BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
Ngày
/
Tháng
00 12               1     1               1       1                 1 1   1 1               1         1       1           1 00
01 9 1       1                           1     1                                 1     2             2                     01
02 12   1               1         1 1         1                   1                 2 1 1             1                 1   02
03 25         1 1 1 1   1 1 2 1     1 1   1     1 1   1 1 1 1                     2         1     1         1       2       03
04 14   1                 1       1                   2 1         1 1     1 2   1             2                             04
05 13                           1     1 1   1         2   1       1 1 1             1                               1   1   05
06 11 1 1 1                     1                       1                   1         2               1               1 1   06
07 20             2       1   1     1 1     1     2                 1     1   1 2   1     1           1         1     1 1   07
08 21 1           1 1     1       1     1   1             1   2 2     1 1 1                 1 1 1   1     1     1           08
09 12           1 1     2       1     2                                       1                 1           1   1 1         09
10 20       1             3 1   1       1             1   1       1   1 1     1     1   1   1   1       1       1       1   10
11 18                       1           1 1       1   1           1           2           1   1 1   2 1 1     1       1   1 11
12 17 1 1       1 1           1           1   1 1   1     1           1 1 1                     1   1 2                     12
13 15   2         2 1           1             1             1   1                         1     1   1           1       1 1 13
14 19           1           1               1     1   1 3               1 1   1 1     1         1   1 1     1           2   14
15 20       2   1       2 2       1     1   1       1 1           1           1           1             1 2               2 15
16 18 2   1 1     1 1 1         2         1             1                   1         2 1         1     1     1             16
17 12                           1                       1       2     1           1       2       1       1 1   1           17
18 9     1                                               1 1       1       1   1                           1 1         1   18
19 17 1       1         1 2 2                       1     1           1       1       1       2 1     1   1                 19
20 17       1     1       1         1 1         1       1       1       1     1 1 1   2       1 1                 1         20
21 16           1 1                           1         1   1 1   1     2     1         2 1                 2     1         21
22 15   1         1   1     1       2   1                   1 1                   1         1     1       1 1 1             22
23 14 1                   1 1     1     2   1       2         1                             1           1   1         1     23
24 12 1       2           1           1             1         1           1                       2                 1   1   24
25 11           1       1   1                             2       1 1       1                                 1       1   1 25
26 13   1           2       1         1         1     1                 1 1         1           1               1 1         26
27 19       1 2 1 1         1       1         2   2               1               1         1       1     1     1 1   1     27
28 14               1   1     1       1               1     1 1       1   1 1 1     1         1 1                           28
29 14     1           1             1         1     1             1 1       1     1         1             1       1   1   1 29
30 11     1                       1 2             1             2       1         1             1                   1       30
31 11     1                   3               1   1         1       1                               1   1     1             31
32 14 1 2   1       1 1                 1         1                 1                                     2 1     2         32
33 10 1               2                     1 1     1                                   1         1     1                 1 33
34 16     2   1                         1         2 1       2     1   1         1                       2   2               34
35 17                   1             2       1     1   1           2       1   1     1         1           2       1 1 1   35
36 21   1   1     1 1   2   2       1                               1 1 1   3   1 1             1   1       1   1           36
37 18     1     1 1 1       1 2     2             1 1       1     1               1         1             2               1 37
38 10                             1                         1 1           1                   1     1 1 1   1   1           38
39 16         1     1           1 1                       1       1     1             1 1 1         1   2   1       1 1     39
40 21         1 1 1       1 2           1                       2   1           1             1 1 1       1     1   2 2 1   40
41 16         1       2 1               1     1 2       1               1       1       1             1       2         1   41
42 14     1                           1             1     1   1         1     1         1       1 1 1     1       1     1   42
43 14   1             2           1     1   1             1         1 1                     1 1             1   1     1     43
44 11 1     2   1     1   1 1                             1                                       1 1     1                 44
45 13           1                     2       1     1     2                   1   2 1     1                         1       45
46 16   1       1         1                 1     1     2         1 1     1 1       2 1                       1     1       46
47 11     1 1                   1         1                 1 1         1     2       1 1                                   47
48 12 1   1           1                   1 2     1         1                                 1     1               2       48
49 28 1 1     1 1             1   1 1 1   2     1 1             1     1 1 2   1   1 1   1 1       1   1       2       1 1   49
50 22 1       1       1     1 1       1   1   1   1   1     2                 1           2               1       2 1   3   50
51 20 1       1     1 1           1     1       1           1 1 2   1   1           1         1   1           1 1 1   1     51
52 15   1 2 2   1           1                         2             1       1               1         1 1       1           52
53 19                               1   1 2               4 1   1   1 1   1     1 2   1   1         1                       53
54 18         1     1                       1     1 1 1   1   1   1   2   1         1               1     1       1   2     54
55 17             1   2           1     1 1       1 1             1           1       2                 2   1   1 1         55
56 16 1       1   1               1 1 1   1 1 1     1         1   1         1     1 1                                     1 56
57 13         1     1         2               1         1   1 1 2 1                                 1                     1 57
58 10       1       1     1         1 1         1                           1           1 1                             1   58
59 27       2 1 2       1 1 1   2     1       2 1   1     1 1     1 1   1   1   1     1       1           1   1       1     59
60 14               1   1 1     2 1                                 1                       1 1       1     1 1         1 1 60
61 10           1       1 1     1       1         1                         1             1       1                       1 61
62 24 1         1             1     1           1     1   1 1 1 1     2 1 1     2     2     1   1         2       1   1     62
63 13               1             1         1         1       1             1 1       1   1     1             1 1   1       63
64 13     1 1   1   1 2                                   1                   1 1             1 1     1           1         64
65 19   1                   2 1   1       1 2   1         1     1           1     2     1     2               1     1       65
66 9   2             1                     1                                 1 1           1     1                 1       66
67 17 1       1         1                   1       1             1   1   1   3               1   1 1 1         1 1         67
68 19       2                             2 1 1 1     2 1               1       1   1     2     1               1   1   1   68
69 14                                   1 1 1   1   1         1 1             1   1       1           2 1         1         69
70 14   1       1           1 1 1 1             1 1     2           1 1                   1         1                       70
71 20   1   1     1   1             1 1       1 1                   1               2 1           1 1   2         3   1     71
72 19           2             1     1         1       1     1         1 1       1   1   1       1 2         1       1   1 1 72
73 14 1   1           1 1             1             1     1           2 1       1           1     1           1             73
74 10                                             1             1       2   2           1             1 1       1           74
75 11     1               1   1   1   1     1                                       2         1           1           1     75
76 16   1 1             1     1 1 1         1   1 1                       1       1         1 1 1 1     1                   76
77 23 1   2 1   1       1       1 2 1 1       1                 2         1     1 1   1   1     1 1 1                 1     77
78 14             1           1 1               1       2     2       1                   2 1           1                 1 78
79 23 2             1           1 2 2   1   1 1 1           1             1 1               1   1       2 2         1     1 79
80 15     1 1     1     1   1   1     2   1           3   1                       1                                   1     80
81 20     1     1 1                     1         1   2       1 2                           2   1     1 2     1   1 1   1   81
82 27 1 1       1               1       1 1   1     1   1     1 1 1                   2 2 2 1 1   1 1       1   2       1 1 82
83 18       1 1   2     1                   1   1 1 1           1               1 1     1         1 1         2         1   83
84 12   1   1   1 1                                         1 2     1     1             1 1                   1             84
85 17         1               1         1       1       1 1 1 1   1     2 1         1                             1 2     1 85
86 19     1   1         1     2 1   1     1         1       2 1                                 1           2   1       1 2 86
87 18               1 2                   1           1         1     1 1   1 1                   1   1   1     1   1     3 87
88 14 1   1           1                   1       1                 1 1         1                   2   1         2   1     88
89 16       1           1             1 1 1 1 1 1                   1       1       2   1   1 1       1                     89
90 17       1                   1           2         1           3 1           1   1       1 1               2     1 1     90
91 13                   1 1 1           1               1     1           1     1                 1 1     1           1   1 91
92 19     1         2               1                       1         1   2           1 2   2 1                 1 1   1   2 92
93 18         2     1   1 1     1 1             2       1             1   1     1   1         1 1               1     1     93
94 21 1 1   1       1 2   1   2     1     1         1   1                           1             1       1 1 1 1 1     1   94
95 15   1     2           1   1 1 1           2 1                                 1 1 1             1       1               95
96 13     1                       1 1   1     1     2               1                   1             1     1   1   1       96
97 18         1   1     1     1 1 1     1               1         1               2         2 1         1 1   2             97
98 13 1   1           1     1             1                   1         1 1           1 1 1           2                     98
99 18   2         1 2                 1 1       1   1   1         1         1 1 1       1         1                 1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
Ngày
/
Tháng