BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 12/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
Ngày
/
Tháng
00 19     1     1     1         1 1   1     1     1   1                     1 1 1     1     1 1 1       1           1 1     00
01 12       2 1       1                                     1 1         1         2         1     1     1                   01
02 25 1 1     1     2 1   1 1         1   1     1     1 1 1   1 1     1     1 1             1   1   1         1         2   02
03 16           1 1                         1     1       1     1 1 1                     1   1       1 1 1   1   2         03
04 11     1     1   1           1                   1     1   1   1                         1   1                         1 04
05 17     1   1           1       2   1     1         1 2         1   1           1           1           1 2               05
06 10               1   1         1 1                   1                     1 1   1   1                         1         06
07 10               1 1         1   1         1               1                           1         1     1 1               07
08 12     1                   2 1   1     1           1               1         1     1                     1             1 08
09 15               1       1           1       1 1           1   1 1             1   1 1     1   1   1 1                   09
10 17           1   1   1 2     1         1       2 1         1         1   1                     1       2 1               10
11 24         1         1           2 1   1   1           1 1 1 1     1 2 1 1     1 1       1         1 1     1     1   1   11
12 19 1                         1 1 2     1 1 1     1   1           1 1   1         1         1       1     2         1     12
13 18 2   1     1 1                     2     1     1         1   1               1     1 1                     2   1     1 13
14 15       1 1                     1   1           1     1       1         1   1     1               3   1               1 14
15 15   1 1   1             1         1       1 1               2   3                     1   1                 1           15
16 24 1         1 1   2       1         1       1       1     2 1 2         1   2 2       3                     1     1     16
17 18 1 1 1         1   1   1                 1     1     1 1     1                 1   2           1         1   1 1       17
18 11       2   1 1                 1                       1           1                   1       1               1 1     18
19 15 1   1                 1             2   1   1 1             1 1 1   1 1                     1                 1       19
20 14         1   1     1                           2   1           1   1 1 2                     1           1 1           20
21 17       1       1     1     1         1                 1         2   1   1     1           1   1         2     1   1   21
22 11 1 1                 1 1   1           1 1                                   1                 1     1           1     22
23 13     1   1           1       1           1     1                 2     1       1 1 1                                 1 23
24 8                 1 1                           1                       2   1                                       1 1 24
25 11               1                       1         1     1   1 1                 1       1                   1       2   25
26 19 1                   1       1             2         1       2     1     1   1       1     1 1           1 2     1 1   26
27 12               1 1       1           1 1 1                 1 1         1         1 1               1                   27
28 9           1 1                   1       1 1                                     1         1           1         1     28
29 20   1             2       1 1   1   1 2               1               1       2   1 1         1             1 1     2   29
30 17     1                                 2     2     2 1         1         1       1           2   1 1 1     1           30
31 13 1 1         1               1             1                       1       1   2               1 1         1         1 31
32 16       1 2             1 2 1         1   1 1   1 1                 1 1         1                   1                   32
33 25   1       1     1 1     1 1 1   1     1   3   1                     2 2 1               1         2     1   1 1 1     33
34 11       1       1           1           1                 1                       1     1 1       1           1     1   34
35 14       1 1 1                       1   1         1     1     1     1       1               1   1   1       1           35
36 18   2   1           1       1     1 1             1     1       1   1   1 1               1         1       2 1         36
37 17       1         1               1               1   1             2   1 1   1         2 1 1           1 1     1       37
38 22         2     2 1     1 1       1         1 2 1   1   1 1   1 1                     1   1   1   1                   1 38
39 19         1 1 1     1   1   1                     1             1         1   1   2   1       1   1   1 1 1   1         39
40 19   1         1 1       1   1     1   1     1         2   1       1   2 1       1                             1 1   1   40
41 18       3                         1     1     1     1 1         1   1           1       1       1       1   1     1 1 1 41
42 24 2         1 1     2 1       1               1   1   2   1   1     2     1 1         1 1 1       1     1 1             42
43 20   1 1 1               1     1       1             1       1     1   1                 1   3     1   1 1   2   1       43
44 13 1 2         1       1     1             1                     1               1     1         1   2                   44
45 12     1                           1   1               1           1               1           1             2   1   2   45
46 9 1 1                 2             1 1       1                           1                                           1 46
47 13 1     1               1       1   1 1         1     1           1                     1 1                   1   1     47
48 20         1                       1     1 2   1   1       1       1       1 2 1 1 1               1 1 1   1     1       48
49 13     1                       1       1             1 2     1     1                 2       1 1                       1 49
50 22 2   1 1     1 1       1     1 1                       1     1                 1 1     2 1   1 1   1     1         1 1 50
51 13       1 1   1 1                                       1   1       1 1                         1     1 1     1   1     51
52 11 1         1     3                         1                         1       1 1       1                     1         52
53 21   1   1         1             2     1               1 3   1   1 1               1 1     1 1     1         1     1   1 53
54 15             1     1   1 1     1   1         1   1         1     1   1             1         1                   1   1 54
55 16 1     1     1                 1 1           2                                       2   1 2         1   1   1 1       55
56 12   1       1 1                 1           1       1 1 1                     1 1                 1   1                 56
57 9                         1                   1 1 1     1   1               1                   1               1       57
58 17             1           1         1   1       1   1     1 1     1       2 1     1     1               1     1       1 58
59 19     1   1 1   2   1               1   1                 1           1   1       1           2 1       1         1 1 1 59
60 20     2         1 1     1     1     1               1   1     1               1 1         2   1 1 1   1       1     1   60
61 19   1           1           1     2               1         1       1 1       1   1     2   1     2   1 1             1 61
62 16               1 1 1       1       1                       1 2 1               1   1 1             1 1       2         62
63 13   1         1             1               1   1     1             1                           2 1     1 2             63
64 23 1   1                 1 2 1   1       1   1       1 1   1 1               1       1 1   1           1 1 1   1 1 1     64
65 14             1           2   1 1           1   1               1               1           1           1         1 1 1 65
66 10   1             1           1                       1                   2         1         1   1             1       66
67 14 1   1   1         1             1   1             1           1   2       1 1               1   1                     67
68 24 1           1 1 1     2 1 1     1     1         1 2             2     1   1               1         1 1 1 1   2       68
69 11   1   1       1     1   1   1     2       1     1                 1                                                   69
70 20 1         2   1 1 1 2         1 2                     1   3   1         1   1     1                         1         70
71 15     2       1                 1   2 1         1   1 1           1       1     1   1       1                           71
72 18 1 1     1       1       1   1     1       1     1     1   1                     1                       2 1 2   1     72
73 12       1   2         1                       1                                                       2 1   1 1 2       73
74 19 1                   1 1                     1 1       1           1 1   1     1     2   1 1   1 1   1     1       1   74
75 19   1       1       1 1     2 1 1 1               1             1 1       1   1 1     1             1 1       1         75
76 14   1     1   1     1         1 1   1   1 1               1   1   1           1                         1               76
77 18       1           1 1 1 1           1 1                                         1       1     4   2     1           2 77
78 13     1       1         1   1       1         1 2   1                               1         1 2                       78
79 19 1 1         1       1       1         1         1         1           1           2 1       1 1   1             1 2 1 79
80 8         1                     1 1   1   1               1                                         1               1   80
81 14 1         1               1     2   1   1       1     1     1             1       1   1                 1             81
82 16     1   1               1   1         1     1 1         2   1       1     1           1       1               2       82
83 14     1   1                   1 1             1         1 1           1     1   1     1   1   1                       1 83
84 13         1 1                               1     1             2                 1                 1 1 1   1   2       84
85 16                   1   2 1         1     1 2     1       1                           1 1   1           1 1           1 85
86 16     1                 1     1     1   2 1   1         1           1 1     2       1       1               1           86
87 14                         1 1 1               1 2           1       1 1                   1 1 1   1   1                 87
88 24   1       1 1 1 1             1   1     1 1       1   1 1       1   1 1   1         1     1           1 2   1 1 1     88
89 9   1             1         1         1                         1       1 1     1                                 1     89
90 16   1   1                 3                   1   1 1       1   1       2           1     1         1             1     90
91 19               1       1         1     1           1 1 1     1           1 1 1 1 2     1 1 1         1             1   91
92 14             1     1         1 1       1 1   1   2               1   1       1     1                             1     92
93 15           1       1   2                                       1   1 1 2           1     1     1   2                 1 93
94 15                 1 1                                     1     1     1   1           2 1 1                 1     3 1   94
95 19         1         1 2             1     1           1   1   1           1 1 1   1 1       1 1     1     1       1     95
96 22     1 1 1 1 1       1               1         1   1       1 1             1 1   2   1     1 1   2           1 1       96
97 19       1             2       1       1 1 1 1     1     1         1   1 1   1   1     1 1                         1   1 97
98 19     1   1 2       1 1                   3             1       1         1         1                 1 1     1     1 2 98
99 15       1         1 2 1   1       1 1       1       1       1       1                   1     1                     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
Ngày
/
Tháng