BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
Ngày
/
Tháng
00 11                 2         1                         1     2         2                         1 1       1             00
01 10         1             1                 1 1         1         1                 1                   1 1       1       01
02 11         1         1                   1   1       3             1         1                       1   1               02
03 8 1 1       1   1                 1   1       1                                                     1                   03
04 13             1 1                   1     1     1   1                         1 1     1             1 1       1       1 04
05 14 1                       1 1                         1           1           1 1       2 1     1   1     1         1   05
06 12         1       2     1                   1                           1   1               1   2 1         1           06
07 9 1                                     1               1     1         1     1 1 1   1                                 07
08 10       1   1       1         1                                             1   1 1                   1       1     1   08
09 12 1                 1         1                 1   1     1     1         1 1     1                                   2 09
10 9   1     1         1                             1               1           1                         1     2         10
11 15   1               1             1       1         1           1       1 1   1           1   1   1         1 1 1       11
12 16 1     1                       2           1 1                     1             1     2   1   1         1       2   1 12
13 8             1     1             1     1                       1                 1                   1   1             13
14 19 1   1     1               1     1               1 1 1           1   1 1 2   1               1       1 2           1   14
15 7     1                                         1                         1               2   1                   1     15
16 14                       1     1 1     1           1         1                         1 2 1 1       1     1           1 16
17 14       1         1 1   1   1   1     1                         1       1                 1 1           1 1       1     17
18 10     1       1     1     1     1         1                 1                 2     1                                   18
19 11                   1     1             1                         1             1       1   1       2     1 1           19
20 7   1               1     1         1                         1   1             1                                       20
21 9       1                   1           1       2           1                         1             1         1         21
22 5             2                                               1                                                 1 1     22
23 13     1                       1                             2       1   1                         2 1 1     1       2   23
24 14       1         1           2     1                 2             1   1   1                     4                     24
25 15   1             1   1             1 1     1 1   1 1       1                     1 1       1       1         1         25
26 9 1 1       1   1                         1           1       1 1                         1                             26
27 9               1   1   1                         1     1     1               1     1                               1   27
28 9   1         1                 2       1                         1         1                             1 1           28
29 6   1                   1       1   1           1                                                 1                     29
30 11               2     1     1     1         1     1                   1                   1   1 1                       30
31 7                                       1               1                             1 1   1                 1     1   31
32 12                 1           1   1                     1             1 1   1             1 1           1   1     1     32
33 14     1           2             1 1 1       1   1                 1     1                   1     1             1     1 33
34 10 1     1       2                                           1   1         1       1   1                               1 34
35 13 1                   1     1 1 1             1         1   1                   2   1                       1       1   35
36 9                     1         1 1             1       1 1 1               1                 1                         36
37 6                     1                             1     1       1   1                                     1           37
38 15 1     1   1 1                         1     1   1             1       1 2             2     1                       1 38
39 5   1               1                 1                                               1     1                           39
40 11   2     1               1                         1                     1   1                 2                 1 1   40
41 11         2           1   1               1                           1               2 1                   1   1       41
42 14     2           2                 1     1   1               1       1 2             1   1 1                           42
43 8     1           1                           1       1 1   1                                 2                         43
44 9             1       2     1         1                                   1 1                       1 1                 44
45 6             1                       1               1 1           1                                     1             45
46 14               1                           1 1       2     1               1                         1 2 1 1 1 1       46
47 4                 1             1                                                             1                     1   47
48 9     2 2               1                     1                                   1                             2       48
49 9 1             1 1                                     1 1       1             1       1                         1     49
50 8                                   1             1 1         1                       1                       1   1   1 50
51 9                 1   1                                       1 1       1                     1 1       2               51
52 12 1     1           1               1 2                   1             1 2 1                                 1         52
53 12 1     1   1                 1       1         1                                   3       1   2                       53
54 14       1       1         1   1         1             1           1 1         1   1 1 1               1           1     54
55 16               1     2 1 2             1     1   1         1   1     1           1 1                     1       1     55
56 4             1                 1                                     1         1                                       56
57 12                           1         1       1 1     1               1           1                 1     1 2       1   57
58 7               1   1 1                                                       1   1 1                         1         58
59 7             2       1                                           1                         1           1       1       59
60 10               1       1   1                 1 1           1                 1           1     1                   1   60
61 11   1       1   1             1       1                       1     2               1             1       1             61
62 10                                     2     1     1                                 1   1   1 1           1     1       62
63 6                       1               1 1         1                                                           1 1     63
64 11         1       1 1   1                       1         2                             1 1               1 1           64
65 12   1 1             1       1 1                 1                   1       1               1                   1   1 1 65
66 14       1 1                       1     1   1                   1     1   1     1                     2 1   1         1 66
67 13           1 1                             2 1     1   1 1                 1           1   1 1         1               67
68 7               1       1                 1 1                                                     1         1   1       68
69 10     1                 1         2                   1       1 1       1     1             1                           69
70 12 1   1   1       1           1             1       1     1                     1             1   1                   1 70
71 12   1       1                 1   1   1       1 1             1 1         1     1                                 1     71
72 12         3 1                       1                         1       1         1   1     1           1           1     72
73 12       1   1                 1   1         1     2                             1         1   1             1         1 73
74 15                               1 1       1           1   1 1     1     1       1     1         2   1   1       1       74
75 13                         2   1       1 1 1     1   1           2   1       1                                   1       75
76 12           1                   1             1   1   1   1       2                   1                         1 1 1   76
77 10     1   1                         1                           1               1 1 1         1                   2     77
78 6                           1       1   1                               1                                 1         1   78
79 11   1                         1   1           1         1           1   1     2       1         1                       79
80 13       1 1           2         1           1   1 1     1 1         1                                 1               1 80
81 7                                             1             1 1             1     1                           2         81
82 13                         1       1             1 2   1 1 1         1 1                     1                   1 1     82
83 9   1                       1       2   1                 1               1           1                       1         83
84 16 1   1     1           2               1       1   1         1 1 1   1             1           1   1               1   84
85 6                   1     2                                         1         1                                       1 85
86 12 1           1 1         1 1             1               1               1         1                     1 1 1         86
87 9                               1 1 1               1   1                     1   1               1   1                 87
88 16           1         1           1   1   1         1           1         1 2       1         1       1     1   1     1 88
89 8 1           1                     1                                     1 1                 1         1 1             89
90 11   1     1 2               1   1         1 1         1                                               1 1               90
91 12   1 1       1           1         1 1                 1 2                           1 1           1                   91
92 7           1                           1                   1     1 1                                 1             1   92
93 11             1 1   1 1                 1               2     1                   1   1                               1 93
94 11         1                 1             2       1                               1       2   1               1       1 94
95 10       1               1     1             1                       1 1         1               1 1 1                   95
96 8             1         1           1                     1   1   1                                   1       1         96
97 12 1                       1 1             1       1                 2                   1 2         1   1               97
98 11     1 2   1         1                   1                   1     1 2                           1                     98
99 14     1   1             1 1 1                 1         1     1                     1   1       1 1 1               1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
Ngày
/
Tháng