BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/01/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
Ngày
/
Tháng
00 22                   2 1 1   1 1     1     1       2         1             1 1   1     1   1     1     1 2           1   1 00
01 13                       1           1         1         1             1               1   1   2 1           1   1     1   01
02 16       1       1   1       1           1   1         1           1           1       1   2               1 1       1   1 02
03 21           1 1 1 1   1 1       1                     1   1 2       1       1   1   1 1 1       1     1   1 1             03
04 16               2   1   1     1         1 1             1       1 1                     1   1 1     2             1       04
05 15 1   1                   1                   1     1     1       1 1           1 1   1   1 1               1 1           05
06 18                         1         1 1     1               1           1   1 2       1 1   1 1   1 1   1 1           1   06
07 18           1           1                 1     1 1   1   1       2 1         1     1 2   1           1       1         1 07
08 11   1                   1               1                     2   1               1     1                     1         2 08
09 18             2   1       1   1   1 1           1             1 1   2 1     1             1 1                     1     1 09
10 12   1         1     1     1 1     1 1                       1         1   1       1                                 1     10
11 18   2             1 1       1                     1           1 1                 1 1     1 1   1     1 1       1   1   1 11
12 12         1 1     1         1             1                     1           1       1           1 1 1                 1   12
13 15         1             1 1     1 1   1       1 1       2                 2                         1               1   1 13
14 25 1 1 2   1   1   1   1     1 1 1           1 1     1       1               1       2   1 1         1         1     1   2 14
15 26       1 1       1 1   1       1 1   1 1     1 1 2 2                 1       1   1               1     1 1   1 1   2 1   15
16 15         1   1 1     1   2                             1 1       1   1         1               1           2   1         16
17 11 2                   1   1 1                   1                       1 1   1 1   1                                     17
18 19     1 1                       1 1 2             1     2   1 1 1       1 1         1       1                       1 1 1 18
19 11             1       1       1             1       1         1         1                           1     1         1   1 19
20 11 1             1                                 1   1   1         1   2   1 1                                   1       20
21 16         1   1 1       1                       1   1             1   1 1 1   1     1     1       1     1 1               21
22 23   1         2                   1   1       1 1 1   2   2 2     1               1     1 1   1   1                 3     22
23 13   1   1                   1 1         1                     1                   2                 1         1   1 1 1   23
24 19                   1             2   2       1 1         1         1   1     1 1     1             1   1 1         1 2   24
25 11       1       1                   1           1                 1                     1   1           1 1 1           1 25
26 17     2 1         1               1 3               1             1 1           1     1 1               1 1     1         26
27 15 1     1 1                   1 1                   2 1     1                         1 1           1 1 1         1       27
28 14           1 1 1           2       1 2           1                 1 1 1   1                                       1     28
29 13 1     1 1   1                             1 1     1 1                                       1         2   1           1 29
30 20                 1           3         1   1 1 1     2   1             1 1 1         1               1 1   1       1 1   30
31 16     1 1   3 1   1 1       1         1   1   1 1                           1                             2               31
32 21                 1             1   1       2 1 1   1     1           1 2     1   1       1 1 1   2         2             32
33 9         1         1                     1       1 1                                         1               1   2       33
34 11     1         1   1 1 1                           1     1   1                 1 1                       1               34
35 15 1 1 1               1 1   1               1   1                 1 2       1           1                           1 1   35
36 15     1                     1       1                 1         1     1             1     1 1     1     1   1     1   1 1 36
37 15         1 2                 1           1         1 2   1             1                 1   1       1     1     1       37
38 17 1   1           1   1     2     2   1 1                   1                       1         2   1   2                   38
39 16 1     1 1     1         1             1   1   1                     1         1         1             2   1   2         39
40 12     1   1           1 1       2     1   1       1         1                     1                             1         40
41 15                     2               1   1       1     2   1   1           1 2   1   1     1                             41
42 16 1     1                           2     1         1   1     1 1 1 1 1                     1     1             1 1       42
43 20 1   1       1 1     2     1     1     1         1       1   1                   1 1               1         1 1 2     1 43
44 14                   1         2           1       2         1 1   1             1       1     1           1 1             44
45 13   1 1         1                           1                     1 2     1             2           2                 1   45
46 10     1           1                   1       1     1                                               1     1 1 1   1       46
47 18   1   1                 1 1   2   1             1             1       1               1 1     1     1     1   1 1 1     47
48 24     1 1 1       1 3           1 1                 1     1 1 2   1         1           1   1   1   1   1 1   2           48
49 25           1 1 1 2   1 1       1   1   1 1     1   1 1   1   1 1   1 1                 1       2   1     1             1 49
50 12           1 1   1                           1             1       1       1 1           1     1 1     1                 50
51 12     1         1             1         1   1     1       1       1               1     1         2                       51
52 16 1 1     1   1     1                 1                   1 1 1       1   2 1             1 1                           1 52
53 18 1   1                 1       1 1         1 2       1         1       1 1       1             2         1     1   1     53
54 20   1             1 1           1         1     1       1         1         1 2             1 2   1 2   1     1         1 54
55 16         1             1   1     2     1       1 1             1           1     1 1 1 1       1                 1       55
56 25         1     1     1 1   1 1 1   1   1 1     2   1 1 1     1     1           1   1           1     1       1   1   2   56
57 15     1     2                 1     1           1                     2         1         1                 1   2   1 1   57
58 15 1 1     1                   1   2   1             1 1             1     1     1                     1     1   1         58
59 21               1 1     2 2                 1   1           1     1 1   1   1           2   1     2   1               1 1 59
60 11   1   1                 2 1           1     1                 1       1                             1 1                 60
61 14             1       1   1     1 1         1 1 1         1               1       1     1           1                 1   61
62 16 1       1 1     1           1       1   1           1         1               1   1       2 1   1                     1 62
63 11     1                       1         1     1         1 1     1         1                 1                 1 1         63
64 16     1   2     1   1   1       1                 1       1           1                     2 1     2     1               64
65 19         1 1 2   1   1             1   1   1                 1       1 1 1                     1             2 1   1 1   65
66 21     1             2         1   1   1   1 1             1     1 1     1             1           3   2     1 1 1         66
67 17     1         1   1                           1       1       1       1       1   1 1     1 2     1   1   1 1           67
68 21                             1 1 2 1 1   1   1   1 1                           1       1 1 1   2     1   1   1 2         68
69 12 1 1   1                           1                       2 1                 1 1             1 1           1           69
70 16     1 1   1             1             1   1                 1 1 2       1         1     1         1   1               1 70
71 20   1   1 1             1                             1 2     1     1     1 1   1     1     1     1   1         1 1 1   1 71
72 18   1   1 1 1     1         2   1   1 1   1           1 1   1                       1       1             1           1   72
73 22 1   1 1       1   3             2   1     1 1         1       1   1         2     1                     1           2 1 73
74 14   1     1     1   1                     1   1   1     1             1     1 1               1       1                 1 74
75 15           1         1             1 1 1       1                   1 1   1     1         1               1   1 1 1       75
76 19   1       1           1 1 1   1 1     1 2 3             1     1     1                               1   1   1           76
77 19       2               1 1         1   2       1 1   1             1 2     1 1         1                   3             77
78 19 1         1 1       1 1 1   1       1                               1 1   1         2       1   1         1     2   1   78
79 22   2         1       2   1     3       2     1     1 2                 1 1       1 1     1         1         1           79
80 15                     1 1 1 1 1     1       1   1                   2   1   1       1           1                 1       80
81 15 1             1 1                                     1 1   1   1     1   1     1   1     1                   1 1 1     81
82 9   1                     1   1                           1     1       1         1     1       1                         82
83 17                                 1   1   1   1     2                 2     1 2 2                             1   2   1   83
84 15         1     1             1               1   1             1             1 1   1   1     1       1 1             1 1 84
85 20 1   1     1         1     1             1   1                   1           1 1 1   3           1 1 2     1     1       85
86 20       1   2 1   1       1                       2 1 1       2 1               1   2   1     1 1               1         86
87 12 1 2     1   1   1     1                               2                     1                 1       1                 87
88 16       1               2                 1   1         1 1 1   1 1           2             1 1 1       1                 88
89 19 1 1   1                     1 1     2   1                   1     1       1     1       1   1 1     1 1     1       1   89
90 13             2           1                         1   1     1 1         1                 1       1         2       1   90
91 12                               1           1   1       1   2 1           1       1 1 1           1                       91
92 17   1 1         1                                 1   1       1       1   1   1 2     1   1             1 1     1       1 92
93 19 2             1   1     1     1 1   1 1 1         1       2             1           1   1   1       1     1             93
94 13       1   2     1           1       1               1               1 1       1             1 1                   1     94
95 11   1       1   1         1 1           1                                 1         1             1   1   1               95
96 16         1                             1   1 1       1 1 1       2       1 1     1   1           1               1   1   96
97 14 2         1             1             1 1 1                   1                 1           1       1   2         1     97
98 13       1     1   2                         1               1           1 1               1     1   1           1   1     98
99 16       1       1   1 3     1                           1 1     1   1             1 1   1                       1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
Ngày
/
Tháng