BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/04/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
Ngày
/
Tháng
00 13   1   1       1 1 1             1                   1   1       1           1     1           1                   1 00
01 12 1               2         2     1   1                   1         1           1                     2               01
02 14 1                         1               2   1 1       1   1 1 1       1           1         1   1                 02
03 20           1 1 1       1   1 1 1 1 1     1   1   1                 2         1                 1             3     1 03
04 12           1 1 1     1                   1 1                   1         1       1         1 1 1                     04
05 18 1 2   1               1   1       1 1   1     1 1 1 2                               1           1     1 1           05
06 20         1         1     1             1 1 1         1 1   1   1       1               1 1   1   1   1     1 2 1     06
07 10   1         2             1       1     1 1 1           1                                               1           07
08 22                   1   1 1       1 1               1 3     1                   1         1           1 1 2   2 2 2   08
09 19                     1                 2   1   1                 1 1     1 2     1 1       1       1       2   1   2 09
10 20             1 1       2 1           1     1   1           1 1         1           1 2     2   1     1   1     1     10
11 22 1 1         1   1 1 1     1           1 1     1   1       1           1       1 2     1 1     2 2                   11
12 7                   1             1 1                       1     1         1             1                           12
13 16       1 1     1       1     1 1   1     1             1             1         1   1         1   1   1   1           13
14 15 1               1   1         1                 1   1     3               1 1   1 1           1           1         14
15 14 1   1     1       1     2     1               1                   1       1 1         1           1       1         15
16 22     4         1         1   1               1           2 2   1 1   2                                 2 1   1   1 1 16
17 15   1                   1 1           1     1 1   1     1               1   2                     1 1 1             1 17
18 20           1 1 1           1 1 1       1 1         1 1               1         2 1       1 1 1         2     1       18
19 11     1 1                 1 1   1         1     1                         1                         1     1         1 19
20 14 1   1                       1     1               1 1           1     1               1                 2   2     1 20
21 10   1   2                                   1 1     1                                 1       1 1     1               21
22 18       1     2             1           1 1   1               1   1 1             1   1       2 1   1         1     1 22
23 8 1     1                   1         1                                               1                       1 1   1 23
24 12                     1                   1           2 1 1   1         1                               1 1   1 1     24
25 16       1         1 1   1         1         1                 1       1   1   1 1 1             1       2       1     25
26 16         1         1                   1 1     1     1 2             1   1           1         1     1 1     1 1     26
27 11         1                               1 1       1     1           1         1   1         1           1       1   27
28 8               1       1     1     1         1               1   1                                   1               28
29 19       1             2     2         1 1     1           2   2 1   1                     1       1     1       1 1   29
30 9   1   2               1                             1                         1       1       1           1         30
31 13           1 1               1       2             1   1     2       1     1                   1 1                   31
32 18 2   1                               1               1     1   1 1           1   1         1       1 1 2         2 1 32
33 26           1 1 1     1 1 1                       1     1 1 2   1 1     1 1   1     1   1       1 1     1   1 2 1 1   33
34 11       1         1                       1 1     1     1         1           1 1                               2     34
35 10 1             1     1 1           1             1                               1 1       1                 1       35
36 15   1 1   1   1       1     1             1     1                   1   1 2 1     1             1                     36
37 17         1   1       1 1   1   2               1   1     1           1         1   1       1   1           2         37
38 24 2     1               1         1   2 1   2   1   2   1 1 1   2   1 1     1                 1     1             1   38
39 20 1   1     1   1             1     1         1   1 1   1   1 1 1 1 2   1     1                     1       1         39
40 23             2               1   1   1     1 1   2           1     1         2 1 3 1       1   1   1     2           40
41 13           1         2               1 1     1 1             1 1   1                     1       1                 1 41
42 19     1       1 1   1 1       1     1   1               1         1     2 1     1     1     1 1 1       1             42
43 25   1     1         1     2     2     2             1 1           1   1     1 1             3   1   1 1 2   1 1       43
44 16         1       3   1       1                 1                         1 2         1 2   1               1       1 44
45 16     2           2       1           1               1       2           2   1 1           1   1 1                   45
46 17     1   1 1     1                             1       3     1             1   1     2   1       1             1   1 46
47 14   1         1   1                           1                   1         1 1 1           1       1       2   2     47
48 11 1     1         1 1     1       1                 3 1                                                             1 48
49 13     1 1   1                   1   1   1       1   1                         1           1               2 1         49
50 10                         1   1 1           1         1 1                   1           1           1     1           50
51 17 1         1     1 1     1   1             1   1 1 1 1 1   1   1                   1           1                   1 51
52 16   1 1   1 1   1         1 1             1   1           3                       1 1   1   1                         52
53 11   1       1 1   1                 1         1           1 1                           2                           1 53
54 18         1 1         1     1 1     1 2       2             1           1               2     1     1         1   1   54
55 14   1                 1       1 1   1   1       2                             2 1           1     2                   55
56 13   2   1       1   1         1   1   1           1           1 1 1                       1                           56
57 12                 1 1             1     1 1   1               1               1 1 1                               1 1 57
58 16         1           1   1   1 1 2                         1   1 1                 1                 2     1     1 1 58
59 20 1             1 2 1           1       1 1 2   1   1                   1   2 1   1                   1       2       59
60 16         1       1 1                 1     1     1       1     1               2   2       1     1 1           1     60
61 9                   1   1   1               1   1 1                   1       1 1                                     61
62 17     1     1                     2         1     3       1   1   1     1 2         1   1               1             62
63 17         1             1     1   1 1   2 1   1         1         2 1               2                   1       1     63
64 15         1                     2     1                     1   1 1           1 1                 1 1 1       1   2   64
65 10   1                 1     1 1                   1                         1           1             1           2   65
66 20       1               1 1                   1 1 1 1   1 1 2       1 1       1   1       1   1 2                   1 66
67 20 1   1 1     1     1   1 1         1             2           2         1   1 2               1         1   1 1       67
68 22                 1 1     1   1 2       1   1   1   1     1           1       1 1       2 2         2   1         1   68
69 20           1                       1     1 1           1                 2       1 1 1 1 1     1 1   1   2 1   1 1   69
70 21     1     1   2               2 2 1       1             1         1   1 1       2   2         1               1   1 70
71 16       1 1 1                 1         2         1             1 1   1         1 1     1     1         1   1         71
72 14 1   1                     1   1 1   1             2     1           1                           1       1       1 1 72
73 9               2     1           1       1                           1               1       1   1                   73
74 16   1             2 1 1 1             1       1 1           1         1           1   1           1 1 1               74
75 21         1 1   1       1               1                           1   1 2 2 1       1     2 1   1   1 1       1   1 75
76 11 1       1                   1         1           1   1               1           1   1 1 1                         76
77 21         1             1   2       1                           1   1   1 2           1 1 1 2 1   1 1     1     1 1   77
78 16             1       1       1               2 1     2                   1       1 1         1     1     1 1 1       78
79 11             2               1         1                     1       1               1   2   1 1                     79
80 13 1 2   2                           2     1                       1         1       2                           1     80
81 16         1 1   1   1 1 1 1     1               1               3     1   1                           1         1     81
82 22 1 1 1   1       1 1     2 1     1               2                             1       1   1 1           1 2 1 1 1   82
83 16 1     1 1 1           1           1 1 1                   1 1     1                     1   2       1 1             83
84 20 1   1     1 2 1                             1 1 1 1   2         1 2 1     1     1               1         1         84
85 12                               1   1                 1     1   1       1           1               2         1   1 1 85
86 17         1   1     1   1 1             1       1       1   1                     1       1   2     1 1     1       1 86
87 14   1   1 1         1       1                           1     2 1                         2           1 1         1   87
88 21     1 1       1         1   1         1 1 1             1     1   1     1 1       1   1 2   2           1 1         88
89 17                               1 1 1   1     2     1 1 1 1         2       1                     1         1   1   1 89
90 15             1       1           1       2             1       1 1   1         1   1                       1     3   90
91 15           1       1 1 2 1               1 1                   1     1                 1 1   1     1 1               91
92 10   1     1 1                 1 1     2                                 1   1     1                                   92
93 19           1   1 2         1             1       1   2         1 1 1 1 1     1           1         2   1             93
94 13   1         1                   2   1       1           1           1 1           1       1             1         1 94
95 14 1       1 1       1   1 1         1                       1           1 1           2 1                 1           95
96 9 1     1       1   1       1 1                     1                 1               1                               96
97 15   1 1 1   1         1         1                                 1 1 1   1           2 1         1   1               97
98 20 1 1 1   1     2           1       1         1               2     1   1       1     1     1     1   1 1 1           98
99 15   1 2               1           2                   1   1             2             1   1       1             1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
Ngày
/
Tháng