BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/01/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
Ngày
/
Tháng
00 12                     1   1 2           1 1   1   1   1                         1 1                                   1 00
01 15   1 1     1               1   1     1         1   1                 1 1   1 1 1                   1   1               01
02 12                         1             1                         1       1       1   1     2 1 1               1 1     02
03 15 1       1         1 1               1 2   1   1                                                 1       1 1     2   1 03
04 15   2           1               1 1   1     1   1               2 1   1 1   1 1                                         04
05 15   2   1               1           1 1 1     1   1         1     2                                   1       1 1       05
06 9               1   1                     1                   2   1         1         1                   1             06
07 17 2     2     2         1         1                     1 1     1                           1       2   1   1   1       07
08 15           1 1           1             1                       1           1   1     1 1   1   1     1   1       1 1   08
09 22 1     1               1   1               1       1     2 1       1   1                   2   1 2 2   1       1   2   09
10 18 1   2                         1       1   1 2       1   1         1 1       1 1 1   1       1     1                   10
11 18 1   1       1           1 2     1 1                       1                 2   1   1     1                     2 2   11
12 17 1   1     1     1       1       1                   1             1         1           1 1   2 1             2     1 12
13 27         1   1   1 1       1 1     1   1   1 1               1 1 2   1 1 1 1 1     1   2 1 1   1           1     1     13
14 23     1 1   1       1     2   1       1 1 1     1 1 1   2 1             1       1       3                       1   1   14
15 19     1   1         1                             2 1 3 1             2     2   1       2     1                       1 15
16 11   1     1                           1                         1 1         1       2                       1   2       16
17 17     1   1 1   1       1           2         1             1   1         1       1 1     1   1                   1   1 17
18 19 1         1 1 1             2       1     1       1   1       2     1         2                 2     1   1           18
19 21           1 1                           2       1 1 1   1       1 1           1 1 1   2   1           1   2 1       1 19
20 13       1                 1   3 1                     2 1 1         1                       1               1           20
21 5                       2             1           1                         1                                           21
22 15             1             1   1 1 1     1 2     1                             1                     3 1         1     22
23 15                       2           1 1       1   1     1             1 1         2 1                           1 1   1 23
24 14             1     1                   1                               1   2 1 1     1 1       2   1   1               24
25 21       1     1 1     2       1   1     1     1                     1 1     1 1   1     1 1           1 1 1   1   1     25
26 19   1   1   1   1         1     1 1   1         1   1     2   2       1   1         1 1 1                               26
27 9   1     1                                       1 1   1   1                         1                             1 1 27
28 20 1         1 1               1               1   1     1 1       1       1     1 1 1 1   1       2           1   2     28
29 15 1       1         1       1 1   1                     1   2         2       1         1       1       1               29
30 10   1     1     1       1                                     1           1             1   1             1   1         30
31 17     1 2 1     2   1 2         1 1               1   1             1       1         1                             1   31
32 14       1           1         1 1             1 1           2 1     1     1               1         1               1   32
33 13                     1   1               1     1 1   1         1                   1         1   1   1   1       1     33
34 14         1 1       1   1 1                 2   2   1               1                           1           1       1   34
35 19   3             1 1           1         1       1     2 1   1               1   1 1   1   1     1       1             35
36 14                 1       1 1   1   1 1   1       1           1       1     2         1   1                             36
37 18 1         2 1                   1 1                   1       1 1 1 1     1       1             1   1 2     1         37
38 18           2             1         1     1           1   1       1   1 1   2     1   2       1       1   1             38
39 15       1   1         1     1         2     1 1       1 1         1     1           1     1                   1         39
40 13 1 1                     1 1   1     1 1       1 1 1         1                                 1   1                   40
41 23     1       1   1 1                       1         1   1   2   1 1           1 2 1         2           1 1 2 2       41
42 18   1 2                 2 1         1 1             1 1       1     1           1                 1   1           1 2   42
43 21 1     1                 1         1 2     1 1   1               1 1   1 1           1   1     1 1     2 1     1       43
44 12             2   1                                         2   1                           1           2         2   1 44
45 17         1 1         1 1       3           1 1 1       1               1           1 1         1               1   1   45
46 14             1           1     1 2 1               1           1             1 1 1                       1     1 1     46
47 9 1                       1               1                     1       1                       1     1 1           1   47
48 23 1     1           1       1       1     1 2   1   1   1 1     1     1 2                 3   2     1                 1 48
49 15 1   1 1                     1 1       1                                 1                   1 1 1 1 1     1     1   1 49
50 17         1                 1       2             1 1 1     1 1 1         2       1 1   1             1       1         50
51 20         1   1   1 1 1 1         1 1 1 1     1     1       1         1     1 1                   2   1     1           51
52 15   2 1           1   1                       1       2               1       1           1             1       1 1   1 52
53 19                     1       1 1 1     1   1 1             1 1           1     1 1 1         1           1 1   1   1 1 53
54 13 1             1                       1 1     1                     1       1               1 1 1 1 1   1             54
55 23 2   1     1       1 2     1 1       1 2 1           1 1 2         1                     1 1         1 1   1           55
56 16 1 1         1 1       1     1             1 1                         1                   1   1 1   2     1 1         56
57 19       2         1   1         1 2       1 1 1           2     1         3                     1     1         1       57
58 17         1   1 1 1   1   1   2 1                             1   1             1           1   1         2           1 58
59 9                 1     1     1                                 1   1   2                           1         1         59
60 23   1 1   1 1     1     1     1                   1 2     1 1       2     1     1         1   1     1 1   1 1 1         60
61 7                 1                             1       1                         1                       1 1 1         61
62 11           1               1                 1             1   1                   1         1     1             1   2 62
63 16 1                 1       1             1   1             1   1     1                   1 1 1 1 1 1   1           1   63
64 18   1       3 1     1             1       2                   1         1 1       1 1     1             1         1   1 64
65 14               2       2               2                     1   1             1       1 1       1   1       1         65
66 19   1     1       1     1       1   1 1     1             1       1 1   1 1     2   1 1             1               1   66
67 22       1 3     2 1       1           1 1   1     1       1   1   1           1   1   1     1       1               1 1 67
68 20         1   1     2       1   1 1         1                   1   1             1       1     1     1 1 1   1 1 1 1   68
69 14   1       1     1       1 2       1     1                   1         1                                   1 1 2       69
70 15       1             1 1   1                   1           1                       1 1 1 2 1       1   1     1         70
71 20 1         1         1     1   1                   1 1   1 1               1     2 1 1   1   1   1     1     1     1   71
72 10             1   1         1 1   1 1                   1     1           1   1                                         72
73 11 1       1     2   2 1                             1                                       1               1     1     73
74 14     1           1               1     1           1             2 1     1 1           1 2     1                       74
75 13         1   1     1                         1   1 1     1 1           1 1             1     1               1         75
76 9     1                             1       1   1       1   1       1           1 1                                     76
77 15         1                 1               1                 1     1   2 1                   1       1     1   1   3   77
78 20               1   1 1 2 2       1       1     2   1           1         1             1       1         2       2     78
79 29     1 2 1   1 2 2 1         1   1           1             1   1   1   1     2 1 1         2 1   3                 2   79
80 13   1 1               1       1 1     1         1 1     1 1   1             1                                         1 80
81 16   1 1         1 1             1   1   1     1   2   1               1             1 1                           1   1 81
82 17 1 1   1   2     1   2       1                 1                   1         1   1 1       1                       2   82
83 15 1     1             1           1 2               1                         1 2   1 1         1   1           1       83
84 14 1     1       1   1             1     1       1     1   1         2                         1           1   1         84
85 17     1                 1             3         1     2           2           1           1   1         2   1         1 85
86 11   1                 1         1         1         3                     1       1 1                     1             86
87 16 1         1 1 1                                       2     1 1 1   1     1                 1       1       2       1 87
88 12                       1           2         1 1                     1               1   1       1           2 1       88
89 14     1           1   1       1   1         1   1 1   1                       2 1       1     1                         89
90 21       1         1     2 1   1           2     1     1 1             1   1 1   1     1       1 2         1     1       90
91 12               1   1       1                   1 1         1           1               1         1 1     1 1           91
92 21     1 1 1               1         1   1               1     1 1     1     1 1       1 1           1   1   2 2       1 92
93 17   1           1 1                     1           1   1 1 1   1 1         1           1   1       1     1 2           93
94 18     1 1 1       1 1 1       1       2                     1 1   1           1     1       1           1   1   1       94
95 17   1         1             1   1             1 1               1   1     1 1       1 2       1   1             1     1 95
96 11         1   1 1                                       1   1         1                       1 1         1           2 96
97 14     2                           1           2           1 1 1         1     1       1               2   1             97
98 12                         1 1 1           1 2                     1                     1           3 1                 98
99 17                 1       1     1 1     1 3       1   1               1 1 1               1 1       1                 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
Ngày
/
Tháng