BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/07/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng
00 5   1                                                     1               1       1               1                     00
01 9 1                   1 1 1             1                                   1                           1   1       1   01
02 13     1 1         1                 1         1 1         1   1 1                 1       1 1 1                         02
03 12         1   1 1 1                               1                 1     1 1     1                               1   2 03
04 10             1     1         1           1     1                 1       1   1                 1           1           04
05 15   1                   1 1   2                               1 1                 1       1     1     1 1   1   1     1 05
06 6                             1       1                                         2         1                     1       06
07 11         1           1 1                     1           2         1     1                   1           2             07
08 16     1 1   1       1         1     1     2                                 1               1     2   1   1       2     08
09 16 2   2                     1   1       1 1 1 1 1   1                   1                       1                     2 09
10 10       1 2                       1                 1       1   1   1         1                           1             10
11 8                   1 1                         1                           1   1                     1           1 1   11
12 4       1                                                             1                             1           1       12
13 13       1   1     1       1           1         1 1   1         1               1     1                     1       1   13
14 10                   1                       1 1   1         1                                   1   1         1       2 14
15 8   1               1                                     1                   2                 1       2               15
16 12         1                   1       1 1                         1                 1 1 1   1       1       1     1     16
17 7                             1 1         1                                       1   1                           1 1   17
18 12     2 1   1       1           1       1           1           1             1     1         1                         18
19 11                                   1         1                   1 1     2                 1   1 1   1     1           19
20 9             1 1                               1   1                               1             1           1 1   1   20
21 10           1                               1         1   1       1         1   1                           1     1   1 21
22 6               1           1   1                           1           1                                         1     22
23 11           2                               1 2   1                 1   1                             2               1 23
24 14       2 1       1           1             1       1 1           1   1 1                   1     1   1                 24
25 8         1             1                                       1 1     1   1                   1                   1   25
26 8         1             1   1                                               1         2   1     1                       26
27 9         1   1                       1   1                   1                 1 1     1             1                 27
28 9               1             1       1                         1       1               1 1         1         1         28
29 7                 1                 2                           1     1               1   1                             29
30 15             1             2                           1 1         1 2 1         1   1 1     1   1           1         30
31 11         1           1           1           2               2               1                     1   1         1     31
32 8                                       2   1                 1         1                           1         1     1   32
33 12   1 1 1                         1 2     1             1                   1         1     1     1                     33
34 9                                 1 1       1             1     1                       1         1 1       1           34
35 13                 1   1           1         1     2     1           1           1         1         1     1   1         35
36 13 1 2                         1     1                                 1       1 1               1     1 1 1 1           36
37 11                               1                     1 1                 1 1   1   1     1   1               1   1     37
38 17     1     1 1       1   1       1             1 1   1                       1 1         2               1       1 1 1 38
39 10   1           1 1     1             1 1                                               1     1 1       1               39
40 9                     1     1                                   1                 1 1   1   1   1     1                 40
41 12     1   1         1     1             1       2   1       1                                     1           1   1     41
42 13 1               1 1             1   1       1           1   1       1           1             1                   1 1 42
43 9                           1       1   1                         1       1     1 2 1                                   43
44 6         1   2       1                                                                   1                     1       44
45 16 1       1 1                 1 1   1   1   1     1                     1     1               1   1   1       1     1   45
46 5                     1         1                       1                             1                   1             46
47 10                                     1                   1       1 1       1             1   1   1             2       47
48 15       1     1       1     2   1     1           1   1 1                 1   1         2       1                       48
49 8                                 3           1             1   1   1               1                                   49
50 14 1 2         1 1         1           1 1                   1   1           1       1   1           1                   50
51 6     2                                                     1       1               1                     1             51
52 17             1 1 1         1   2                 1                   1 1     1             1 1   1     1   2     1     52
53 7                               1           2       1                     1 1                                   1       53
54 5             1           1                                                     1                           1 1         54
55 10                   1 1 1         1                           2     1     1     1                             1         55
56 21       1     1 1       1         1     1   1 1   1 1                 1 1 1 1   1         1       1       1 1 1       1 56
57 5                   1     1                                         1         1                         1               57
58 7           1                                     1                   1             1   1                     1     1   58
59 9     1 1       2     1                                                               1   1         1                 1 59
60 8                   1   1     1                             1                   1 1   1       1                         60
61 19 1 1       1           2             1 1     1 1 1   1       1   2                         1                 1 2     1 61
62 6               1                 1           1     1             1       1                                             62
63 11   1                               1             1             1 1   1     1     2 1                               1   63
64 11                 2           1 1                           1           1 1                 1 1             1 1         64
65 11       1           1   1           1           1                       1     1       2             1   1               65
66 9             1             2             1                             1             1       1                 1 1     66
67 9                     1         1                       1     1                         1   2                   1   1   67
68 15 3         1   1                     1           1           1                 1     1 1       1 1             1     1 68
69 8     1                         1                 1   1       1                   1           1               1         69
70 6                             1           2                           1                             1         1         70
71 10               1           1 1               1 1   1 1                                     2       1                   71
72 15 1 1           1     1 1 1     1   1               1 1       1                           1   1     1           1       72
73 10   1 1             1         1                           1 1       1               1                             1   1 73
74 12       1   1     1       1               1           1 1   1         1 1               1                   1           74
75 12               1   1                                         1 1             1         1     1 1           3     1     75
76 15 1           1       1   1 1   1         1             2   1     2         1 1                                     1   76
77 10 1                   1                   1           2 1     1                 1                   1 1                 77
78 9     1           1             1                   1     1                             1             1         1   1   78
79 12                   1   1     1   1               1 1   1           1   1                           1     2             79
80 13 1                 1             1 1 1   1         1 1 1   1         1   1                     1                       80
81 9   1     1     1                 1     1       1     1             2                                                   81
82 11                 1       1               1                 2 1     1             1     1   1             1             82
83 10           2     1     1                                       1     1       1 1                     1 1               83
84 10 1 1     1                       1                       1         1   1   1                           1       1       84
85 16     1     1 1   1               1       1 1               1   1         1       1             1 1   1   1           1 85
86 8         2           1 1           1           1         1                       1                                     86
87 12                         1           1     1   1 1 1 1   1                           1     2             1             87
88 13       1     1     1     1   1         1   1 1             1             1               1         1               1   88
89 10       1   1           2                                   1         1             1     1             1         1     89
90 10     1           1                         1 1         1 1                         1             1             2       90
91 10           1                       1       1   1                             1       1       1   1       2             91
92 12 1         1 1   1                   1                         1 1   1             1                   2 1             92
93 17     1         1         1 3         1   2     1                       1   2         1             1 1 1               93
94 9                                           1         1         1 1                 1     1   1 1                   1   94
95 7         1         1                               1                     1         2       1                           95
96 16   2           1     1     1         1 2           1   1 1   1   1   1                               1               1 96
97 12 1 1   1                 2                             1         1                     1     1       1 1     1         97
98 8       1                 1         1                 1 1 1                   1                         1               98
99 9                               1     1 1     1 1   1   1                                                         1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng