BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/07/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10         1   1   1                                               1         1               1 1     1   1               1 00
01 17           1       2           1   1           1     1         1 1       1   1         1     2       1     1         1   01
02 21   1     1 1   1 1   1 1   1         1   1               1               1 1       1       1   1       2   1 1 1         02
03 23   1 1 1   1 1       3     1           2                           2         1   1 1 1 1     1 1       1         2       03
04 19               1           1     2 1       2 1 1   2                 1     1 1       1       1       1     1     1       04
05 14       1                   1         1 2                 1       1 1     1   1                 1   1 1             1     05
06 12               1               1           1                           1         1       1 1     1 1     1           1 1 06
07 19   1                 1       1 1 1 2     1             1   2                       2               1     1 1     2   1   07
08 19   1 1 1 1           1   1           2     1 1           2                       2         1   1 1 1 1                   08
09 12       1                 1 1           1                 1 1             1                     1 1       2     1         09
10 22             3         1 1   1       1       1         1         1   1 1   1   1   2 1             1         2       1 1 10
11 16         1     1   1 1   1 1                     1       1   1             1   2     1         1           1           1 11
12 12     1               1                     1   1         1                     2     1             1       2       1     12
13 9 1           1                 1                       1                         1       1       1         1       1     13
14 13     1 1     1           2                                                   1     2           1         1       2     1 14
15 15 1   1                   1           1         1         1     1   2   1     1       1     1           1       1         15
16 17         1                 3                   1 2   1       1 1               1       1           1         2   1 1     16
17 17         1       1                   1           1   1     1           2 1 1       2         1               1   2     1 17
18 21               1 1 1   1       1       1   1   1 2 1                     2   1 1             1 1 1 1     1     1         18
19 18       1 1             1 1                 1 1         2   2     1 1 2           1           1       1       1           19
20 13 1           1           2         1                 1       1           1 1   2               1             1           20
21 22     1               1           1 1   2 1 2 1               1                   1 1     2               2   1 1 1   1 1 21
22 22 1       1       2           1             1 1       1   1         1 2         1     4 1     1         1     1     1     22
23 17 1           1     1       2     1   1       1                               1     1   1 1 1 1       1 1     1           23
24 17     1     2             1   1   1             1 1         2   1     1 1                   1         1       1     1     24
25 17 1 1   1             1         1         1                         1       2   1       1 1     1     1       1     2     25
26 9                                             1 1                 1         1 1     1           1     1           1       26
27 12             1     1     1       1       1 1               1     1                     1   1   1                     1   27
28 8 1                                       1   1 2     2               1                                                   28
29 15   1       1       1 1       1         1         1         1 1     1             1                 1               2   1 29
30 18     1     1         1 1       1         1 1           2   1   2         1 1     1             1           1 1           30
31 22 2   1       1 1         1   3                   1     2     3             1 1         1               1       1     1 1 31
32 16           1   1   2       1         1               1 1 1             1 1 1     1       1       1               1       32
33 17     1       1 1   2             1 1 1   1       1                 1   1     1       1 1                 1 1             33
34 9       1   1                 1       1             1   1       1       1                 1                               34
35 23   1   1 1 1           1   1   1   1 1     1                       2 2     1 1     1         1 1 2     1               1 35
36 17     1         2 1     1   1   1                     1         1       1               1 1 1     1       1 1       1     36
37 14               1 1 1             1               1 1         1 1     1         1 1     1                   1       1     37
38 11           2     1     1           1 1                             1             1           1     1       1             38
39 25 2   1   1         2     1   1                 2 2       1 1 2   2   1             1   1     1       1   1       1       39
40 11           1                 1     1               1 2         1                         1       1             1     1   40
41 17                             1     1               1         1         1   1       1 1     1   1     1 2   1 2       1   41
42 21 2     1         1 1 1 1 1       1 1       1 1 1   1             1       1                       2 1         1   1       42
43 20       1   1       1         1   2               1     1   1           1     1     1   1   1   1 2   1 1 1               43
44 20   1     1 1         3 2         1       1 1       2         1       1                   1           1     2     1       44
45 21         1       1             1     1         1   3           1         1         1     1 1   2 1     1 1 1         2   45
46 23 2           2 1   2   2     1   1       2       1     1   1             1               2 1 1     1             1       46
47 15           1           2     1                 1 1 1       1             1     1 1   1                             3     47
48 21         1 1           2   1   1 1                 2       1 1   1         1 1           1 1   1   1   1 1       1       48
49 21             1         1         1 1   1   1 1   1 1         1   3 1           2     2 1   1 1                           49
50 17                 1           1           1             1 1     1       1       1       1   1     1     1       2     2 1 50
51 5                                   1         2                   1                       1                               51
52 19 1     2       1 1         1                   1 1 1       1     1 1 1   1       2                     1 1       1       52
53 11   1           1       1     1   1                   1                                     1                   1 1     2 53
54 15     1                     1   1         1   1     1         1         1         1 1     1 1       1   1     1           54
55 16 1 1     1       1           1     2   1                             1           1   1   1   1       1   1 1             55
56 16       3       1 1   1   1     1   1         1                     1           1     1       1     1           1         56
57 10                           1     1     1   1   1                                           1 1   1 1           1         57
58 7                                                       1   1 1         1 2 1                                             58
59 16       1                                 1 1 1     1 1               1 1   1           1   1       1 1 1       1     1   59
60 19     1   1               1           1 1                 1 1 1 1   1   1 1   1               1           1 1 1       2   60
61 12 1                         1   1                       1 1       1               1             1 1   1           1   1   61
62 14 1               1       1         1 1 1     1   1   1   1   1       1             1                                 1   62
63 25   1 1   2   1 1               1   1         1         1 2     1 1         1     2 1       1             2 1   1   1   1 63
64 17   1 1               1       2 1       1     1               1 1   1           1             1       1     1 1     1     64
65 13                       1     1   1   1                     1                   1 1     1       1 1         1   1       1 65
66 17 1         2 2           1                         1         1   1     1           1         1       2 1           1   1 66
67 19   1 1               1 1                   2     1 1     1           1 1     1   1 1   1     1   1   1               1   67
68 15 1             1 1   1                       1 2               1       1 1   1     1   1         1           1           68
69 13         1         1               1 1 1     1   1 1     2                 1               1             1               69
70 13             1         1   1     1             1       1     1 1             1 1         1                     1   1     70
71 16 1 1   1     1   1                     1 1   1   1       1   1     1                 1         1             1         1 71
72 15           1     1   1   1       1       3               3           1     1   1                   1                     72
73 14       2         1   1           1       1                               1 1           1                     1     1   3 73
74 13   1         1                         1 1 1               1   1 1 1                             1   1           1   1   74
75 23 1       2 1   1     1         2     1 1             1 1       1   1 1       2           2 1                   1     2   75
76 13     1             1     1               2       1                             1         1 1 1         1         1   1   76
77 20   2 1       1     1       1       1   1         1         1 1                         1 1 1   1           1     1 1 1 1 77
78 16     1     1     1                     1     1       1 1   1   1 2           1         1                     1 1 1       78
79 13             1     1   1             1 1                         1   1   1       1         1     1             1 1       79
80 21     1 2         1   1     1                 1       2 1     1           1 1 1 1 1       1             1           2 1   80
81 18               1 3           1   1     1       1 1   1 2       1   1       1   1   1                           1         81
82 22 1 1           1 1 1     1 1             1 1             1   1       1 1     1                 1 1     1 1 1   1   1   1 82
83 14         1           1           1 1       1 1     1       1               1   1       1     1     1   1                 83
84 19 1 1 1     1   1                     1         1 1             1 2     1             1       1 1 1             2 1       84
85 17         1 1             1         2 1 1   1       1   1   1   1   2 1       1         1                                 85
86 10   2                   1                             2               1   1           1   1   1                           86
87 14   1 1             1     1 2             1           1         1       2     1   1                     1                 87
88 12     1       1 2     1           1             1   1 1                               1     1             1               88
89 15                   1           2           1   1   1                       1             1     1       2 1 2         1   89
90 19     1         1   2   1     1 1           1   1     1           2 1         1       1   1           1         1       1 90
91 11     1                       2       2               1     1                     1   1               1   1               91
92 9   1     1                                   1                       1         1   1           1           1       1     92
93 13             1 1     1     1   2                       1                               1           1 1   1     1   1     93
94 18       1                 1     2   2 1   1       1       1         1 1 1         1                 1         2       1   94
95 14       1                 1     1     1       1 1     1 1                       1     1             2 1             1     95
96 25   2 1 1 2 1 1 1         1 1 1       1                 1 1     1   1 1 1 2                       1 1           1       1 96
97 16   1     1 1 1         1     1 1       2       1               1                   1   1           1                   2 97
98 17 1 1   1                           1     1 1               1 1 1         1 1         1           1   2       1 1         98
99 24 1     1 1 1   1 1     1         2     1 1           1                 1 1   1       2 1     1     1   1 2             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
Ngày
/
Tháng