BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 27/11/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
Ngày
/
Tháng
00 8                       1       1                 1       1       1       1                 1     1                     00
01 10                             1           1   1       1           1                         1 1   1 1             1     01
02 13       1       1                               1     1               1               1       1 1   1 1       1   1   1 02
03 7     1                           1             1               1                       1                 1           1 03
04 8         1       1         1           1   1   1                       1         1                                     04
05 14             1         1   1                     2 1               1     1       1   1     1     1     1       1       05
06 9           1 1                                   1         1   1       1       1                                 1 1   06
07 9 1   1           1   1       1                                   1               1                   1               1 07
08 13                   1       1   1                 1       1       1 1     1 1       1 1 1             1                 08
09 14       1           1           1             1   1       1     1         1               1 2   1     1               1 09
10 11           1     2         1                                   1   1       2     1                     1 1             10
11 6         1                                             1       1     1     1       1                                   11
12 12 1               1   2             1   1               1 1                                 1             1           2 12
13 13               2                   1 1   1         1             2   1                         2   1         1         13
14 17                   1     1 1 1 1 1   1         1         1         1   1     1   1       1                   1   1   1 14
15 13       1   1 1                             1             1 1       1                   1 1     1       1   1         1 15
16 12     1           1 2 1             1                 1                 1           1                   1 1 1           16
17 14 1                                   2         1           2   1     1         1   1     1     1         1 1           17
18 12       1       2                 1     1     1       1                     1         1           1             1   1   18
19 13       1                       1               1 1       1                   1     1 1   2             1       1 1     19
20 7           1                           1             1       1                           1             1   1           20
21 7                       1                               1   1                       1 1           1     1               21
22 7                         1             1 1                           1                         1   1     1             22
23 8   1             1                     1 1     1                                                 1                 1 1 23
24 13   1       1               1 1     1       1     1   1   1                               1     1       1             1 24
25 16                       1   1     1       1     1     3       2       1   1               1 1               1       1   25
26 14   1       1       1 1                       1         1           1   1       2     1   1           1               1 26
27 16   1     2           1 1         1       1 1       1   1       1     1   1     1     1                   1             27
28 8     1       1     1                 1         1   1   1                                                       1       28
29 11           1         1   1     1               1                     1     1 1                   1   1             1   29
30 10       1                 1       1     1     1   1       1                               2             1               30
31 14 1   1                                   2   1   1     1 2 1                       2   1       1                       31
32 17   1       1       1   2 1 1               2   1   1                 1         1 1     2     1                         32
33 12                         1       1       1 1                         1                       2     2           1   1 1 33
34 15 1 1   1             1       2   1         1                                           1       1   1 1       1 1 1     34
35 11     1       1     1 1                       1                 1   1                       1           1     1   1     35
36 8     1 1         1                                                     1 1                 1 1         1               36
37 10 1 1     1                                 1 1             1       1                           1 1         1           37
38 17           1       1       2                   1     1   1 2       1             1   1       1   1   1     1     1     38
39 8         2                                       1                                             1   1 1 2               39
40 13                       2 1           1         1       2         2               1   1 1             1                 40
41 7                                   1 1 1                                 1           1       1 1                       41
42 10 1                         1         1         1     1           1                 1   1   1                 1         42
43 6   1   1     1                             1                                                     1           1         43
44 9   1                             1 2                                               1               2 1         1       44
45 13     1   1     1   1                         1               1       1       1     1             1         1     1   1 45
46 10     1       1                                       1             1     1     1       1                 1 1         1 46
47 15   1             1         1     1         1           1 1   1         1   1 1   1           1       1         1       47
48 7     1   1     1               1       1                                               1                         1     48
49 7   2                           1     1           1                                                 1         1         49
50 12     1       1 1               1 1                       1 1         1 1                                 1   1     1   50
51 13                             1     1   2   1 2                   1 1             1                       1         1 1 51
52 12     1 1     1           1 1 1                     1 1                   1     1                   1             1     52
53 7                             1     1                       1 1     1                                 1   1             53
54 15       1   1   2                     1             1         1               3 1     1                     1 2         54
55 10         1         1 1         1             1 1   1                                         1                   2     55
56 5                               1                   1                   1               1           1                   56
57 11       1     1           1   1           1             1               1     1             1                 1 1       57
58 10             1         1 1                                         2 1         1         1                 1   1       58
59 9       1         1     1                           1       1     2       1                     1                       59
60 9                 1       1       1                   1 1           1                       1               1   1       60
61 11   1   1     1               1           1                           1 1   1             1                     2       61
62 9   1               1 1 1                                 1                   1 1             1 1                       62
63 9             1   1                                           1 1                   1         1     1       1         1 63
64 9   1                   1 3       1         1               1       1                                                   64
65 11     1     1       1                   1 1                       1 1               1         1       1       1         65
66 9 1               1   1                                       1   1               1         1 1                   1     66
67 6                                                 2           1             1                 1                 1       67
68 9   2                 1             1 1           1                   1     1                             1             68
69 6 1                                       1                   1 1                   1 1                                 69
70 10                           1 1                 1   2     1                     1         1   1             1           70
71 11 2               1           1 1 1     1   1             1           1   1                                             71
72 7                                       1   1       1 1                                 1     1             1           72
73 14   1       1           1             1   1             1               1           1   1       1     1 1     1   1     73
74 7         1       1       1         1                 1                 1                                           1   74
75 13     1         1                   1   1     1 1               1             1 1         1             1       1   1   75
76 8           1                                     1     1     1           1 1                     1       1             76
77 8 1   1                       1         1                     1 1                   1             1                     77
78 14 1           2     1                                           1 1     1   1 2             1     1           2         78
79 7         1     1             1                     1                                 1                 1   1           79
80 7                     2             1       1                                   1             1           1             80
81 12               1   1         1               1         1     1           1     1                   1       1     1   1 81
82 12           1             1 1   1         2       1             1       1         1                         1 1         82
83 10       1   1   1         1     1       1             1         1           1                                       1   83
84 9                   1       1                     1           1             1 1           1     1   1                   84
85 12 1           1 1         1 1       1                   1         1       1       1 1           1                       85
86 12       2 1     2                   1                         1                       1     1     1   1             1   86
87 5     1                                                           1       2       1                                     87
88 9           2         2         1                           1               1         1     1                           88
89 7 1           1                       1             1                         1                           1         1   89
90 12     1 1                       1   1 1 1                                   1 1                           2       1   1 90
91 9 1                   1     1     1 1                         1                           1       1   1                 91
92 8         1 1                     1   1                           1                                   1 1         1     92
93 11 1   1           1     1                   1 1     2       1   1                       1                               93
94 16             1         1       1   1               1 1     2 1     1 1   1       1   1 1                           1   94
95 18 1       1     1 1                                         1   1     1 1   1 2 1   1   1   1     2             1       95
96 13         2         1   1     1   1                     1                       1 1                 2   1       1       96
97 14         1             1         1   1   2 1             1             1   1         1     1                       2   97
98 5                 1           1       1         1                                                             1         98
99 16                               1     1       3         1       1       1       1 2     1                 1     1   2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
Ngày
/
Tháng