BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN Ngày 06/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14         2           2                     1           1       1       1             2       2           1   1         00
01 8       1                               1 1             1   1                                 1     1           1       01
02 5     1                                                                         1   1   1   1                           02
03 18 1       1         1     1     1     1         1         2     1   1 1                 2 1     2               1       03
04 8                                     1         1         1       1                         2                 1   1     04
05 16 1       1             1     1         1     1   1 1     1         1                         1 1 1           1 1 1     05
06 6     1           1       1                     1               1                               1                       06
07 8                     1     1               1   1                   1   1                                     1       1 07
08 12   1                         1     1   2                   1     1   1 1   1                           1   1           08
09 10         1       1             3                               1                                   1           1 1 1   09
10 11         1   1 1 1 1                       1               1   1                             1   1 1                   10
11 9   1   1   1 2               1                                       1                         1     1                 11
12 13     1 1             2 1                         1             1       1     1   1           1   1       1             12
13 10           1 1   1 2           1                     1                       1                         1 1             13
14 11               1       1                             1     1           1             1 1 1       1               1   1 14
15 14       1 1 1           1 1                       1   1 1 2                         1           1   1     1             15
16 8                         1 1             1               1                                   1           1   1     1   16
17 7                                                                   1   1             1     1                   1 1   1 17
18 10 1                               1     1           1   1     1   1     1               1                         1     18
19 14               1       1   1                       1 2   1 1 1           1                   1 1       1   1           19
20 10               1       2     1   1                 1 1                     1                                       1 1 20
21 7                                                 1         1           1 1                         1   1     1         21
22 7                     1       1                                     1 1     1       1                                 1 22
23 9 1         1                       1                                     1         1   1               2           1   23
24 9                           1     1       1             1                 1       2       1 1                           24
25 7           1   1                             1         1                         1       1         1                   25
26 7                             1     1                             1               1                   1         1 1     26
27 10 1               1                   2       1 1             1                 1                   1 1                 27
28 8                                     1       1 1                   1         1       1                   1     1       28
29 14         1     1         1     1       1       1           1 1 1 1       1 1       1   1                               29
30 7 1           1                                             1         1       1                     1                 1 30
31 10   1           1           1   1 1                               1         1   2           1                           31
32 6                 1                                       1         1                                 1           2     32
33 15                                 1 2       1 1         1         1   2         1 1 1       1   1     1                 33
34 11           1 1                 1 1     1                               1     1   1             1 1           1         34
35 11   1   1           2                                             2 1 1     1 1       1                                 35
36 5   1                             1     1                     1             1                                           36
37 9                                   1   1   1       2               1     1   1                                     1   37
38 10           1                                 2     1         1     1       1           1   1                   1       38
39 10   1   1 1                                                 1                   1   1       2               1         1 39
40 12 1   1   1       1             1       1         1           1         1 2         1                                   40
41 15   2       1     1   1                   1         1   1             1   1   1               3     1                   41
42 7   1         1     1               1   1               1                                                   1           42
43 10                               2                           1           1               1 1       1       1   1       1 43
44 14         1               1       1 1           1 1           1                 1       1 1   1     1         1     1   44
45 17 1         1               1 1 1     1     1   1               2         1           1   1     1       1 1       1     45
46 14     1             1                 1             2   1                             1   1 1   1       1 1           2 46
47 12   2         1 1 1     1               1             1       1         1       1                                   1   47
48 6                                   1     1   1       1                                   1                     1       48
49 12   1         1     1 1                                 1 2 1             1                   1                     1 1 49
50 17                   1   1             1               1   1         1   1     2       1 1   2   1 2                   1 50
51 13           1         1   1   1             1       1     1   1       1     1                         1         1   1   51
52 11         1                   1           1 1                     1                                 1             1 1 3 52
53 12                       1       1           2     1     1                             1 1     1   1     1     1         53
54 8     1 1                             2       1             1                 1             1                           54
55 9                       1 1                         1                 1           2         1         1       1         55
56 17 1 1           1                             1   1   1       1                     1     1 1     1 1     2     2     1 56
57 11 1               1               1             1 1       2                         1     1   1               1         57
58 6     1                                       1                           1 1 1                           1             58
59 10   1   1     1                                 1             1                 1         1   1     1 1                 59
60 11     1         2                 2     1         2         1                                             1           1 60
61 11                   1                         1       1   1     1     1     1     1       1 1       1                   61
62 14           1 1 1             1           1 1       1               1                             2     1   2       1   62
63 10                     1             1       1                   1   1             1     1               1 1         1   63
64 10             1                       1                       1             1         2 1       1                 1 1   64
65 5     1                             1             1   2                                                                 65
66 17             1 1           2 1 2     1         1       1         1     1     1           1           1     1   1       66
67 9         1   1           1           1 1 1 1                           1           1                                   67
68 12       1           1       1                 1                         1       2   1 2       1                   1     68
69 8 1   1                     1               1                             1   1                         1   1           69
70 15   1                     1   1                 1               2   1 1     1       1     1       1     1 1   1         70
71 14                     1 1         1       1           1     1     1             2 1   1           1     1   1           71
72 9                   1       1 1                                 1           1 1                 1                 1   1 72
73 12           1   1 2                                 1     1   1                         1     1             2 1         73
74 7     1                                           1             1         1     1 1       1                             74
75 9                             1   1 1   1             2                                                 1       1   1   75
76 19       1 1               1 2       3         1               1   1 1     1 1   1       1       1 1   1                 76
77 11                       1   1           1                         1         1     2             1     1     1 1         77
78 12   1 1 2       1 1   2                   1                   1                                                 1 1     78
79 10 1     1               1         1         1   1 1                                 1                   1     1         79
80 7 1     1               1           1                           1   1                           1                       80
81 13 1 1 1     1       1 1   1     1     1   1           1                             1 1                                 81
82 12         1 1     1   1                   2   1         2                         2               1                     82
83 4                   1                       1                             1                                 1           83
84 9 1       1               1     1         1           1                 2                             1                 84
85 14     2     1   1 1 1     1                   1 1       2                         1                   1     1           85
86 10     1                       1   1                 2             1                     1             1   1 1           86
87 16 1   1 1                   1     1               1                   2       1 2                 1   1       1 1   1   87
88 13           1     1   1   2         1     1                 1         1   1         1                 1         1       88
89 7           1     1                         1                                       1               1       1       1   89
90 6                                       1         1         1               1           1               1               90
91 10 1       1     1   1       1                           1       1   1                                       1   1       91
92 5                       1     1           1                                     1                                 1     92
93 16 1                             1   1 1   2   1 2             1   1   1                             1 2           1     93
94 8       1 1       1         1 1                                   1           1                 1                       94
95 12             1       1       1             1       1         1                           1 1           1 1 1       1   95
96 16   1   1   1 1 1   1   1             1 1     1   2       1                               1         1     1             96
97 8       1             1     1                   1           1                         1           1               1     97
98 13             1           2       2   2             1           1 1   1     1                       1                   98
99 11     1       1         1                                   1       1     1   1     1 1                       1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
Ngày
/
Tháng