BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/11/2018

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
Ngày
/
Tháng
00 11                               1   1   1   1           1 1   1     1             1         1                 1           00
01 15     1 2         1 1 1       1                                     1       1     1       1         1                 1 2 01
02 16   1 1     1       1             1   2               1   1       1   1                         1 1       1 1   1         02
03 15                 1   1 1       1                   1       1 2           1     1 1     1   1         1                 1 03
04 11                   1 2                     1               2 1     1     1       1                                   1   04
05 17     1   1         1               1 1                 1   2   1 1   1 1         1   2 1                       1         05
06 18 1   1 1   1 1 1           1           1         1 1   1 1               1         1     2   1         1                 06
07 13     1     1 1 1               2               1                                 1   1     1               1 1 1         07
08 14     2             1                     1                                           1 1         1         1 1   1 2 2   08
09 14           2 1       1     1 1     1   1   1                   1       1   1         1           1                       09
10 20     1                 1           1   2   2             2 1   1       1           1   1   1           1     2   2       10
11 16               1   1       1   1               1 1         1               1 1           1   2 1   1           1     1   11
12 22   1             1         1         2 1     1 1   1     1     2       1     1 1     1 1         1 1   1         1   1   12
13 17   1         1 1                                   2 1   1         1 1         1     1   1         1 1 1   1     1       13
14 18     1   1                     1 1   1   1               1 1     1   1   3   1   1                 1       1     1       14
15 15       1   1             2             1 1   1       1     1   1     1                         1               1 1   1   15
16 14                   1 1           1             1 1     1       1     1   1               1 1             2       1       16
17 17     2 1     1       1 2 1 1               1     1           1 1       1 1         1                                   1 17
18 17       1               2           2     1     1 2               1           1     1 1 1   2         1                   18
19 13 2                   1       1               1                       1     1 1       1 1               1   1           1 19
20 13             1 2 1 1   2     1                       1 1                 1                 1                   1         20
21 20   1     1     1                 3   1                 2       2         1 1         1       2       1 1     1     1     21
22 15     2                       1   1             1         1         1   2     1     1       1         1   1         1     22
23 13                         1             1     2   1 2         1             1     1       1                         1 1   23
24 18             1     1   1 1         1         1 1         1   1 2 1   1     1     1                             1 1 1     24
25 19       1 1                           1     1         2         1   1 1 1     1         2   1               1 1 1     1 1 25
26 18 1   1 1   1     1           2     2               1     1 1                   1                 1 2   1         1       26
27 22 3 2 1     1 1 1       2       2   1             1           1     1   1           2                     1       1       27
28 15           2 1 1     1     1           1   1               1       1           2         1           1             1     28
29 12   1   2 1                       2       1   1                                   1             1           2             29
30 14           1 1     1     1 1 1 1       1                                       1         1 1             1 1 1           30
31 13   1     1           1 1   2   1       2                           2                     1           1                   31
32 23                       1     2 1     1 1       3     1       1 1 2 1       1       1 2     1 1                 1       1 32
33 10   1                                         1         1                   1             1       2           2   1       33
34 23         1         1 1   1     2         3   1 2       1           2               1             1 1 2 1       1     1   34
35 19 1 1           1           1         1       1         1     1       1 1 1 1 1           2       1 2       1             35
36 10       1 1                 1         1         1                 1                                       1 1 2           36
37 21       1 1     1           1   1     1     2 1   1                           2   1 1           1   1 1         1 2   1   37
38 9         1   1         1 1               1               1                                       1   1             1     38
39 13 1         1               1 1     1                     1             1         1   1 1   1 1         1                 39
40 9                         1       1   1   1       1 1                                                     1   1   1       40
41 16 1 1             2     1     1         1               1             1   1     1               1 1     1 2               41
42 17       1                 1                   1 1 1     1         2               1     1 1       1       1 1     1 1   1 42
43 17         2                   1     1       1       2 1           1                 1 1 1   1   2             1         1 43
44 14         1                       1   1               2   1             1   1       1   1   1           1 1             1 44
45 19   1                       1       1         1         1 1   1   2 1         1   1 1   2 1 1       1                 1   45
46 10 1   1                   1   1 1                 1                       2     2                                         46
47 16             1               1                         1                       1             2   2 1 1 1 1 1     1 1 1   47
48 16           3 1 1           1   1   1     1         1           1           1       1     1           1 1                 48
49 20 1       1       1             1 1         1         1 1           3   1   2         1         1                     2 2 49
50 27   1     1   1     1 1   2     1   2 2 1 1 1     1 1     1 1           1             1         2 1   2               1   50
51 13 1               1                 1       1       2         1                 1 1                   1             1 1 1 51
52 13     1               1 1 1         1                     1 2                                 1 1 1 1         1           52
53 18             1         1     1     1                     1                     2       4             1 3   1 1   1       53
54 18       2 1                     1             1   1   2   1 1         1       1         1   1                 1     1 2   54
55 16               2     1   1     1 1       1 1 1       1   1                   1               1         1   1         1   55
56 18 1 1     1           1     1               1 1                   1 1               1     1 1       1   1   1   2   1     56
57 24   1   1     1 1   1   1 1       1   1 1           1   1 1           1   1 1   2               1 1   1 1       1   1     57
58 21 2   1 1   1 1   1   1   1 2       2           1 1             1   1           1           1 1                 1         58
59 16   2       1     1 1 1   1             1     1 1               1     1       1 1       1             1                   59
60 12 1   1                 1     1                   1               1         1       1             1       1 1 1           60
61 13       1       1         1     1     1   1                       1   1 1   1       1           1                       1 61
62 22         1 1   1 1 1     1             1   1         1     1 2 1               1       1 1   1       1   1   1   1 1     62
63 12             1             1               1       1       1 1     1               1       1   1                   1   1 63
64 17         1 1   1   1   1         1       1           2           1   1     1 2 2       1                                 64
65 19 1     1 1       1 1                   1 1     1 1 1 1   1           1       1         1     1     1     1       1       65
66 15     1       1 1                 1                   2         1   1             2                 1         1 1 2       66
67 13     1                           1 1         1                       2     1                   1   1       2   1       1 67
68 23   1   1   1   1 1 2 1 1     1         1 1     1       1   2 1   1       1         1             1 1           1         68
69 20                 1 1 1     1 2           1   1 2   1                             1 2             1 1               1 1 2 69
70 23         1       1   1     1   1 1   1     1                 1   1   1   2 1 1     1         1         1 1 1   1 1   1   70
71 15   1 1   1       1 1 1 1                 2       1                 1       1         1     1 1                           71
72 18 1 1   1   1 1                     1                     1 1 1       1               1     1   2   1 1     2             72
73 11                                 1           1 1 1                         1 1         1 1     1 1       1               73
74 13       1           1           1 1   1           1                                   1             1   2 1           1 1 74
75 22 1   1   1         1     1                     1 1 1 1 1     1 1       1   1 1   1 1       1       1   1   1           1 75
76 17         1 1     1 1       1   1   1   1 1       1                         1   1     1   2   1                       1   76
77 16 1 1     1 1   1   1 1             1                                   3     1       1             1         1   1       77
78 15               1 1           1             1     1 1             1     1 2       1 1                         1     2     78
79 17   1       1   1 1           1   1 1       1                 1 1   1   1       1     1             1 1               1   79
80 17     1             1         1         1   1               3 1     1         1         1       1 1         1   1 1       80
81 22                       1 2 1   1       1 1 1   1     2     2           1     1   1   1           1       1         1 1 1 81
82 15   1               1       1           1 1   1         1       1 1       1       1         1           2           1     82
83 15 1               1             1 1   1       1 2       1           1 1                   1     1 2                       83
84 16 1                   1 2 1       1                               1     1                   2 1 1     1           1 2     84
85 18             1   1           1                     1   1       1       1 1 1       1   1     1 1     1 1     1 1   1     85
86 23       1 1 1 2                       1   1   1     1 1   1       1             1         1   2 1     2       1     1   2 86
87 17     1                       2   1   2 2                   1   1     1             1         1   1 1                 1 1 87
88 14       1       1               1         1       1 1 1       1               1   3           1               1           88
89 11   1 1       1   1   1 1         1 1       1                         1               1                                   89
90 21 1     1             1   1 1                       1   1 2 1     1 1   1   1 1   1   1         1         1     1 1       90
91 13       1   1           1   1           1         1     1 1       1       1                 1                       1   1 91
92 14 1           1                       2         1       1       1     1         1                     1   1     2       1 92
93 19 1           2 1 2       1       1         1   1     1 1       1   1 1   1                     1         2               93
94 16 1                   1       1       1   1   1     1 1 1     1   1   1   1               1   1         1                 94
95 12   2       1   1 1                                 1                         1           1   1 1 1       1               95
96 19   1           1         1                 1 2   1           1 1       2   1 1       2       1           1     1       1 96
97 10     1 1                         1                           1   1       1       1                 1       1   1         97
98 9         1                                       1     1                       1             1           1   1 1   1     98
99 15                 1   1     1             1 1 1               2           1     1   1     2                 1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
Ngày
/
Tháng