BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 24/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
Ngày
/
Tháng
00 9           1                         1                                     1 1           1     1 1   1         1       00
01 13 3           1                     1   1       1 1 1                         1 1                 2                     01
02 7       1                 1 1               1                 1                                             1   1       02
03 13         1 1 1                 1 1                                 1       2   1   2 1                     1           03
04 7                   1 1 1     1                                   1         1                                 1         04
05 12 1     1                       1             1       2     1     2             1             1         1               05
06 12                                           2         2       1 1           1 1                               1 1 1   1 06
07 16     1       1   1       1   1 1                             1         1           1     2   1       1 1       1     1 07
08 11 1     1       1                           1     1       1 1       1                                     1 1     1     08
09 12           1                             1   1         1 1                         1               1   1   1 1   1 1   09
10 13     2           1                     1       1 1 1           2         1           1             1       1           10
11 10     1         1               1               1       1                     1 1                   1 1               1 11
12 8 1           1                 1                       1     1                           1               1           1 12
13 9                 1     1     1               1                               1 2 1     1                               13
14 9                                   1       1       1                 1         1 1       1         1       1           14
15 15   1     1         1   1         1       1                               1 1     1 1 2         1                   2   15
16 6   1               1   1           1           1                                                               1       16
17 8                     1     1             1         1                   1               1       1 1                     17
18 15       1       1                                   1 1     1             2       2                   1 1       1   3   18
19 10   2       2                                   1               1                   1 1       1             1           19
20 9               1       1         1     1   1                   1             1     1                               1   20
21 5               1     1 1                                         1                     1                               21
22 8     1         1                                   1       1           1       1 1     1                               22
23 14 1           1                   1       1   2       1   1                       1   1     1         1   1           1 23
24 15 1         1       1 2           1           2       1       1 1     1                 1 1       1                     24
25 14       1                         1     1           1   1   1           1 1   2       1 1 1                       1     25
26 7     1                                     1       1           1 1           1                         1               26
27 5   1                                                   1     1                                 1 1                     27
28 11   1   1                             1 1           1               1   1     1     1   1       1                       28
29 10 1     1     1           1                                     1 1             1 1   1   1                             29
30 6                     1                                 1   1                     1     1   1                           30
31 14     1               1 1 1       1 1     1   1               1                           1         1         1 1 1     31
32 14             1 1     1                         1         1   1               1       1 1 1       1   2     1           32
33 6         1                             1                             1           1                       1   1         33
34 16         1             1       1 1         1     1     1   1   1           1             1       1       1   2       1 34
35 11           1     1   1   1           1 1     1                                               1 1             1   1     35
36 9                   1             1             1           1         1       1 1     1     1                           36
37 13 1                                 1         1   3         1     1   1         1 1     1                         1     37
38 11         2                   1             1       1               1                       1       1 1     1   1       38
39 7       1                       1           1                                     1           1   1               1     39
40 13         1   1     1         1     1 1     1             1           1         1         1                 1   1       40
41 9                     1 1     1                                                                 1   1   1 1         1 1 41
42 11         1               1       1                 1   1           1                           1   1       1     2     42
43 9               1       1 1     1                                         1       1             1       1 1             43
44 11       1       1         1 1     1         1 1                           1                         1       1       1   44
45 14                         1 1       1 1         1 1 1 1         1 1         1               1                   1     1 45
46 6 1 1         1                                           1                                           1 1               46
47 9           1               1             1 1 1                   1                                         1       2   47
48 17       1       1     1   1     1       2           1   1 2       1 1     1                 1             1     1       48
49 9   1         1                     1             1                 1             1   1 1     1                         49
50 6                 1     1             1 1                                       1             1                         50
51 7                   1   1                         1                                     2     1   1                     51
52 11   1                   1 1   1       1         1 1         1                             1                     1     1 52
53 16                   1               1     1   1   1   1   1 1           1           1         2   1   1 1 1             53
54 12       2                     1           1   1               1   2   1                         1   1         1         54
55 8                                   1                   2       1     2       1                                       1 55
56 6                   1 1                             1                                             1     1 1             56
57 11         1     1           1         1               1                   1   1                       1 2     1         57
58 8                 1                       1                 1               1                 1     1             1   1 58
59 18     1           1 1 1   1   1       1   1               1             1       1           1 2             1       2 1 59
60 7                           1                             1 1 1       1                     1               1           60
61 15     1         2       1                 2 1     1           1           1           1     1   1                   2   61
62 11           2                 1 1   1           1     2         1 1                                         1           62
63 15                 1   1     1         1                   1           1   1   1     2       1 1 1 1       1             63
64 6   1                                             1       1             1                       1   1                   64
65 13         1                           1 1     1                     2 1 1 1               1                   1 1     1 65
66 10 2                         1                           1               1 1 1           2                       1       66
67 10 1       1       1 1         2 1                                       1           1 1                                 67
68 20 1 2             1 1             1   1                     2   2 1             1   2   1 1       1 1           1       68
69 14           1       1   1     1 1   1   1       1       1     1         1                           1             2     69
70 9               1           1     1     1   1     1                                           1   1               1     70
71 16 1     1 1 1         1 1 1   2       1         1   1                     1 1 1                     1                   71
72 3                                                         1       1                         1                           72
73 8                           1       1           1             2                       1                         1   1   73
74 9   1 1             1           1   1         1                               1     1         1                         74
75 11   1   1   1             1       1     1 1             1   1                         1                               1 75
76 12   1 1   1   1                                         1       1 1 1                   1               1 1 1           76
77 11     1           1                 1     1           2   1   1                     1               1         1         77
78 9                         1 1     1                                 1     1 2                     1               1     78
79 13       1         1   1     1         2       1                 1     1       1                 2       1               79
80 5         2 1                                                                       1                   1               80
81 10               1       1   1   1         1 1                           1                                 1   1       1 81
82 7             1 1           1         1         1     1                           1                                     82
83 8                           1 1                               1     2                       1                 1 1       83
84 9     1       2                         1                       2     1                               1               1 84
85 9   2     1                                                           1               1   1     1     1       1         85
86 12                 1 1             1     2       3                     1     1     1                     1               86
87 14     1   1   1     1         1     1     1   1     1     1                                 1   1       1     1         87
88 7 1     1                   1           1           1                                       1             1             88
89 15 1         1   1 1             1 1   1           1   3   1                     1               1     1                 89
90 9       1     1   1                 1     1 1                       1                 1                           1     90
91 11             1 1   1         1                               1         1         1         1         1 1 1             91
92 9   1   1                 1                                           1     1               1 1       1         1       92
93 15                 1   1     1   1   1 1                 1     1         1       1         1 1       1             1   1 93
94 9     1                                           1     1         1 1     1                               1       1 1   94
95 11                       1 1     1                 1     1   1       1     1         1                 1       1         95
96 14                 1       1     1 1                         1       2                   1         1       2   1     1 1 96
97 17     1   1 2     1   1                   1         1     1             1   2               1 1   1   1     1           97
98 7     1       1                                                   1   1     1     1       1                             98
99 11     1     1       1                       1   1                       2 1     1     1             1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
Ngày
/
Tháng