BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
Ngày
/
Tháng
00 12                 1 1       1   1           1   1                             2   1       1       1                 1   00
01 14                 1 1                                               1 1   1 2     1           1   1 1   1       2       01
02 15                     1     1 1   2   1 3             1 1     1   1                       1                           1 02
03 8                 1                                 1         1     1       1               1                   1 1     03
04 10   1   1                 1           1 1                                     1 1   1         1     1                   04
05 8 1           1 1         1           1               1             1                                   1               05
06 14         2       1         1             1   2           1 1 2                   1                 1     1             06
07 17                 1       2           1       1   1       1             1   1   1 1     1 2         1         1       1 07
08 9   1 1 1   1               1                                                   1         1   1                   1     08
09 9                               1           1   1 1         1 1                                   1 1   1               09
10 13 1       1                                     1   2 2 1           1               1             1                 1 1 10
11 7     1                                                 1   1                   2                         1   1         11
12 8 1           1     1                           1                   1   1 1                               1             12
13 8                     2     1                                             1                           1       1   1 1   13
14 14 1 1       1     1 1   1                       1       1                           1 1                 1 1 1     1     14
15 10   1               1               1   1             1                 1                 1   1     2                   15
16 12   1 1   1           1         1     1         1     1   1                         1     1               1             16
17 8 1     1                                                 1   1   1             1               1               1       17
18 12 1       1                   1       1 1   1 1           1                 1 1     2                                   18
19 13     1                 2 1                               1           1     1       1 2     1   1   1                   19
20 9     1     1                     1                               1     1                     1             1   1   1   20
21 10     1 1                                         1         2 1   1     1                   1                       1   21
22 10       1       2                             1                         1 1 1   1                       1             1 22
23 8               1         1         1       1               1   1     1                 1                               23
24 12 1     1                     2         1 1       1                 1   1       1       1                         1     24
25 9     1                           1                           1           1       1     1                 1   1 1       25
26 10   1 1     1             1                     1 1               1       1                             1           1   26
27 7       1     1                                                           1       1     1                     1 1       27
28 7           1                                   1       1     1             1                                   1 1     28
29 13   1 1       1 1 1           1               1           1           1                             1 1     1   1       29
30 8           1       1       1                 1                   2                                     1         1     30
31 13 1 1                   1                   1       1           1     1   1 1   1                     1   1       1     31
32 10 1           1                             1       1                 1   1                   1 1       1           1   32
33 9                 1                   1       1   1       1                     1     1                   1 1           33
34 15             1       1               1     2     1                           1     1   1   2   1   1   1 1             34
35 13   1             1     1           1     2                 1       1   1                   1 1                     1 1 35
36 12         1             1         1     1           1       1                         1           1 1       1 1       1 36
37 9                     1     1 1                   1 1                     1       1                     1       1       37
38 15 1   1       1                     1           1         1   1 1       1     1 1 1     2                         1     38
39 8         1           1               1           1     1     1                             1                 1         39
40 14       1 1         2               1                       2   1 1               1         1       1           1   1   40
41 10 1 1               1           1         1   1     1             1                         1                       1   41
42 11     1 1             1       1     1     1 1   1                                                 1     2               42
43 12   1             1         1         1   1                         1 1     1     1     1 1       1                     43
44 10                       2   1           1             1   1                             1             3                 44
45 10           1 1                     1                     2                     1           1   1     1             1   45
46 11       1       1     1           1 2                                 1 1                     1           1     1       46
47 14       1           1   1   1     1     1   1                   2                         1       2           2         47
48 11                 1         1 1 1         1 1   2                 1           1               1                         48
49 17   1       1   2                                 1 1 1             1 1             1 1 1     2 1                 1 1   49
50 9     2   1                   1     1 1             1             1                     1                               50
51 7               2                     1                       1         1     1                             1           51
52 11       2         1 1   1         1                                                   1         2         1 1           52
53 4 1                                           1                 1                                                 1     53
54 13           1   1               1       1                       2             1 1 1   1 1     2                         54
55 11   1                           1                 1         1 1       1                             2         1 1     1 55
56 9                             1           1       1                     2 1         1 1               1                 56
57 16                       1     1 2   1       1 2       2 1   1       1                 1         1         1             57
58 6                         1     1                     1                       1                 1                 1     58
59 5                     1       1                       1     1             1                                             59
60 6                             1                                 1               1     1           1               1     60
61 8         1             1 1 1                           1   1     1 1                                                   61
62 12           1 1         1     1                                                 1                   1       1   1   1 3 62
63 13                     1   1     2     1       1     1   1                           1 2   1                     1       63
64 9             1 1                 1           1   1                     1           1               1   1               64
65 11                         1       1                   1   1     1 1                       1     1     1     2           65
66 11           2                       1 1         1       1                               2             2       1         66
67 15 1     1   1     1                   1 1             1 1                   1     1     2     1                   2     67
68 19         1         1 2             1     2         1                   1   1 1   2             1     1   1   1 1     1 68
69 12                   2                   1 1                 2 1   1   1   1       1                               1     69
70 12 1 1         1   1   1                                   1   1 1         1                     1 1                   1 70
71 13                   1           1     1     1     1                 1 1   1               2               1 1         1 71
72 12                   1   1 1         1     1       1 1             1 1                 1                     1       1   72
73 8                                                     1 1 1     1     1                                       2     1   73
74 11       1       1 1   1 1   1                       1                   1       1           1   1                       74
75 11 1                                         1                       2 1       1             1 1   2         1           75
76 12         3     1                                   1           2 1         1         1                   1           1 76
77 17           1 1                   1 2             1     1     1     1         1       1         1       1   1     1 1 1 77
78 5           1                     1                 1         2                                                         78
79 8                   1         1       1   1                         1               1       1   1                       79
80 16 2             1     1 1     1         1           1 1         2       1       1       1     1       1                 80
81 12     1 1 1 1 1           1 2   1           1                                               2                           81
82 9   1         1                   1               1                     1       1             1             2           82
83 10     1                         1       1 1               1 1                 1                         1       1     1 83
84 5           1             1                           1                                           1           1         84
85 6   1                 1         1 1                     1                           1                                   85
86 8         1                   2   2               1               1           1                                         86
87 8   1         1           1                         1           1           1       1               1                   87
88 12       1                 1                 1 1             1     1                       1     1   1     2   1         88
89 9       1               1   1               1   1                   1 1                           1         1           89
90 20 1         1     1 1 1 1       1 1     1       2       1                   1 1           1       1   2 1   1           90
91 10   1           1                   1         1       1                               1   1           1 1             1 91
92 7               1                           1           1                   1     1               1                 1   92
93 8                 1       1 1             1   2                                             1             1             93
94 8     1                         1               1         1           1             1     1                     1       94
95 6     2           1                                                                 1       1     1                     95
96 10         1   1             1         1 1                                   1 1   1                   1             1   96
97 8         1   1           1                     1                         1   1             1                 1         97
98 16             1 1                 1 1   1 2                           1   2       1       1   1       1 1     1         98
99 10                                                       2 1           1     1       1 1         1                 1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
Ngày
/
Tháng