BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 26/09/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
Ngày
/
Tháng
00 17       1     2 1     1   1   1                     1         1           1     2       1     1       2 1                 00
01 16         1 1   1 1         1     1     1                   1           1 1 1           1       2         1   1           01
02 21     1           1                       1       1                 1 1       1 2 3   1     2             1 1   1 3       02
03 10         1     1 1                       1                               1             1       1   1     1     1         03
04 18     1         1       1 1         1   1 1                         1         1   1   1   2   1 1       1     1 1         04
05 16 3     1           1                 1 1   1                     2           1     1     1               1   1   1       05
06 18   1 1           1     1                   1 1     1     1   1 1       2     1   1         1 1                     1   1 06
07 15 1     1 1           1               1         1   2                         1     1       1       1 1       1       1   07
08 14   1       1             1 1 2   1   1 1   1                               1 2                                         1 08
09 15         1     1           1   1               1 1   1 1 1 1 1                   1 1                           1       1 09
10 14       1     1   1 1     2               1 2             1         1   1               1                         1       10
11 22   1 1                       1 1 1         1 3       1   1       1 1 1 2     1 1   1 1     1                       1     11
12 18         1 1 1 1       1           1 1   1   1               1   1       2     1                           1   2       1 12
13 17         1 1               1 2 1     1         1             1 1           1                           1 1 2 2           13
14 14                 1     1 1                                         1     2     1           2       1       1   1   2     14
15 19 2                 1                   1 1         1                     1           1         1   1     1 1   1 2 1 2 1 15
16 8     1                           1             1                       1               1           1           1       1 16
17 14             1 1 1     1           1                       2       1       1             1           2   1             1 17
18 16     1   1 1 1 2                     1             1             1 2   1   1         1               1               1   18
19 25       2   1 3 1   1 1         2 1   1 1 1     1 1                       1 1       1   1               1   2       1     19
20 14             1                                       1   2 1                   1       1     1   1   3       1   1       20
21 11                         1                 1 1     1                             1   1               1     1     1 1 1   21
22 10 1                               1     1       1               2                   1   1     1                   1       22
23 10   1         1       1     1                           1 1 1                 1               1   1                       23
24 18           1 1                     1           4     1   1 1   1   1             1   1       1     1   1       1         24
25 12         1 1           1       1       1       1   1   1 1                                           1         1 1       25
26 14                         1   1     1                   1     1                 1 1           1 1 1     1         1 1   1 26
27 23 2   1                     1       1   1 1     1 1 1         1 1 2 1     1 1 1           2   1                     1 1   27
28 16     1     1   1                 3       1         1           1     1 1 1                       1 1   1             1   28
29 15           1       1             1   1               1 1             1             1 1   1         1   1 1 1         1   29
30 21 1       1 1 1     2 3 1   1 1                       1     1     1     1                 2     1 1                 1     30
31 18         2   1           1         1       1     2         1   1     1     1       1     1   1       1       1   1       31
32 14               1   1 2     2                           1         1   1   1                 1     1         1 1           32
33 9                                           1     1   1                                   1       1 1 1           1     1 33
34 16 2 1   1     1         1   1                     1     1       1       1           1     1 1   1     1                   34
35 16   1                       1         1 1     1       1   1       1     1         1 1       1     1     1             2   35
36 20       1   1   1 1           1         1 1   1     1           1     1   1     1 1   1 1       1 1                   1 1 36
37 13     1                 1               1   1         1   1             1     1         1   1                       1   2 37
38 13                         1     1 1   1       1   1 1       2         1     1                           1           1     38
39 15       1     1   1   1 1       1             1   1               1             1   1             1 1         1     1     39
40 15     2                 1           1   1 1       1   1       1 1         1       1     1                   1   1         40
41 21   1           1   1             1 1 1 1   1     2         1             1 1     1 1 1 1           2       1       1     41
42 14     1 1 1 1   1     1 2       1           1 1                                         1   1                 1           42
43 17   1 1 1 1       1   2           1               1     1 1                     2         1         1     1           1   43
44 8                 1           1                                       1   1   1           1       1                     1 44
45 25   1 2     1     1             1     2 1     1       1 3   1 2     1 2               1 1                   1 2           45
46 13                           2             1     1               1   1     1       1     1     1 1       2                 46
47 18                 2   1 1     1 2 1         1                   1 1   1   1                 1           1   1   1   1     47
48 10   1                 1     1                     1     1           1         1             1               1     1       48
49 10       1         1 1     1   1   1                     1         1           1                   1                       49
50 19       1               1 1   1     2 1   1           1               1             1         1 1           1   1 1   2 1 50
51 20                 1 1         1 1     1     2     1               1 1                     1 2 2 1 1 1     1 1             51
52 9   1 1           1       2           1               1                                                 1               1 52
53 14                   1         1 1           1     1                                     1 1   1 1 1         1 1 1     1   53
54 10                               1               1             2 2 1         1     1                                   1   54
55 21           1             1         1         2 1 1   1   1     1           1           1     1   2 2   2     1       1   55
56 12       2 1     1                       1     1     1     1 1             1                               2               56
57 16               1       1   1     1                   1             1     1 1 1 1 1   1 1       1     1         1         57
58 16       1           1           1   1 1       1               1 1 1 1 1                     1           1 1         1   1 58
59 18         1       1   1   1                             1     2         1   1   2             1 1 2             1 1   1   59
60 16 1           1     1     1       1           1 1     1   1     1 1 2       1             1 1                             60
61 13 1     1   1               1 1   1         1               2                         2           1           1           61
62 11   1       1           1         1 2                     1 1           1         1                               1       62
63 24   1   1     1       1         1     1       1 1         2 1         1 1         1 1 1             2 1 1 1       2   1   63
64 9                         1 1                     1   1     1             1         1       1             1               64
65 19             1 1 2   1 1     1     1   2 1 1                 2     1         1               1         1             1   65
66 19             1     1   1         1         1 1     1 1               2 1       1           1   1         1 1 1     1 1   66
67 19   1   1   1     1 1     1       1     1 1         1     2                   1       1 1 1   1     1   1                 67
68 16         1   1                   1 1   2           1       1         1     1   2         1 1             1           1   68
69 20     1   3     2                       1 1         1   1           1   1         1   1   1     1       1 1   1         1 69
70 23             1 1       1       1       1   1 1   1   1         2 1 1 2 1   1       1 2     1                   1 1       70
71 18   1     1     1 1   1   1         1     1         1     1                 2       1     1     1       1           1   1 71
72 15 1   1 1   2               1                       2   1               1         1                       1           2 1 72
73 17   1   1 2                   1 1 1                   1 1                       2 1 1         1             1   2         73
74 24 4 1 2       1   1       1               1     2       2   1         1   1   1 1             1   1       1 1             74
75 17 1 1               1 1           1     1 1   1   1                     1     1   1             1     1   1   1     1     75
76 13                   1     1 1     1     1   1                 1       1       1           1       1     1               1 76
77 9   1   1   1       1           1     1       1   1                                                   1                   77
78 18     1         1 1 2   1           1               1     1 1   1 2       1         1 1                   1     1         78
79 14 1                 2     1           1             1         2           1                           1 1   1         1 1 79
80 17         1     1               1           1 1 2     1     1 1       1     1       1               1   1     1     1     80
81 16         1     1       1           1 1   1     1         1         1                       1 1           1   1 2 1       81
82 20             1       2 2 1           1                 1             1     1   1               1 1 1 1         2   2 1   82
83 27 1 1   1   3     2         1 3           2 1   1                 1     1     1     1   1   1 1           1 1 2           83
84 26           1         1   3 3 1 1   1   1           1   1   3 1 1         1     1                     1 1   1       1   1 84
85 18       1     1               1 1               1   1   1         1   1 1                       1   2     1 1     1 1   1 85
86 25     1   1                       1 1     1   1 1 1   1 1     1   1 1         3 1 1     2 2           1           1   1   86
87 12   1                                 1       1   1       1   1 1           1   1   1         2                           87
88 13                       1           1     1     1 1     2       1                         1     2                   2     88
89 12     1           1 1               1       1                   1 1 1             1 1           1           1             89
90 18     1         1   1       1                     1 1         1   2     1   1       1 1     1   1 1               1     1 90
91 18       2   1 1             1               1                   1   1 1   1       1     2     1 1               2       1 91
92 15   2 1                 1       1     1 1 2           1 1               1                           1 1                 1 92
93 19 1       1           1           1       1       1   1             1       2 1 1     1 1 1   1       1   1   1           93
94 17 2 1       1       1 1         1   1         1     2 1                   1           1 1             1                 1 94
95 13   1 1                 1       1   2       1                 1             1     1 1       1   1                         95
96 19     1 1     1               1 1     1         1     1   1     1 1   1       1     1             1   1       2     1     96
97 15   2                 2                     1 1       1   1             2         1 1 1           1 1                     97
98 18 1                         1 3                         1 1 1                         1 1 1 1     2 1   1 1       1       98
99 17 1       1     1   1       1         2                       1     1       1 1       2             1 1       1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
Ngày
/
Tháng