BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/03/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng
00 22               1             1 1   1     1   2   1         1 2   1   1           1       2   1 1 1   1     1 1         00
01 14           1         1                         2     1   1     1     1 1   1   1       1         1               1     01
02 13       1         1                 1                       1       1   1       1     1     2                 1 1   1   02
03 17   1       2     1 1         1                       1     1           1   1 1                 1 1     1   1   1 1     03
04 16 1         1 2                         1     1         1 1               1     1       1         1 1     1         1 1 04
05 20 1     1     2       1           1       1         2   1 1         3   1   1 1   1         1                 1         05
06 14             1   1           1     1           1   2   1                     2 1 1           1 1                       06
07 9                 1   1       1       1           1   2                           1   1                                 07
08 22         1       1             2 1 1         1     1 1         1 2 2 2     2     1   2                             1   08
09 11     1           1 1 1                       1             1                               1       1             2   1 09
10 19     2                 1 1 2 1   1     1           1 1           1 1     1                         2   1   1     1     10
11 19             1   1 1           2   1           1 1 1 1 1   1                   1 1             2             1   1 1   11
12 11                               1                               1   1     1           1   1   2             1 1 1       12
13 20     1   1                 1   1       1             1           2             1     1   2   1   2   1 1 1   1     1   13
14 17 1     1             1 1     2     1                 1       1                     1             2   3       1     1   14
15 16 1 1       1       1         1       1 1             1 1   1           1 1   1                   1   1               1 15
16 19     1           1 1                     1 1     1       1       1     1 1         1 1 1           1   3 1         1   16
17 22   1   1           1     3     1 1           1           1   1 2     1             1   1       2 2     1         1     17
18 22         2   1       1 1 1       1 1 1     1       1 1       1     2   1   1 1     1     1                     1   1   18
19 16         1         1   1 1 1   1           1   2               1 1 1 1                     1       1     1             19
20 11                 1     1               1 1 1   1                             2   1           1       1                 20
21 13       1                 1 1                       2   1     1       1         1                   1       1       1 1 21
22 15           1     1                 1         1 1   1 1               1 1       1   1 1         1         1         1   22
23 11 2                         1         1 1           1 1                   1         1               1               1   23
24 23                 1       2           1 1 1         1     3 1 1       1   2     1   1 1   1                 1 2     1   24
25 12 1   2         1 1     2                                 1                 1   1           1         1                 25
26 17 1         1       1               1   1                   1                   1   1 1   1     1     2   1 2 1         26
27 15               2   1 1   1     3       1     1   1     1   1                               1         1                 27
28 19   1 1   1               1         1         1   1 1       1   1               1         2   2     1       1 1   1     28
29 16 1     1         1                     1     1 1 2   1               1     1                 1     1     2           1 29
30 19     1             1       1         1   1         1 1   1   1   1     1     1 1         1     1                 2   2 30
31 10   1     1   1 1 1     1                         1   1       1                   1                                     31
32 15                     2 1 1         1 1     1             1           1   1 1 1   1           1         1               32
33 9       1           1 1           1     1             1                                             1   1             1 33
34 14   1     1             2       1                   1 2 1     1       1         1   1                           1       34
35 12                   1   1   1             1   1                             1               1 1             1 1       2 35
36 17         1     1 1     1 1 1 1           1 1     1   1           2         1     1       1       1                     36
37 20 1     1 1 2   1   1 1         1               2           1 1 1   1 1           2           1           1             37
38 11 1           1   1               1             1 1             1                   1     1                 1   1       38
39 14     1                           1       1   1   1   1     1   1       1         1       1         1   1             1 39
40 14         1 2   2     1   2             1       1       1       1           1           1                               40
41 17     1     1               1 1   1                 1       1                     1     1 2   1 2       1   1       1   41
42 16     1                 1 1   1   2         2 1         1                                 1     1   1     1     1     1 42
43 18 1 1 1       2   1 1 1               1   2         1             1 1   1   1         1     1                           43
44 23 1             1   1   1 1   2 1             1 1                         1 1         1 1 1         1   1 2 1     2   1 44
45 15 1   2 1               1 2     1 1                     1               1               1       2                   1   45
46 16     1                       4             1           1 2       1 1               1       1             1 1   1       46
47 12                           1         1     1       1             1       1 1 2 1                     1             1   47
48 20     2   1             1 2         1 1   1   1           1     1       1     1 1 2             2 1                     48
49 32   1 1 1 2       1                       1 3 2 1 1     2     1             2 1 1 1 1     2 1     1   2     2   1       49
50 18 1 1 1         1   1       1     1 1                   2     1       1           1         1     1       1 1   1       50
51 9         1 1   2   1                                       1   1                           1                     1     51
52 24       2 1   1     1         1     1 1 1   2 1   1         1       1             1 1   1 1       2   1         1 1     52
53 19   2   1   1 1 1   1 1       1   1 1     1 1                 1 1     1 1                 1         1                   53
54 18 2 1       1         1               1     1                               1     2     1 1         2       1       2 1 54
55 15                     1     1 1       1   1                     1   1 1   1     1             1 1     1         1     1 55
56 27     1 1         1           1     1 1 1     1     1       2     1   1 1           2 1     2   1   1   2 1   1   2     56
57 12                 1                                           1   1   1   1     1   1             1 1     2       1     57
58 7                               1                             1                     1                 1     2       1   58
59 24                     1       1   1   1         1       1 1     2 1 1 1 1       1           2 1       3       2 2       59
60 12   2                           1       1       1                     1 1             1         1       1 1       1     60
61 22 2     1 1       1     1       2   1     1               1       2     1 2   1       1       2         1     1         61
62 21           1 3         1       1   1 1     1           2     1         1   1         1 1     1     1         1   2     62
63 12 1 1           1         1 1                                 1       1             1 1 1                 1 1           63
64 18         2   1       2             1             2   1               1   3             2   1                   1     1 64
65 16 1 1                             2       3     2 1             1         1   1               1                 1     1 65
66 19   1           3       1 1                       1 1   1               1         2 1 1 1           1 1 1           1   66
67 15       1   1   1   1 1                 1             1                     1         1 1   1 1         1 1   1         67
68 9               1                                           1 1 1       1     1                 1       1 1             68
69 15         1   1 1 1     1 1             1                 2   1           1         1 1             1     1             69
70 9           1       1             1 2   1                         1 1                                           1       70
71 13 1                                   3 1   1       1       2 2           1                             1               71
72 16   1     1             1           1 1       1         1   1 1 1                   1   1 1           1             2   72
73 16 1           1                   1 1       1 1 1 1 1           1         1 2           1               1     1         73
74 19   1 1     3 1   1                   1     1 1     1     1 1   1 1                     1               1 1 1           74
75 11 1                     1     1                       1                 1       1               1 1         1   1   1   75
76 16       2   1   1   1       1 1                         1 1                   1         1 1   2       1               1 76
77 14   1 1 1     1             1             1   1 1 1                               1 1             1 1           1       77
78 15   2   1     1             1   1 1           1 1         1     1               1     1                           1   1 78
79 18   2                 1     1         1 1   1                 1 1 1                   1   1 2         1   1       1   1 79
80 19   1               1           1 1         1     1     1     1     4 1                 1     1   1     1         1 1   80
81 10 1   1           1                                     1 1                         1                 1       3         81
82 12               1     1     1           1       1 1         1                 1     2               1               1   82
83 13         1 1         1 1     1   2   1     1                                 1 1                           1         1 83
84 17   1         1     1 1                             1     1 1     2     1             1     3     1                 1 1 84
85 12                       1     1       1     1       1                   1 1             1         1   1 1   1           85
86 13               1                   1     1       2   1   1         1     1       1                   1     1       1   86
87 15 1       1 1       1       1     1                           1             1         2 2       1             1   1     87
88 12       2 1                     1 1     1     1 1                           1       1             1                 1   88
89 19       1     1   1         1   2 1     2 1     1         1       1   1       2               1 1             1         89
90 21       1   2 1   1   1   1 2     1                     1           1   1       2 1           2 1 1           1         90
91 20   1     2         1 1   1             1 1   1       1           1         1   1 1   1     2           1       2       91
92 12     1                       1 1                 1     1       1     1                                     1   2     2 92
93 17                           1           1   2   1 1   1   1 1     1     1     1           1   1                 2     1 93
94 13       1   1       1                     1       1           1     1 2       1         1                 1   1         94
95 20 1     1         1   1 1   2       1   1                 1               2   1 1   1   1       1 1 1   1               95
96 16     1 1     1 1                     2         1           1                 1       1 1   1       1         1 1     1 96
97 13               1                         1         1   1   1   1         1 1                   1   1     1     1     1 97
98 17     1   1             1 1         2 1   1   1                 1   1   1   1 1                         1 1       1     98
99 8             1 1           1             1                         1                             1               2     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng