BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
Ngày
/
Tháng
00 12 1             1                         1 3 1             1 1 1               1                         1             00
01 9     1                       1                       1   1     1               1   1   1       1                       01
02 10     1   1           1           1     1                           1               1 1                 1 1             02
03 5                     1                                   1               1 1 1                                         03
04 9 1                         1 1                             1 1                     1 1           1     1               04
05 14   1         1       2       1       2 1       1         1               1 1             1 1                           05
06 12                               2           1                       1   1 3   1   1               1                   1 06
07 8                         1                 1     2             1 1                                   1               1 07
08 8   1                                             1 1             1               1 1                   1   1           08
09 14 1               1     1             1               1             1       1     1         1         1         2 1 1   09
10 7         1 1                     1                               1     1         1           1                         10
11 9           1   1             1 2                 1             1                             1     1                   11
12 8               1     2                         1   1 1                                       1               1         12
13 3               1           1                       1                                                                   13
14 9 1     1           2           1 1                     1                               1             1                 14
15 17 2             1     1   2 1 1   1       1                 1     1 1 1                       1                   1 1   15
16 16     1   1       1     1   1         1               2 1             1     1   1         2 1                         1 16
17 7                         2         1         1   1       1                           1                                 17
18 11     1   1             1 1             1         1         1 1               1 1                                   1   18
19 11     1       1 1             2       2   1                                       1           2                         19
20 12             1               1           1   1       1             1           1             1     1     2       1     20
21 11           1 1     1                 1     1 1           1   1   1     1                         1                     21
22 7             1   1     1                                                         1             2   1                   22
23 11         1           1         1                 1               1 1 1               1       1             1         1 23
24 11     1     1       1               1                     1 1           1 1 1                       1                 1 24
25 21             1   1     1 1 1   1               1 1         1     1   1 1   2     1 2           3                 1     25
26 5                           1                           1                         1                 1             1     26
27 5       1           1             1                   1                                   1                             27
28 11         1             2 1                             1 1 1                   1         1 1                       1   28
29 7   1     1           1                                               1     1             1 1                           29
30 6     1                               1                           2   1           1                                     30
31 11 1             1 1                     1                     1       1               1   2               1         1   31
32 7 1                                         1         1 1                   1       1                       1           32
33 8                   1 1         1         1                                         1 1               1 1               33
34 12             1               1 2         1                                       1       1       1     2     1 1       34
35 6   1       1               1                     1                       1                               1             35
36 8     1   1       1   1   1                     1               1                     1                                 36
37 14     1         1 1     1           1 1       1   1                 1                         1   2               2     37
38 16     1 1 1                             1 1 1           1       1   1 1       1       1 1   1   1             1         38
39 10     1                       1   1         1 1               1         1                 1           1           1     39
40 14                 1     1 1   1                 1                     1   1                   3     1 1 1   1           40
41 10   1                   1                         1             1     2         1                 1         1   1       41
42 12                 1               1 2     1 1     1 1                               1                     1         1 1 42
43 5                           1                               1       1                     1                         1   43
44 7         1   1             1             1                               1     1                         1             44
45 13 1     1   1                         1   1     1   1           1     1   1       1   1                             1   45
46 12 1 1     1 1                     1 1 1             1                 1                   1                     1   1   46
47 9 1                                         1             1   1         1   1 1         2                               47
48 12   1                             1 1           1       2       1               1     1 1           1 1                 48
49 8   1   1             1                             1                     1                     1 1     1               49
50 5                                                                 1 1                                         1   1 1   50
51 13             1           2       1               1   1                               1 1 1       1   1     1       1   51
52 7     1 1                                           1                                           1           1     1   1 52
53 14               1                   2   2   1 1       1             1   1     1                     1 1       1         53
54 13         1 1 1             1                   1   1             1     1   1 1                   1   1 1               54
55 7             1   1                                                                                 1 1   1 1   1       55
56 17           1                 1 1           1   2 1   1 1 1                   1       1 1           2 1         1       56
57 8       1       1           2           1             1     1                                               1           57
58 10                 1                                               1       1 1               1 1     1             1   2 58
59 11             1 1   1         1   1                   1   1 1         1     1                 1                         59
60 18           1       1       1 1     1     1         1 1   1               1     1       3   1     1     1         1     60
61 13               1 1 1             1 1     1   1 1       1           1             1     1     1                         61
62 16         1           1                 1 1         1         1   1     1       1   1   1   1               1 1 2       62
63 11                 1                 1               1       1 1       1       1           1     1         1           1 63
64 8 1 1       2         1                                       1     1                     1                             64
65 9           2                       1     1         1     1     1                                     1 1               65
66 5                 1 1                   1                           1                                       1           66
67 10   1   1                       1           1 1 1                         1   1                       1         1       67
68 12 1 1                     1       1     1                                   1               1   1 1           1   1   1 68
69 9                                               1   1   1               1               1       1     1 1 1             69
70 9       1     2         1                       1                                           1 1         1             1 70
71 11               1 1       1           1             1         1               1     1 1               1 1               71
72 11     1                   1                   1           1 1           1 1   1                     1   1     1         72
73 13 2 1   1                             1       1   1       1             2                           1         1     1   73
74 9           1   1                           1               1                   1 1         1 1           1             74
75 10 1             1                       1         1         1                 1                             1       2 1 75
76 6         1                         1       1 1                                   1     1                               76
77 8           1 1                                               1         1   1               2           1               77
78 12     1 1           1                     1                     1     1   1         1             2           1 1       78
79 12             1       2                       1           1   1                         2   1               1 1     1   79
80 12     1                     1           1   1         1   1                       1 1       1               1   2       80
81 13   1         1 1     1               2 1     1         1       1         1         2                                   81
82 14         1   1     1           1 2 1 1           1         1 1                     1           1                 1     82
83 8       1       1                             1         1                       1                   1       1   1       83
84 15         1     1   1   1 1                                   1 1       1   1 1 1     1                   2 1           84
85 13       1           3   1       1     1             1   1         1                               1               1 1   85
86 13   1 1                                                           1             2     1   1     2 1       1     1   1   86
87 12 1       1             1   2                               1   1 1 1                                   1     2         87
88 11   1   1         1       1 1 1 1                             1 1       1                                 1             88
89 9         1         1             1     1                 1                     1       1               1         1     89
90 10       2                                         1     1 1                   1       1       1       1   1             90
91 19 1   1 1                     1 1   1   1     1                       1                   1 1   1   1         1 1 1 1 2 91
92 17   1               1   1                     1         1   1   2 1   1   1 1   1   1                 1         1     1 92
93 13       1               1 1 1         1   1                 1               1     1                       1 1   1     1 93
94 15     1           1           1     2     1     2   1           1                               1   1         2       1 94
95 9                               1 1       1           1       1               1   2                           1         95
96 9                       1       1               1   1             1 1                 1                       1   1     96
97 15           1           1                   1 1 1     1 1     1     1   1                 1     1 2         1           97
98 11   2       1         1                 2             1 1                     1     1               1                   98
99 7                 1           1   1                                 1         1       1     1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
Ngày
/
Tháng