BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 26/11/2020

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
Ngày
/
Tháng
00 16   1   1 1                                     1                     1 1   1   2 2 1 1       1                 1     1   00
01 20     1 1                   2           1 1   1     1   1   1   1           1     1 1           1 2 1           1 1       01
02 21   1 1           1   1 1   1   1                 1 1       1         1   1       1   1   1     1 1             2 1 1     02
03 9     1       1                 1   1                                     1             1   1   1     1                   03
04 26               1         1 1   1 1   1 1 1     1           1 1 1       2     1     2   1 1 1 1   1 1     1   1         1 04
05 17   1 1         2 2 1         1             1                 1   1   2               1 1   1                       1     05
06 17     3 1 1   1   1       1                           1   1       1 1   1                           1   1   1 1           06
07 13         2 1   1             1           1         1     1 1     1           1                             1   1         07
08 18 2 1                   1           1   1               1       2     1 1     1 1   2         1                     1   1 08
09 15       1                 1           1           3         1       1         1   1     1     1   1   1     1             09
10 14             1     1 1           1       1 1         1     1               2       1       2                         1   10
11 13                               1     1     1 1             1 1 1         1       1           2                     1 1   11
12 22 1           2   1     1 2           1 1       2         1       1             1     2     1 1       1       1     1 1   12
13 17             1           1   2                   1   1   1 1 1 1               1 1   1 1         1       1   1           13
14 11 1                         1   1     1                                           1 1   1 1 1   1 1                       14
15 14 1                       1           1         1     1   1             1 2           1               3   1               15
16 21               1 1         1 1         1   2         1     2           3 1         1   2 1                       2     1 16
17 10           2   1               1       1   1 1                             1       1   1                                 17
18 20     1   1   1     1   1         2           1 1                           1 2   2   1     1 1             1     2       18
19 14       1   1           1                                     1 1             1 1       1       2   1 1             1 1   19
20 14     1         1 1   1       1   1                     2                     1           1 1 1       1     1             20
21 20                     1             1 2       1         2                         1 2             1 1       1   3   2 1 1 21
22 12         2         1   1 2 1                                         1               1   1       1       1               22
23 17       1 1           1 1                                                   1 1           1     1         2   1   2 2 1 1 23
24 11             1       1             2           1               1   1 2                   1         1                     24
25 18   1   1           1 1                     1 1                       1   1 2 1         1     1 1 1 2       1             25
26 22                   3   1       1     1 1 2         1   1           1 1     1   1     1 2     1     1     2               26
27 16       1           1 1       2       1   1     1 2       1   1           1     1       1               1                 27
28 14     1   1           1               1                 1     1     1 1       1       1     1               1   1     1   28
29 10                   2           1     1                                           1   1         1       1 1       1       29
30 21                 2   1 1   2 1 1         1 1   1         1     1 1         1             1         1 1     1 1 1         30
31 13             1             1       1                 1 1     1       1 1           1       1           1       1       1 31
32 12   1         2     1                   1 1 1   1     1               1 1       1                                         32
33 11           1                     1   1             1 1                           1   1     1     1           1       1   33
34 15           1   1                           1   2       1   1 1 1 1           1       2                           2       34
35 18   1 1         1   1 1           1           1     1 2                 1     1   1     1 1 1 1         1                 35
36 15   1   1     1         1                     1           1   1 1 2         1                         1       1       1 1 36
37 15   1           1         1     1   1 1         1                   1   1   2                 1     1           1 1       37
38 24     1           1         1         1       1 1   1       1 1   1     1         2     1 2 1     2   1 1       1       2 38
39 14   1       1                 2         1                 2       2         1                 1       1               1 1 39
40 21       1             1 2 1   1 2   1       1     1         1         1 2           1 1     1     1     1           1     40
41 15     2     1   1 1             1   1           1             1         1           1             1 1 1       1           41
42 22 1 1     1             1   1 1 2 1             1     1   1 1     1             1       1   1     1       1       1   2   42
43 11       1         1   1       1         1 1                               1         1           1             1     1     43
44 12 1                   1               1 1 1 1                         1       1                       1   2 1             44
45 18 1   2 1   1             1 1   1   1       1   1     1   1   1                   1                       2         1     45
46 15 1                 1 1   1               1     1       1 1   1 2             1 1             1     1                     46
47 14       1   1               1   1 1 1 1                             1         1       1           3                 1     47
48 27   1   1   2 1           1         1   1   2     2 1 1   1 1     1 1   1         1             2       1   2       1 1   48
49 19         1       1     1   1   2                 1   2                   1       1       1   1             1   2   1   2 49
50 8                   1                   1     1                 1                   1 1 1               1                 50
51 15     1                   1   1   1   1       1                   3       1     1 1   1   1             1                 51
52 7       1 1                                           1                         2                           1 1           52
53 17           1 1         1       1             3     1 1         1         1 1                     1   1 2           1     53
54 16 1 1               1 1 1   1 1                   1       1     1     1   1     1                       1       1   1     54
55 8     1   1   1       1                                 1 1       1 1                                                     55
56 16 2       1   1   1             1     1 1     1     1             1             1     1   1   1                         1 56
57 20   1     1   1         1     1       1       1 1       1     1     1     1 1       1 1         1       2       1       1 57
58 15 1     1       2 1               1 1   1               1 1 1             1                 1                       1   1 58
59 12                     1     1     1 1     1         1       1   1   1                           1           1           1 59
60 17 1   1           1   1             1         1       2   1             1       1     1 1 1   1                   1   1   60
61 16   1   1   1         1                 1         1   1       1     3 1   1         1     1                       1       61
62 17 1         1   1   1   1         2 1                 1                   1     1   1   2             1       1 1         62
63 16 1             1               1       2         1 1   1 1     1   1 1                   1       1         1     1       63
64 17     1         1 1 1     2 1   1 1       1                 1         1   1 2 1     1                                     64
65 15     1   1                               1         1   1     1       1                     2 2       1 1     1   1       65
66 13 1                             1     1         1   1   1                       1         1   1 1 1       1 1             66
67 17         2 1   1 1       1   1         1   2                                 2 1     1               1 1         1       67
68 20   1       1     2     1             1   2       1 1         1     1                         1     1       1 1   1 2 1   68
69 15   1               1             2 1       1   1 1     1     1   1               2                 1             1       69
70 17 1       1             1 1         1   1     1 1 1                   1   3 1     1                   1       1           70
71 22 1   1   1       1       1   1 1 1       2                       1 1 1                     2   2 1     1 1   1     1     71
72 16   1                         1     1     3   1   1             1       1 1 1                 1 1                 1   1   72
73 14       1     1 1           1 1   2 1             1 1                                         2     1         1           73
74 8     1 1                         1           1     1 2                                         1                         74
75 13 1 1         1     1                                   1     1 1               1         1 1       1 1             1     75
76 18       1 1     1         1                     1         1 1               1 1         1   1       3   1 1         1   1 76
77 13       2           1     1   1       1             1             1           1                 2         1   1           77
78 13       2         1 1               1               1   1               1         1       1   1           1             1 78
79 20   1       1         1     1                     1     1     2     1 2 1 1       1   2             1     1     2         79
80 16           1 1               1   1     1   1   1         1 1       2                 1                     1 1 1     1   80
81 21   1     1   1           1                   1 1       3 1   1 2       1   1 1         1 1             1     1       1   81
82 12           1             1         1               1     1 2     1 1                   1       1                       1 82
83 19 1   1   1             1 1             1     1   1 1   1   1     1           1 1               1       1     1 1     1   83
84 17   1       1             1                 1     1       1     1   2   1       1         1 1   1     2                 1 84
85 18   1       1       1       2         1   1               1 1 1     1       1       1 1                 1 1             2 85
86 19 1       1   1 1   2 1 1     1   1 1     1   1                 1 1                             1       1       1 1       86
87 17           2 1       1 1   1         1 2   1         1             1     1         1     1       1       1               87
88 20 2             1 1   1     1 1         1     1   1 1 2     1                 1     1             1           1     1   1 88
89 15                           1       1   1   1       1     1                               1         2 1 1   2     1   1   89
90 22   1 1     1 1   1                               1 1   1 1     2   1     1   1                     1 1     2   2 1     1 90
91 18       1 1 1   1 1     1       1     1       1               1               1 1       1           1     2     1     1   91
92 23 2 2 1         1                 1             1 1           1 1   1 1     1   2 1                 1   1 1 1     1 1     92
93 13       1     1     1   1           1     1         2                                           1     1 1       1     1   93
94 23                     1 1     1   1       1         1 1     1     2         1   1         1   1     1 1   2 2 1   1   1   94
95 17               1       1       1       1   2           1   1 1       1 1     1     1   1 1 1                     1       95
96 22 1   1   1   1 1 1   1   1 2     1   1                                 2 1             1   2     1           2         1 96
97 16   1       1 1 1                 1           1   1                         1     1 1                       1 2     1 2   97
98 14       1       1             1     1       2 1                   1   1             1           1     1               1 1 98
99 13         1       1 1 1             1     1 1   1 1                       1                       1     1               1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
Ngày
/
Tháng