BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13   1   2                       1     1               1       1                 1 1   1 1               1         1     00
01 12     2         1 1       1                           1     1                                 1     2             2     01
02 16     1 3 1         1               1         1 1         1                   1                 2 1 1             1     02
03 24   1       1             1 1 1 1   1 1 2 1     1 1   1     1 1   1 1 1 1                     2         1     1         03
04 14                   1                 1       1                   2 1         1 1     1 2   1             2             04
05 16 1 1   1     1 1                           1     1 1   1         2   1       1 1 1             1                       05
06 9                 1 1 1                     1                       1                   1         2               1     06
07 22 1 2 1       1               2       1   1     1 1     1     2                 1     1   1 2   1     1           1     07
08 22         2       1           1 1     1       1     1   1             1   2 2     1 1 1                 1 1 1   1     1 08
09 9                           1 1     2       1     2                                       1                 1           09
10 20   1       1           1             3 1   1       1             1   1       1   1 1     1     1   1   1   1       1   10
11 16           1                           1           1 1       1   1           1           2           1   1 1   2 1 1   11
12 19   1           1 1 1       1 1           1           1   1 1   1     1           1 1 1                     1   1 2     12
13 14         1 1       2         2 1           1             1             1   1                         1     1   1       13
14 16                           1           1               1     1   1 3               1 1   1 1     1         1   1 1     14
15 19           1           2   1       2 2       1     1   1       1 1           1           1           1             1 2 15
16 18           1     2   1 1     1 1 1         2         1             1                   1         2 1         1     1   16
17 11         1                                 1                       1       2     1           1       2       1       1 17
18 9         1   1 1     1                                               1 1       1       1   1                           18
19 20       1 1     1 1       1         1 2 2                       1     1           1       1       1       2 1     1   1 19
20 18 1           1         1     1       1         1 1         1       1       1       1     1 1 1   2       1 1           20
21 14     1                     1 1                           1         1   1 1   1     2     1         2 1                 21
22 13                   1         1   1     1       2   1                   1 1                   1         1     1       1 22
23 16 1       1   1 1 1                   1 1     1     2   1       2         1                             1           1   23
24 12     1     1     1       2           1           1             1         1           1                       2         24
25 9           1               1       1   1                             2       1 1       1                               25
26 12         1         1           2       1         1         1     1                 1 1         1           1           26
27 16                       1 2 1 1         1       1         2   2               1               1         1       1     1 27
28 17 2         1                   1   1     1       1               1     1 1       1   1 1 1     1         1 1           28
29 12               1     1           1             1         1     1             1 1       1     1         1             1 29
30 15     3     1   1     1                       1 2             1             2       1         1             1           30
31 12             1 1     1                   3               1   1         1       1                               1   1   31
32 13         1   1   1 2   1       1 1                 1         1                 1                                     2 32
33 13     1   2     1 1               2                     1 1     1                                   1         1     1   33
34 14                     2   1                         1         2 1       2     1   1         1                       2   34
35 14       1 1                         1             2       1     1   1           2       1   1     1         1           35
36 21     1     1       1   1     1 1   2   2       1                               1 1 1   3   1 1             1   1       36
37 20   1 2               1     1 1 1       1 2     2             1 1       1     1               1         1             2 37
38 14 1 1   2 1 1                                 1                         1 1           1                   1     1 1 1   38
39 15       1 1               1     1           1 1                       1       1     1             1 1 1         1   2   39
40 17 1             1         1 1 1       1 2           1                       2   1           1             1 1 1       1 40
41 16         1   2           1       2 1               1     1 2       1               1       1       1             1     41
42 12                     1                           1             1     1   1         1     1         1       1 1 1     1 42
43 12             1     1             2           1     1   1             1         1 1                     1 1             43
44 13     1 1         1     2   1     1   1 1                             1                                       1 1     1 44
45 13       1                   1                     2       1     1     2                   1   2 1     1                 45
46 15     1             1       1         1                 1     1     2         1 1     1 1       2 1                     46
47 14       2 1           1 1                   1         1                 1 1         1     2       1 1                   47
48 12     1         1 1   1           1                   1 2     1         1                                 1     1       48
49 26 1 1             1 1     1 1             1   1 1 1   2     1 1             1     1 1 2   1   1 1   1 1       1   1     49
50 17   1             1       1       1     1 1       1   1   1   1   1     2                 1           2               1 50
51 19   1     1     1 1       1     1 1           1     1       1           1 1 2   1   1           1         1   1         51
52 20 1 1       1 2 1   1 2 2   1           1                         2             1       1               1         1 1   52
53 22     1   1   1                                 1   1 2               4 1   1   1 1   1     1 2   1   1         1       53
54 17 1           1           1     1                       1     1 1 1   1   1   1   2   1         1               1     1 54
55 16         2                   1   2           1     1 1       1 1             1           1       2                 2   55
56 17 2               1       1   1               1 1 1   1 1 1     1         1   1         1     1 1                       56
57 14     1 1                 1     1         2               1         1   1 1 2 1                                 1       57
58 14 2 2           1       1       1     1         1 1         1                           1           1 1                 58
59 28           2 1         2 1 2       1 1 1   2     1       2 1   1     1 1     1 1   1   1   1     1       1           1 59
60 11   1                           1   1 1     2 1                                 1                       1 1       1     60
61 9                           1       1 1     1       1         1                         1             1       1         61
62 22                 1         1             1     1           1     1   1 1 1 1     2 1 1     2     2     1   1         2 62
63 12             1 1               1             1         1         1       1             1 1       1   1     1           63
64 14       1   1         1 1   1   1 2                                   1                   1 1             1 1     1     64
65 19 1   1             1                   2 1   1       1 2   1         1     1           1     2     1     2             65
66 9               1   2             1                     1                                 1 1           1     1         66
67 20 1 1 1 1   1     1       1         1                   1       1             1   1   1   3               1   1 1 1     67
68 19           2   1       2                             2 1 1 1     2 1               1       1   1     2     1           68
69 13                                                   1 1 1   1   1         1 1             1   1       1           2 1   69
70 16   1     1         1       1           1 1 1 1             1 1     2           1 1                   1         1       70
71 16                   1   1     1   1             1 1       1 1                   1               2 1           1 1   2   71
72 17   1         1             2             1     1         1       1     1         1 1       1   1   1       1 2         72
73 18     1 1 1 1   1 1   1           1 1             1             1     1           2 1       1           1     1         73
74 10             1                                               1             1       2   2           1             1 1   74
75 15 1 1 1         2     1               1   1   1   1     1                                       2         1           1 75
76 17         1         1 1             1     1 1 1         1   1 1                       1       1         1 1 1 1     1   76
77 24   1   1         1   2 1   1       1       1 2 1 1       1                 2         1     1 1   1   1     1 1 1       77
78 15 1     1                     1           1 1               1       2     2       1                   2 1           1   78
79 22   1             2             1           1 2 2   1   1 1 1           1             1 1               1   1       2 2 79
80 15   1                 1 1     1     1   1   1     2   1           3   1                       1                         80
81 25 1 1 1 1 1 2 1 1     1     1 1                     1         1   2       1 2                           2   1     1 2   81
82 23               1 1 1       1               1       1 1   1     1   1     1 1 1                   2 2 2 1 1   1 1       82
83 16             1         1 1   2     1                   1   1 1 1           1               1 1     1         1 1       83
84 11                   1   1   1 1                                         1 2     1     1             1 1                 84
85 16       1     2           1               1         1       1       1 1 1 1   1     2 1         1                       85
86 14       1             1   1         1     2 1   1     1         1       2 1                                 1           86
87 16 1       1 1                   1 2                   1           1         1     1 1   1 1                   1   1   1 87
88 14       1   1 1   1   1           1                   1       1                 1 1         1                   2   1   88
89 17           1           1           1             1 1 1 1 1 1                   1       1       2   1   1 1       1     89
90 15           1   1       1                   1           2         1           3 1           1   1       1 1             90
91 12 1                                 1 1 1           1               1     1           1     1                 1 1     1 91
92 14                     1         2               1                       1         1   2           1 2   2 1             92
93 19   1 1       1           2     1   1 1     1 1             2       1             1   1     1   1         1 1           93
94 20 1   1 1     1   1 1   1       1 2   1   2     1     1         1   1                           1             1       1 94
95 18 1 1 1         1   1     2           1   1 1 1           2 1                                 1 1 1             1       95
96 14 1 1         1 1     1                       1 1   1     1     2               1                   1             1     96
97 18     1         1         1   1     1     1 1 1     1               1         1               2         2 1         1 1 97
98 17 1       1 1 1   1   1           1     1             1                   1         1 1           1 1 1           2     98
99 18 1     1           2         1 2                 1 1       1   1   1         1         1 1 1       1         1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
Ngày
/
Tháng