BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/05/2024

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
Ngày
/
Tháng
00 17   1         1     1   2         1     2     1         1     1         1   1 1             1                 1 1         00
01 11   1                       1   1 1       1       1       1 1                 1               1   1                       01
02 16   1   1           1   2                     1 1 1 1 1                               1               1 1 1       1   1   02
03 16                 1               1   1         2       1       1       1   1   1             1   1       2     1       1 03
04 9         2                     1               1                     1   1 1             1                         1     04
05 15       1 1           1             1       1                     1   1     1             1   1 1     1 1     1         1 05
06 15 1 1         2     1 1 1                                   1 1     1   1                       1   1 1 1                 06
07 10         1         1         1             1               1                             1     1               1 1 1     07
08 11 2   1               1                         1       1   1 1                       1       1                     1     08
09 18   2     1   1 1             1                                 1     1       1     1               3 1 1 1 1           1 09
10 25     1 1   1   1 1         1 2       1       1       1   1         1     2     1 1 1   3       2   1   1                 10
11 16           2                     1     1     2     1           1                               1 1 1     1 1 1   1   1   11
12 15 1             2           1         1       1 1     1                   1     1     1       1         2               1 12
13 14                 1 1                   1               1                   1     1   1 1 1 1   1               1     1 1 13
14 8                 1       1 1                                 1     1                                 1           1   1   14
15 16                         2         1                       1   1     1       1 1         2     1   1           1   2   1 15
16 15               1 1                                 1       2       1 1   2   1   2     1 1                       1       16
17 17 1       1     1               2     1                     1     1     1 1             1   1       1     1 1 1     1     17
18 20   1     1       1             1       1 1 1   1   1 1     1           1 1   2             1   1             1   2       18
19 16         1         1 1   1   1       1       1     1 1             2                           2                   2 1   19
20 16     1             1 1             1 1   1           1           1             3         1   1             2       1     20
21 14               1     1 1               1 1     1   1         1               1   1   1       1                     1 1   21
22 28 1   2   4                   2 1 1 1                   1 1 1 1 1 2 1       1 1   1   2   1         1                 1   22
23 9           1                             1   1         1     1     1                         1 1           1             23
24 16     1 1     1               1   1       1   1           1         1     1           1 2   2       1                     24
25 22     1 1 1   2 1 1       1 1 1       1   1       2 1         1 1           1               1   1                 1   1   25
26 18 2             1 1 1   1     1                           1 1   1   1 1     1           1                 1 1   2         26
27 14                   1               2       1     1 1                   1         3     1   1             1   1           27
28 21   1             1       1     1     1       1 1         1 1           1       1   2             2   1   2     1 1 1     28
29 12               1             1           1                       1     1   2                         1     1 1   1     1 29
30 19 1           1 1     1 1 1 1   1   1 1     1   1   1 1 2       1               1       1                                 30
31 10           1   1 1                     1   1                 1                                   1         2 1           31
32 21   2       1           1         2   1   1 1   1               1   1                     2 1 1     2     1         1   1 32
33 17       1       1     1               1 1   1               1     2     1 1 1       1           1       1   1           1 33
34 10         1   1   1         1     1       1                             1   1               1   1                         34
35 16       1           1         1             1 1   1 1 1                       1 1   1                 1   1 1         1 1 35
36 12 1             1         1         1     1             1     1 1     1           1 1 1                                   36
37 12   1               1                     1     1     1       1       1     1     1         1                       1 1   37
38 13           1 1   1   1                                     1       1                 1             2   2         1   1   38
39 15   1   2 1                     1         1 1                   1                     1     1       2               1 1 1 39
40 18 1         1   1   1 1   1     1         1     1 1                     2           1             2         1       1 1   40
41 16           1               1   1 1                       1 1         1 2       1       1                   2 2         1 41
42 17             1                               1 1   1                     1   1     2         1   2     1           1 3 1 42
43 11 1     1                     1         1   1       1         1 1   1 1                       1                           43
44 12 1           2     1       1     1                       1           1               1     1               1   1         44
45 19 1 1 1     2     2     1   1     1 1 1 1       1 1                 1                 1                 1         1       45
46 10                       1               1   1     1                   2     1                 1           1           1   46
47 14   1     1           1       1               1     1     1             1         1   1   2               1   1           47
48 12       1     1   2                             1   1             1         1 1               1       1                 1 48
49 20     1     1       1       1   1         1       1 1 1             1       1   1           1 2 1   1 1       1       1   49
50 17   1 1                 1       1     1                 1 1             1 1   1   1 1     1 1 1                 1       1 50
51 9             1       1                               1       1   1   1   1 1       1                                     51
52 28     3       1 2     1 1 1   1     2       1 1           1 1         1   1   1 1   1 1           1     1   1 1 1       1 52
53 12     1   1     1           1   1             1           1   1           1         1 1                       1           53
54 17           2                       1         2           2       1   1 1   1                         2 1     1       1 1 54
55 10 1                       1 1         1           1                                   1 1 1           1           1       55
56 12                           1 2   2                 1         1     1           1   1                       1     1       56
57 26                     1   1   1 1       2         1 1 1 1 1       1 2 1       1       1 1   1     1   2 1 1 2             57
58 13   1             1         1 1 1 1   1                   1         1           1 1               1             1         58
59 19                   1 1   1 1                 1 1     1         2   1             1       1   1         2 1       1 2     59
60 18                   1       1   1           1   1 1 1 1 1 2       1     1               1 1                 1   1     1   60
61 26 1 1 1   1       1       1 1     1   1     1   1 1       1           1   1 1 1 1   1     2 1 1                 1     1 1 61
62 25 2 1   2   2       3 1   1 1         1                 2     1 1                     3 1             2       1           62
63 17   1             1 1 1       1     1     2 1                 1   2       1         1     1             1     1           63
64 12 1       1     1       1 1                   1 1     1 1 1                     1                   1                     64
65 17         1   1   1 1 1                   2   1         1 1               1                 1   1 2   1     1             65
66 15     1           1           1 1           1 1   1 1       1             1             1   1   1     1 1                 66
67 19   1 1     2       1     1       1 2 1   1           1   1                     1         1         1       1 2           67
68 12 1     2   1 2             1       1                       1                           3                                 68
69 28     1 1 1             2 1       1   2 1                 1   2       1 1 1 1 1       1 2   2   1         1   1   1     1 69
70 16         1 1   1         2                         1           1   1         2   1   1         2               1     1   70
71 22           1             2 1     1               1 1   1   1   1   2   1 1   1               3     1     1         1   1 71
72 13     1       1 1   1                 1   1       1                       1       1         1   1     1     1             72
73 16   1                       1 1 2   2             2                   1     1     1 1     1         1               1     73
74 17 1           1                       1   1     1 1   1             1   2               1   1             1       2     2 74
75 15 1 1 1               1   1       1   1         1 2             1               1     1     1                     1       75
76 12 1       1           1 1   1   2           2   1       1                                         1                       76
77 19       1               1   1         1 2   1   1     3 2   1   1     1 1                             1               1   77
78 13 1     1                           1   2             1 1                       1   1 1           2                 1     78
79 21   1                   1     1 1                 1   1       1   2         2         1   1         1   1 1   2 1 2       79
80 17       1 1 2     1   1 1                           1           2     1         1 1 1                 1 1           1     80
81 17     1           1     1 1       1           1         1   1             1 1 1     1               1 1   2         1     81
82 20         1   1       1 2         1 1   2   1 1 1     1   3   1           1                                     1   1     82
83 15                   1               2   1     1                                 1 3       1   1       1 1 1     1         83
84 9                             1   1                           1 1     1     1           1                         1     1 84
85 11   1   1                               1             1       1   1 1             1         1                   2         85
86 18     1 1               1       1       1     1   1             1 1       1         1             1   1       1 1 2 1     86
87 13 1 1     1             1   1                 1                           1         1                 1   1   1   2       87
88 9   1           2     1   1                             1                           1             1       1               88
89 25   1 1         1     1     1       1   1   2   1   1             2     2     2 1             1 1 2           1 1       1 89
90 25     1     2 1 1   2 1               1   1             1   1     2     1     1 2         1       1     1 1   1 1       1 90
91 18     1           1   1                   1     1   1       1   2     1   1       1             1 2   1   1     1         91
92 22       1     2                       1     1 1   1   2     2   2 1 2   1       1               1                   1 2   92
93 18             1                 1 1 1               1 1   1   2             1     1 3               1   2               1 93
94 11         1     1             1           1             1   1                 1   1       1         1       1             94
95 22 1   1 1   1 1         1     1     2 1 1   1     1     1     2   1   1                 1     1     1           1         95
96 20       3         1 1     1       1 1             1                   1       2 1           1     1 1       1 1 1     1   96
97 14 1               1   1         1 1         1       1       1                         1     1   1       1         1     1 97
98 18     1 1       1         1 1 1 1 1     1   1           1             1     1           1 1   2                 1         98
99 18           1     1     1               1 2         1             2               1     1     1 1 1     1   1       1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
Ngày
/
Tháng