BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 06/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
Ngày
/
Tháng
00 18 1   1                 1   2   2 2     1 1   1   2                       1     1               1       1               00
01 9                               1   1           2         1 1       1                           1     1                 01
02 15 1   2 1                         1             1 3 1         1               1         1 1         1                   02
03 27   1         2 1           1 1       1       1       1             1 1 1 1   1 1 2 1     1 1   1     1 1   1 1 1 1     03
04 14           1     1 1   1   1 1   1 1                         1                 1       1                   2 1         04
05 21 1     2     1   1 1     1     2           1 1   1     1 1                           1     1 1   1         2   1       05
06 7       1       1                                           1 1 1                     1                       1         06
07 21       1     2   1   1     1         1     1 2 1       1               2       1   1     1 1     1     2               07
08 22       1 1     1     1         1 2       1         2       1           1 1     1       1     1   1             1   2 2 08
09 13 1         1         1 1     1   1                                   1 1     2       1     2                           09
10 16     1     1   1   1                 1       1       1           1             3 1   1       1             1   1       10
11 8   1                       1                         1                           1           1 1       1   1           11
12 23     1 1   1     3       1   3         1     1           1 1 1       1 1           1           1   1 1   1     1       12
13 13             1     1                               1 1       2         2 1           1             1             1   1 13
14 13   1                   1 1       1     1                             1           1               1     1   1 3         14
15 20 2 1   1   1               1         1               1           2   1       2 2       1     1   1       1 1           15
16 17       2   1       1                     1           1     2   1 1     1 1 1         2         1             1         16
17 8           1                   1       1           1                                 1                       1       2 17
18 9                 1         1 1                     1   1 1     1                                               1 1     18
19 22 1             1       1   2   1   2 1 1         1 1     1 1       1         1 2 2                       1     1       19
20 14         1       1       1       1         1           1         1     1       1         1 1         1       1       1 20
21 12         1     1   1           1         1     1                     1 1                           1         1   1 1   21
22 14         1   1 1             1 1                             1         1   1     1       2   1                   1 1   22
23 20 1 1         1             2           1   1       1   1 1 1                   1 1     1     2   1       2         1   23
24 13   1         1     1 1                         1     1     1       2           1           1             1         1   24
25 11       1   1         1 1               1             1               1       1   1                             2       25
26 16 1 1     1 1               1 2       1             1         1           2       1         1         1     1           26
27 17   1     1   1           1         1     1                       1 2 1 1         1       1         2   2               27
28 15                           2         1 2   2         1                   1   1     1       1               1     1 1   28
29 14       2       1         1     1 1 1   1                 1     1           1             1         1     1             29
30 24   1     1   1 1   1 1     2 1   1 2           3     1   1     1                       1 2             1             2 30
31 14           1 1               1     1 1                 1 1     1                   3               1   1         1     31
32 18 1   2   1         1 2           1                 1   1   1 2   1       1 1                 1         1               32
33 17     1   1     1             1 1   1     1     1   2     1 1               2                     1 1     1             33
34 12     1   1           1                                         2   1                         1         2 1       2     34
35 13     1   1   1     1           1                 1 1                         1             2       1     1   1         35
36 20     1       1 1 1 2       2 1                 1     1       1   1     1 1   2   2       1                             36
37 19     1           1     1               1     1 2               1     1 1 1       1 2     2             1 1       1     37
38 14                     1   2       1 1       1 1   2 1 1                                 1                         1 1   38
39 12         1     1         1 1           1         1 1               1     1           1 1                       1       39
40 15                         1       2 1       1             1         1 1 1       1 2           1                       2 40
41 18       2       1 2                     1           1   2           1       2 1               1     1 2       1         41
42 13 1 1           1   1   1       1       1 1                     1                           1             1     1   1   42
43 12 2                   1       1                         1     1             2           1     1   1             1       43
44 12 1                     1                       1 1         1     2   1     1   1 1                             1       44
45 13   1 1 1                 1               1       1                   1                     2       1     1     2       45
46 12   1           1             1       1         1             1       1         1                 1     1     2         46
47 14 1 1           2               1                 2 1           1 1                   1         1                 1 1   47
48 17         1       1 1   1 1           1 1       1         1 1   1           1                   1 2     1         1     48
49 25   2         1 1 1   1   2     2           1 1             1 1     1 1             1   1 1 1   2     1 1             1 49
50 21   1     1             3   1         1 1     1             1       1       1     1 1       1   1   1   1   1     2     50
51 17           1                 1   1           1     1     1 1       1     1 1           1     1       1           1 1 2 51
52 16     1                                     1 1       1 2 1   1 2 2   1           1                         2           52
53 20     1   1 1     1   1                   2     1   1   1                                 1   1 2               4 1   1 53
54 17   1 1 1       1     1 1               1   1           1           1     1                       1     1 1 1   1   1   54
55 14       1           1               1     1         2                   1   2           1     1 1       1 1             55
56 19   1       1           2         1   1     2               1       1   1               1 1 1   1 1 1     1         1   56
57 17           1       1         1     1 1         1 1                 1     1         2               1         1   1 1 2 57
58 20 2                 1   1 1         2 1   1 2 2           1       1       1     1         1 1         1                 58
59 28             2       1   1 1   1   2                 2 1         2 1 2       1 1 1   2     1       2 1   1     1 1     59
60 10     3                                       1                           1   1 1     2 1                               60
61 12       1   1     1             1       1 1                           1       1 1     1       1         1               61
62 12                     2                                     1         1             1     1           1     1   1 1 1 1 62
63 18   1   1         2 1 1   3     1 1                     1 1               1             1         1         1       1   63
64 16         1       2       2     1     1           1   1         1 1   1   1 2                                   1       64
65 19       1           1   1           1 1 1   1   1             1                   2 1   1       1 2   1         1     1 65
66 12         1                   1     1 2 1 1               1   2             1                     1                     66
67 16             1 1 2                 1     1 1 1 1 1   1     1       1         1                   1       1             67
68 17   2                                   1 1           2   1       2                             2 1 1 1     2 1         68
69 10                 2                 1                                                         1 1 1   1   1         1 1 69
70 16         2 1   1                             1     1         1       1           1 1 1 1             1 1     2         70
71 14 2 1 1               1   1                                   1   1     1   1             1 1       1 1                 71
72 12         1             1         1           1         1             2             1     1         1       1     1     72
73 16       1   1 1                   1             1 1 1 1   1 1   1           1 1             1             1     1       73
74 8     1     2     1 1                                   1                                               1             1 74
75 13                   1                     1 1 1 1         2     1               1   1   1   1     1                     75
76 19 1     1   1 1       1 1             1 1 1         1         1 1             1     1 1 1         1   1 1               76
77 17                 1                           1   1         1   2 1   1       1       1 2 1 1       1                 2 77
78 19   1     1     2       1 1       1 1     1 1     1                     1           1 1               1       2     2   78
79 16     1                                   1   1             2             1           1 2 2   1   1 1 1           1     79
80 15                             1               1                 1 1     1     1   1   1     2   1           3   1       80
81 27 1     1 1 3         1       1             1 1 1 1 1 2 1 1     1     1 1                     1         1   2       1 2 81
82 15                   1           1   1                     1 1 1       1               1       1 1   1     1   1     1 1 82
83 12                                 1                     1         1 1   2     1                   1   1 1 1           1 83
84 16 2       2   1     1 1   1 1                                 1   1   1 1                                         1 2   84
85 19 1   1         1     1       1 1 1   1           1     2           1               1         1       1       1 1 1 1   85
86 18                     1     1 1   1       1       1             1   1         1     2 1   1     1         1       2 1   86
87 14     1                 1             1 1 1 1       1 1                   1 2                   1           1         1 87
88 16 1         1 2                 1 1 1 1           1   1 1   1   1           1                   1       1               88
89 14   1         1         1     1           1           1           1           1             1 1 1 1 1 1                 89
90 15 1     1           1         1       1 2 1           1   1       1                   1           2         1           90
91 9                           1             1 1                                 1 1 1           1               1     1   91
92 13             1       1   1     2 1 2                           1         2               1                       1     92
93 20 1       1     1   1   1   1             1   1 1       1           2     1   1 1     1 1             2       1         93
94 19       1                 1                 1   1 1     1   1 1   1       1 2   1   2     1     1         1   1         94
95 20     1     1   1       2               1   1 1 1         1   1     2           1   1 1 1           2 1                 95
96 17   1 2     1       1                 1     1 1         1 1     1                       1 1   1     1     2             96
97 16       1 1     1           1         1   1     1         1         1   1     1     1 1 1     1               1         97
98 19   1     1 1 1     1   1 1           2     1       1 1 1   1   1           1     1             1                   1   98
99 22   1         1   1   2       2 1 1     1   1     1           2         1 2                 1 1       1   1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
Ngày
/
Tháng