BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 26/03/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
Ngày
/
Tháng
00 11         1     1             1     1       1         1 1         1           1 1                       1         00
01 13         1   1                   2   1             1     1 1                           1 1 1   1         1       01
02 13       1   1                         2     1                       1     1 1   1   1 1     1               1     02
03 14     1     1 1             1 1           1       1     1               1           1   1               1   1 1   03
04 17   1       1         4                       1             1 1 1           1         1 2     1   1     1         04
05 16       1       1       1 1     2   1       1 1   1         1     1     1               1                     2   05
06 12               1     1             2           1             1 1 1     1   1                       1         1   06
07 14 1                           1         1 2 1                 1 1   1                       1   1       1   1 1   07
08 19       1         1       1   1   1 1     1         1 1 1   1   1             1           1     1   1   1 1   1   08
09 20 1   2     1       1   1   1             1 1                             2     3   2       1             1 1 1   09
10 15 1                               1 1         1 2 1 1       1                     1             1       3     1   10
11 16   1   1                       1     1       1     1 1         2           1   1             2       2         1 11
12 10                           1 1           1 2   1                   1       1 1               1                   12
13 19     2             1     1     1   1     2   1   2     1 1 1   1 1         1             1 1                     13
14 16       1                 1 1     1 1       1   1     1   2 1   1 1               1         1   1                 14
15 22       1   1   1           1   1       1   1     1           1     1     1     1   2   1   1 1 1       2 1   1   15
16 15 1   1           1     1     1         1 1           1 1 1           1 1     1                     1 1           16
17 19   2           1       2     1       1               2       1     1         1       2 1   1       1 1         1 17
18 7           1             1       2   1                       1                                       1           18
19 16   1       1 1                   1                         1   1             1 1   1       1 1   1     2 1 1     19
20 14   1       1           1             1 1 1                     1 1         1     1   1 1             1 1         20
21 18   1 1           1 2       1         1   1       1           1     1     2             1     2   1             1 21
22 15     2 1   2                       1     1     1           1         1                       1   1 1 1       1   22
23 13 1 1 1   1     1               2     1                     1                               1       1   1     1   23
24 19     1       2   1                 1   1     1 1   1 1                         1           1 1 1   1 2 1     1   24
25 19     1   1     1     1     1   1 1         2             1     1             1     1   1 1   1       1   1     1 25
26 16       2               2       2   1   1             1 2 1               1   1       1     1                     26
27 16         1   2     1       1             1         1 1       1   1       1   1       1   1     1   1             27
28 14 1                 1     1     2   1                 1 1         1             1   1         1 1   1             28
29 12                       1 1           1                     1         1       1   1       1 1   1             1 1 29
30 15       2                               3   1 1       1         1 1       1   1       1         1 1               30
31 17               1 3 2   1 2                         2 1                 1       1 1               2               31
32 18               1 2     1     1             1   1 2 2   1 1   1       1     1   1           1                     32
33 22 1 2             1               1   1 1     1 1                   1 2   1           1 2 1     1         1 1 1 1 33
34 19       1   1 1   2 1     2   1                 1             2 1   1   1         1             1           1 1   34
35 13 1                       1           1           1       1       1       1 1       1           1   1       1   1 35
36 18         1                     1       1 1     1       1   1 1   1 1       1   1   2   1           1         1 1 36
37 8                           1     1 2     1             1                                     1           1       37
38 16 1       1       1   2         2     2       1             1                   1 1   1             1     1       38
39 21     1       1 2     1           1 1   1   1           1       1 1 1       1   1 1     1     1     1     1     1 39
40 14 1 1     1   1             1         1   1       1             1   1             1       1   1         1         40
41 16             1           2       1               1   1               2           1 1   2         1   2   1       41
42 14       1               1     1       1     1   1   1                     1               1 1   1 1 1           1 42
43 27 2   1 1   1       1     2   2 1           1 1                     2 2   1           1         1 1 1 3         2 43
44 19       1           1 1     1       1                     1       1   1               1 1 1 1     3 1   1   2     44
45 8                     1     1                   1           1                         1   2                 1     45
46 14 1     1 1                 1         1                                           1   1 1   1 1   2     1       1 46
47 13   1   1       2                                 2 1                       1 1   1   1                   2       47
48 10 1         1     1                   1           1       1         1 1               1 1                         48
49 18         1   1         1   1 1       1                   1   1         1   1 2   1     1         1 1       1 1   49
50 19     2 1 1   1       1                       1           1 2         1 1     1 1                   2 1   1     1 50
51 19   2         1     2         1     1             1   2 1     1 1     1 1     1         1         1       1       51
52 23 1     1           1   1 1 1 1   1 1             1       1             2   1 2       1     2       1 2   1       52
53 12   1       1                                       1       1 2 2               1 1   1     1                     53
54 16     2   1   1 1         2     1                 1     1 2                     1               1 1   1           54
55 13                   2                     1   1                   1   2 1 1   1           1 1   1                 55
56 8             1       1                 1 1                 1 1                           1                 1     56
57 13             1     1               1       1 1 1 1     1   1                                   1   2         1   57
58 12   1           1         1     1     1       1         1         1           1   1                     1     1   58
59 21     1       1             2     1         1       1           1   1     1 1   1   1   1   1       1   1 1 1   2 59
60 8                     1                       1       1 1 1                         1               1   1         60
61 11 1   1             1 1     1                         1                 2 1         1                   1         61
62 13         1       1 1       1   1                                 2 1     1       1   1   1     1                 62
63 17   2     2     1       1     1 1   1 1 1             1 1       1 1       1                   1                   63
64 15     1     1           1   1           1           1   1     1     1 2   1           1   1               1       64
65 20 2 1                 1   1   1         1     1 1 1       1 1       1   1   1     1       1 1       1           1 65
66 8         1             1                       1                   1 1     1         1                         1 66
67 14       1     1   2                                 1       1 1             1       1     1           1   1 1 1   67
68 19       1 2 2       1           1 1 1               1       1       1   2     1 2     1                   1       68
69 14 1       1                             1             1   1   2   1                   1         1         1 1 1 1 69
70 14           1   1   2       1       1   1   1   1                         1 1   1           1       1             70
71 13           1   1 1     2                 1                           1 1   1     1       1       1       1       71
72 15     1     1   1 1         2   1       1   1       1               1                       1 1           1   1   72
73 15         1     1     1   1   1   1                 1     1     1 1   1       1   1 1                 1           73
74 13           1                 1   1   1 1       1             1     1             1       1 1 1       1           74
75 13         1 1     1 1   1 1         1       1                           1     1                   1     1 1       75
76 8   1                                         1     2               1         1     1           1                 76
77 13       1 1 1     2 1 2     1                             1                   1     1 1                           77
78 15           1         1   2   2           1           3                         1 2               1           1   78
79 15                               1 2     1             1 1   1 1                         1   1 1       1   1 1   1 79
80 13               1 1                   1 1 1               1       1           2 1   1   1             1           80
81 10               1           1         1 1 1                 1 1 1                                     1       1   81
82 14 1                   1 1 1 1       1         1 3   1               1   1             1                           82
83 16     1 1     1               1           2   1     1     1       1                 1 1         1 1   1     1     83
84 17 1                   1     1   1     1   1       1           1   1     2                     1 1             2 2 84
85 11   1   1   1 1         1       1   1   1   1                                             1               1       85
86 16   1         1               1             1     1 1       1   1 1       1 2       1   1                   1   1 86
87 20 1   2         1       1     1   1   1           2   1 1             2 1   1     2       2                       87
88 11                       1 1                     1 1   1       1       1 1                         1 1       1     88
89 20     1   1     1   1   1               1     1 1     1   1             1 2 1       1     2     1           1 1   89
90 13       1   1         1           1         1 1   1               1 1     1           1         1 1               90
91 19 1 2           1 1   1         1       1           1       1           1           1         1   1     1 1 2   1 91
92 16 1   1           2 1                   1     1 1   1   2 1   1                   2       1                       92
93 18         1   2                   1   1     2 1 2       1       1   1     1         1   1               1       1 93
94 18         1       1 1 1       1 1 1 1       1     1     1           1 2                       1         1   2     94
95 12 1       1   2                   1           2           1       1     1                               1   1     95
96 11         1           1       1                           1     2               1         1   2   1               96
97 16   1         1 2                 2       1         1                     1 2   1   1         1 1           1     97
98 11   1   1   1           1                                       1 1   1           1     1                       2 98
99 21 2 1   1             1 1     1     1     1   2 1       2   1             1 1   1             1   1   1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
Ngày
/
Tháng