BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/09/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
Ngày
/
Tháng
00 18     1   2 1                 1           1     1     1         1 1   1     1     1   1                     1 1 1     1 00
01 11                                 1 1       2 1       1                                     1 1         1         2     01
02 24         2   1   1     1             1 1     1     2 1   1 1         1   1     1     1 1 1   1 1     1     1 1         02
03 12                           1   2 1             1 1                         1     1       1     1 1 1                   03
04 17 1         1     1   2     1   1 1 1     1     1   1           1                   1     1   1   1                     04
05 18   1   2               1     1           1   1           1       2   1     1         1 2         1   1           1     05
06 15 1   1     1     1   1   1   1                     1   1         1 1                   1                     1 1   1   06
07 13   1 2             1         1 2                   1 1         1   1         1               1                         07
08 17   1                 1 2     1   1 1     1                   2 1   1     1           1               1         1     1 08
09 12                       1         1                 1       1           1       1 1           1   1 1             1   1 09
10 17                   1     1 1 1                 1   1   1 2     1         1       2 1         1         1   1           10
11 24       1 1       1     1   1     1           1         1           2 1   1   1           1 1 1 1     1 2 1 1     1 1   11
12 24 1 1   1 1   1       1 1   1 1     1 1                         1 1 2     1 1 1     1   1           1 1   1         1   12
13 16   1         2 1                     2   1     1 1                     2     1     1         1   1               1     13
14 15 1       1   1                 2           1 1                     1   1           1     1       1         1   1     1 14
15 18     1       1 1       1 1 1           1 1   1             1         1       1 1               2   3                   15
16 20                             1 1     1         1 1   2       1         1       1       1     2 1 2         1   2 1     16
17 17 1                       2     2     1 1 1         1   1   1                 1     1     1 1     1                 1   17
18 14   1 1 1         1   1       1   1         2   1 1                 1                       1           1               18
19 18   1         2       1             1 1   1                 1             2   1   1 1             1 1 1   1 1           19
20 14         1 1   1                             1   1     1                           2   1           1   1 1 2           20
21 16     1       1       2         1           1       1     1     1         1                 1         2   1   1     1   21
22 17           1   1   1 1 1   4         1 1                 1 1   1           1 1                                   1     22
23 15           1   1                   2     1   1           1       1           1     1                 2     1       1 1 23
24 9           1       1     1                           1 1                           1                       2   1       24
25 10 1   1         1                                   1                       1         1     1   1 1                 1   25
26 15         1 1                   1   1 1                   1       1             2         1       2     1     1   1     26
27 15     1 2   1         1                             1 1       1           1 1 1                 1 1         1         1 27
28 8     1         1                               1 1                   1       1 1                                     1 28
29 19   1         1     1         1         1             2       1 1   1   1 2               1               1       3   1 29
30 14 1     1             1                   1                                 2     2     2 1         1         1       1 30
31 17           1   2 1 3               1 1 1         1               1             1                       1       1   2   31
32 22       1     1   1     1 1     1 1         1 2             1 2 1         1   1 1   1 1                 1 1         1   32
33 23                 1       1 1     2     1       1     1 1     1 1 1   1     1   3   1                     2 2 1         33
34 9 1                 1     1                 1       1           1           1                 1                       1 34
35 14   1   1             1           1         1 1 1                       1   1         1     1     1     1       1       35
36 20     1   1       2       1       1 1   2   1           1       1     1 1             1     1       1   1   1 1         36
37 12 1               1                         1         1               1               1   1             2   1 1   1     37
38 21   1 1                       1   1           2     2 1     1 1       1         1 2 1   1   1 1   1 1                   38
39 21 1     1 1     2   1   1       1   1         1 1 1     1   1   1                     1             1         1   1   2 39
40 20 1           1     1               1   1         1 1       1   1     1   1     1         2   1       1   2 1       1   40
41 17   1         1     1     1 1     1         3                         1     1     1     1 1         1   1           1   41
42 25 2             2     1       1 1     2         1 1     2 1       1               1   1   2   1   1     2     1 1       42
43 14         2         1     1             1 1 1               1     1       1             1       1     1   1             43
44 11                     1         1     1 2         1       1     1             1                     1               1   44
45 11   2         1                   2       1                           1   1               1           1               1 45
46 16           1   2 1 1         1 1   1 1 1                 2             1 1       1                           1         46
47 14 1     1     1     1       1         1     1               1       1   1 1         1     1           1                 47
48 18             1               1 1             1                       1     1 2   1   1       1       1       1 2 1 1 1 48
49 13       1             1     2     1       1                       1       1             1 2     1     1                 49
50 20 1 1       1 1     1   1 1           2   1 1     1 1       1     1 1                       1     1                 1 1 50
51 13   1   1   2 1                             1 1   1 1                                       1   1       1 1             51
52 13   1           1 1             1     1         1     3                         1                         1       1 1   52
53 19           1 1   1 1           1       1   1         1             2     1               1 3   1   1 1               1 53
54 14       1                 1   1                   1     1   1 1     1   1         1   1         1     1   1             54
55 11           1   1   1       1         1     1     1                 1 1           2                                     55
56 14     1           1         1 1         1       1 1                 1           1       1 1 1                     1 1   56
57 12 1       1           1       1   1                           1                   1 1 1     1   1               1       57
58 17   1   1                 1         1             1           1         1   1       1   1     1 1     1       2 1     1 58
59 19         2 1         1   1   1     1     1   1 1   2   1               1   1                 1           1   1       1 59
60 15       1               1 1               2         1 1     1     1     1               1   1     1               1 1   60
61 15               1       1       1 1     1           1           1     2               1         1       1 1       1   1 61
62 14 1             1       1         1                 1 1 1       1       1                       1 2 1               1   62
63 11   1             1     2               1         1             1               1   1     1             1               63
64 17                   2             1   1   1                 1 2 1   1       1   1       1 1   1 1               1       64
65 13 1         1       1               1             1           2   1 1           1   1               1               1   65
66 12 1   1   1   1 1         1             1             1           1                       1                   2         66
67 18     1     1         2 1 1           1   1   1         1             1   1             1           1   2       1 1     67
68 23     1   2     1 1       1           1           1 1 1     2 1 1     1     1         1 2             2     1   1       68
69 14     1                 2               1   1       1     1   1   1     2       1     1                 1               69
70 21 1     1                           1 1         2   1 1 1 2         1 2                     1   3   1         1   1     70
71 19     1         1       1   1     1 1     2       1                 1   2 1         1   1 1           1       1     1   71
72 20     2                 3     1     2 1 1     1       1       1   1     1       1     1     1   1                     1 72
73 9         2 1 1                             1   2         1                       1                                     73
74 15         1 1 1       1         1     1                   1 1                     1 1       1           1 1   1     1   74
75 18               1 1               1     1       1       1 1     2 1 1 1               1             1 1       1   1 1   75
76 14                               1       1     1   1     1         1 1   1   1 1               1   1   1           1     76
77 10   1                           1           1           1 1 1 1           1 1                                         1 77
78 15 1   1 2                       1 1       1       1         1   1       1         1 2   1                               78
79 13   1 1       1                 1     1 1         1       1       1         1         1         1           1           79
80 7                                   1         1                     1 1   1   1               1                         80
81 17 1 1       1     1 1               1 1         1               1     2   1   1       1     1     1             1       81
82 22 2 1     1     1 1   1 1 1       1       1   1               1   1         1     1 1         2   1       1     1       82
83 15       1   1 1       1       1           1   1                   1 1             1         1 1           1     1   1   83
84 15     1   1   1 1 1       1 1   1             1 1                               1     1             2                 1 84
85 14     1 1     1       1                                 1   2 1         1     1 2     1       1                         85
86 17       1 1                 1       1     1                 1     1     1   2 1   1         1           1 1     2       86
87 16   1     1 2             2         1                         1 1 1               1 2           1       1 1             87
88 20 1               2         1           1       1 1 1 1             1   1     1 1       1   1 1       1   1 1   1       88
89 11       1     1       1                 1             1         1         1                         1       1 1     1   89
90 19     1 2         1 1 1     1           1   1                 3                   1   1 1       1   1       2           90
91 18           1       2       1                       1       1         1     1           1 1 1     1           1 1 1 1 2 91
92 15 1 1                               1             1     1         1 1       1 1   1   2               1   1       1     92
93 14         1 1     1           1     1           1       1   2                                       1   1 1 2           93
94 11     2                 1 1   1                       1 1                                     1     1     1   1         94
95 17 1                         1 2               1         1 2             1     1           1   1   1           1 1 1   1 95
96 23   1   1         1 1   1 1   1   1       1 1 1 1 1       1               1         1   1       1 1             1 1   2 96
97 18                   1         1   1         1             2       1       1 1 1 1     1     1         1   1 1   1   1   97
98 15               1     1     1             1   1 2       1 1                   3             1       1         1         98
99 21   2           1 1       1 2 1     1       1         1 2 1   1       1 1       1       1       1       1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
Ngày
/
Tháng