BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
Ngày
/
Tháng
00 20           1                     1             1 1   1     1   2   1         1 2   1   1           1       2   1 1 1   00
01 14         1                   1         1                         2     1   1     1     1 1   1   1       1         1   01
02 12             1   1       1         1                 1                       1       1   1       1     1     2         02
03 14           1         1       2     1 1         1                       1     1           1   1 1                 1 1   03
04 13                   1         1 2                         1     1         1 1               1     1       1         1 1 04
05 20       1           1     1     2       1           1       1         2   1 1         3   1   1 1   1         1         05
06 17 1         1   1               1   1           1     1           1   2   1                     2 1 1           1 1     06
07 12     1 1         1                 1   1       1       1           1   2                           1   1               07
08 24 2           1             1       1             2 1 1         1     1 1         1 2 2 2     2     1   2               08
09 13   1 1         3       1           1 1 1                       1             1                               1       1 09
10 21   1 2   1     1       2                 1 1 2 1   1     1           1 1           1 1     1                         2 10
11 18               1 1             1   1 1           2   1           1 1 1 1 1   1                   1 1             2     11
12 12 1 2         1                                   1                               1   1     1           1   1   2       12
13 16             1         1   1                 1   1       1             1           2             1     1   2   1   2   13
14 13                 1 1     1             1 1     2     1                 1       1                     1             2   14
15 15               1   1 1       1       1         1       1 1             1 1   1           1 1   1                   1   15
16 16   1             1     1           1 1                     1 1     1       1       1     1 1         1 1 1           1 16
17 24 1 1       1   1     1   1           1     3     1 1           1           1   1 2     1             1   1       2 2   17
18 24       1   1     2         2   1       1 1 1       1 1 1     1       1 1       1     2   1   1 1     1     1           18
19 16     1                     1         1   1 1 1   1           1   2               1 1 1 1                     1       1 19
20 10                                   1     1               1 1 1   1                             2   1           1       20
21 12   1         1           1                 1 1                       2   1     1       1         1                   1 21
22 20 1   2   1   2 1             1     1                 1         1 1   1 1               1 1       1   1 1         1     22
23 10                   2                         1         1 1           1 1                   1         1               1 23
24 23     1   1   1 1                   1       2           1 1 1         1     3 1 1       1   2     1   1 1   1           24
25 14   1 1           1 1   2         1 1     2                                 1                 1   1           1         25
26 16 2 1 1   1         1         1       1               1   1                   1                   1   1 1   1     1     26
27 16       1   1                     2   1 1   1     3       1     1   1     1   1                               1         27
28 19         1 1     1   1 1   1               1         1         1   1 1       1   1               1         2   2     1 28
29 17   1 1     1     1 1     1         1                     1     1 1 2   1               1     1                 1     1 29
30 18 1 1   1               1             1       1         1   1         1 1   1   1   1     1     1 1         1     1     30
31 12   1   1             1     1   1 1 1     1                         1   1       1                   1                   31
32 17       1       2                       2 1 1         1 1     1             1           1   1 1 1   1           1       32
33 10   1   1   1             1           1 1           1     1             1                                             1 33
34 14           1         1     1             2       1                   1 2 1     1       1         1   1                 34
35 10     1 1                             1   1   1             1   1                             1               1 1       35
36 20 1 1         1             1     1 1     1 1 1 1           1 1     1   1           2         1     1       1       1   36
37 19                   1     1 1 2   1   1 1         1               2           1 1 1   1 1           2           1       37
38 13             1 2 1 1           1   1               1             1 1             1                   1     1           38
39 16       1     1 2       1                           1       1   1   1   1     1   1       1         1       1         1 39
40 18 1 1       2               1 2   2     1   2             1       1       1       1           1           1             40
41 17         1 2           1     1               1 1   1                 1       1                     1     1 2   1 2     41
42 13                       1                 1 1   1   2         2 1         1                                 1     1   1 42
43 21 1   1 1           1 1 1       2   1 1 1               1   2         1             1 1   1   1         1     1         43
44 19 1       1   1     1             1   1   1 1   2 1             1 1                         1 1         1 1 1         1 44
45 17 1           1   1 1   2 1               1 2     1 1                     1               1               1       2     45
46 14       1               1                       4             1           1 2       1 1               1       1         46
47 14     1   1 1 1                               1         1     1       1             1       1 1 2 1                     47
48 20                       2   1             1 2         1 1   1   1           1     1       1     1 1 2             2 1   48
49 28               1     1 1 1 2       1                       1 3 2 1 1     2     1             2 1 1 1 1     2 1     1   49
50 17         1 1       1 1 1         1   1       1     1 1                   2     1       1           1         1     1   50
51 8                           1 1   2   1                                       1   1                           1         51
52 27   2 1 1 1   1           2 1   1     1         1     1 1 1   2 1   1         1       1             1 1   1 1       2   52
53 22   1     1   1       2   1   1 1 1   1 1       1   1 1     1 1                 1 1     1 1                 1         1 53
54 17         2 1       2 1       1         1               1     1                               1     2     1 1         2 54
55 15 1           1   1                     1     1 1       1   1                     1   1 1   1     1             1 1     55
56 24     2           1     1 1         1           1     1 1 1     1     1       2     1   1 1           2 1     2   1   1 56
57 12     1   1   1                     1                                           1   1   1   1     1   1             1 1 57
58 5     1   1                                       1                             1                     1                 58
59 18                 1                     1       1   1   1         1       1 1     2 1 1 1 1       1           2 1       59
60 13       1 2 1         2                           1       1       1                     1 1             1         1     60
61 23 1     1 1         2     1 1       1     1       2   1     1               1       2     1 2   1       1       2       61
62 23 2           3               1 3         1       1   1 1     1           2     1         1   1         1 1     1     1 62
63 12     1 1           1 1           1         1 1                                 1       1             1 1 1             63
64 20 1 1     1     1           2   1       2             1             2   1               1   3             2   1         64
65 15         1         1 1                             2       3     2 1             1         1   1               1       65
66 18     1 1             1           3       1 1                       1 1   1               1         2 1 1 1           1 66
67 14         1     1         1   1   1   1 1                 1             1                     1         1 1   1 1       67
68 8 1                               1                                           1 1 1       1     1                 1     68
69 18         1 1 1   1         1   1 1 1     1 1             1                 2   1           1         1 1             1 69
70 10   1         1               1       1             1 2   1                         1 1                                 70
71 14           1   1   1                                   3 1   1       1       2 2           1                           71
72 14   1                 1     1             1           1 1       1         1   1 1 1                   1   1 1           72
73 16     1         1   1           1                   1 1       1 1 1 1 1           1         1 2           1             73
74 21 1         2     2   1 1     3 1   1                   1     1 1     1     1 1   1 1                     1             74
75 11 1           1   1 1                     1     1                       1                 1       1               1 1   75
76 17 1     2                 2   1   1   1       1 1                         1 1                   1         1 1   2       76
77 15       1   1         1 1 1     1             1             1   1 1 1                               1 1             1 1 77
78 15 1           1       2   1     1             1   1 1           1 1         1     1               1     1               78
79 19     1       1 1 2   2                 1     1         1 1   1                 1 1 1                   1   1 2         79
80 16                     1               1           1 1         1     1     1     1     4 1                 1     1   1   80
81 7               1   1   1           1                                     1 1                         1                 81
82 15       1 3                       1     1     1           1       1 1         1                 1     2               1 82
83 11                           1 1         1 1     1   2   1     1                                 1 1                     83
84 17     1           1   1         1     1 1                             1     1 1     2     1             1     3     1   84
85 9                                         1     1       1     1       1                   1 1             1         1   85
86 12                 2               1                   1     1       2   1   1         1     1       1                   86
87 16 1               2 1       1 1       1       1     1                           1             1         2 2       1     87
88 13   2                     2 1                     1 1     1     1 1                           1       1             1   88
89 23   1   2   2             1     1   1         1   2 1     2 1     1         1       1   1       2               1 1     89
90 22   1       1             1   2 1   1   1   1 2     1                     1           1   1       2 1           2 1 1   90
91 17                     1     2         1 1   1             1 1   1       1           1         1   1 1   1     2         91
92 9       1   1           1                       1 1                 1     1       1     1                               92
93 16         1     1                             1           1   2   1 1   1   1 1     1     1     1           1   1       93
94 14   1 1         1         1   1       1                     1       1           1     1 2       1         1             94
95 23 1   1 1       1   1     1         1   1 1   2       1   1                 1               2   1 1   1   1       1 1 1 95
96 14               1       1 1     1 1                     2         1           1                 1       1 1   1       1 96
97 14 1     1     1   1               1                         1         1   1   1   1         1 1                   1   1 97
98 17   1 1 1               1   1             1 1         2 1   1   1                 1   1   1   1 1                       98
99 6                               1 1           1             1                         1                             1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
Ngày
/
Tháng