BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/09/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
Ngày
/
Tháng
00 15             1   1           1     1         2         2 1       1 1             1         1 2                           00
01 12 1   2     1 1                                           1   1         1 1         1           1         1               01
02 12 1           1               1 1             1   1   1                           1     1 1                         1   1 02
03 25   1     1     1   1 1         1   4   1                               1   2 1   1     2 1   1 1           1         3   03
04 14 1     1               1   1         1 1         1         1   1 1   1                   1   1             1             04
05 24 2 1   1   1         1 1     1       1   1             1                 1     1   1 1 1 1 1       1 1   1   1       1 1 05
06 15       1 1       1       1       1     2     1                       1     1     1       1         1                 2   06
07 12 1         1           1                           1 1   1           1 1                     1   1             1       1 07
08 15 1   1   1       1                             1   1 1   1         1                 1     2   1     1           1       08
09 14   1         2     1           1 1       1         1             1     2         1             1           1             09
10 12 1     1 1   1 1                 1 1 1                 1                           1               1               1     10
11 13           2   1         1                                             2   2 1               1                 1 1     1 11
12 24 1             1 1     3 1         1     2       1           1             1   1 1 1             1 1 1 1 1 3             12
13 9                             1       1 1     1   1       1                 1                   1                 1       13
14 13   1                 1       1   1           1       2           1             1       1             1   1     1         14
15 9           2 1       1   1                                                       1       1   1                 1         15
16 10             1           1 1   1   1 1   1                     1                                         1       1       16
17 16                     1   1 3     1                     1   1   1     1                                   2         2 2   17
18 19 1                 2   1               1   2 1               1         1                   1 1       1     1 2 1   1   1 18
19 18         1     1           1     1         1   1         1 1     1 2       1               1 2         1     1 1         19
20 23   1   1         1 1 1 1   1           1         1   2 1       1       1 2     1 1     1   1             1         1 1   20
21 15   1   1 1           1         2 1   1   1                   1     1         2                         1     1           21
22 21   1   1 1                   1   1           2           1 1           1     1   2                   1 1 1 1       1   3 22
23 16       1             1   1 1 1         1                   1 1 1       1   1       1     1 1 2                           23
24 17           1 1     1 1   1       1   1   1 1     2 1 1                           1                       1       1   1   24
25 21     1 1   1     1       1     1         1     2 2 1     1 1     1           1                   1 1         1 1 1       25
26 13                   1 1     1     2     1 1                                           1     1 1             2 1           26
27 15       1     1   1       1   1   1       1   1 1 1   1 1                 1     1     1                                   27
28 17           1   1     1     1 1             1     2         1   1         1           1     1 2 1             1           28
29 11         1   1 1                       1   1         1   1                     1   1               1   1                 29
30 23     1 1 1   1               1       1           1 1     1           1   1 1             1   2             1 2   2   1 2 30
31 11                           1     1         1               1 1 1                     1             1       1     1   1   31
32 17             1 1 1   1   1           1         1   2               1                 1     1   1   2         1       1   32
33 14     1   1         1                                 1         1         1         1             1   2     1       3     33
34 13     1     1     1         1               1       1         1 1           1       1 1   1                             1 34
35 15     1                         1 1   1           1       1           2     1 1       1           1       1       1     1 35
36 19         1           1 1 1       1   2     1 1   1                           1     1 1       2 1 1       1 1             36
37 17   3             2 1   1           1                   1         1                         1       1 2   1     1   1     37
38 18 1 1               1       1 1 1                   1     1   1     1 1     1 1 2     1         1       1                 38
39 17         1     1                         1             2     1 2             1 1           1 1     1 1       1 1       1 39
40 15   1 1                             1     1     1           2   2         1 1   1       1               1               1 40
41 18         1 1           2         1 1     1       1   1         1     1             2 1         1   1     1           1   41
42 9         1     1         1           1                   1       1   1                                       1       1   42
43 13 1               1       1             1 1         1                     1       1   1 1                   1       1 1   43
44 22     2             2                         1         1 1 1   1 1       1       1       2       2 1   3         1     1 44
45 14       1     1             1     1                   1     2       1   1 1     1                 1     1       1         45
46 11     1   1     1                         1   1           2             1                 1       1         1             46
47 19   1     2   1       1   2       1                           1         1   1 1     1   1       2             2 1         47
48 16           1   1 1 1   1   1 1 1 1   1                       1   1           1 1               1               1         48
49 18       1 1 3           1       1           1       1 2                       1 2               1 1               1 1     49
50 15                 1                 1         1       1           3 1                 1       1 1         2           2   50
51 12                         1 1 1     1                       1       1       1           1         1     1   1       1     51
52 18           1                   1         1     1 1             1     1   1   2   1 1               2 1           2   1   52
53 22     2     1           1     1     1       1       1               3   1 1   1     2   1   1       1   1       1     1   53
54 11         1   1                         1 1         1             1 1             1                 1             1 1     54
55 16     1 1             1         1   1 1 1         2                           2   1       1           1               1 1 55
56 21   1 2 1       1 1 1 1                                         1 2           1         2 1     1       1 2       1     1 56
57 17           1     2         1   2   1 1   1                           1       1           1       1         1 2 1         57
58 15                         1         1 1               1 2       2 1   1   1     1   1     1           1                   58
59 11   1                           1                   1   1           1           1   2     1   1                       1   59
60 13   1 1 1                   1     1     1   1 2       1         1         1                                         1     60
61 15       1   1   1       1               1 2               1 1       2         1             1             1     1         61
62 20   1         2 1                           2       2 2     1 1       1     1       1   1 1 1         1   1               62
63 25               1     1 2     2       1   1   1 2 2 1   2     1         1       3               1       1     1         1 63
64 19                     2 2   1   1           1   1       1 1     1           1   2   1       1       1           1       1 64
65 18     1         1 1         1         1 1                 1       1 1   3             1 4                 1               65
66 12             1       1           1             3     1       1       1           1       1                 1             66
67 20   1     1 1 1     1 1 2         1                   1 1     1       1   1       1       1 1   1     1       1           67
68 25 1     1       1 2       1 1 1 1           1 1       1 1           1 1   1 1     1 1   1         1     1 2   1           68
69 18 1         1     1     2               1   1 1             1   1                     1   1           1 1     1   3       69
70 20 2   1   1       1 1 1   1 1   2 1 1     1                           1 1   1                       1 1               1   70
71 12                         1         1               1     1 1               1   1                       1       1 1 1   1 71
72 20 1     1   2                                 1 1 1       1   1   1 1 1 1             2 1         1     1               2 72
73 10               1 1   1   1                     1 1         1 1                                     1                 1   73
74 17 1 1   1       1   1   1 1     1     1 1                                   1 1       1               1       1 1   1     74
75 13   1       1             1           1     1                   1   1                 1     3       1         1           75
76 16     1                         1               1 1 1     1   1   1           1   2 1 1 1         1                   1   76
77 10                       1         1     1   2                             1   1           1             1       1         77
78 30 1 1   1 2 1 1             1       1   1 1   1 1       1 1 1 1   1 1   1       1 1 1           1   2   1         1 1   1 78
79 15 1     1       1   2         2                 1 1         1       1   1                 1             2                 79
80 13       1     1     1 1                   1               1   2         1     1                             1   2         80
81 11                                 1       1         1           1         1       1   1           1 1       1 1           81
82 22           1       1     1 1 1 1     1 1                 1 3         1   1         1     2           2 1               2 82
83 14 1   1           1         1 1 2       1       1                           1 1           1                     1 1       83
84 19   1   1           1                 1     1       1   1           3 1 1       1     2 1     1 1               1         84
85 16       1 1                   1     1     1 1 1 1   1   1                 1             1             1   1 1   1         85
86 12 2 1 1             1       1                       1                                 1       1       1     1       1     86
87 12   1 1         1 1       1             1                     2   1                   1           1 1                     87
88 14 1   1 1       2               1         1     1                           1       1           1     1           1 1     88
89 14               1 1   1             1         1               2 1 1                               2 1       1   1         89
90 12                               1   1 1         2           1             1       1             2           1 1           90
91 20                   1       1 1                         1     1       1     1 1   1         1 1 2 3   1 2         1       91
92 26 2 2               2                   1       1   1 1   1 1                   1     1 1   3     1       1     1 2 3     92
93 22   1 1   1   2                       1     2   1       1       1 1   1   1 2       1         1 1 1               1     1 93
94 19 1                   1             2   1     1             1 1       1         1       1 1       1 1 1 1 1   1     1     94
95 15         1                   1         1   1 1       1 1         2                     1   1     1       1   1       1   95
96 17             1 1             1   2 1 1 1         2       1             1           1   1             1             1   1 96
97 17         1   1 1 1 1 1       2             2                       1 2 1                     1                 1   1     97
98 13     1 1                 1           1               1 1       1 1       2     1 1         1                             98
99 17             1         1           1         2 1   2 1 1             1   1       1             1           2         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
Ngày
/
Tháng