BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 02/07/2020

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
Ngày
/
Tháng
00 16   1   1                     1     1     1 1           1   1         1     1 1           2             1 1   1           00
01 14 1               1 2   1             1                 1   1               1     1   1           1               1     1 01
02 17   1         1         2     1 1     1                 1           1             2   1               1     2 1   1       02
03 19                           1       1     2   1     1 1 1   1 1 1       1 1                 1         1       2 1     1   03
04 16 1 1         1 1       1   1     2 1   1   1             1                               1         1         1 1         04
05 12                     2 2         1                           1           1             2                 1 1 1           05
06 12           1       1 1       1   1   2 2       1         1                       1                                       06
07 18           1         1         1 2   1     2   1 2                       1             1         2 1           2         07
08 19       1                   1 1       1 1 1         1 1 1       2                   1   1       1 2               1   1 1 08
09 17         1     1 1   2               1   1   1 1           1 1     1       1     1                     1   2             09
10 21     1   1 1     1                         1             1   1         1 2 1 1       1 1 1 1                   1 1   1 2 10
11 14               1       1                     1             1         1       3   1         2   1     1           1       11
12 16 1     1                                     1   2       1   1     1         1 1   1   2         1 1   1                 12
13 20               1         1 2         1         1     1 2       2       2                 1     1             1 1 1 2     13
14 14       1     1               1       1       3 1     1                   1   1 2     1                                   14
15 11       1                                         1                 1       1   1 1       1 1 1     1               1     15
16 12             2                                   1           1                             2             1 2     2 1     16
17 19     1               2   1 1 1 1   1                     1   1   1 1 1       1                   1   1         1 1     1 17
18 12                         1   1 1           1     2 1                 2             1         1         1                 18
19 18     2 1         1   1           2     1   1       2 1               2 1       1                         1   1           19
20 18       1   1   2 1 1       1 1     1             2     1       1             1                       1           1 1 1   20
21 15   1         1     1 1 1     1 1       1       1   2             1                   1               2                   21
22 25 1       1   1 1     1         1         1           1 1     1     2     1     1     1           1     1   1 2       2 3 22
23 11         1                   1                       1 1 1   1 1                             2 1               1         23
24 16 1       1                   1     1     1     1                   1       1 2   1   1         1   1   1         1       24
25 18           1         1 1                                     2   1   1           1 1     1             1 1   3   1 1 1   25
26 18   1   1         1   1           1             1       2     1     1               1 1   2           1             2 1   26
27 14 1   1       2         2           1               1     1 1 1 1                                       1         1       27
28 19   1   1     1 2         1           1   1     1   2 2                                 1       2   1           2         28
29 11 1   1 1         1                                           1 1                                       1           1 1 2 29
30 20     1           2 1 1     2     1 1   1   1 1         1   1             1                   1 2                   1   1 30
31 21 1         1 2     1     1     1 1         1 1         1 1       1   1     1 1 1 1               2                 1     31
32 12                           1 1       1 1   1       1 2     1       1           1     1                                   32
33 15               1   2 2                   1           1     2   1 1                               1   1 2                 33
34 20           1 1                   1       2 2 1   1   1           2     1                 1 1 2             1 1   1       34
35 17 1 1       1           1   1   1           2               1 1                           1 1 2 1       1           1     35
36 22     2     3       1   1   1                   1     1 1 1 1         1         1   1           1         1 1     1 2     36
37 21   1 1 1     1           1         1   1   1         1   1                     1 1 1   1 1       1   1       1       3   37
38 24         1   2   1 2 1     2       1   1     1 1   1   2 1       1   1               2       1   1           1           38
39 21           1     1     1             1 2 1   1     1     1   1       1   1   1   2 1   1 1           1   1               39
40 12                       1         2       1 1         1             2               1         2   1                       40
41 18         1 1                   1 1 1       1     1   1           1           1     1 1 1         2           1 1   1     41
42 24     1   1     1   1     1         1         1     1   2 1             1           1   1   3       1 1 2   1   1     1   42
43 22   3     2         1 2     1               1 1                 1 2       1   1         1 1         1     1         2     43
44 16                   1       1   1                         1 2       1   1   1             1     1   1   1   1 1   1       44
45 17       1         1       1       2         1       1 1             2   1                       1   2           1   2     45
46 18       1   1 1 1           2 1           2                   1   1             1           1   1   2   1   1             46
47 10                   1                           1       3         1           2               1   1                       47
48 21 1         1 1                   1 1   1 1   1     1       1     1       1 1   2                     1   1 1 1 1       1 48
49 18   1 1           1   2             1 2   1       2       1     1 1                       1 2             1               49
50 16     1   1       1           1 1       1           1       1 1     1   1   1   1   1                 1               1   50
51 20 2       1     1               1   2   1                     1 1 1       1 2       1 1 1       2           1             51
52 14       2   1 1     1 1             1                 1         1 1                         1   1       1   1             52
53 18 1 1 1   2             1           1 2 1     1         1     1               2                           1         1   1 53
54 15                 1 1     1               1     1   1     1           2     1         1     1 1             1   1         54
55 15   2         1                     1     1         1                   1 1 1             3           1   1     1         55
56 14 1   2 1           1 1     1                 1               1       1   1     1                 1               1       56
57 12       1                   1 1 1 1                                   1         1     1   2                     2         57
58 9     1       1           2                                           1 1         1     1                     1           58
59 22 1       1       2     1 1 1   1       1   2             2   1 1 1                     1         1         1   2       1 59
60 11 1               1       1 1   1             1   1                       1   1       1                           1       60
61 23   1 1     1           1             1 2     2     1           2 1       1 2           1       1 1     2     1       1   61
62 13             1     1 1           1     1       1           1         1 1 1           1                 1               1 62
63 15                               2             1   1   1               1 2             1 1   1       1 2               1   63
64 23     1   1               1 2       2   1       2   1 1         1 1 1     1 1 1         1 1   1       1   1               64
65 14   1               1   1                         1                 1       1   1       1       1   1     2 1         1   65
66 15       1   1     1 1                       1 1     1   1 1     1 1   1             1                     1       1       66
67 16             1   1 1   1               2     1       1   1   1                     1       1       1           1       2 67
68 14   1 1                               1     1                   1         1           1 1   1         1 1 1     1   1     68
69 8                         1 1             1                       1 1       1         1           1                       69
70 10             1 1   1   1                 1     1 1                               1                         1 1           70
71 17   1 1 1                         1       1       1                 1   1   1     1   1         1   2             1   2   71
72 16               1         1   1     2 1               1   1         1                         1 1   1 2             1 1   72
73 10             1             1           1                             1   2             1         1       1         1     73
74 17   1   1       2               1     1       1     1                     1 1         1     1       1       1   2   1     74
75 12     1                                 1         1         1       1     1   1           1     2   1         1           75
76 16 1     1       1   1     1                         1   1       1     1           1     1   1 1         1 1 1             76
77 19               1             1 4         1       1   1     2   1 1               2 1 1             1 1                   77
78 23     1 2 1 1     1       1     2     1         1 1       1     1     1 2     1     1           1 1 1             1       78
79 26 1   1   1 1   1 1       1     1   2 1 1                   1     1         1   1     2   1 1   1 1             1 1     2 79
80 25 2             1         2   2           1     1       1 1 1       2 1 1                     2         1 1 3         1 1 80
81 17       1   1   1                                 1   1       1   1 1   1         2 1         1     1 1   1             1 81
82 12       1       1               1                 1               1         1   2   2           1                 1       82
83 16                 1   1               1   1 1   1   1         1       1         2           1 1     1             1     1 83
84 14 1                       2   1           1                 1             1       2 1   1   1                       1   1 84
85 15 1 1     2                           1           1                           2 1       1     1       1 1     1   1       85
86 7 1 1     1             1                                                       1                               1   1     86
87 18 2 1       1   1 1               1 1         1               1         3 1   1 1   1         1                           87
88 16   1                 1     1     1               1       1     2   1       1           1     1       2 1             1   88
89 9     1             1     1   2                                         1   1                               1           1 89
90 15 1     2 2 1           1 1       1         1               1 1                           1 1       1                     90
91 10   1                                       1   1   1           1         1     1 1                               1     1 91
92 14     1   2     1             1   1                   1   1             2                 1     1         1       1       92
93 20     1   1           1       1 1     1                   1 2                     2 1         1   1 1   1             3 1 93
94 17           1 1 1   1         2       2             1             1     1   1         2                   1 1       1     94
95 21 1 1     1       1     1               1       2 1   1   1 1       1           1                 2   1   2   1 1         95
96 8   1             1     1                     2 1                                           1 1                           96
97 15           1 1                   1       1 1   1                     1     1     1 1     1   1         1 1             1 97
98 17           1   1       1 1         1           2               1     1   1         3   1                     1       2   98
99 10           1     1     1 1   1   1                     1                     1                           1   1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
Ngày
/
Tháng