BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 06/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
Ngày
/
Tháng
00 11             1 1 1               1                         1                 1     2     1       1                   1 00
01 10       1   1     1               1   1   1       1                         1             1                           1 01
02 7                     1               1 1                 1 1                     1                         1           02
03 10           1               1 1 1                                             1               1 2   1 1                 03
04 7             1 1                     1 1           1     1               1                                             04
05 11 1         1               1 1             1 1                               1           1           1 1       1       05
06 15                     1   1 3   1   1               1                   1 1     1           1       1         1       1 06
07 9   2             1 1                                   1               1 1     1                               1       07
08 15   1 1             1               1 1                   1   1                 1   1   1         1     1   1 2         08
09 13       1             1       1     1         1         1         2 1 1                 1 1 1                           09
10 10                   1     1         1           1                         1   1   1 1           1       1               10
11 5   1             1                             1     1                                   1                             11
12 11 1   1 1                                       1               1                   1       1 1     1 1               1 12
13 6     1                                                                         1         1       1               1   1 13
14 7         1                               1             1                         1                   1             1 1 14
15 15             1     1 1 1                       1                   1 1     2         2               1 2         1     15
16 16       2 1             1     1   1         2 1                         1         1   2 1               1   1           16
17 6   1       1                           1                                                 1       1         1           17
18 9   1         1 1               1 1                                   1         1                     1               1 18
19 7                                   1           2                             1           1     1         1             19
20 12       1             1           1             1     1     2       1                           1 1               1 1   20
21 9           1   1   1     1                         1                         1                           1 1       1   21
22 7                                   1             2   1                                                   2   1         22
23 12   1               1 1 1               1       1             1         1           1     1               1           1 23
24 10           1 1           1 1 1                       1                 1             1         1                 1     24
25 15 1 1         1     1   1 1   2     1 2           3                 1                                                   25
26 8         1                         1                 1             1         1       1     1                     1     26
27 8       1                                   1                               1       1           1       1 1           1 27
28 14         1 1 1                   1         1 1                       1         1   1   1     1       1           1   1 28
29 10                       1     1             1 1                                       1         1 2   1       1         29
30 6                   2   1           1                                                           1           1           30
31 12               1       1               1   2               1         1                             2   1       1 1     31
32 8       1 1                   1       1                       1             1           1                 1             32
33 5                                     1 1               1 1               1                                             33
34 10                                   1       1       1     2     1 1       1                       1             1       34
35 9   1                       1                               1               1 1   1                       1 1     1     35
36 8 1               1                     1                                 1       1         1                       2   36
37 9   1                 1                         1   2               2                       1           1               37
38 12         1       1   1 1       1       1 1   1   1             1                             1         1               38
39 7               1         1                 1           1           1         1                                     1   39
40 13 1                     1   1                   3     1 1 1   1                   1         1                     1     40
41 10   1             1     2         1                 1         1   1             2                                       41
42 7   1 1                               1                     1         1 1                       1                       42
43 6             1       1                     1                         1               1           1                     43
44 5                           1     1                         1                                     1       1             44
45 8 1   1           1     1   1       1   1                             1                                                 45
46 9     1                 1                   1                     1   1   2               1       1                     46
47 11           1   1         1   1 1         2                               1       1 1                     1             47
48 12 1       2       1               1     1 1           1 1                                             1       1 1       48
49 8     1                     1                     1 1     1                                         1         1   1     49
50 13                   1 1                                         1   1 1     1   1   1         1 1         1 1   1       50
51 11   1   1                               1 1 1       1   1     1       1               1 1                               51
52 9     1                                           1           1     1   1         1               1     1         1     52
53 14       1             1   1     1                     1 1       1           1       1     1   1       1 1             1 53
54 11 1   1             1     1   1 1                   1   1 1                     1                                     1 54
55 7                                                     1 1   1 1   1                                   1         1       55
56 21 2 1   1 1 1                   1       1 1           2 1         1                     1   1   1   1     1   1 1   1   56
57 7       1     1                                               1                               1             1       1 1 57
58 12                   1       1 1               1 1     1             1   2             2                         1       58
59 10       1   1 1         1     1                 1                               1   1 1                       1         59
60 17     1 1   1               1     1       3   1     1     1         1                               1 1             1 2 60
61 9 1       1           1             1     1     1                           1           1       1                       61
62 13     1         1   1     1       1   1   1   1               1 1 2                                       1             62
63 13     1       1 1       1       1           1     1         1           1 1                 1               2           63
64 9               1     1                     1                             1 1             1       1           2         64
65 8     1     1     1                                     1 1                               1   1           1             65
66 7                     1                                       1               1 1           1                   1   1   66
67 6 1                         1   1                       1         1         1                                           67
68 10                             1               1   1 1           1   1   1     1   1                             1       68
69 19 1   1   1               1               1       1     1 1 1                           3     1 1 1       1 1       1 1 69
70 10 1                                           1 1         1             1     1   1           1         1   1           70
71 10     1         1               1     1 1               1 1                 1                           1 1             71
72 11           1 1           1 1   1                     1   1     1           1                     1 1                   72
73 12   1       1             2                           1         1     1     1       1                       1   1     1 73
74 15             1                   1 1         1 1           1                   1     1 1   1       1         1 1 1 1   74
75 10   1         1                 1                             1       2 1           1                   1       1       75
76 9                                   1     1                                             2     1       1 1 1       1     76
77 10               1         1   1               2           1                       1         1       1             1     77
78 12                 1     1   1         1             2           1 1             1         1                       1 1   78
79 13           1   1                         2   1               1 1     1           2                 1       1       1   79
80 16       1   1                       1 1       1               1   2         2 1       1 1       1         1     1       80
81 8         1       1         1         2                                         1         1 1                           81
82 9   1         1 1                     1           1                 1               1         1                 1       82
83 8         1                       1                   1       1   1       1                 1               1           83
84 14               1 1       1   1 1 1     1                   2 1                                   1 1       1 1         84
85 11     1   1         1                               1               1 1               1   1   2         1               85
86 15                   1             2     1   1     2 1       1     1   1               1       1 1           1           86
87 13             1   1 1 1                                   1     2           1 2                       1           2     87
88 9               1 1       1                                 1             1                     1               1   2   88
89 9           1                     1       1               1         1           1 1   1               1                 89
90 13   1     1 1                   1       1       1       1   1                         1 1         1 1         1         90
91 14                       1                   1 1   1   1         1 1 1 1 2 2         1                                   91
92 19         1   1   2 1   1   1 1   1   1                 1         1     1   1   1           1       1 1         1       92
93 17             1               1     1                       1 1   1     1         2     1     2     2 1 1             1 93
94 12 2   1           1                               1   1         2       1                 2   1                         94
95 10       1       1               1   2                           1             1             1                 2         95
96 11 1   1             1 1                 1                       1   1     1   2     1                                   96
97 15 1     1 1     1     1   1                 1     1 2         1                 1           1       1               1   97
98 11       1 1                     1     1               1                           1     1   1   1 1                 1   98
99 10                     1         1       1     1                           1         1                 1       2   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
Ngày
/
Tháng