BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 08/02/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
Ngày
/
Tháng
00 12         1   1             1   2         1     1   1                             1           1               1 1 00
01 12   1             1 1     1       1 1 1   1       1                       1                 1         1           01
02 11             1             1   2           1   1                           1   2       1                   1     02
03 10   1               1 1       1                       1             1         1     1         1 1                 03
04 13 1 1     1   1         1   1       2 1   2                                                       1     1         04
05 13                         1         2   1       1         1     1     1 1             1 1     1   1               05
06 14   1     1   1 1     1         1     1                   1 1               1     1 1   1                       1 06
07 11                 1           2         1                       2   1                         1           2 1     07
08 13             1   1       1 1             1                 1     1         2               1       1     1 1     08
09 14 1   1 1       1 1           1                     1           1       1   1             1     1     1     1     09
10 21     2   1         1         1 1 1           1   2       1 1 1   1       1       1       1             2   1   1 10
11 15   1       1         1       1       1           1   2 1     1                     1 1 2                 1       11
12 19         1 1   1   1   1     1           1       1     1 2   1           1       1 1 1   1 1 1                   12
13 14                       2       1           1 1     1     1         1         1     1         1           1     2 13
14 13     2   1                                   1   1   1         1     1                   1 1       1   2         14
15 17 1               2   1           1               1   1   1                   1 1         2   1       1 1   1   1 15
16 19   1           1 1         1   1 1 1     1 1               1 2     2         1   1 1     1             1         16
17 14   1 1 1                             1           1   2                     1 1       2 1   1               1     17
18 18         1     1             1 1 1     1   2 1 2   1                                     1 1   1   1 1   1       18
19 13     1       3     1   1                       1                               1 1         1         1 1 1       19
20 19     1 2         1 1 1   1 1     1                             1 2     1                       2 1 1         1 1 20
21 14 1               1                   1 1 1     1           1                             1   1 1     1     1 2   21
22 14         1 1     1       1       1   1         1       1 1                 1           1             1 1 1       22
23 11   1             1   1           1     2                 1                       1 1   1                     1   23
24 12                   2                   1               1         1                             1 2 1 1   1     1 24
25 17     1     1       1       1     1             1     1 1     1 1                     2   1       1 1     1     1 25
26 16                     1 1 1       1 1                 1       1 1 1       1       1         1         1 2       1 26
27 17       1     1       1             1       1         1 1     1         1 1   1     1 1 2       1       1         27
28 11           1                 1       1   1                           1                   1 1 1 1         1   1   28
29 19 1     1   1   1   1         1       2         1   1                 1 1     1 1 1     1     1   1 1             29
30 16 2           1         1           1       1   1     1       1       1 1   1 1 1               1               1 30
31 17     1 1   1               2                     1         1   2 1   1   1 1 1   1                           2   31
32 13                           1   1 1     1     1             1   1   2           1                 1 1   1         32
33 10 1     1 1                               1                                 2         1             2   1         33
34 26     1   1   2       3     1               3 1 1     1       1     1 1       1   1   1 1   1 1     1 1         1 34
35 24 2   1         1     1   1       1 3 1     1             2 1 2         2   1       1 1         1           1     35
36 12                 1     1       1     1                                   1 1     2 1         1               1 1 36
37 11       1   1   1   1         1             1                         1         1           2             1       37
38 23         1   1 2     1         3       1 1   1       1 1           1       1   1   1 1   1 2 1   1               38
39 13 1         2             1           1                 1       1                     2   1 1       1 1           39
40 18                 1 1   1   1 1   2 1       2   1   1   1                             1 1             1 1     1   40
41 15               1 1                       1       1       1   1   1       1 1   1       1 1         1     1 1     41
42 23 1           1 1     1   1 1     1 1 1     1     2 1       1     1 1 1             2             1   1 1     1   42
43 12     1 1                     1       2             1           1 1   1           1                   2           43
44 16 1 1                   1   1                 1     1   1   1     1             3                     2   2       44
45 12   1                             1       2         1   1         1 1         1             1 1 1                 45
46 16         1 2       1       1   1 1                 2                           1   1 1 1 1         1     1       46
47 12         1     1             1                 2     1               1 2   1                       1   1         47
48 17         1     1     2   1   1       1                   2     1 1               1 1         1   1           2   48
49 15   1       1     1           1 1         1 1   1 1             1 1   1     1                   1   1             49
50 12     1                           1           1           2       1   1       1 1                 3               50
51 12             1         1 1                         2     1       1       1   1     1                     1 1     51
52 10                         1         2           1 1   1             1 1                       1 1                 52
53 10           1               1         1 1           1         1       1         1 1   1                           53
54 16 1           1 1     1       1               1       1     1     1       1 1     1       3                     1 54
55 19 1           1   1           2 1 1   1 1       1 1     1         1       2         1       1       1       1     55
56 15     1               1       1     1   2   1 2 1                                             1   1 1     1 1     56
57 19       1 1       1 1       1     2       1         1 2 1   1 1 2                               1   1         1   57
58 12     1             1           1                       1     1           1   1     1             1       1   2   58
59 14       1         1       1     1                     2             1 1                         1 2     2   1     59
60 19       1 1                 1       1   1     1   1     1               2 1   1 1       1   1 2     1       1     60
61 17   2 1     1 1 1 2             1                   1   1     1             1                     1   1     1   1 61
62 15   1           1           1                 4                         1         1 1     1 1   1 1     1         62
63 12         1     1         1   1   2   1                               1   2       1 1                             63
64 21 1 1   1 1         1       2       1     1         1   1   1         1         1     1     3     1       1 1     64
65 18 1 2           1   1   1                             1 1     2   2 1     1 1           1           1 1           65
66 14     1     1         1   1         1   1 1 1 1     1       1               1 1                                 1 66
67 15           1                   2       1             1       1 1     2       3   1             1             1   67
68 14               1 1     1               1     2                     1     2   1 1 1       1               1       68
69 11           1 1           1     1   1 1   1             1           1                       1     1               69
70 15             1     1   1 2                   1 1     1     1   1                 1 1           1           1   1 70
71 11   1             1   1       1         1                                                   1       1   2   2     71
72 9       1           1                                             1     1 1       1             1         1     1 72
73 17       1                     1               1         1   1       2 1 3     1         1     2 1             1   73
74 20     1 1 2 2 1 1       1   1     1     1     1 1 1               1             1   1     1   1                   74
75 15                 1     1 1                 2       1     1 2           1   1 1         1           1     1       75
76 9 1         1   1       1                         1               1         1           1               1         76
77 12         2       1                         1           2 1 1       1 1       1                               1   77
78 11 1     2           1       1             1                   1   1                           1       1         1 78
79 23 1     1     1     1 1   1             1 1 1   1 1       1 1   2     2 1     1   1 1             1       1       79
80 13   1   1               1           1     1       1 1               1           1       1         1           1 1 80
81 12                 1     2           1       1     1         1     1                 1   1 1         1             81
82 24             1           1   1 1 1 1 1     1   1       1   1   1   1     1 1   1 1   1   2 2         1         1 82
83 16 1 1     1             1 1 1 1                 1           1   1   1   1   1           1     1       1           83
84 14 1 1           2 1   1       1                 1     1 1   1   1                                           1   1 84
85 15       1       1           1   1       1       1 1               1     3             1           1             2 85
86 15   2 1                         1   1 1     1       1 1     1       1           1             1       1       1   86
87 14     1       1         2 1   1         2                   1               1   1           1             1   1   87
88 21     1   1 1         1   1 2                       2     1           1         1     2             1 1     2 3   88
89 17             1 1   1 1   1                       1   1 1           1   2       1     1 1               1   2     89
90 10       1   1 1   1                       1                     1         1         1 1                       1   90
91 21           2       1   1                 1   1     1 1 1     3     1 1 2         1           1     1   1   1     91
92 19 2 1 2         1                     1   2 1 1   1             1         2   1                 1 1             1 92
93 14 1                   1   1     1   1   1                 1 1                     1 1 1   1             1       1 93
94 17     1 2   2 1       1   1               1   1 1 1             1   1     1   1                                 1 94
95 20     1 1 1         1   2           1 1 1               1 2               1 1           1       1     1 1 1   1   95
96 19 1 1     1         1             1         1       1     1   1   1   1   1   1     1 1 1       1     1   1       96
97 13 1                               1   1           2       2   1     1           1       1 1         1             97
98 12   1     1         1 1                 1     1               1                       1         2 1         1     98
99 12   1 1 1           1   1             1 1           1                                     1   1 1     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
Ngày
/
Tháng