BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 24/09/2022

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
Ngày
/
Tháng
00 18   1         1 1     1             1 1 2     1           1   1 1 1 1                       1                   2       1 00
01 16   1 1 1               1 1                   1       1       1               1           1   1       1 2 1           1   01
02 16   1       1   1     1           1   3     1 1     1       2                     1               1                   1   02
03 21       1     1       2 1     1         1 1     1 1 1   1             2 1 1   1     1           1           1       1     03
04 16       1 1 1 1     1     1               1 1     1     1 1                   1 1   1             1 1                     04
05 17   1   1     1     1 1 1               1           1       1 1 1       1       1     1     1                 1 1         05
06 16                   1         1 1 1 1   1       1         1           1         1   1 1 1       1       1   1             06
07 17         1   2                   1         1   1     1   1             1         2 1           2   1         1 1         07
08 15 1 1     2 2         1                         1                         1     1         1       2         1 1           08
09 15 2                       1 1     1           1   1               1             1       1         2 1     1       1       09
10 18     1   1           1 1       1 1       1   2   1 1     1     2                                   1             1   1 1 10
11 13 1 1           1             1         1 1   1 1                       1                           1 1     1 1           11
12 11                             1   1                   2       1     1             1             1       1       1       1 12
13 16 1                   1 1                     1   1 2 1         1 1   1           1 1                 2               1   13
14 20       1         1   1     1   1 1 1         1             1         1     2 1 1     1     1 1 1     1   1               14
15 25                 1         1             1     1                 1       4 1         1     2 1 1 1   1   1     2   1 1 3 15
16 20       1     1   1           2       4   1     2   1               2 1           1             1     1             1     16
17 21     1           1     1   1         1 1 1 1 1           1     1 1 1   1 1       3           1         1           1     17
18 15       1 1         1   1   1         1           1     1   1 1     1                   1 1   1           1               18
19 12     2                         1   2                 1                 1               1   1           1 1             1 19
20 18                 1             1     1     1   1     1 1 1       1 1 1 1 1     1                   1               1   2 20
21 24   1   1 1       1 2     1   1       1 1 1 1         1 1                       2   1   1 2 1   1   1       1             21
22 19           1 1   1                 1   1   1     2     1 1           2 2           1     1 1         1       1           22
23 21 1     1     2 1   1     1 1           2 2             1       1                         1 1   1     3               1   23
24 17   1       1       1 1       1           1 1               1           1 1       1 1   1 1     1       1           1     24
25 14               1   1 1                               1   1     1           1     1           1     2       1       1 1   25
26 22   1   1 1 1 2 1                 1       1     1       2 1           1 1     1     1 1   1   1 1         1               26
27 15     2   1 1       1                 1         1   1               1     1                 1   1   1     1     1         27
28 10                 1       1                               1     1     1     2     1         1                 1           28
29 16         1     1 1     1         1                         1 1   1 1           1     1       2 1       1   1             29
30 13                                 1                     1 1 1     1   1   1     1     1 1     1       1     1             30
31 21     1   1             1     1       1               1     1       1   1 1       1 1 1 1   1 1 1     1 1     1         1 31
32 13                         1   1 1           1           1       1     1   1   1                                   1 1 2   32
33 15                           1       1 1       2     1         1               1 1 1         1 2               1         1 33
34 21 1         1   1                     1     1     2     1           1   1   1 2   1 1 1         1 1 1     1           1   34
35 19     1       1               1 1 1 1 1   1   1       1       2     1   1         1         1   1           1   1         35
36 15   1   1 1             1     1     1       1 1           1           1     1         1     1       1   1                 36
37 17     1       1               1 1         1     1   1         1   1                     1 1   2     1   1           1 1   37
38 18 1                     1         1 1         2 1   1     1 1                           1 1     1           1 1 1   1   1 38
39 17     1 2   2           1 1 1           1         1   1       1 1               1                       1           1   1 39
40 20 2     1 1           1   1   1             2                         1       1       1 1 1 1         1   1   2       1   40
41 8             1   1                           1   1                             1                               1   1   1 41
42 17       1   1 1 1               1 1         1             1   2   1 1       1   1                       1 1             1 42
43 27 2   1 2               1     1 1 1   1   1 1     1   1 1   1   1 1               1   2     1   1   1   1   1   1         43
44 12                                 1                     1 1   1         1 2         1     1       1 1               1     44
45 13                 1             1     1 1         1     1 1     1             1 1       1             1     1             45
46 16   1     1 1 1             1   1           1                           1       1     1         1   1     1       2 1     46
47 15 1             1 2 1       1 1     1                     1       1 1             1   2               1                   47
48 14   1           1         1 1 1     1   1         2                     1     1                           1   1   1       48
49 17   1           1 1   1     4     1       1                           2 1                                         1 2 1   49
50 19           1   1 2 1         1   1           1         1   1           2 1             1 1 1             1           1 1 50
51 11     1 1             1   1 1   1                           1   1                     1   1               1               51
52 16                       1       1                     1 1   1 1 1 1 1           1         1     1               1 1     2 52
53 14   2       1         1         1       1   1     1             1                   2         1         1       1         53
54 16 1             1   1 1         1   1       1 1             1     1           1           1                     1 2   1   54
55 21     1 1             2 1 1   1 2   1     1         1       1             2                       2           1   2     1 55
56 17   1     1 1     1                   1 1         1         1   1 1 1 2             1   1     1 1                         56
57 12                   1               1         1   1             1     1 1 1     1 1       1       1                       57
58 11                   1                 1   1               1         1 1                       1 1   1               1 1   58
59 12                         1             1       1       1           1       1         1 1         1 1         1 1         59
60 15   1 1     1             1                     1             1             2         1     1             2       1   2   60
61 6           1                   1 1                                     1 1   1                                           61
62 13 1         1               1 1 1             1                 1           1                     1 1   1     2           62
63 12               1           1       1       1             1 1   1           1       2     1                     1         63
64 16         1   1           1         2   1   1               1 1   1 1   1                 1       1             1     1   64
65 14     1   1     1 1   2   1     1         1   1       1               1                                 1         1       65
66 18 1   2 1           1   1               1 1       1         1         1         1     2 1         1           1       1   66
67 19 1 1   1             1 1 3 1     1               1   1       1                   1     1   1         1     1   1         67
68 13 2 1           1       1 2   1                   1 1                       1       1                   1                 68
69 15                   1               1 1       1     2             1 1                   1       1   1 1 1       1   1     69
70 20   2         1         1     1 1 1                 1 1       1             1 1         1     1   1     1   2 1       1   70
71 20         1     1   1     1 1     1     2 1 1 1     1     1                       1           1 1   1     1         1   1 71
72 15   1       1   2 1 1                   1                           2   1       1       1           1   1             1   72
73 15                                     1 1             1 1 1                 1         2   1       1 1 1 1 1     1         73
74 21 1 1       1 1       1       1 1                   1     1   3     1   1       1 1 2     1           1   1               74
75 21     1           1       1 1                 1       2         1 1     1 1 4       1 1     1             1         1 1   75
76 14   1     1     1       1 1           1           1       1             1     1         1         1         1         1   76
77 13     1     1     1 1       1                   1 1 1             1                                         1 1 1 1       77
78 17 1   1             1   1     1     1     1         1                         2 2     1   1   1           1         1     78
79 7 1                           1                 1   1           1                                   1           1         79
80 14       1     2   1       1       1             1   1   1           1         1             1 1             1             80
81 15             1     1 1                             1   1     1 1 1                         2                 1 1 2     1 81
82 14                         1       1       1           1     1         1       1         1 1         1       1   2 1       82
83 13 1   1             1         1           1   1 1             1                 1 1               1       1 1             83
84 18           1   1 1   1 1                   3   1       1         3 1         1                       1             1   1 84
85 19     1 3   1           1               1                     1       1   1 1 1                   1 1   1   1       1   2 85
86 17 3               1     1       1   1 1 1       1         1                 1     1     1                 3               86
87 13             1   1         1     2           1 1         2   1             1                 1                   1       87
88 16             1     1       1           1 1 1   1           1   1 1         1 1       1               2           1       88
89 17     1           1       1               1     1 1                           1     2   1   1 1   1   1 1         1     1 89
90 19               1 1             1 1 2           1     1 1   1         1   1   1         1     1             1         2 1 90
91 20 1                     1                             1 1   2     2 1         1   1 1       1 1       1     2 2     1     91
92 20   1 1   2     1   1 1           1         1       1 2     1             1 1   1       1       1       1   1             92
93 18         1           1     1   1               1           1               1     2               2   1 1 1 1 3           93
94 20       2 2 1 2                       1             1 1             1 1                   1         1 1 1       1   2 1   94
95 16   1 1     1   2   1                   1   1       1 1         1         1   1     2             1                       95
96 11   1 1             1           1                       1     1   1       1                   1                   1 1     96
97 13                       2   1         1                         2                       1 2     1             2   1       97
98 13           1   1             1     1             2     1                 1                       1         1     3       98
99 19         3           1     1       3     1     1   1   1                       1   1 1     1     1               1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
Ngày
/
Tháng