BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 17/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
Ngày
/
Tháng
00 13                                     1 1           1     1 1   1         1         1               1 1         3       00
01 10 1       1 1 1                         1 1                 2                                           1         1     01
02 10     1                 1                                             1   1             1           1           2     2 02
03 10                             1       2   1   2 1                     1                                             1 1 03
04 4                           1         1                                 1                               1               04
05 13       1       2     1     2             1             1         1                         1           1 2             05
06 17     2         2       1 1           1 1                               1 1 1   1   1 1           2                 1   06
07 13                       1         1           1     2   1       1 1       1     1 1             1             1         07
08 10     1     1       1 1       1                                     1 1     1     1                 1                   08
09 15   1   1         1 1                         1               1   1   1 1   1 1           1 1             1     1       09
10 15 1       1 1 1           2         1           1             1       1           1 1 2                   1             10
11 11         1       1                     1 1                   1 1               1     1     2   1                       11
12 10                 1     1                           1               1           1       1 1         1             1 1   12
13 8       1                               1 2 1     1                                                   1         1       13
14 11     1       1                 1         1 1       1         1       1             1 1               1                 14
15 12   1                               1 1     1 1 2         1                   2       1       1                         15
16 4         1                                                               1                                   1     1   16
17 8   1         1                   1               1       1 1                                       1   1               17
18 14             1 1     1             2       2                   1 1       1   3                             1           18
19 8         1               1                   1 1       1             1               1             1                   19
20 11 1   1                   1             1     1                               1       2   1   2                         20
21 8                           1                     1                                       1 1     1   1 1       1       21
22 7             1       1           1       1 1     1                                                   1                 22
23 17   1   2       1   1                       1   1     1         1   1           1 1 2         1       2                 23
24 15       2       1       1 1     1                 1 1       1                         1           1 1     1         1 1 24
25 13 1           1   1   1           1 1   2       1 1 1                       1                 1                         25
26 7     1       1           1 1           1                         1                               1                     26
27 8                 1     1                                 1 1                             2         1                 1 27
28 9 1           1               1   1     1     1   1       1                       1                                     28
29 8                         1 1             1 1   1   1                             1                                 1   29
30 8                 1   1                     1     1   1                           1         1           1               30
31 10   1   1               1                           1         1         1 1 1                       1       1           31
32 17         1         1   1               1       1 1 1       1   2     1                   1   2 1             1       1 32
33 9 1                             1           1                       1   1           1         1       1               1 33
34 16     1     1     1   1   1           1             1       1       1   2       1               1     1       1       1 34
35 13 1     1                                               1 1             1   1             1 1 1 2 1           1         35
36 10         1           1         1       1 1     1     1                             1                         1   1     36
37 14       1   3         1     1   1         1 1     1                         1               1         1         1       37
38 14     1       1               1                       1       1 1     1   1         2                       1     3     38
39 8     1                                     1           1   1               1       1             1                 1   39
40 10     1             1           1         1         1                 1   1           1     1               1           40
41 13                                                         1   1   1 1         1 1 1   2         1       1     2         41
42 11             1   1           1                           1   1       1     2                     2                   1 42
43 7                                   1       1             1       1 1                                       1   1       43
44 11     1 1                           1                         1       1       1     2         1           1         1   44
45 14         1 1 1 1         1 1         1               1                   1     1             1     1         1 1       45
46 6                   1                                           1 1                       1         1           1       46
47 12   1 1 1                   1                                         1       2         1       3       1               47
48 17 2           1   1 2       1 1     1                 1             1     1             1     1             1     1 1   48
49 10           1                 1             1   1 1     1                             1         1           1       1   49
50 9 1                                       1             1                                   1       1 1       1   2     50
51 7           1                                     2     1   1                               1                         1 51
52 8         1 1         1                             1                     1     1                                 1 1   52
53 18   1   1   1   1   1 1           1           1         2   1   1 1 1                         1           1 2           53
54 13   1   1               1   2   1                         1   1         1                       2   1             1     54
55 10                 2       1     2       1                                       1               1   1 1                 55
56 6             1                                             1     1 1                     1       1                     56
57 9               1                   1   1                       1 2     1                       1             1         57
58 17   1                 1               1                 1     1             1   1   1       1       1     2 1     2 1 1 58
59 18   1               1             1       1           1 2             1       2 1       1   1   1 1 1       1   1       59
60 10                   1 1 1       1                     1               1           1                   1   1 1           60
61 15   2 1     1           1           1           1     1   1                   2     1                       1   1 1     61
62 8         1     2         1 1                                         1                                   1   1         62
63 14                   1           1   1   1     2       1 1 1 1       1             1   1                     1           63
64 8           1       1             1                       1   1                   1   1       1                         64
65 12 1     1                     2 1 1 1               1                   1 1     1                                     1 65
66 10                 1               1 1 1           2                       1             1         2                     66
67 9                                 1           1 1                                       1         1   1 1 2             67
68 17                     2   2 1             1   2   1 1       1 1           1                             1     3         68
69 12 1       1       1     1         1                           1             2           2 1             1               69
70 10 1   1     1                                           1   1               1     1           1 1                 1     70
71 8         1   1                     1 1 1                     1                         1                             1 71
72 4                   1       1                         1                                                               1 72
73 11         1             2                       1                         1   1           1 1         1   1     1       73
74 7       1                               1     1         1                                 1     1                 1     74
75 8 1 1             1   1                         1                               1 1     1                               75
76 10                 1       1 1 1                   1               1 1 1           1               1                     76
77 12   1           2   1   1                     1               1         1         1       1         1   1               77
78 8                             1     1 2                     1               1                         1 1               78
79 12       1                 1     1       1                 2       1                     1     1           1 1 1         79
80 4                                             1                   1                                     1             1 80
81 12   1 1                           1                                 1   1       1 1           1       1         2     1 81
82 7         1     1                           1                                             1             1         1 1   82
83 10                       1     2                       1                 1 1         2     1                   1         83
84 8 1                       2     1                               1               1     1                 1               84
85 6                               1               1   1     1     1       1                                               85
86 13 2       3                     1     1     1                     1                     1   1                   1   1   86
87 10   1   1     1     1                                 1   1       1     1               1   1                           87
88 5 1           1                                       1             1                                 1                 88
89 12           1   3   1                     1               1     1                           1                       2 1 89
90 7   1 1                       1                 1                           1         1                     1           90
91 7                       1         1         1         1         1 1 1                                                   91
92 11                               1     1               1 1       1         1       1     1         1         2           92
93 12                 1     1         1       1         1 1       1             1   1                       1 1           1 93
94 12           1     1         1 1     1                               1       1 1     1   1     1               1         94
95 11           1     1   1       1     1         1                 1       1                         1                 2   95
96 16                     1       2                   1         1       2   1     1 1         2 1     1 1     1             96
97 13   1         1     1             1   2               1 1   1   1     1           1                       1             97
98 7                           1   1     1     1       1                                   1               1               98
99 10     1   1                       2 1     1     1             1                         1                         1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
Ngày
/
Tháng