BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
Ngày
/
Tháng
00 8 1               1                       1             1   1                       2                         1         00
01 8             1           1   1       1                   1                 1                     1   1                 01
02 11                               1           1                   1   1         1           1 2         1       1       1 02
03 13 2           2                         1 1   1                               1                       2   1       1   1 03
04 8                     1 1       1           1       1   1               1                                 1             04
05 4                                                       1         1 1   1                                               05
06 12                             1           2                         1           1       2   2         1 1             1 06
07 6                 1           1             1           1                                 1                     1       07
08 7     1                                           1                 1 1               1           1   1                 08
09 10       1         1                 1   1     2       1             1                               1               1   09
10 9       1           1                   1                                     1   1 1                 1         1     1 10
11 11           1     1 1   3     1       1                                         1       1           1                   11
12 6   1   2                                 1                               1                                         1   12
13 8                         1                               1     1               1         1                       1 1 1 13
14 18 1   1           1   1                         2     1             1   1   1         1 1     1   1 1 1         1 1     14
15 10   1       1                         1 1     1                       2               1   1                 1           15
16 9                             1 1             1         1             1             1                           2   1   16
17 12     1                                   1 2   1         1       1 1                       1             1     1   1   17
18 9               1                 1             1   2 1               1   1                     1                       18
19 13                 1   1 1       2         1                             2       1                         1   2     1   19
20 10   1     1                 1                                 1 1     1                         1     1 1       1       20
21 12   1 1                           1     2   1       1   1 1                   1       1                           1     21
22 8                                           1   2             1       1       1             1         1                 22
23 10 1       1                 1       1                     1   1 1                 1                         1 1         23
24 11               2       2     1           1                     1 1   1                     1           1               24
25 10         1       1                 1     1         1             1 1   1 1                                         1   25
26 8     1                             1                                               1           1     1 1       1 1     26
27 10                   1       1           1             1   1                   1     1           1       1           1   27
28 10 1                                 1         1   1 1                                         1 1   1               1 1 28
29 10               1   1         1         1         1         1     1 1 1               1                                 29
30 8         2   1 1                       1                           1   1     1                                         30
31 9       1             1               1           2                                       1         1               1 1 31
32 9     1   1               1                                           1           2         1   1                     1 32
33 19         1     1         1   1         1 1     1           2   1           1       1     1 2 2           1           1 33
34 19         1       1                 1       1             2           1   1     1     2 1 1     1       1     1   1 2   34
35 16 1         1         1                         1 1     2               1   1       1   1       1   1       1   1     1 35
36 12           1   1     1                 1   1 1           1         1         1 1       1                         1     36
37 11 1           1             1 1       2                 1                 1 1             1       1                     37
38 13             2   1       1 1     1                   2           1 1                   1           1   1               38
39 17           1   1   1       1                 1       2                 1       1 1 1 1 1             3     1           39
40 12             1             1               1   1                               2       2               1 1 1 1         40
41 10               1         1   1       1       1                 1                             1 2                   1   41
42 12     2 1 1           1                               1       1         1                           1 1           1 1   42
43 17     2           1 3             1                 1         1           1     1 1           1 1   1         1   1     43
44 14 1                     1                     1                     1 1     1       2   1 1   2   2                     44
45 6           1                           1 1       1                                                       1       1     45
46 11           1   1   1             1           1                       1 1                       1   1       1 1         46
47 7 1   1                   1         1   1               1                     1                                         47
48 9     1 1                           1                     1 1                           1   1 1                   1     48
49 15 1 1       2     1             1                         1   1 1               2   1       1                     1   1 49
50 7                     1 1                   1                   1             1 1                             1         50
51 10   1 1 1 1                 1         2               1                                 1                 1             51
52 9         1       1                               1 1     1     1                 1         1       1                   52
53 6                         1 1       1                                             1   1                         1       53
54 17 1         1           3         1         1       1 1     2 1   1                       1   1   1 1                   54
55 8   1                         1 1                                         1 1                     2     1               55
56 16       1                   1         1       1 1 1 1         1   2 1             1 1                       1 1       1 56
57 7                                               1     1 1   1             1           1           1                     57
58 14           1       1 1     1                 1                             1 1 2   1     1                 1     2     58
59 7           1                   2                                                         2       2                     59
60 13       1   1     1             1   1             2                       2       1                 1           1     1 60
61 9   2       1 1                               1               1           1 1 1                                         61
62 9             1   1             1     1     1 1             1           1                                 1             62
63 12 1         1           1 1                 1 2                           1             1     1           1         1   63
64 9                         1         1                           1       1     1   1         1 1         1               64
65 9   1                                           1           1     1 1   1           1 1       1                         65
66 18   1   1     1   1       2     1 1     1       1             1   1   1     1   1     1       1                 1       66
67 14 1 1         1 1     1       1   1         1       1   1                       1                   1       1   1       67
68 14   1           1 1 1 1   1         1                       1 1               1   1                     1   1 1         68
69 10               1       1               1 1     1 1           1                                             1 1 1       69
70 17   1     1         1       1       1           2         1 1 1 1         1             1     1               1   1   1 70
71 5       1                               1                           1       1                         1                 71
72 13     1   1           2 1                       1       1 1   1 1       1             1                               1 72
73 8           1     1   1               1                                     1         1   1       1                     73
74 10   1     1                   1 1                     1     1   1 1       1             1                               74
75 11     1       1   1     1                         1 1 1       1 1                             1                   1     75
76 12       1     1 1   1     1                       1   1 1 1             1                                     1 1       76
77 5 1                           1   1 1                                                                               1   77
78 10       1 1                           1                     1               3                   1       1 1             78
79 11 1   1     1                   1                               1   1             1   1             1         1     1   79
80 9                     1               1                     1         1 1                             1   1 1         1 80
81 8       2           2         1                                               1                 1       1               81
82 9                       1       1                     1     1     1       1       1       1                 1           82
83 7                         1                     1                 1                     1   1       1   1               83
84 13         1                   1           2       1                       1         1           1           1   1 1   2 84
85 11   1               1       1   1     1                 1         1   1                         1       1 1             85
86 8   1         1           1     1                                           1 1               1               1         86
87 10               1           2     1                         1                 1   1       1       1 1                   87
88 5           1                         1                                                   1                   1   1     88
89 8       1     1               1           1                               1   1   1         1                           89
90 6       1                               1 1 1       1                   1                                               90
91 18 2           1 2           2 1   1 1     1                   1 1   1 1           1   1       1                         91
92 11                               1 1       1                     1 1                             1 1       1 1   1   1   92
93 7                         1       1 1               1                     1 1                             1             93
94 10               1   2                 1     2     1 1         1                                         1               94
95 10                     1               1           2   1     1     1                             1       1 1             95
96 12                           1     2 1                   1     1             1   1                 1   1   1 1           96
97 13     1   1           1   1       1 1   1               1 1                         1 1           1         1           97
98 15   1 1   1             1                           2 1   1       1   1           1 1 1                     1   1       98
99 15             1       1           2           1     1   1 1                               1 2     1 1   1 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
Ngày
/
Tháng