BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
Ngày
/
Tháng
00 19   2   2 2     1 1   1   2                       1     1               1       1                 1 1   1 1             00
01 12       1   1           2         1 1       1                           1     1                                 1     2 01
02 16         1             1 3 1         1               1         1 1         1                   1                 2 1 1 02
03 25   1 1       1       1       1             1 1 1 1   1 1 2 1     1 1   1     1 1   1 1 1 1                     2       03
04 16   1 1   1 1                         1                 1       1                   2 1         1 1     1 2   1         04
05 19 1     2           1 1   1     1 1                           1     1 1   1         2   1       1 1 1             1     05
06 8                                   1 1 1                     1                       1                   1         2   06
07 22   1         1     1 2 1       1               2       1   1     1 1     1     2                 1     1   1 2   1     07
08 21       1 2       1         2       1           1 1     1       1     1   1             1   2 2     1 1 1               08
09 10     1   1                                   1 1     2       1     2                                       1           09
10 18             1       1       1           1             3 1   1       1             1   1       1   1 1     1     1   1 10
11 10   1                         1                           1           1 1       1   1           1           2           11
12 20 1   3         1     1           1 1 1       1 1           1           1   1 1   1     1           1 1 1               12
13 11                           1 1       2         2 1           1             1             1   1                         13
14 16 1       1     1                             1           1               1     1   1 3               1 1   1 1     1   14
15 17   1         1               1           2   1       2 2       1     1   1       1 1           1           1           15
16 17                 1           1     2   1 1     1 1 1         2         1             1                   1         2 1 16
17 9       1       1           1                                 1                       1       2     1           1       17
18 11   1 1                     1   1 1     1                                               1 1       1       1   1         18
19 22   2   1   2 1 1         1 1     1 1       1         1 2 2                       1     1           1       1       1   19
20 18 1       1         1           1         1     1       1         1 1         1       1       1       1     1 1 1   2   20
21 15       1         1     1                     1 1                           1         1   1 1   1     2     1         2 21
22 12     1 1                             1         1   1     1       2   1                   1 1                   1       22
23 17   2           1   1       1   1 1 1                   1 1     1     2   1       2         1                           23
24 10                       1     1     1       2           1           1             1         1           1               24
25 10               1             1               1       1   1                             2       1 1       1             25
26 15   1 2       1             1         1           2       1         1         1     1                 1 1         1     26
27 16 1         1     1                       1 2 1 1         1       1         2   2               1               1       27
28 20   2         1 2   2         1                   1   1     1       1               1     1 1       1   1 1 1     1     28
29 15 1     1 1 1   1                 1     1           1             1         1     1             1 1       1     1       29
30 20   2 1   1 2           3     1   1     1                       1 2             1             2       1         1       30
31 13     1     1 1                 1 1     1                   3               1   1         1       1                     31
32 12         1                 1   1   1 2   1       1 1                 1         1                 1                     32
33 15     1 1   1     1     1   2     1 1               2                     1 1     1                                   1 33
34 12                                       2   1                         1         2 1       2     1   1         1         34
35 14       1                 1 1                         1             2       1     1   1           2       1   1     1   35
36 22   2 1                 1     1       1   1     1 1   2   2       1                               1 1 1   3   1 1       36
37 18               1     1 2               1     1 1 1       1 2     2             1 1       1     1               1       37
38 14 2       1 1       1 1   2 1 1                                 1                         1 1           1               38
39 14 1 1           1         1 1               1     1           1 1                       1       1     1             1 1 39
40 17 1       2 1       1             1         1 1 1       1 2           1                       2   1           1         40
41 16               1           1   2           1       2 1               1     1 2       1               1       1       1 41
42 11       1       1 1                     1                           1             1     1   1         1     1         1 42
43 11     1                         1     1             2           1     1   1             1         1 1                   43
44 10                       1 1         1     2   1     1   1 1                             1                               44
45 14 1               1       1                   1                     2       1     1     2                   1   2 1     45
46 17     1       1         1             1       1         1                 1     1     2         1 1     1 1       2 1   46
47 15       1                 2 1           1 1                   1         1                 1 1         1     2       1 1 47
48 13 1           1 1       1         1 1   1           1                   1 2     1         1                             48
49 27 2     2           1 1             1 1     1 1             1   1 1 1   2     1 1             1     1 1 2   1   1 1   1 49
50 17   1         1 1     1             1       1       1     1 1       1   1   1   1   1     2                 1           50
51 19     1   1           1     1     1 1       1     1 1           1     1       1           1 1 2   1   1           1     51
52 17                   1 1       1 2 1   1 2 2   1           1                         2             1       1             52
53 22                 2     1   1   1                                 1   1 2               4 1   1   1 1   1     1 2   1   53
54 16               1   1           1           1     1                       1     1 1 1   1   1   1   2   1         1     54
55 16           1     1         2                   1   2           1     1 1       1 1             1           1       2   55
56 19         1   1     2               1       1   1               1 1 1   1 1 1     1         1   1         1     1 1     56
57 16     1     1 1         1 1                 1     1         2               1         1   1 1 2 1                       57
58 18 1         2 1   1 2 2           1       1       1     1         1 1         1                           1           1 58
59 31 1 1   1   2                 2 1         2 1 2       1 1 1   2     1       2 1   1     1 1     1 1   1   1   1     1   59
60 8                     1                           1   1 1     2 1                                 1                     60
61 10       1       1 1                           1       1 1     1       1         1                         1             61
62 18                                   1         1             1     1           1     1   1 1 1 1     2 1 1     2     2   62
63 15 3     1 1                     1 1               1             1         1         1       1             1 1       1   63
64 15 2     1     1           1   1         1 1   1   1 2                                   1                   1 1         64
65 20           1 1 1   1   1             1                   2 1   1       1 2   1         1     1           1     2     1 65
66 13     1     1 2 1 1               1   2             1                     1                                 1 1         66
67 18           1     1 1 1 1 1   1     1       1         1                   1       1             1   1   1   3           67
68 18               1 1           2   1       2                             2 1 1 1     2 1               1       1   1     68
69 10           1                                                         1 1 1   1   1         1 1             1   1       69
70 14                     1     1         1       1           1 1 1 1             1 1     2           1 1                   70
71 13 1                                   1   1     1   1             1 1       1 1                   1               2 1   71
72 15         1           1         1             2             1     1         1       1     1         1 1       1   1   1 72
73 17         1             1 1 1 1   1 1   1           1 1             1             1     1           2 1       1         73
74 8                               1                                               1             1       2   2           1 74
75 14                 1 1 1 1         2     1               1   1   1   1     1                                       2     75
76 15             1 1 1         1         1 1             1     1 1 1         1   1 1                       1       1       76
77 20                     1   1         1   2 1   1       1       1 2 1 1       1                 2         1     1 1   1   77
78 15 1       1 1     1 1     1                     1           1 1               1       2     2       1                   78
79 17                 1   1             2             1           1 2 2   1   1 1 1           1             1 1             79
80 16     1               1                 1 1     1     1   1   1     2   1           3   1                       1       80
81 20     1             1 1 1 1 1 2 1 1     1     1 1                     1         1   2       1 2                         81
82 19       1   1                     1 1 1       1               1       1 1   1     1   1     1 1 1                   2 2 82
83 15         1                     1         1 1   2     1                   1   1 1 1           1               1 1     1 83
84 12 1 1                                 1   1   1 1                                         1 2     1     1             1 84
85 20     1 1 1   1           1     2           1               1         1       1       1 1 1 1   1     2 1         1     85
86 17   1 1   1       1       1             1   1         1     2 1   1     1         1       2 1                           86
87 16             1 1 1 1       1 1                   1 2                   1           1         1     1 1   1 1           87
88 15       1 1 1 1           1   1 1   1   1           1                   1       1                 1 1         1         88
89 16     1           1           1           1           1             1 1 1 1 1 1                   1       1       2   1 89
90 18     1       1 2 1           1   1       1                   1           2         1           3 1           1   1     90
91 11   1             1 1                                 1 1 1           1               1     1           1     1         91
92 17 1     2 1 2                           1         2               1                       1         1   2           1 2 92
93 19   1             1   1 1       1           2     1   1 1     1 1             2       1             1   1     1   1     93
94 19 1                 1   1 1     1   1 1   1       1 2   1   2     1     1         1   1                           1     94
95 18               1   1 1 1         1   1     2           1   1 1 1           2 1                                 1 1 1   95
96 14             1     1 1         1 1     1                       1 1   1     1     2               1                   1 96
97 16   1         1   1     1         1         1   1     1     1 1 1     1               1         1               2       97
98 17 1           2     1       1 1 1   1   1           1     1             1                   1         1 1           1 1 98
99 22     2 1 1     1   1     1           2         1 2                 1 1       1   1   1         1         1 1 1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
Ngày
/
Tháng