BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
Ngày
/
Tháng
00 6   1   1     1                           1                                                   1 1                       00
01 11           1               1         1     1             1     1   2                 2   1                             01
02 11                   1         2         1                         2                     1             2             1 1 02
03 8                         1                                   1     1   1                 1       1 1                 1 03
04 12 2   1                       1   1   1   1                             1 1               1             1 1             04
05 11                   1 1 2   1                     1                           1   1   1 1               1               05
06 10                           1   1           1   1         1     1 1                     1   1                 1         06
07 16           1 1 1     1   3 1                   1     1         1     1                   1                       2   1 07
08 6                           1                           1     1                                           1 1 1         08
09 11         1   1                           2 1                   1 1     1                             1     1 1         09
10 12   2   1                 2           2 1                     1             1         1                 1               10
11 12 1       1     1 1                     1   1         1   1   1     1                     1                           1 11
12 10   1     1           1         2                                           2   1                                     2 12
13 7                   1 2   1                           1                                             1     1             13
14 10               1     1       1   1                             1 1   1                   1           1             1   14
15 11     1                         1                   2                             1 1   1             1   1   1       1 15
16 11                             3                       1                   1   1           1 1   1 1       1             16
17 10     1   1     1   1       1 1     1       1                       1                   1                               17
18 10                   1       1                   1 2 1               1                       1           1             1 18
19 10   1   1       1                             1 1         1                           1   1 1                     1     19
20 12           1     1             2     1                 2 1             1                               1   1       1   20
21 10 1     1                 1       1           1   1         1       1                 1                               1 21
22 13   1     1                           1   1 1     1         1         1   2     1     1                     1           22
23 11 1       1     1       1         1                     1           1   1           1             1               1     23
24 14 1     1     1   1 1     2       1                         1       1                       1       1   1           1   24
25 7 1       1     1         1                                     1             1                                   1     25
26 10 1           2                         2 1                                       1           1   1       1             26
27 9     1 1                     1                 1       1                   1   1                       1       1       27
28 8                           1         1 1         1           1       1                 1                   1           28
29 4             1         1                                   1                                   1                       29
30 4           1                                                                     1   1         1                       30
31 9                 2               1 1                                     1   1               1             1     1     31
32 13                   1 1         1                           1 1           1 1       1 1     1 1     1             1     32
33 10   2       1                 1                                 1       1                 2     1               1       33
34 8       1         1 1             1                                                         1           1     1   1     34
35 11   1                                                 1     1     1       1     1 1                           1 3       35
36 3                   1                                             1               1                                     36
37 12       1 1     1           1   1     1         1           1             1   1                       1   1             37
38 11         1 1                   1                   1 1     1             1         1           1   1               1   38
39 9                   1   1           1         1                 1       1           1                   1       1       39
40 11               1               1                   1     2   1     1             1         1   1     1                 40
41 12       1           1 1     1           1   1         1             1       2             1                           1 41
42 14                   1 1 1           1 1       1       1           2       1 1   1                     1             1   42
43 7                                                   1   2         1     1                     1     1                   43
44 15 1         1           1   1   1 1     1 1     1 1 1         1                 1                           1         1 44
45 10                   1               1     1 1     1                       1     2           1         1                 45
46 8         1             1     1                 1   1                                           1           1 1         46
47 5               1                             1       1                       1                   1                     47
48 16                         1         2         1         1 1   1     2 1   1     1         1         1 2                 48
49 14                 1 1             1             2 1           1         2     1           1                   1 1   1   49
50 12             2 1           1       1                 1         1       1     1     1 1                     1           50
51 19             1               1         1       1 2       2   2             2                 3     1         1   1   1 51
52 8                                 1               1         1                     1 1       1 1         1               52
53 6                                               1   1                       1         1               1   1             53
54 11                               1       1 1                       1               1     2           1 1         1   1   54
55 10       1 1                                       1   1             1     1                     1           1 1       1 55
56 18     1 1     1   1 1   1           1                                       1 1   1         2   2         1 2     1     56
57 13             1         1 1 1                 1               1         1                     2     1           1   2   57
58 9 1   1           1 1                     1                   1             1   1       1                               58
59 8                       2               1   1                   1 1                                       1           1 59
60 11 1         1   1 2                 1 1                             1           1     1                       1         60
61 11                 1               1     1   1       1   1                       1                 2 1       1           61
62 8 1                   1             1         1   1               1     1                                             1 62
63 14       1               1     1         1               1   1   1   1 1 1         1                       1     1 1     63
64 15     1 1 1     1     1     1       1 1     1                   1               1               1   1   1         1     64
65 12 2   1                     1     1     1   1     1                     1           1 1                         1       65
66 17   1                           2   1 1     1                                 3 2             1 1 1 1             1 1   66
67 12                 1   1             1                                 1       1   2     1     1   2 1                   67
68 20     1   1                   1     1 1     1 1 1   1     1       2       1   1               1   1         1 1     1 1 68
69 6     1                                                   1                         1 1             1               1   69
70 15         1 1     1           1           1           1                 1       1     1 1   1         1   2     1       70
71 13         1     1       1 1             1             1                   1         1     1   2           1       1     71
72 17   2         2       1         1 1             1   1     1                 1           1     1   1     2 1             72
73 12             1 1     1                                   1     1 1     1       1           1                   1   1 1 73
74 12   1       1       1           1 1     1 1       1 1         1                         1                     1         74
75 5                       1                     1                 1     1 1                                               75
76 15                   1   1   1 1 1     1   1                 1   1     1       1             1               1 2         76
77 11             1 2 1       1         1           1       1   1               1                             1             77
78 7         1 1                   1     1       1               1                     1                                   78
79 10     1                                 1     1       1   1           1                 1   1       1       1           79
80 8   1       1 1       1           1       1         1     1                                                             80
81 14     1 2   1             2         1 1       1     1                       1             1                   1 1       81
82 10                     3             1                   1       1     1           1               2                     82
83 10                                 1       1                 2 1       1                   1       1     1         1     83
84 7                           1                 1             1                     1 2                       1           84
85 4 1                                                 1                                       1     1                     85
86 10                         1                             1                           1     1       1 1 2         1   1   86
87 10   2                       1             1             1             1   1       1 1   1                               87
88 12 1   1     1                           1               1         1 1     1         1 1   1               1             88
89 6 1       1                                                 1                       1               1           1       89
90 14     1     2     1                       1 1     1       1   1   1   1                                 1     1     1   90
91 15 1   1                 1             1         1   1 1                       2 1   1           2               1 1     91
92 10             1                             2 1     1   1                             1 1                         1 1   92
93 12   1                   1     1   1                       1           1           1   1 1       1 1       1             93
94 12     1     1                         1     1 1   1                   1   1 1 1                         1         1     94
95 9       2                                             1     1         1                               1 2       1       95
96 10     1           1               1           1 1     1     1         1           1           1                         96
97 6               1                                     1         1   1                       1                         1 97
98 11   1 1 1   1                             1     1                                       1       2           1 1         98
99 10         1       1           1               1         2       1           1                         1             1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
Ngày
/
Tháng