BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/05/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
Ngày
/
Tháng
00 25       1           1 1 1       1 1 1 1   1 1     2       1     1 1       1   1       1 1     1   1       1 2           1 00
01 18 1     3               1   1                     1   1     1 1     1           2       1 1       1       1             1 01
02 22 1         1               1   1             1 1 1     1   1 1 1     1 2       1 1   1 1     1           1 1         1   02
03 16   1               1     1       1       1   1 1         1 1     1     1             1           1   1   1         1     03
04 10       2           1   1     1                                 1               1 1     1                         1       04
05 18     1 1     1   1         1         1 1 1           1       1               1 1   1       2         1   1           1   05
06 14         1                           1   1 1               1     2 1   1         1           1 1     1     1             06
07 18 1 1     1   1 1 1                     1         1             1       1     1 1   1 2   2                     1         07
08 11           2                 1                                 1   1         1 1                 2 1                 1   08
09 10     1                                                 2 2                                   1         1       1   2     09
10 15                   1     1   1             1           1                     1 1     2 1           1 1     1 1 1         10
11 9                       1 1     1                                 1         1 1                             1     1   1   11
12 19   1   1 1           1                     1   1 1   1   1       1 1           2 1 1   1   1           1 1               12
13 18   1       1 1   1   1   1                   1   1               1     1 1 1   1 2               1                 2     13
14 17               1           1   1   1     1             1       1       1 2         1   1   1     1         2         1   14
15 17 1 2   2 1       1       1     1     1         1               1                                   1 1       2       1   15
16 15     1           1       1     1                 1                 2   1   1                   1   1     1   1 1   1     16
17 14           1 1       1     2   1           1           1     1               1       1           1               2       17
18 22           1 1               1       1 1   1 1 1   1 1   1   1         1   1 1 1   2           1 1     1   1             18
19 18     1     1                   2 1 1         1   1   1   2 1 1   1 1     1   1                                   1       19
20 16 1                                     1                 1     1 1         1   2         1         1 1 1 1 1 1   1       20
21 15 1   1   1     1                 1       1   1     1                   1 1   1     1                 1           1 1     21
22 19               1   1           1   2 1                               3 1         1 1       1 1     1       1       2 1   22
23 24         1 1     1 1       1 1   2   1 1         2   1     1   1 1 1       1       1       1                   1 1 1   1 23
24 14                         1       1 1       1                   1   1   1       1         1 1           1 1 1       1     24
25 9   1         1       1   1       1                           1       1                                             1   1 25
26 17         1 1 1     1 1       1                 1           1             2       1 1         1     1     1           2   26
27 15         1       1 1   1                 1       1 1   1         1                         2 1     1         1         1 27
28 14         1   1       1   1                 1   1   1   1             1                 1           1 1   1     1         28
29 10                   1         1             1   1     1     1   1                   1       1   1                         29
30 16                 1       1 1       1 1   1 1         1     1 1 1         1                     1         1           2   30
31 16         1         1       1 1   1     1       1     1       2               1         1     1 1 1       1               31
32 18       1 1 1       1       1   1       1           1       1 1     1 2           2                   1 1     1           32
33 14           2                 1 1     1     1     2   1             1     1                                     1 2       33
34 16 1   1                       1               1   1 1   1 1                     1       1 2     2     1               1   34
35 19       1   1   1   1 1 1       1 1           2           1 1   1         1                         1 1     2   1         35
36 20     1   2           1   1           1       1     1         1   1   1         1 1 2     1           1 1     1         1 36
37 9                             1     1       1             1       1                         1   1     1     1             37
38 13           1             1 1       1     1             1   1           1   1 1             1                   1       1 38
39 16           1         1 2     1       1   1             1 1 1         1 1 1         1                     1         1     39
40 13     1   1           1               1         1     1                   1           1 1 1                     1 1     1 40
41 13   1       1                   1       2 1       1     1 1 1               1             1   1                           41
42 21         2       1   2       1             1   3   1           1         1         1   1   1   1       1 1 1         1   42
43 18                       1   1 1   1 1   1                             1 1         1       1         1 1 1   1   2   1 1   43
44 15 1 2           1       1   1     1 1               1               1                                   2     2       1   44
45 17 1     1               1     1   1   1   1 1   1                     1   1 1   1     1 1     2                           45
46 17 1     1       2                     1             1     1           1     1     1   1 1     1           1     1     1 1 46
47 17 1     1   1   1   1   1                               1     1         1   1         1 1       1   1         1   1   1   47
48 14                                 2       1       1   1 2           1 1         1           1   1     1         1         48
49 20   1 2 1     1     2       1         1     1                     1 1             1 1   1           1 2   1             1 49
50 19   1   1     1 1           1 1     1     1   1                     1               1 1           1     1   1       2 1 1 50
51 20 1   1     1       1   1       1             1   1   1         2 1 1       3 1         1                         2       51
52 28 1   1             1   1 1           1 2           1 1 1     1       1 1   1 1   1 1 1 1 1     2   1         2 1     1   52
53 11         1 1 2             1   1       1                         1                               1     1         1       53
54 19     1 1               1       2 1 1   1   1 1               1         1 2           1               1             2   1 54
55 11       1   2 1 1 1   1     1                                   1                                   1   1                 55
56 15 1               1   1       1           2   1                     1           1       1         1 2   1   1             56
57 14   1 1 1       1 2 1                             1     1             1 1 1 1                             1               57
58 14   1 1         1                         1           1 1 1     1           1             1 2                 1   1       58
59 23     1 1     1 2       1 2 2     1     1   1       1     1                 1 1 1       1               1     2     1     59
60 17 1       1   2   1           1   1   1         1           1 1                     1   1 1   1     1   1                 60
61 13     1           1                 1 1       1                   1   2                             1 1 1       1   1     61
62 15                 1 1 1               1             1   1 1   1     1       1   1                   1     1 1           1 62
63 21                   1 1       2 1   1 2 1             1       1   1                 1       1 1         1 1       2     2 63
64 16 1                       1                     1   1   1   1           1   1         1 1     1 1     1     1 1     1     64
65 13               1                               1                       1         1 3 1           2             2 1       65
66 17     1           1 1   1   1     1   1               1     1 1                   2     1 1 1       1                   1 66
67 12     1   1       1     1 1   1   1 1                               1     1               1                           1   67
68 27 1 2         1 1 1   1 3 2                 1 2       1         1             1       1 1   1               1 2       1 2 68
69 16   1 1         1 1   1                   1     1         2 3   1                             1                 1       1 69
70 12           1         1         1   1         1               1 1         1 1 1   1               1                       70
71 15                     1       1 1 1           1         1   1         1   1   1   1   1 1                 1   1           71
72 17 1       1           2 1               1 1   1           1             1       1   1 1 1 1             1           1     72
73 18     2     1             1 1             1           1 1 2         1   1     1 1           1   1     1                 1 73
74 18             1   1     1       1   1 1 1 1   2 1   2     1 1   1                         1                 1             74
75 16       1 2   1 1                   1       1     1   2                                     1   1 2   1                 1 75
76 14 1 1       1           1           2               1                             1   1   1   2 1                 1       76
77 16   1 1         1 2               1                                 1   1 1           1         2         1   1       1 1 77
78 7 1                                         2   1         3                                                               78
79 10             1       1 1     2           1         1               2                         1                           79
80 17 1     1     1   2 1           1 1           1 1   1                   1     1             1   1           1 1           80
81 20 3     1   1           1 2 1 1       1 1     1       1               1 1   1       1           1         1               81
82 20 2 1 1       1                     1     1           1     1       1 1   1 1 1   1                 1   1 1 1   1         82
83 14 1                             1   1   1     1               1           1                 1 1     1   1     1     1 1   83
84 16     1 1                   1                   1 1 2         1 1         1       1       1   1           1   1 1         84
85 19   1     1           1         1   1   2 1 1                     1         1   1     1       1   1 1       1     1   1   85
86 17   1   1     1   1                       1 1   1   1             3         1             1   1 1 1               1       86
87 10   1       1             1                             1                     1 1                 1             1   2     87
88 17                         1             1   1     3 1           1   1 1       1           1     1 2   1 1                 88
89 17         2               1   1   1 2 1     1           2   1                 1           1                   1     1   1 89
90 17         1     1         1 1   1     1   1     1     1           1   1                   1 1     1   1       1       1   90
91 15     1 1       1   1                               1       1           1           1     1 1 1     1           1 2       91
92 18             1 1   2       1                     2 1           1 1   2                   1     1 1       1     1   1     92
93 17             1 2   1   1     1 1 2     1       1           1   1               1     1           1                     1 93
94 12   1                                 1 1     1                     1       2 1   1         1                 1         1 94
95 14   1         1                                   1   1     1   1     1       1   1   1     1           1       1       1 95
96 23   2     1                 1     1 1   1           1 1 1     1   2       1   1           1   1 1 1 1   1   1           1 96
97 17               1   1                       1       1 1       2       1   1           1 1     1     1 3           1       97
98 18           1 1   1       1 1           1 1     2       1     2     1               1         1 1                 1   1   98
99 17     1         1     2                     1 1                   1               2   1                 2 1     2 1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
Ngày
/
Tháng