BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/06/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
Ngày
/
Tháng
00 12               1 1     1   1               1 1       1 1   1 1                         1                   1             00
01 13 1         1     2       1     1         1         1             1                   1             1             1     1 01
02 23       1       1   1       2   1 1 1             1     1     2             1 1 1   2         1 1       1     1 1   1     02
03 16 1   1 1 1 1     1 1       1         2         1 1 1                       1       1             1                       03
04 19 1       1       1       1     1     1             1         1 1 1       1       2 1 1 1                   1     1 1     04
05 12 1                 1   1 1             1         1         1       1         1       1             1       1             05
06 15     1       1 1     1 1     1           1 1               1   1                 1   1     1           1         1       06
07 19       2               1     1 1     2   1     1         1   1         2           1   1                     1   2   1   07
08 17     2         1   1 1 1 1                     1   1           1 1       1       1         1   1       1   1             08
09 15                   1 1       2     1             1 1   1     1     2         1                         1     1       1   09
10 21   1   2 1             1         2       1 1             2 1   1     1                   1 2   1   1 1         1         10
11 16   2     1         1           1           1   1   1           1         1           1               2   1   1       1   11
12 19   2     1             1       2       1             1 1         1           1 1     2           1           1 2 1       12
13 24     1       1       1         1       1     2           1           1     1   2 2   1   1 1       3 1     1       1   1 13
14 17 1     2           1         1       2     1 2 1     1         1       1   1                                 1 1         14
15 15 1       1     1           1       1         1 1       1                 1 1         1       1       1     1       1     15
16 17   1       1           1         2   1 1       1                         1     1   1           1 2       1     1       1 16
17 18       2         1               1   2     1                           2     1 1   1     1   1   1     1 1 1             17
18 14 1 1             1 1 1 1     1     1             1 1                 1       1   1     1                                 18
19 13     1           1       1       1             1                 1   1   1   1 1                       1   1   1         19
20 17   2               1             1               1   2             2   1     1   1       1           2             2     20
21 21     1 1     2               2   1 1 1   1 1                         1   1       1       1     1     1 2 1       1       21
22 18   1     4 1     1         1     1     1                 1     1               1       1     1 1       1           1     22
23 19 1     1   1 1 1 1       1 1     1                   1       1   2           1                           1 1   1 1 1     23
24 9               1         1       1     1                                   2               1   1                     1   24
25 16   1       1 1     1     1       1     2                   1             1             1   1     1           1     1 1   25
26 16 1     1           1     1           1                         1 1   2         1 1             1       1 1           2   26
27 13           1   1   1                     1               1 1               1             3             1 1   1           27
28 14                                               2           1       1   1           2   1         1   2           1   1 1 28
29 22     1                 1               2   1   1 1   1 1 1   1     1     1 1       1         1   1     2 1   1         1 29
30 7     1             1           1 1                         1               1                               1             30
31 17 1         1               1       1     1 1     1     1         1     2   1 1 1         1   1         1                 31
32 13     1       1       1               1       1     1     1             1   1                   1                 1   1 1 32
33 19 1       1 1                 1 1               1   2         1 1   1         2         1     1 1   1         1         1 33
34 6             1                                   1           1                     1       1       1                     34
35 15 1     1         1 1 2     1               1       1     2           1                     1             1           1   35
36 23           1 1 1     1       1 1       1           1     1       1   1           1   1     1 2   1     3 1     1 1       36
37 14   1 1     1                   1       1                   1 1 1           1       1           1 1   1                 1 37
38 13     1           1     1       1                   1       1                       1   1 1 1                 1     1   1 38
39 16       1   1     1       1   1       1                         1 1 1         1     2     1             1     1         1 39
40 15             1       1             1     1   1   1     1   1   1 1                           1   1   2           1       40
41 25       1 1     1   1     1 2   1 2       1   1     1   2 1     1     2   1                 1     1   1           1   1   41
42 13                     2 1         1   1                                         2   1 1 2                 1             1 42
43 17 1     1   1   1   1 2   1 1 1                   1   1                   1               1   1     1       1             43
44 19             1           1     2     1       1 1     2               1 1     1 1           1 2                   1 2     44
45 22       1     1 1   2 1     1 1 1         2         2     1     1         1 1       1     1     1           1     1       45
46 18             2 1 1     1             1       1             1 1   1             1   1 2       1               1     1   1 46
47 20   1 1   1                             3         2           1     1 1     1 1 1 1 1     1       1                 1 1   47
48 16 1           1 1   1   1   1 1       1         1                   1     1           1               1       1         2 48
49 20   2     2 1   1 1                             1   1 1   2 1 1                     1 1         1 1         1           1 49
50 20   1       1   1     1     1       2     2 1 1 1                           1   2 1   1 1                   1     1       50
51 12             1                                         1   1 1     1   2   1     1 1                     1         1     51
52 15     2                     1 1       1               1                   1     1 1       1         1 1         1 1   1   52
53 15               1                   1 1     2             1   1     1               1     1 1 1           2           1   53
54 15     1 1     1 1       1   1     1                           1       2           1         1   1       1 1               54
55 16     1   1   1   1       1   1 1                           1         1   1 1   1     1   1                     1     1   55
56 15   1     1       1     1           1         1             1                     1     1 1   1   1   1 1     1           56
57 15               1 1   1 1           1               1     2         1               2           1     1   1       1       57
58 9                                                         1       1     1 1       1   1                   1   1 1         58
59 18           1   1       1 1 1       1     1       1     2   1     1   1                 1   1       1       1 1           59
60 18 1               1           1 1 1       2               1     1                     1     1     1       1 2       1 1 1 60
61 12     1             1 1   1           1   1         1 1                       1               1   1 1                     61
62 10       1                                 1         1 1 1   1                                                 1   1 1 1   62
63 18     2 1       1             2 1   1   1   1                   1   1 1 1 1                   1                     1   1 63
64 17   1             1       1     1 1     1     1     1     1 1             1   1 1                   1       1   1 1       64
65 18   1 1     1       1 1         1   1       1         2   1   1   1     1     1         1             1         1         65
66 19       1         1       2 1           1   1         1   1             1   1       1 1     3 1   1                 1     66
67 24 1   1 1   1     1   1   1               1     1             1 2   1 1     1   1       1   1         1     1 1       1 2 67
68 17 1     1   1         1           1                                 1           1       1 1     1 1   1         1     2 2 68
69 13               1             1                         2 1 1           1         1   1       1     2         1           69
70 10 1 1         1                     1   1                         1             1 1             1   1                     70
71 15         1         1             1         1 1     1 1         1 1     1                 1               1 2 1           71
72 15   1                   1                     1   2               2             1 1   1       1   2       1         1     72
73 12           1                     1     1   3 1             1         1                             1   1     1           73
74 12                     1   1           1   1     1 1       1 1 1                 1 1               1                       74
75 19 2           2 1                   1     2   2 1   1   1     1                         1     1     1           2         75
76 19   1         1 1 1         1         1   1     2       1   1   1         1                   1     1   1 1   1     1     76
77 17           1 1 1   1           1     1 1 1 1     1                       2         1                               2 1 1 77
78 18 1         1                     1 1 1           2 1                         1         1       2   1       1   2 1   1   78
79 20     1         1     1             1 1           2   1 1       1     1     1   1           2 1     1   1           1   1 79
80 20 1 1 1       1             1           2 1     1     1         1 1       1             1 1     3       1       1         80
81 13   1   1                           1             1             1 1           1 1               1 1   1         1     1   81
82 21 1                 1 1     1 1 1   1   1   1   1   1 1     1 1 1   1             1     1 1                 1     1       82
83 17   1       1     1     1   1                         2 1       1     1       1   2       1       1         1   1         83
84 17         1       1 1 1             2 1               1       1         1             1     2             1     1     1 1 84
85 10 1         1                                         1 2               1   2                   1   1                     85
86 18         1   1   1                                   1           1 1       1     2     1 1 1       1     1 1   2     1   86
87 15 1   1                     1                 3           1 1     1       1 1       1 1   1       1                       87
88 16         1     1             1               1         1           1 1       2         1   1 1   1 1   1         1       88
89 21             1     1       2 1 2         1             1     1     1   1   1                 1       3 1 1   1     1     89
90 13 1       1   1           1         1       1           1   1   1   2                         1           1               90
91 12     1   1               1   1                               1       2       2                   1               2       91
92 15   1   1           1           1       1     1   1     1     1   1 1                     1               1           1 1 92
93 18           1           1 1   1     1   1         1     1         1 1   1 2             2       1     1           1       93
94 13     1                 1         2       1                           1 1 1 1         1                       1 1     1   94
95 17   1     1             2 1             1     1 2 1           1         1 1               1               1   1         1 95
96 14                     1 1           1       1 1 2   1                         1         1       1           1   1       1 96
97 11       1   1           1                   2       1     1 1       1                               1               1     97
98 17         1           1   2       1 1                 1         1   1 1 2             1         1   1       1       1     98
99 21 1       2 1     1     1   1 2             1 1   1               1           1       1 1           1 1 1     1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
Ngày
/
Tháng