BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 27/05/2022

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
Ngày
/
Tháng
00 12 1           1                       1       1             1 1 1         1 1         1       1               1           00
01 23     1 2   1                   1 1   1   1     1     1     1 1 1   1             2           2 1   1       1     1 1     01
02 13                   1 2       1               1           1 1       1       1       1           1       1       1         02
03 8           1                   1   1     1 1                                                               1       1   1 03
04 15 1   1     1     2               1 2           1     1     1                 1 1               1                 1       04
05 16                         1 2       2     1             1           1                   2       1     1   1 1     1     1 05
06 18         1     1 1   1           1 1         1     1     1     2 1       1                   1         1   2   1         06
07 19 1               1                 1   1                 1 1             1   1 1     1 1         1   1   1     1 3     1 07
08 20         1               1 1 1   1   1 1         1     1 1 2 1   1 1     1         1                 1 1             1   08
09 15 1   1       1 1           1       1             1 1   2             1           1             1         1       1       09
10 20                 1     1 1                 1 1 1 1 1         1 1   1       1       1   2     1   2     1     1           10
11 23           2     1   1 2                   1   2   1 2           1 1       1 1 1           1 1         1 2       1       11
12 12 1           1 1         1   1               1 1         1         1 1                           1         1             12
13 27 2 1 1   1   1     1   1 1     1 1   2   2 1 1 1     2         1     1       1           1           1               2   13
14 13     1           1                   1 1 1   1           1   1 1                                               1     3   14
15 21       2   1         1           2         1     1 1     2   1       1           1                 1       1       1 2 2 15
16 16   1                     1       1   1 1 2 1       1     1                             1 2 1 1 1                         16
17 15   1     1         1               1                 1                     1         1   1   1 1 2   1   1 1             17
18 26       1       1           1 1         1     1     1 1     1 2 1     3 1 1     2 1     1     1     1 1           1 1     18
19 19   1   3 1 1   1     1                                       1   1         1             1 1         1     1   1   1 2   19
20 12 1 1                               1     1 2                       1         1     1 1                     1 1           20
21 11   1                 1 1   2     1               1                       1           1       1               1           21
22 15 1       1 1   1                         1               1 1 1 1     1         1               1   2         1           22
23 13     1         1 1                 1   1                                   2 1         1 1       1             1   1     23
24 14     1         1                 2       1     1       2     1                         1         1     1 1           1   24
25 18         1     1 1       2     1 1             1   1       1               1               1             1   1 2     1 1 25
26 15       1 1     1   1         1 1         1   1                 1                         1           1 1 1 1         1   26
27 10   1         2               1               2                           1         1                   1               1 27
28 16               1   1                 3           2         1 1   1         1 1           1 1           1         1       28
29 13         1 1             1         1     2     1   1                           1 1             1               1     1   29
30 16   1   1     2     1                     2             2   1                               1                     1 3 1   30
31 19 1         1 1             1   1 1       1 1           1       2                     2 1     2 1   1   1                 31
32 11                   1 2   1 1                                                     1   1 2   1       1                     32
33 15 1           1             1 1 1                   1                             1       1     2     2     1   1       1 33
34 13                     1 1                   1     1 1   1 1                           1       1   2               1     1 34
35 18   1                           1           2   1         1 1   1       1 1 1     1       1 1 1     2                 1   35
36 17         1     1 1         1 1   2                   1         1             1 1   1   2         1     1 1               36
37 12       1     1         1         1 1                       1           1             2   1     1           1             37
38 24     1 1     1 1       1     1   2               1 2 1         1 1   1     1 1       1     1           2 1         2     38
39 13     1                         2       2     2   1 1     1                           1   1                         1     39
40 11   1     1                                                 1   1     1           1     1   1 1               1         1 40
41 23 1     1   1         1                           1     1 1   1   1 2 1     2 1           1   1   1 1 1   1 1       1     41
42 16         1               1           2       1       2       1         1                       1   2 2   1   1           42
43 18     1             1     1   1         1   1 2   1                 1   1 1   1 1             1         1         2       43
44 10             1         1       2       1         1 2                     1                                   1           44
45 17     1           2     1                     1                 1   1 2             1 1   1       1   3 1                 45
46 20 1 1           1     1 1       1       1       1       2     1   1 1   1   1 1     1         1   1         1             46
47 23   1 1     2 1             1         1   1 1             1     2   2   1 1   1 3 1                       2               47
48 25     2   1 1   2     2             1 2 1           1 2   2                         1 1       1 1             3 1         48
49 13       1           1 1 1 2   1                         1           1     1       2                               1       49
50 20   2             1 2                     1             1         1 2   1   1 1 1       1 1 1     1         1         1   50
51 15         1 1           1     1 1 1     1       1                 2     1             1     1   1             1           51
52 14 1                       1 1 1         1       1               1   2                       2       1             1     1 52
53 20         1 1 1   1 1 1 1   1   1   1                         1             1           1 1     1 1           2   1     1 53
54 18 1 1     1       1       1                 1 1 1     1         1     1   1   1     1 1               1     1       1     54
55 18       1 1                   1         1         1     2 1 1     1   1                             1 1   2     1 1     1 55
56 17     1 1   1         1 1 1   2 1     1   2       1       1             1                                   1 1           56
57 17 1 1   1   1       3   1   1           1     1   1 1             2   1                               1                   57
58 19       1   1 1 1     1         1           1       2     1   1 1     1       1 1           2 1                         1 58
59 13 1 1 2     1 1               1 1     2                                   1                         1               1     59
60 21               1   1 2 1           1   1 1           1   1   1   1                   1     1       2 1       3 1         60
61 11   1                                     1 1                           2   1 1 1                 1             1   1     61
62 12                                     1       1                     2     1             2 1         1       2   1         62
63 18   1                     1         1         1                   1 1 1 4                             1   1 1   1 2 1     63
64 18     1       2   1 1   1     1       1     1                               1 1 1     1 1 1 1 1       1                   64
65 17 1                       1     1     1                 2     1 1 1     2       1 1                 1 1     1         1   65
66 22     1   1       1 1 1   1   2     1                   1   1 2                     1   2 1 1   1       1   1     1       66
67 12 1                     1                       1     1 1         1         1 1 1                 1     1     1           67
68 16       1         1   1 1   1                         1 1         1   1   1 1     2                         1     1     1 68
69 18     1                     1 1             3                           1     1   1 3           1   1 1           1     2 69
70 18                           1           1         1     1                 1     1   1     1 1 1   3     1     1 1 1   1   70
71 23 2         1     1         1     1 1 1 1     1   1   1   1         2     1 2 1           1   1         1               1 71
72 19           1       1               1         2 1 2     1 1                   1 1 1         1 1 1               3         72
73 10               1         1         1     1 1               1                       1               1 1     1             73
74 18           1 1 2   1       1 1   1     2             1                   1             1     1 1     1             1 1   74
75 18 1   1             1       1   1                           1   1         2   1 2     1           1           1 1     1 1 75
76 19 1     1       1 3   1   1                           1     1 1 1 1   1     1     1   1           1       1               76
77 22   1 2 1 1 1   1   1   1           1 1               1     1       1   1     1 2   1               1           1       1 77
78 15 2             1   1   1       1     1                   1       1   1           1   1     1               1         1   78
79 17     1   1     1           1       1     1     2 1 1         1           1 1                       1     1         1   1 79
80 14         1   2                   1               1 1     1           2             1   1                 1       1 1     80
81 11         1       1                                 1   1                     1     3     1             1               1 81
82 9                             1             1   1     2                     1 1           1         1                     82
83 12   1       1                                   1             2       1 1           1     1   1         1     1           83
84 10 1     1                 1                 1     1       1             1       1                             1     1     84
85 14   1   2                 1 1           1       1           1       1 1           1 1 1                         1         85
86 12                 2 1               1 1               1   1 1               1           1 1                   1           86
87 9       1               1   1 2   1                 1                                 1             1                     87
88 17                       1   1       1     1   1     1       1                 1             1   1   2   1       2   1   1 88
89 13             1   1     2                       2             1   1                         1             1         2 1   89
90 18                   1 1         3 1 1                 1       1         1         1 1         1 1     1 1               2 90
91 20     1       1           1 1 1         1         1 1 1 1         1       2         1 1           1       1     2     1   91
92 17 1       2       1     1       1 1     1       1               1 1     1             1           1     1 1           1   92
93 13   4   1     1                   1   1                 1                       1 1                       1           1   93
94 17       1                 2   1       1         1               1         1         1 1 2 1 1     2       1               94
95 24         1 1   1   1 1         1 1     1 1         1       1     2     1 1       1       1 1   1       2     1     1   1 95
96 10   1                 1     1       1             1                       1                     1             1     1   1 96
97 12     1                                     1   1 1         1     1   1 1         1                     1 1       1       97
98 17         1   1       1         1             1                       1 1       1 2 1       1   2           1       1 1   98
99 14     1   1 1 1 1   1                   2   2 1   1         1                                                     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
Ngày
/
Tháng