BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng
00 14 1             2   1             1                         1 3 1             1 1 1               1                     00
01 10           1           1                       1                       1   1     1               1   1   1       1     01
02 11     1       1   1     1   1           1           1     1                           1               1 1               02
03 8 1   2                                 1                                   1               1 1 1                       03
04 8                   1                         1 1                             1 1                     1 1           1   04
05 15                 1   1         1       2       1       2 1       1         1               1 1             1 1         05
06 14     1 1       1                                 2           1                       1   1 3   1   1               1   06
07 6                                           1                 1     2             1 1                                   07
08 7 1                   1                                             1 1             1               1 1                 08
09 11   1       1       1               1     1             1               1             1       1     1         1         09
10 10   1 1           1         1 1                     1                               1     1         1           1       10
11 12   1         1 1             1   1             1 2                 1             1                             1     1 11
12 8         1                       1     2                         1   1 1                                       1       12
13 4           1                     1           1                       1                                                 13
14 8                   1     1           2           1 1                     1                               1             14
15 16         1         2             1     1   2 1 1   1       1                 1     1 1 1                       1       15
16 16 1                     1   1       1     1   1         1               2 1             1     1   1         2 1         16
17 9             1   1                         2         1         1   1       1                           1               17
18 11   1                   1   1             1 1             1         1         1 1               1 1                     18
19 13   1           1       1       1 1             2       2   1                                       1           2       19
20 10 1                             1               1           1   1       1             1           1             1     1 20
21 11                             1 1     1                 1     1 1           1   1   1     1                         1   21
22 8     1                         1   1     1                                                         1             2   1 22
23 12 1     1 1                 1           1         1                 1               1 1 1               1       1       23
24 12 1 1                   1     1       1               1                     1 1           1 1 1                       1 24
25 20                               1   1     1 1 1   1               1 1         1     1   1 1   2     1 2           3     25
26 4                                             1                           1                         1                 1 26
27 5                         1           1             1                   1                                   1           27
28 13       1 1       1         1             2 1                             1 1 1                   1         1 1         28
29 9     1         1     1     1           1                                               1     1             1 1         29
30 8             1 1       1                               1                           2   1           1                   30
31 9                   1             1 1                     1                     1       1               1   2           31
32 7                 1 1                                         1         1 1                   1       1                 32
33 7     1                               1 1         1         1                                         1 1               33
34 9 1                             1               1 2         1                                       1       1       1   34
35 6                 1   1       1               1                     1                       1                           35
36 12 1   1 1   1           1   1       1   1   1                     1               1                     1               36
37 12                       1         1 1     1           1 1       1   1                 1                         1   2   37
38 17     1           1     1 1 1                             1 1 1           1       1   1 1       1       1 1   1   1     38
39 10   1       1           1                       1   1         1 1               1         1                 1           39
40 12           1                       1     1 1   1                 1                     1   1                   3     1 40
41 10       1   1         1                   1                         1             1     2         1                 1   41
42 11   1         1                     1               1 2     1 1     1 1                               1                 42
43 7         1   1   1                           1                               1       1                     1           43
44 7         1                 1   1             1             1                               1     1                     44
45 13         1         1     1   1                         1   1     1   1           1     1   1       1   1               45
46 13     1     1 1     1 1     1 1                     1 1 1             1                 1                   1           46
47 10       1           1                                         1             1   1         1   1 1         2             47
48 14       1     1   1   1                             1 1           1       2       1               1     1 1           1 48
49 7                     1   1             1                             1                     1                     1 1   49
50 4         1 1                                                                       1 1                                 50
51 10                               1           2       1               1   1                               1 1 1       1   51
52 6         1       1     1 1                                           1                                           1     52
53 15 1       1   1                   1                   2   2   1 1       1             1   1     1                     1 53
54 12           1               1 1 1             1                   1   1             1     1   1 1                   1   54
55 6 1           2                 1   1                                                                                 1 55
56 15                             1                 1 1           1   2 1   1 1 1                   1       1 1           2 56
57 9         1 1             1       1           2           1             1     1                                         57
58 11   1         1   2                 1                                               1       1 1               1 1     1 58
59 13     1     1                   1 1   1         1   1                   1   1 1         1     1                 1       59
60 16                             1       1       1 1     1     1         1 1   1               1     1       3   1     1   60
61 18       1 2 1 1                   1 1 1             1 1     1   1 1       1           1             1     1     1       61
62 13   1                       1           1                 1 1         1         1   1     1       1   1   1   1         62
63 11 1 1                               1                 1               1       1 1       1       1           1     1     63
64 10 1               1 1 1       2         1                                       1     1                     1           64
65 9         1 1                 2                       1     1         1     1     1                                     65
66 5                 1                 1 1                   1                           1                                 66
67 11             1 2     1   1                       1           1 1 1                         1   1                       67
68 12 1   1       1     1 1                     1       1     1                                   1               1   1 1   68
69 8 1 1                                                             1   1   1               1               1       1     69
70 8                 1       1     2         1                       1                                           1 1       70
71 10     1                           1 1       1           1             1         1               1     1 1               71
72 13 1     2       1       1                   1                   1           1 1           1 1   1                     1 72
73 13       1 1         2 1   1                             1       1   1       1             2                           1 73
74 10     1       1               1   1                           1               1                   1 1         1 1       74
75 6                   1             1                       1         1         1                 1                       75
76 8   1       1               1                         1       1 1                                   1     1             76
77 8                 1           1 1                                               1         1   1               2         77
78 12       1         1     1 1           1                     1                     1     1   1         1             2   78
79 12     1 1       1               1       2                       1           1   1                         2   1         79
80 9                       1                     1           1   1         1   1                       1 1       1         80
81 14       1             1         1 1     1               2 1     1         1       1         1         2                 81
82 13                           1   1     1           1 2 1 1           1         1 1                     1           1     82
83 8   2                     1       1                             1         1                       1                   1 83
84 16     1 1 1     1           1     1   1   1 1                                   1 1       1   1 1 1     1               84
85 11                         1           3   1       1     1             1   1         1                               1   85
86 10                     1 1                                                           1             2     1   1     2 1   86
87 9                   1       1             1   2                               1   1 1 1                                 87
88 14 1 1           2     1   1         1       1 1 1 1                             1 1       1                             88
89 9   1     1                 1         1             1     1                 1                     1       1             89
90 9           1             2                                         1     1 1                   1       1       1       90
91 14             1     1   1 1                     1 1   1   1     1                       1                   1 1   1   1 91
92 18 1   1 1       1     1               1   1                     1         1   1   2 1   1   1 1   1   1                 92
93 11       1       1         1               1 1 1         1   1                 1               1     1                   93
94 13       1               1           1           1     2     1     2   1           1                               1   1 94
95 11   1     1 1                                     1 1       1           1       1               1   2                   95
96 8             1                           1       1               1   1             1 1                 1               96
97 15               1             1           1                   1 1 1     1 1     1     1   1                 1     1 2   97
98 12               1     2       1         1                 2             1 1                     1     1               1 98
99 8           1                       1           1   1                                 1         1       1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng