BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 29/11/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
Ngày
/
Tháng
00 18     2         1               2                         1           2     1         2   1   1           1       1 2 1   00
01 13   2         1   1 1     1                     1   1         2                                     2           1         01
02 16   1   1       1               1       1         2                 1       1   1 1               1       1   1 1     1   02
03 20   1 2     2           1         1 1         1               2                 1 1 1   1     1   1     1       1       1 03
04 12         1               1 1       1       1 1     1                       1       1 1               1 1                 04
05 12 1                 1             1 1         1 1         1                         1                     2         2     05
06 17   1   1 1     1                 1                 1   1   1         2         1   1   1 1         1       1           1 06
07 17   1   1 1       1           1 1               1   1       1       2                   2                     1 1 1     1 07
08 19 1       1     1                       1 1         1 1     1     2 1     1 1       1 1         1             1         2 08
09 17   2       1               1             3                 1 1     1     1           1         1             1       3   09
10 23 1 1 1   1 1 1           1 1   1 1 1   1   1 1       1               1     1 1 1       1                   1   2         10
11 16           1   1                 1 1                   1   1       1 1     1 1     1               1   1   1     1   1   11
12 15   1   1 1   2         2         1             1       1   1   1                   1             1         1             12
13 17   1             3     1             1     1 2             1       2             1       1 1         1     1             13
14 15         1   1 1       1       2               2       1   1     1 1         1                           1     1         14
15 13   1     1                 1 1           2 1     1                             1 1       1                         1   1 15
16 13         1   1   1                 1                     1             1 1 1     1       2                   1   1       16
17 15 1   1 1                 1           1 2                                   1 1 1     1 1       1       1     1           17
18 18 1 1 1   1     1   1         1               1               1         1 2   1 1                     1   1 1       1     18
19 17                     1     1     2 1           1             1       1 1   1             1     1   2 1 1           1     19
20 16       1   1               1               1       1     1     1   1   1           1           1 1 1     1 1 1           20
21 11             1     1       1           1               1       1             1               1       1       1 1         21
22 15               1                         1     1       1   1 1 1         2       1   1   1         1 1   1               22
23 12       1         1   2       1             1                 1     1 1                               1             1   1 23
24 19         1   1       1       1       2     1 2       1   1     1             1 1   1       1 1 1             1           24
25 15                   1       1                         1 1   1     1         1 1         1         1   1 1       1   1   1 25
26 13         1     1 1     1 1                 1 1         1       1         1         1       1               1             26
27 21     1     1     1                 1       1 1         2       1     1     1 1 1   1 1               1       1 2 1   1   27
28 14   1           1   1 1             1   1     1   1 1             1                   1                 1         1 1     28
29 24             1   2   1     1       1       1     1 2   1                 2           1   3 1       1   1   1     2     1 29
30 15   1                     1   1   1 1           1     1   1                   1   1     1               1   1 1     1     30
31 12         1   1       1           1 1 1               1                                   1   1       1         1 1       31
32 19   1       1   1 1 1 1       1                       1                 1 1   1           1 1     2           1     1 1 1 32
33 15 1       1           2               1     1     1                   1       1 1                 1             1       3 33
34 4                   1   1                                                                     1           1               34
35 18                         1       1 1 1 1           1 1 1 1                 1         1         3 1     1   1         1   35
36 21   1 1     1       1 1     3   1   1                 2   1 1 1     1   1   1 1     1                             1       36
37 11     2                               2   1                       1               1     1           2           1         37
38 16 1                   1   1                     2                     1           3           2     1       2     1     1 38
39 12 1 1                           1                     1   1                           1   1   1   1               1 2     39
40 17           1                           1 1 1           1   1   1         1   2 1 1       1   1     1 1 1                 40
41 13 1                     1       1     1 1       1           1       2       1     2                           1           41
42 10 2               1                 1         1                         2           1 1         1                         42
43 20       2             1       1 1 1     1 1   1       1   2   1 1     1   1     1 1         1                 1           43
44 23         1 1             2 1     1     1 2     1 1 1 1       1             2         1   1     1   1       1   1       1 44
45 16 1     1     1   2       1               1   1   2     1     1           1                 2           1                 45
46 13     1           1       1       1   1         1       1               1   1       1             1       1         1     46
47 14     1                   1   1       1   1       1                     1               2 1     1           1   1   1     47
48 16   1           1 1       1   1 1 1     1     1 1         1     1   1               1 1       1                           48
49 22                   1   1       1 1       2   1           1   1     1 1 3   1   1     2             1 1     1     1       49
50 17 1       1     1   1                     1           1       1 1   1                     1 1 2         2     1       1   50
51 9             1                                     1                     1       1               1     2 1   1           51
52 22       2   1   1       1 2   1 1           1   1 1   1 1             1 2             1                     2     1     1 52
53 19 1     2 1 1   1               1   1                 1   1 1 1 1       1                   1 2   1                 1     53
54 15   1 1               1       1       1   1                 1   1     1 1     1 1           1 1                       1   54
55 18                 1     1     1 1     1             1 1   1       1 1     1     1         1 1 1 1     1             1     55
56 22             2 1           1 1             1         1       1   1             1     1 1               2   1 1 2   2   2 56
57 15     1 1                 1     1     1 1 1       1               1       1                       1             2   2     57
58 10           1 1         2           1         1     2             1                           1                           58
59 20 1   3                 2   1 1                 1                 1       2       1 1     1   1 1   1                 1 1 59
60 19       1 1 1       2                 2     1                       1       1     2         1 1     1     1   2       1   60
61 11           1   1                         2           2   1     1           1                 1       1                   61
62 18           1 1 1     1 1 1   1     1   1 2           1                 1 1 1       1                     1           1   62
63 13         1 1 2   1         1                               1     1                                   1         1   1 1 1 63
64 15           1   1     1     1     1 1   1         1                                     1               1 1   1   2   1   64
65 20 2       1       1         1                             3 1     1       1     2         1       1 2 1 1         1       65
66 12             1   1   1   1     1     2         1                                                 1       1   1   1       66
67 12       1           1             1         1               1   1   1           1   1   2             1                   67
68 16       1 1   2         1 1       1                     1       1     1           1             1       1 1 1 1           68
69 14         1         1       1   1   1       1   1     1 1         1           1                           1           2   69
70 19 1 1 1         2 1     1             1 1   1 1   1         1                     1                     1   2 1         1 70
71 15   1               1   1     3             1 1     1                   1               1   1     1       1             1 71
72 21     1     1   1   1         1   1           1   1 1       2     1 1 2             1 1     1   1       1           1     72
73 27 1     1 1   2 1       1   2           1     1                 1 1 1   1 1         1 1     1       1     1 1     1 2 2   73
74 16           1                 1     1   2                     1 2 1     1             1   1           1         1     1 1 74
75 13             1   1             1   1               2         1 1             1             1     2   1                   75
76 18           1                     1     1               1   1         2   1   1 2       2 1     1 1   1 1                 76
77 19     1       1             1         1       1   2 1   1 1       3                   1   1 1       1 1           1       77
78 10 1   1                           1     1           1   1                             1 1           1 1                   78
79 25     1   1       1       1 2 1     1       1         1 1             1 1     2   1         1 1 2     1   1 1   1     1   79
80 13 1         1         1     1         1             1                   1         1     1 1   1   1               1       80
81 14     1     1       1     1             1                     1       1     1       1         2   1       1           1   81
82 25   1   2           2   1 1           1     1   1 3         1       1 1       1 1 1         1     1 1     1 1     1       82
83 25 2 2                 1     1 1         1         2     2     3   1     1 1 1 1         1       2           1 1           83
84 14       1               1                       1 1     1     1 1     1         1   1           1 1     1             1   84
85 10                 1           1                   1 2   1               1           2     1                               85
86 15     1 1   1   1   1                               1     1   1                   1 1       1 1 1                 2       86
87 15 1                             1   1   1     1     1 1       1           1     1           1 1             1   1       1 87
88 17 1     1           1                       1   1     1               1   1 1 1 1 1   1 1           1     1             1 88
89 13 1               1 1 1 1                   2             1       1               1                 1     1             1 89
90 15 1         1         1 1         1 2         1   1     1           1       1               1           1 1               90
91 16     1   2 1       1     1           1     1   1         1                 2         1 1                       1     1   91
92 14     1             1 1   1     1       1 1           1                       1                   1   1 1       1 1       92
93 20                   1             1         1 1       1         1 1     2     1 1       1   1   1   1 1   1   1 1 1       93
94 17                     2 1         1   1         1         1 1         1         1       2   1   1             1   1     1 94
95 11               1         1       1         1   1                   1 1             1   1       1             1           95
96 18       1               1 1 1 2       1   1   1 1 1             1             1           1       1 1 1   1               96
97 18         1   1       2 1       2   1   1 2               1 1   2 1                         1   1                         97
98 21               2     1       1 3                 1       1 1   2 3 2     1           1           1   1                   98
99 19   2   2     1   1 1             1   1         1   1     1 1 1                     1       1                       1 2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
Ngày
/
Tháng