BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
Ngày
/
Tháng
00 7       1           1         1   1                                               1       1       1                     00
01 8     1               1   1   1                     1                       1                                     1 1   01
02 10 1         1       1 1     1             1                 1           1         1         1                           02
03 12   1     1         2                           1               1 1             1         1 1       1     1             03
04 8   1           1       1                           1       1   1                     1               1                 04
05 9                 1 1     1 1               1                 1                             1   1             1         05
06 8                           1                     1 1         1   1       1                         2                   06
07 12       1   1 1 1 1               1                                 1 1       1                   1         1         1 07
08 6   1                               1           1         1                                         1       1           08
09 14             2     1 1               1   1               1 1   1                           1 2                       2 09
10 5                 1             1           1                                                 1               1         10
11 10   1                             1   1       1   1           1                       1       1         1 1             11
12 13         1                   1           1 1           1       2 1       1         1       1             1           1 12
13 11       1               1     1     1   2                   1       1       1 1                                     1   13
14 18           1                           1           1   1       1       1 2         1 1 1     1 1   2 1     1     1     14
15 7                 1             1                       1   1 1 1                                                 1     15
16 12                 1                 1 1             1             1     1   1 1 1     1       1             1           16
17 17   1 1   1     1                             1   1         1 2   1   1       1 1 1                         2 1         17
18 9           1 1                 1                 1           1                 1   1 1           1                     18
19 8   1 1     1   1                 1             1           1                             1                             19
20 11   1           1   1               1       1                                                 2 1   1 1         1       20
21 9               1                             1     2                                 1           1 1               1 1 21
22 8 1   1                   1                                     1       1     1               1             1           22
23 16     1 1                 1   1   1     1 1 1               1 1                   1                 1       3   1       23
24 13           1   1   1       1   1           1   1     1         1   1 1 1                                     1         24
25 12     1     1 1                 1     1           1                     1 1               1             1           1 1 25
26 6     1       1       1         1                                                             1           1             26
27 10   1                   1 1               1                       1 1     1                             1   2           27
28 12                                 1         1         1                             2     1       1   2         1   2   28
29 12     2       1     1 1   1                   1           1     1   1                       1                 1         29
30 3                                               1                                                 1             1       30
31 7                                                       1     1           1               1     1       1         1     31
32 15         1   1 1           1 1   1 1 1 1             1   2       1             1                     1                 32
33 9 1           1                 1         1                       1         1   1                           1 1         33
34 10                                       1     1                       1                 2     1         1 1     1     1 34
35 10 1       1                                     1         1       1 1   1   1   1                                     1 35
36 13       1                   1     1               1       1 1   1           1 1       1             1             1   1 36
37 10 2       1   1                 1 1           2                                                         1             1 37
38 13       1       1                 1       1   1       1   1         1 1   1               1                       2     38
39 8 1     1     1                                               1               1 1       1       1                       39
40 12               1                                 1 1 1                 2 1       1 1   1   1   1                       40
41 9   1 1     1                             1 1               1             1                         1     1             41
42 15           1       1     1   1       2 1           1 1       1                     1   2               1 1             42
43 12         1                   2             1     1 1             1     1       1                     1           1   1 43
44 15           1   1                 1       2 1       1       1     1       1       1     1 1 1           1               44
45 11   1     1   2     1 1         1   1                                     1                                         2   45
46 10               1           1   1   1           1                                         1           1 1     1 1       46
47 7 2                     1       1                   1     1                                           1                 47
48 8 1                 1                                                             2 1             1 1     1             48
49 12           1     1     1   1                   1 1                   1     1       1           1         1         1   49
50 14         2     1   1 1 1   1 1                       2 1                       1                         1       1     50
51 9 1           1         1           1                     1     1                             1     1                 1 51
52 9       1         3           1       2     1   1                                                                       52
53 16                         3           1     1             1 1 1         1   1         2     1     1     1     1         53
54 10                       1 1             1           1       1     1           1       1         1             1         54
55 8                                                 1                   1     1 2                   1   1           1     55
56 11   2 1           1     1                 1                           1     1 1           1           1                 56
57 7     1     1                                       2 1             1                                                 1 57
58 11 1                             1       1   1                 1   1     1 1   1     1 1                                 58
59 17   1       1     1     2   1 1     1 1     1             1                       2       2 1                   1       59
60 6                                   1                               1       1           1           1         1         60
61 15           1         1       2     1       1 1           1 1               1           1 1   1 1                     1 61
62 14       1                   1     2   1       1 1     2   1         1 1         1         1                             62
63 17                 1   1 1         1       1   1 1   1         1       1     1   1         1     1 1     1       1       63
64 12 1   1               1               1 1 1   1   1                                   1     1           1         1     64
65 15             1         1   1   1               1 1                         1     1   1 1   2     1       1       1     65
66 16                 1     1     1         1   1         2 1         1             1   1               1       1 1 1     1 66
67 8     1 1                               1 1                       1       1                           1               1 67
68 8                             1   1       1                           2                     1                       1 1 68
69 16   1                       1             1   2   1   1 1         1 1 1     1           1             1       2         69
70 9               1     1             1 1                 2                 1           1                             1   70
71 11         2           1       1                   1             1             1         1         1       1         1   71
72 4   2                                                                         1                 1                       72
73 10       1         1       1                     1           1                             1     2     1 1               73
74 8     1 1                                           1 1     1 1       1                               1                 74
75 14         1               1         1                       1                 1         1 1   1     1   1     1 2 1     75
76 9                 1   1                 1     1 1                         1         1           1             1         76
77 6             1 1                                               1         1                     1         1             77
78 10       1       1           1       1                   1           1         1     1           1                 1     78
79 13       1   1                         1 1             1 1     1 1   1       1   1 1   1                                 79
80 7                   1   2                                               1         1 1                   1               80
81 13       2             1           1 1                   2 1     1     1           1                       1         1   81
82 9               1                 1                         1       1           1       1   1                   1   1   82
83 10             1                           1                             1         1   2       2                 1 1     83
84 12         1               1           1         1     1 2       1   1             1             1       1               84
85 11                   1     2                     1             1   1   1     1                     1     1 1             85
86 11 1         1           1                                       1                   1           1 1         1 2   1     86
87 17                           1   2 1           1   1     1 1         1   1   1   1                 1 1 1   1     1       87
88 10         2       1   1   1 1       1                               1                                       1     1     88
89 13       1       1 1 1                             1           1         1           2   2                 2             89
90 14 1                                       1     2 1       1                         1 1   1   1   1   1         1 1     90
91 9                                   1   2   1                       1         1   1               1             1       91
92 6 1   1     1         1         1                                                                                   1   92
93 14     1 1 1   1                 1     1             1   1             1 2                   1               1   1       93
94 9         1         1 1 1   1                     1                                           1       1         1       94
95 5                                       2                             1                                             1 1 95
96 10 1   1                     1         1                 1                               1   1       1   1           1   96
97 8   1       1     1   1                                           1           1             1                       1   97
98 9 1                           1 1           1         1                   1     1 1                         1           98
99 10   1               1     1         1         2           1                     1                 1           1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
Ngày
/
Tháng