BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/07/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
Ngày
/
Tháng
00 26       2 1   1     2         3       1     1     1     1   1   1 1 1     1         1 1     1 1     1         1         2 00
01 17 1           1       1   1           1   1 1         1                   1     2   1 1         1   1     2               01
02 25   1   1     1 1   1     1   1   2           1 1         1                         1 2   1         1     1 1   1   1 1 3 02
03 7     1                         1   1   1                                                   1   1                     1   03
04 18       1   1 1       1   1     1     1   1     1   1     1 1           1           1         1   2         1             04
05 15 1           1             1 1         1             1 1               1   1 1             1         1     1 1         1 05
06 13   1       1   1                                     2                           2   1 1 1   1       2                   06
07 23   1 1     1           2     1   1 1 1         1       2   1     1           1 1     1   1 2     1       1     1         07
08 15       2   1 1     1                       1           1       1   1   1   1       1               1           1     1   08
09 21 1   2 1               1 1     1       1     1           1 1 1     1   1 1       1           1   1   1         2         09
10 17   1 1       1   1                 1       1 1                       1           1     2 1 1     1               1 2     10
11 14 1   1     1   1 1           1             1       1 1     1       1     1                         1       1             11
12 14   1         1                 1       1     1   1 1   1             1                   1 1         1 1       1         12
13 16   1 1                   1       1           1       1       2     1   2 1       1   1   1                       1       13
14 15       1   1 1             1             1       1           1           1     1       1             1 1     1 2         14
15 13         1         1       1   2   1 1 1               1               1 1             1 1                               15
16 14 1                                   1               2 1 1   1 1           1       1         1         1     1   1       16
17 11           1     1       1                     1 1     1           1       1             3                               17
18 12     1                 1                           1       1               1     1 1             1               2 2     18
19 20               1   1 2   1   1 3   1 1           1 1   2         1 1                           1                 1     1 19
20 25       1   1 1                 1 1           1 2   1         2   1 1         1   3   1 2     1         2         2       20
21 13   1     1     1         1     2         1             1       1     2                 1                 1               21
22 13   1     1 1       1     1               1         1 1                     1                         1     1 1 1         22
23 19           2 1 1 1         2             1     1 1               1 1     1   1               1     1 1 1       1         23
24 13                   1       1         2 1             1                     1   1 1 1   1                 1 1             24
25 16   1         2     2     1   1 1 1               1 1                                             1 1   1       1 1       25
26 15         1   2         1   1       1       1   1       1   1                   1                           1 2     1     26
27 11     1               1                         1         1     1 1     1                       1     1       1     1     27
28 18   1             1                 1             2 1       2 1   1 1 2       2     1 1   1                               28
29 15     1 1 1     1     1     1               1     1       1   1         1   1                       1       1     1       29
30 27 1   1 1   1   3 1   2 2     1   1   1   1   1     1                 1 1                       1 2     1 3               30
31 13           1         1           1 1 1   1     1   1 1                 1                         2                   1   31
32 14 1   1 1           1   1       1                             1         1         1                 2         1   1 1     32
33 20         1       1   1 1       2     1                 2 1 1   1   1   2       1   1                     1       1 1     33
34 17 1           1                 1       1 1 1   1   1     1 1               2             1         2       2             34
35 12 1       1                                 1       1     1         1               1     1           1 1           1   1 35
36 15   1             1       1 2               1         1       1           1             1       1     1   1       1   1   36
37 18         1 1 1 1 1             1           1 1   1         1         1                     1 1   1   1   2           1   37
38 20 1   2 1           1 1 1             1     1 1                               1     1 2     1                   1   1 1 2 38
39 21   1                   1   1   1       1 1       1   1 1         1   2 1         2 1 2             1 1                 1 39
40 22       2   1     1 1 1 1 1             1                   2 2   1     1 1   1         1 1     1       1   1             40
41 12         1                 1     1     1   1 1   1                 1 1 1               1                   1             41
42 15               2                         2       1             1       1       2         1   1     1 1       1     1     42
43 13     1   1       1           1           1                           1 1             1               1     1 2       1   43
44 15 1   1         1               1                   1 2               2   1                               1 1       1 1 1 44
45 17 1 1     1     1             1                           1     1                       1       2 2   1       1   1   1 1 45
46 15         1   1 1   1       1       1     1                 1     1         1                 1 1       1 1           1   46
47 9                                 1             1           1     1                       1                   1 1       2 47
48 18     2           1         1   1   1     1 1     1   1     1 1     1     1     1       1                 1         1     48
49 13         1                   1                 1             1         1 1   1     1       1   1       2   1             49
50 15                         1 1   1 1 1 1   2       1   1                     1           1   1   1 1                       50
51 22 1 1   1   2     1       1   1   1           1                     1 2 2                 1 1 2         1     1     1     51
52 21           1           1 3             1           2   1     1           1   1 1   1     1 1 1 1             1     1 1   52
53 18 1       1 1 1                   1                     1     2 2 1         1           1     1     1     1       1   1   53
54 21 1   1                 1                     2 1 1       2 1       2   1     1     1     1     1   1         1 1 1       54
55 16         1   1 1     1 1   1         1       1 2               1               1   1               1           1     1   55
56 13 1     1 1             1           1 1         1   1                         2               1         1             1   56
57 20                 1 2 1       1   2 1                   2   1     1     1       1   2             1   1   1             1 57
58 24         1       1 1 2       1   1 1 1               1   1 2 1 1   1     1   2 1     1     2               1             58
59 16           1     1   2       1               2     1                     1 1     1           1 1             1   1   1   59
60 12     1                       1   1                     1 1       1                   1     1   1 1               2       60
61 15     1           1       1   1                   1           1 1     1   1     1 1       1   1 2                         61
62 14                       1                   1         1   2       1   1             1         1 1             1   3       62
63 12   1   1       1                 1           1     1     1         1 1     1                       1               1     63
64 13                 1                 1   2   1   2     1               1     1                                   1 1     1 64
65 24             1     1 1 1 1 2 1   1 1       1   1 1 1             1 1         1       2   1               1 1       1 1   65
66 20 1                 1 1   1         2           1 1       1     1       1   1   2 1   1             1       1       2     66
67 18   1                 1         1     1   1         1           1             1   1     1 1 1 1   1   1   1 1           1 67
68 15             1         1     2   1         1   1 1 1           1                 1     1     1   1             1         68
69 6     1               1                                                                 1                     1 1     1   69
70 11     1       1     1       1           1     1                                       1     1   1                 1 1     70
71 11   1           1 1 1     1             1       1                         1     1                                   2     71
72 15 1     1           1       1     1   1 1             2                   1                 1       1       1 1   1       72
73 20       1     1 1 1     2                     1     1                 2         1       1       1 1   1 1 1 1         1 1 73
74 9           1 1                       1 1 1           1           1 1                                                 1   74
75 19     1     1             1 1         1 1       1               1             1 1     2 1   1     1   1   1     1   1     75
76 16   1 1       1   1         1       1   1       1 1             1               1                     1 2   1       1     76
77 15 2                 1                 1 1 2                           1           1 1 1     1         1         1       1 77
78 17       1         1   1               1 1                       1 1 1   1   1 1     1 2   1                   1         1 78
79 18   1           1       2             1                 1     2 1 1       1                 1 1 1     1       1   1   1   79
80 12     1   1                   1               1                       1     1       1   1   1       2       1             80
81 13         1                                   1                   1 1     1 1 1           1 1     1       1           1 1 81
82 18   1         1   1   1 1   2     1         1               1 1           1 1     1       1     1   1           1         82
83 22 1     1   1   1   1     1 1   1             1                   1   1   1 1   1   2                 1 3   1         1   83
84 16   1               1   1 1   1       1 1             1 1 1                               1           2 1   1 1           84
85 11 1     1   1                       1   1   1         1                     1                       1         1         1 85
86 24       1         1             1       1 1 2   1   1     1 1   1         1     1 2     1     1   1 1   1   1         1 1 86
87 17 1 1       2               1       1             1       1   2 1 1           1   1               1           1   1       87
88 14 1     1   1       1 1           1 1 1         1                 1                               1             2       1 88
89 14               1 1     1     1           1         1           1                 2   1 1     1 1       1                 89
90 15 1 1     1             1     1     1             2 1 1     1   1           1                           1       1         90
91 9                   1                                   1   2   1             1               1 1   1                     91
92 15   1   1             2                 1   2       1   1                                       1 1     1       2     1   92
93 20         1     1         1             2   1 2             1   1         2 1     1     1   1   1 1       1         1     93
94 15   1           2         1               1   1                   1 1     1   1 1   1                     1           1 1 94
95 19                           1   1 1   1   1       1     1 2       1 1   1     1 1         1 1 1           1 1             95
96 17         1                     1 2 1                 1 1 2                   1     1 1 1   1 1         1             1   96
97 19   1 1         1 1       1   1     1     1 1 1               2 1   1             1     1     1           1     1         97
98 17   1     3       1                 2                     2       1   2       1                     1 1       1     1     98
99 17 2     1 1                       1       1 1 1   1               1 1       2 1 2                                       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
Ngày
/
Tháng