BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 12/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
21
/
09
Ngày
/
Tháng
00 9                   1 1               1                 1       1   1     1           1                   1             00
01 10                   1                               1 1 1               1 1   1           1                 1 1         01
02 13                                         1   1               2     1   1       1     1   1           1     2       1   02
03 12                 2       1 1 1     1     1       1             1     1                     1                         1 03
04 12             1       1 1 1         1             1                   1       1   1             1               1     1 04
05 11 1         1                           1                     1     1   1               1 1               1 1     1     05
06 11 1   1   1 1       1                   1 1     1     1   1                                               1             06
07 11     1                   1   1 2   1   1 1             1                   1   1                                       07
08 14       2                             1       1 2             1                 2   1         1   1 1                 1 08
09 12             1           1           1       1       1         1       1       1     1         1   1                 1 09
10 11                 1             2                         1         1           1         1     1           1 2         10
11 13   2     1         1   1   1         1             1                 1     1             1               1           1 11
12 11                             1             1           1               1     1     1   1   2             1       1     12
13 10         2                             1 1                 1   1     1               1 1             1                 13
14 12 1                   1                 1         1       1 2                     1   1   1 1     1                     14
15 11 1     1             1   2         1     1     1                 1                     1                           1   15
16 8     1       1             1                       1                         1                   1             1   1   16
17 9   1           1                     1           2     1           1               1             1                     17
18 14           1     1     1       1 1           1       1   1               1                     1   1           2   1   18
19 16           1 1 1         1             1       1                   1         4     1 2   1           1                 19
20 12 1     1                           1   1 1     1 1         1 1 1   1                                               1   20
21 10     1                 1   1       1           1 1               1               1     1           1                   21
22 7                         1       1                   1                               1 1           1     1             22
23 5                       1       2                                                             1 1                       23
24 11 1               1     1                     1           1                     1   1             2       1 1           24
25 7           1                 1 1                                 1               1                       1 1           25
26 9             1                 1 1             1     1 1           1         1           1                             26
27 9                         1   1     1             2           1                               1 1     1                 27
28 9     1         1                       1           1     1               1 1 1                                 1       28
29 15                 1         2   1 2         1               1       1                       1       1       3     1     29
30 11     1     1         1   1       1         1             1               1                     1       1             1 30
31 8         1                                 1             1   1 1                   1         1                 1       31
32 11             1 1     1                   1               1         1               1                 1         1 1 1   32
33 12   1           1       1       1   1 1               1 1       2                                             1   1     33
34 9   1           1 1                       1     1                 1                             1       1     1         34
35 10   1                                 1     1               2     1   1           1                   1 1               35
36 12         1         1     1   2     2                                   1 1                           2             1   36
37 13                 1 1 1   1 1               1 1                             1   1         1     1 1           1         37
38 4                                                                     1                   1           1       1         38
39 11       1     1       1       1             1           1   1                             1   1     1         1         39
40 13       1       1                   1                 1           1     1 1   1     1   1         1   1   1             40
41 8 1   1             1                                     1       1 1                 1           1                     41
42 13   1               1                   2 1   1           2     1     1           1     1                   1           42
43 7         1       2             1                                       1         1   1                                 43
44 11         1                 1 1     1         1               1                         1   2             2             44
45 10   1   1             1                       1           1         2           1                   1         1         45
46 9   1   1                                     1 1   1           1                             1     1                 1 46
47 9                       1                   1                           1                       1 1 1     1 1 1         47
48 12 1         1             1               1             1                   2               1 1               1     2   48
49 14 1     1               1   1                     1     1   1         1   1             1 1           1         1     1 49
50 11         1           1 1     1           1 1                                     1 2       1       1                   50
51 10                         1                                     1                 1   2       1     1 1 1             1 51
52 7                                 1           1                 1   1         1   1                       1             52
53 14   1         1 1                               1   1 1 1           1   1 1   1 1                       1             1 53
54 18 1 1 3                     1   1       1 1                   1 1     1     2       1 1               1 1               54
55 10               1   1 1 1   1                   1                                 1                             1     2 55
56 10     1               1           2   1         1 1                                   1 1                         1     56
57 4                                                                         1   1   1                           1         57
58 12               1   1     1       1       1                 1             1                 1         1         2 1     58
59 3             1                                                       1                     1                           59
60 9                         1           1       1 1       1                               1     1             1       1   60
61 11           1                                   1       1 1         1   2   1   1                     1             1   61
62 12           1           1       1       1                 1 1     2                                 1   2         1     62
63 11         1       1                                 1         1   1       1     1   1       1         1             1   63
64 18         1       1   2       1     1   1         1   1           1   1     1   1       1     1 1 1     1               64
65 13 1         1       1       1   1         1             1         1   1                             1       1     1 1   65
66 9                                 1                 1       1             1         1                   1       1 1   1 66
67 13 1           1   1         1                                 2 1       1                           2     1           2 67
68 16 1           2         1                   1                 1   1   1 1     1           2   1             1 1     1   68
69 13   1     1       1           1   2         1                         1 1             1 1   1           1               69
70 7 1         1 1                                             1             1 1                     1                     70
71 13 1         1     1       1   1               1                       1             1   1 1           1         1 1     71
72 10     1         1       1   1     1                             1                   1         2           1             72
73 17     1         1   1     1       1   4             1 1         1 1                         1   1   1               1   73
74 5         1 2           1                 1                                                                             74
75 13                           1     1   1 1           1 1           1   1           1 1                     1 1     1     75
76 16                 1 1       1                       1 2           1         1     2       1       2 1   1     1         76
77 8               1       1                         1   1                             1 1                 1         1     77
78 13     1   1       1         1         1 1       1   1       1         1 1               1   1                           78
79 10                   1 1           1       1       1   1                               1       1           1       1     79
80 8                                         1   1             1                               1 1 1         1         1   80
81 14   1   1 2 1           1             1     1                       1   1       1             1   1     1               81
82 4                                   1       1     1                                             1                       82
83 12 1         1                                 1 1             1             1   1       2     1 1                   1   83
84 11   1           1   1                         1   2 1                               1                       1 2         84
85 16   1   1 1 1     1             1       1           2         1 1     1     2               1                 1         85
86 18     2 3             1       1                     1   1 2       1                   1       1   1     2         1     86
87 7   1                                                       1               1 1                         1     1       1 87
88 11             1     1         1 1           1         1 1   1           1       1                                   1   88
89 8         1           1             2               1         1 1                                               1       89
90 9       1     1 2   2         1       1                             1                                                   90
91 1                     1                                                                                                 91
92 8     1 1   1                           2                                 1   1                                 1       92
93 9 1 1         1         1       1     1             1                     1                       1                     93
94 11       1                     2               1                           1     1         1     2               2       94
95 12     1         1           1                 1               1   1       1 1     1             1 1               1     95
96 9             2 1                 1               1           1                                             1         2 96
97 5                                   2       1                               1               1                           97
98 10   1                                       2   1         1                   1 1         1             1         1     98
99 12 1     1                                   1         1 2   1                     2                   1         1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
21
/
09
Ngày
/
Tháng