1       1               1       1   1     1                 1         1   1               85
86 7                               1     1         1           1     1                                           1 1       86
87 8                         1                       1           2     1                         1                 1   1   87
88 6 1                       1 1     1           1                         1                                               88
89 14 1 1 1                   1 2   1         1     1               1           1                               1   1   1   89
90 7                                 1       1                               1 1 1       1                   1             90
91 19 1     1       1                   2           1 2           2 1   1 1     1                   1 1   1 1           1   91
92 10 1           1       1     1   1                                 1 1       1                     1 1                   92
93 6                                                           1       1 1               1                     1 1         93
94 14             1       1 2         1               1   2                 1     2     1 1         1                       94
95 8       1                                               1               1           2   1     1     1                   95
96 10         1   1                                               1     2 1                   1     1             1   1     96
97 10                                       1   1           1   1       1 1   1               1 1                         1 97
98 15   1         1 1                     1 1   1             1                           2 1   1       1   1           1 1 98
99 15   1     2     2     1           1             1       1           2           1     1   1 1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
Ngày
/
Tháng