BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 30/11/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
Ngày
/
Tháng
00 13       1     1     1       2     1   1     1 1     1                     1             1               1               00
01 9     1     1   1   1           1                               1             1   1                       1             01
02 22         1     1 1 1 1           1   2 2     2   1           1             1           1   1   2       1 1         1   02
03 15 1             1       1                 1       1   2       1               1                   1 1 1         2     1 03
04 10                           1 1   1           1           1           1 1   1             1     1                       04
05 16 1 1             1 1   1                 1     1     1     1   1   1             1   2           1             1       05
06 10     1   1       1     1                 1                                               1   1     1     1 1           06
07 14       1             1           1       1       1           1 1     1 1         1       1       1 1         1         07
08 9                     1                       1 1             1 1   1       1         1                         1       08
09 7                         1                 1   1       1           1   1                                     1         09
10 12   1         2         1                           1               1       1 1                 1 1                 1 1 10
11 9 1 1                     1     1 1                 1                     1                                       2     11
12 11               1         1         1   1 1             1           1     1         1                             1 1   12
13 7 1         1                         1                           1     1                                 1     1       13
14 16 1 2           1 3       1             1     1     1 1     1         1             1     1                             14
15 10 2   1         1                                         1   1                               1     1           1     1 15
16 8             1 1         1   1                       1         1 1                                             1       16
17 11                 1         1 1 1               1                 1       1             1   1     1                 1   17
18 8                   1             1   1   1                                                 1   1       1             1 18
19 11                                                 1     1   1             1   1   1               1 1 1       1   1     19
20 10         1               1                   2           2                                         1       2         1 20
21 13   1                       1         1         2           1     1                 1   1   1 1   1           1         21
22 10                 3           1       2   1             1   1                                           1               22
23 12 1                       2     1         1   1           1       1           1               1       1 1               23
24 15 1   1               1       1                   1       1     1   1       1 1           1 1   1   2                   24
25 9       1               1                     1 1           1 2                         1                   1           25
26 9         1               1                 1                   1 1 1                         1 1     1                 26
27 8     1 1           1                       1                         3                     1                           27
28 7       1     1 1                                                             1                           1 1   1       28
29 9     1     1                 1 1                   2       1       2                                                   29
30 13                       1     1         1               1 1 1   1         1             1     2 1           1           30
31 7                           1 1       1     2                                                         1           1     31
32 15 1   1   1   1 1 1                 1   1         1     1     1     1 1             1                     1             32
33 4                                 1                                                   1   1                 1           33
34 12         1 1 1 1     1     1 1   1                   1     1                         1                   1             34
35 15   1     1     1             1     1     2       1   1     1             1   1           1                       2     35
36 10       1   1         1     1     1                             1     1         1   1       1                           36
37 11                                       1 1 1       1     1         1                   1   1       1 1   1             37
38 10       1           1               1       1                                         1           2       2           1 38
39 15   1   1               1       1       1 1 1                     1     1           1           1             1   1 1 1 39
40 16     1 1   1       1     1             1   1 1           1       1     1   1   2               1             1         40
41 13     1     1   1                           1               1 1     1                   1 1   1 1                 1 1   41
42 11                       1 1   1   1             1             1 1 1     1                       1               1       42
43 17 1           1   1   1 1           1     1 1   1     1                           1   1                   1   2 1   1   43
44 8               1               1 1                             1               1       1     1             1           44
45 14     1         1     1                         1   1                     2                 1     2   1 1   1       1   45
46 11 1         1 1       1                                           3                 1                           1 1   1 46
47 9                     1               1         1           1 1                   1                       2       1     47
48 13       1               1     1             1 1       1       1             1     2       1       1           1         48
49 9 1 1                           1           1 1                     1         1                             1     1     49
50 18   1       1 1 1       1   1   2                   1   2       1       1   1             1       1           1   1     50
51 7                               1   1                   1                       1         1                     1     1 51
52 5     1     1                                                                         1       1                 1       52
53 12     1 1   1           1               1 1           1 1             1     1         1                             1   53
54 12         1 1       1 1   1         1                                     2       1                     1   1         1 54
55 6                                   1 1             2                             1                 1                   55
56 14           2       1   1       1                                         1     1 1 1     1           1 1     1       1 56
57 14                 1                     1       2           1                   1   2           1     1 1     1 1     1 57
58 10                   1         1     1       1             1   1                       1                 1   1 1         58
59 13     1                           1               1       1                           1     1 1     2 1 1   1     1     59
60 11   1 1   1   1                         1                               1           1   1 1 1       1                   60
61 14       1     1                           1       1               1 1     2                 1 2 1               2       61
62 9       1               1                                     1                   1 2   1   1           1               62
63 11       1 1     1     1 1           1   1                                   1 1                 1                   1   63
64 8         2                       1                                 2             1                                   2 64
65 9                               1           1     1               1                     1 1         1               2   65
66 12       1 1                         1 1 2         1                         1   1   1   2                               66
67 8                           1       1 1                                           1               2   1               1 67
68 4                     1                       1       1                     1                                           68
69 12   2     1           1   1                             1             1         1           1                 1 1 1     69
70 6                                   1                   1     1 1     1                                               1 70
71 15             1   2         1         1       1     1 1         1                 1             1     1 1           2   71
72 5   1                         1           1             2                                                               72
73 5     1       1     1                                       1                                           1               73
74 8 1 1           1       1     1       1           1                                                               1     74
75 11           1 1           2   2   1                                         1                       1   1     1         75
76 13     1                 2 1     2 1       1       1       1       1                   1                       1         76
77 14 1                       1           1 1                 1           1 2     1 1                     3   1             77
78 17                   1                     1     1               1           1 2 2     2 1   2   1         1   1         78
79 10   1         1                   1                   1   1             1             1       1           1   1         79
80 7                                                   1 1 1                 1   2                                     1   80
81 8     1                                                   1           1     2     1           1     1                   81
82 8             1   1               1                           2         1     1     1                                   82
83 10                           1 1 1           1                         1     1         1       1   1       1             83
84 10   1                 1                         1                       1     1         1     1         1   2           84
85 13 1       1                 1   1 1 1               1                     1           1     1 1   1               1     85
86 9               1   1     1 2                     1   1 1       1                                                       86
87 14           1       1 1                           1         1   1       1 1 1 1                 1       1   1   1       87
88 8       1                   1                     1             1     2           1                         1           88
89 11       1                                   1     1 1       1           1       1   1               1 1 1               89
90 9           1     1                                                 1           1 1       1       1   1             1   90
91 9       1 1                     1   2         1     1 1                                   1                             91
92 8                     1             1   1     1   1                       1             2                               92
93 8 1           1       1                                 1     1     1           1                                     1 93
94 12   1     1         1                 1       1                   1   1         1   1 1                             1 1 94
95 9                 1                   1                 1 1       1             1         1 1               1           95
96 8         1         1                   1                 1 1                             1           1             1   96
97 6                   1       1                   2   1                   1                                               97
98 11 1   1     1               1       1           1     1   1 1     1                                       1             98
99 8                                                   1 1               1 1       1   1               1             1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
Ngày
/
Tháng