BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/06/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
06
19
/
06
14
/
06
12
/
06
07
/
06
05
/
06
31
/
05
29
/
05
24
/
05
22
/
05
17
/
05
15
/
05
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
Ngày
/
Tháng
00 9           1                       1                       1 1               1                 1       1   1     1     00
01 8                 1                                         1                               1 1 1               1 1   1 01
02 8                 1             1                                                 1   1               2     1   1       02
03 15 1 1                         1   1   1                   2       1 1 1     1     1       1             1     1         03
04 11       1           1       1                         1       1 1 1         1             1                   1       1 04
05 10 2             1       1                 1         1                           1                     1     1   1       05
06 16     1 1 2         2                     1   1   1 1       1                   1 1     1     1   1                     06
07 13               1 1 1                         1                   1   1 2   1   1 1             1                   1   07
08 13 1   1 1       2             1                 2                             1       1 2             1                 08
09 9               1                   1                 1           1           1       1       1         1       1       09
10 10 1       1       1           1       1                   1             2                         1         1           10
11 17         1       1 1 2 1           1       2     1         1   1   1         1             1                 1     1   11
12 6     1                                                               1             1           1               1     1 12
13 10       1 1                 1                     2                             1 1                 1   1     1         13
14 13 1                       1       1 2 1   1                   1                 1         1       1 2                   14
15 12                   1 1   1               1     1             1   2         1     1     1                 1             15
16 8                             1   2           1       1             1                       1                         1 16
17 9       2                                   1           1                     1           2     1           1           17
18 14                       1   2       2               1     1     1       1 1           1       1   1               1     18
19 11                                                   1 1 1         1             1       1                   1         4 19
20 13             1             1             1     1                           1   1 1     1 1         1 1 1   1           20
21 10                 1                 1   1     1                 1   1       1           1 1               1             21
22 6           1                         2                           1       1                   1                         22
23 5                             1   1                             1       2                                               23
24 8         1   1               1           1               1     1                     1           1                     24
25 8         1 1                         1 1           1                 1 1                                 1             25
26 13     1       1   1       1           1               1                 1 1             1     1 1           1         1 26
27 12 1   1     1   1                 1   1                           1   1     1             2           1                 27
28 12       1     2               1               1         1                       1           1     1               1 1 1 28
29 13                     2   1         1                     1         2   1 2         1               1       1           29
30 12 1       1                   1   1           1     1         1   1       1         1             1               1     30
31 9                   1 1   1             1         1                                 1             1   1 1               31
32 10                         1   1 1 1                   1 1     1                   1               1         1           32
33 14   1                 1           1 1       1           1       1       1   1 1               1 1       2               33
34 10   1         1   1             1           1           1 1                       1     1                 1             34
35 14           1 1   1 1 1       1 1           1                                 1     1               2     1   1         35
36 14     1                 1         1     2         1         1     1   2     2                                   1 1     36
37 13               1 2   1           1                       1 1 1   1 1               1 1                             1   37
38 5 2         1                           1                                                                     1         38
39 9         1 1                                   1     1       1       1             1           1   1                   39
40 9     1                                         1       1                   1                 1           1     1 1   1 40
41 10     1 1           1             1       1   1             1                                     1       1 1           41
42 13             1 1                       1   1               1                   2 1   1           2     1     1         42
43 7             1     1                             1       2             1                                       1       43
44 9 1           1                       1           1                 1 1     1         1               1                 44
45 10   1                       1   1           1   1             1                       1           1         2           45
46 10         1               1 1 1             1   1                                     1 1   1           1               46
47 6           1   1                       1                       1                   1                           1       47
48 9                   1         1           1         1             1               1             1                   2   48
49 14                   1   1   2     1       1     1               1   1                     1     1   1         1   1     49
50 6                                                 1           1 1     1           1 1                                   50
51 6           1               1   1       1                         1                                     1               51
52 8   1                   1 1                                               1           1                 1   1         1 52
53 18       1               2 1 1     1     1   1         1 1                               1   1 1 1           1   1 1   1 53
54 16                         1         1     1 1 3                     1   1       1 1                   1 1     1     2   54
55 8 1         1                                           1   1 1 1   1                   1                               55
56 7                                             1               1           2   1         1 1                             56
57 9 1     1 1   1   1           1         1                                                                         1   1 57
58 10                     1             1 1                 1   1     1       1       1                 1             1     58
59 5   1                   2                             1                                                       1         59
60 10     1       2           1           1                           1           1       1 1       1                       60
61 13     2 1             1               1             1                                   1       1 1         1   2   1   61
62 10               1           1                       1           1       1       1                 1 1     2             62
63 12       1 1 1     1       1             1         1       1                                 1         1   1       1     63
64 15   1 1                           1               1       1   2       1     1   1         1   1           1   1     1   64
65 10           1                             1         1       1       1   1         1             1         1   1         65
66 8 1                           2 1                                         1                 1       1             1     66
67 11     1 1       1                         1           1   1         1                                 2 1       1       67
68 17   1       1   1   3           1         1           2         1                   1                 1   1   1 1     1 68
69 13   1   1                 1     1           1     1       1           1   2         1                         1 1       69
70 12 1           1 1       1 1       1       1         1 1                                             1             1 1   70
71 13     1   1             1 1       1   1   1         1     1       1   1               1                       1         71
72 11   1 1 1                       1       1     1         1       1   1     1                             1               72
73 17 1                         1   1   1         1         1   1     1       1   4             1 1         1 1             73
74 9             1       1               1 1         1 2           1                 1                                     74
75 14           1 1   1 1   1   1                                       1     1   1 1           1 1           1   1         75
76 10   1           1                                         1 1       1                       1 2           1         1   76
77 7               1       1       1                       1       1                         1   1                         77
78 15           1   1         1 1                 1   1       1         1         1 1       1   1       1         1 1       78
79 11                   1 1     1         1 1                   1 1           1       1       1   1                         79
80 7   1       1             1         1                                             1   1             1                   80
81 12                     1       1             1   1 2 1           1             1     1                       1   1       81
82 5                 1     1                                                   1       1     1                             82
83 8             1         1                 1         1                                 1 1             1             1   83
84 9                     1   1                 1           1   1                         1   2 1                           84
85 19     1   1 1                   1   1       1   1 1 1     1             1       1           2         1 1     1     2   85
86 13                                   1         2 3             1       1                     1   1 2       1             86
87 8   1   2         1                         1                                                       1               1 1 87
88 13 1     1 1           1                               1     1         1 1           1         1 1   1           1       88
89 11   1                 1               1 1         1           1             2               1         1 1               89
90 14   2     1       1           1                 1     1 2   2         1       1                             1           90
91 6         1           1 1       1     1                       1                                                         91
92 12 1           1                 1   1   1     1 1   1                           2                                 1   1 92
93 10     1   1                               1 1         1         1       1     1             1                     1     93
94 7               1                     1         1                     2               1                           1     94
95 14     1     1               1 1 1       1     1         1           1                 1               1   1       1 1   95
96 7                               1                     2 1                 1               1           1                 96
97 6                                 1 1                                       2       1                               1   97
98 10   1           1       1       1           1                                       2   1         1                   1 98
99 11   1             1 1       1             1     1                                   1         1 2   1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
06
19
/
06
14
/
06
12
/
06
07
/
06
05
/
06
31
/
05
29
/
05
24
/
05
22
/
05
17
/
05
15
/
05
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
Ngày
/
Tháng