BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN Ngày 12/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
Ngày
/
Tháng
00 10         1   1                                               1       1       1                     2           1 1 1   00
01 8 1   1   1                     1                       1                                     1 1                 1     01
02 9 1     1             1                 1           1         1         1                                   1 1         02
03 9                           1               1 1             1         1 1       1     1                       1         03
04 8   1                           1       1   1                     1               1                   1             1   04
05 9     1 1               1                 1                             1   1             1           1         1       05
06 8       1                     1 1         1   1       1                         2                                       06
07 11             1                                 1 1       1                   1         1         1     1 1       1   1 07
08 9               1           1         1                                         1       1           1 1   1           1 08
09 13 1               1   1               1 1   1                           1 2                       2             1   1   09
10 5           1           1                                                 1               1             1               10
11 11             1   1       1   1           1                       1       1         1 1                 1       1       11
12 17         1           1 1           1       2 1       1         1       1             1           1 1 1   1     1   1   12
13 10   1     1     1   2                   1       1       1 1                                     1                       13
14 17                   1           1   1       1       1 2         1 1 1     1 1   2 1     1     1                         14
15 6           1                       1   1 1 1                                                 1                         15
16 11               1 1             1             1     1   1 1 1     1       1             1                               16
17 13                         1   1         1 2   1   1       1 1 1                         2 1                             17
18 9           1                 1           1                 1   1 1           1                             1         1 18
19 5             1             1           1                             1                               1                 19
20 8               1       1                                                 2 1   1 1         1                           20
21 8                         1     2                                 1           1 1               1 1                     21
22 10     1                                     1       1     1               1             1                 1 1 1   1     22
23 17     1   1   1     1 1 1               1 1                   1                 1       3   1           1   1         1 23
24 10       1   1           1   1     1         1   1 1 1                                     1                             24
25 10           1     1           1                     1 1               1             1           1 1           1         25
26 5 1         1                                                             1           1                   1             26
27 10   1 1               1                       1 1     1                             1   2                     1         27
28 16             1         1         1                             2     1       1   2         1   2       2   1     1     28
29 10 1   1                   1           1     1   1                       1                 1           1       1         29
30 3                           1                                                 1             1                           30
31 8                                   1     1           1               1     1       1         1       1                 31
32 14       1 1   1 1 1 1             1   2       1             1                     1                 1               1   32
33 8           1         1                       1         1   1                           1 1                         1   33
34 11                   1     1                       1                 2     1         1 1     1     1 1                   34
35 10                           1         1       1 1   1   1   1                                     1         1 1         35
36 13       1     1               1       1 1   1           1 1       1             1             1   1                 1   36
37 8           1 1           2                                                         1             1       2             37
38 14             1       1   1       1   1         1 1   1               1                       2         1       1 1     38
39 6                                         1               1 1       1       1                                 1         39
40 14                             1 1 1                 2 1       1 1   1   1   1                           1       1 1     40
41 7                     1 1               1             1                         1     1                       1         41
42 16     1   1       2 1           1 1       1                     1   2               1 1             1     1           1 42
43 13         2             1     1 1             1     1       1                     1           1   1   1           1     43
44 15             1       2 1       1       1     1       1       1     1 1 1           1                     1           1 44
45 11 1         1   1                                     1                                         2   1 1     1   1   1   45
46 11       1   1   1           1                                         1           1 1     1 1         1           1     46
47 6   1       1                   1     1                                           1                       1             47
48 7                                                             2 1             1 1     1             1                   48
49 11   1   1                   1 1                   1     1       1           1         1         1   1                   49
50 13 1 1   1 1                       2 1                       1                         1       1           1       1   1 50
51 8   1           1                     1     1                             1     1                 1     1               51
52 5         1       2     1   1                                                                                           52
53 17     3           1     1             1 1 1         1   1         2     1     1     1     1                         1   53
54 11   1 1             1           1       1     1           1       1         1             1               1             54
55 10                             1                   1     1 2                   1   1           1               1 1       55
56 8   1                 1                           1     1 1           1           1                                 1   56
57 7                               2 1             1                                                 1     1     1         57
58 12           1       1   1                 1   1     1 1   1     1 1                                       1   1         58
59 16   2   1 1     1 1     1             1                       2       2 1                   1               1         1 59
60 10               1                               1       1           1           1         1                 1 1     1 1 60
61 15 1       2     1       1 1           1 1               1           1 1   1 1                     1     1               61
62 15       1     2   1       1 1     2   1         1 1         1         1                                 1       1       62
63 16 1 1         1       1   1 1   1         1       1     1   1         1     1 1     1       1                           63
64 15 1               1 1 1   1   1                                   1     1           1         1     1 1 1     1     1   64
65 16   1   1   1               1 1                         1     1   1 1   2     1       1       1       1               1 65
66 15   1     1         1   1         2 1         1             1   1               1       1 1 1     1                     66
67 10                   1 1                       1       1                           1               1           1 1 2     67
68 10         1   1       1                           2                     1                       1 1             1     1 68
69 18       1             1   2   1   1 1         1 1 1     1           1             1       2             1   1   1       69
70 14 1             1 1                 2                 1           1                             1           2 1     2 1 70
71 10 1       1                   1             1             1         1         1       1         1                 1     71
72 7                                                         1                 1                       2 1     1   1       72
73 9     1                     1           1                             1     2     1 1                   1               73
74 7                               1 1     1 1       1                               1                       1             74
75 15     1         1                       1                 1         1 1   1     1   1     1 2 1                   2     75
76 10 1                 1     1 1                         1         1           1             1               1 1           76
77 5                                           1         1                     1         1                           1     77
78 10       1       1                   1           1         1     1           1                 1         1 1             78
79 14                 1 1             1 1     1 1   1       1   1 1   1                                             1   1 1 79
80 7   2                                               1         1 1                   1               1                   80
81 11 1           1 1                   2 1     1     1           1                       1         1                       81
82 11             1                         1       1           1       1   1                   1   1     2           1     82
83 10                     1                             1         1   2       2                 1 1                     1   83
84 14     1           1         1     1 2       1   1             1             1       1                 1   1 1           84
85 10     2                     1             1   1   1     1                     1     1 1                                 85
86 11   1                                       1                   1           1 1         1 2   1           1         1   86
87 19       1   2 1           1   1     1 1         1   1   1   1                 1 1 1   1     1                   1     1 87
88 10 1   1 1       1                               1                                       1     1       1     2           88
89 11                             1           1         1           2   2                 2             1         1         89
90 14                     1     2 1       1                         1 1   1   1   1   1         1 1               1         90
91 9               1   2   1                       1         1   1               1             1                           91
92 4 1         1                                                                                   1                     1 92
93 13           1     1             1   1             1 2                   1               1   1       2           1       93
94 8 1 1   1                     1                                           1       1         1                   1       94
95 6                   2                             1                                             1 1 1                   95
96 9       1         1                 1                               1   1       1   1           1                     1 96
97 6 1                                           1           1             1                       1                 1     97
98 10         1 1           1         1                   1     1 1                         1             1             1   98
99 13     1         1         2           1                     1                 1           1             2   1         2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
Ngày
/
Tháng