BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 03/05/2020

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
Ngày
/
Tháng
00 12   1                               1     1       1   2 1   3             2   00
01 7   1         1                         1     1         1     1   1           01
02 16     1 1     1     2     1 1 1                       1   1 1   2   1 1   1   02
03 15         2     1   1 3       1   1     1   1       1                 1 1 1   03
04 8                               1 1     1 1     2                         1 1 04
05 8       1                 1           1                   1 1     1         2 05
06 16         1 1   2 1   1   1   1   2         1 1 1                 1 1   1     06
07 7 1         1       1                   1                     1   1         1 07
08 8 1             1     2 1     1           1                             1     08
09 11 1     1             1   1 1 1 1         1               1   1     1         09
10 14               1   1 1 1     1   1     1 1     1     1 1 1           1 1     10
11 9                           1   1   1   1           2       1   1         1   11
12 13   1         1     1   1 1       1   1     1   1 1 1                   2     12
13 8           1     1         1     1 1     2               1                   13
14 18 1 1             1       1 1 1         1   2 1         2 1 1     2 1   1     14
15 14 1                     1     1         2   1       1 1 2 3             1     15
16 8 1     1   1 1                       1       1   1       1                   16
17 8         1     1       1           1   1 1                       1       1   17
18 13 1 1   1     1     2 2             1             1     1   1 1               18
19 12       1       1 1     2           1   1 1     1           1 1   1           19
20 4     1           1                   1                 1                     20
21 14             1           1         1 1     2 1           1   3 1     1   1   21
22 13       1   1   1     1               1   2     1 1   1   1 1         1       22
23 10   1   1             1     1 1 1       1       1           1             1   23
24 14   2             1         1             1 2       1 1 2 1 1   1             24
25 7     1     1 1   1                                 1           2             25
26 6                     1                     1     1             1         1 1 26
27 6           1 1     1                     1     1   1                         27
28 11 1 1         1       1       1 1           1     1   1   1         1         28
29 9         1                           1         1     1       1 2 1   1       29
30 6   1                   1                           1 1 1               1     30
31 10   1       1         1       1       1       2             1 1         1     31
32 9   1   1             1         1               1       1     2           1   32
33 9       1 1 1   1                   1     1       1                   1     1 33
34 11   1 1 1 1 1     1               1       1 1         1         1             34
35 8                             1   1       1 1       1     1   1       1       35
36 8         1 2                     1           1 1       1               1     36
37 10       1       1   1       1 1     1 1     1           1           1         37
38 10     1                 1       2 2     1           1                     1 1 38
39 5 1       1               1                                   1             1 39
40 11         1     2 1       1         1                 1     2   1     1       40
41 8     1     2 1                               1   1         1   1             41
42 11 1     1       1 2         1         1       1 1                 1   1       42
43 9   1 1                   1         1 1     1       1                 2       43
44 6                     1         1                     1       1         2     44
45 10   1   1     1         1     1 1   1                 1         2             45
46 11   1 1     1     1 1 1       1               1     1   2                     46
47 7 1       1       1         1                     1           1           1   47
48 7                               1 1 1 1   1 1                         1       48
49 6           1       1     2                         1             1           49
50 5                 1 2                                     1     1             50
51 15     1   1                 2           1   1   2 1 1   1     1   2         1 51
52 6   1     1                 1           1 1                 1                 52
53 8                             1           1       1           1     1 1     2 53
54 7 1                             1 1     1         1           1           1   54
55 14 1 1   1 1     1       1 2     1 1 1         1                   1   1       55
56 10     1       1             1           1     1       1 1     1     1   1     56
57 11 2                     2       1   1   1             1               1   2   57
58 14         1 1 2     1 1 1 1   1   1       1           1                 1 1   58
59 11   1           1         2   2       2           1             1           1 59
60 7         1   1   1                       1               1     1     1       60
61 12       1     1     2   1                               1 1   1     2 1 1     61
62 9         2   1       1         1             1             1 1         1     62
63 15 1         1       1   1 1 1 1       1 1       2     1           1       1 1 63
64 11     1   1     1                 1 1         1   1               2 2         64
65 7                                     1           1 1           1 1   1 1     65
66 8     1                     2       1               1 1                     2 66
67 6               2         1     1               1   1                         67
68 11 1   1     1   1 1     1           2         2                         1     68
69 7     2 1   1       1                     1         1                         69
70 9   3     1 1         1 1       1                         1                   70
71 14 1   1 1           3           1             1 1       1 1       1 1     1   71
72 12     1 1 2 1                     1       1 1   1 1 1     1                   72
73 16 1       1 1 2         1           2         1         1           1 1 1 3   73
74 13 1                           1       1 1     2 2   1 2   1     1             74
75 7       1 1     1                       1     1       1                 1     75
76 8                       1 1     1 1       1                         1   1   1 76
77 9             1                       1     1         1             1 1 1 1 1 77
78 7               1 1             1     1       1               1     1         78
79 17                   1   1 1 1 2 2               2 1             2 1 2       1 79
80 12 1     1   1   1 2       1 1     1                             1   1       1 80
81 10                   2 1       1                 1         1 1     1 1       1 81
82 10     1                   1     1 1 2               1       1 1     1         82
83 8       1   1     1         1                               1           1 1 1 83
84 12 1 1 1         1       1       1   2               1   1   1               1 84
85 13 1   1         1 1     1             2         1       1           1 2 1     85
86 6 1               1   1                     1         1 1                     86
87 11   1         1   1                   1 2 1               1 2           1     87
88 16 1   1 1 1   1   1         2       1 1           1 1 1 1           1     1   88
89 10 1           2         1   1                 1 1 1         1       1         89
90 13 1           1       1                 1   2     1 1 1   1       2         1 90
91 12             2       1 1     2           1 1 2                 1           1 91
92 6       1                   1                     1         1         2       92
93 13               1   1     1     1 3   1 1           1         1           1 1 93
94 16   2 1 1         1   1 1 1     1             1   3           1 1     1       94
95 17     1 1   1   1     1   2 1 1   3   1   1       1                 1 1       95
96 8         1             1           1   2   1                     1 1         96
97 8           1               2                     1 1             2         1 97
98 16     2   1     1 2                   1     2         1 1 1   1 1         1 1 98
99 12   1 2 1           1           1     1                   1 1   1 1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
Ngày
/
Tháng